Skandinaavia kogemus on, et hästi toimiva kindlustussüsteemi korral ei pöördu patsiendid kohtusse ja riigi koormus väheneb. Kuidas selline arusaamine sündis ja kes selle käibele tõi, ei ole mulle kahjuks teada. Välja jäeti presidendi ametivannet käsitlenud paragrahv, aga samuti peatükk, mis sätestas, et valitsuse liikmetel ja õiguskantsleril on õigus käia riigikogu komisjonide istungitel ja võtta seal sõna. Seega võivad hormonaalsed rasestumisvastased vahendid ja progestogeenid vähendada ulipristaali efektiivsust, mõjutades progesterooni retseptorit konkureerivalt.

Arvamus Jüri Adams keskendub artiklisarja "Eesti riigikogu kodukorra põhimõttelised probleemid" teises osas kodukorra arengule riigikogu VII koosseisu ajal. Sarja esimene osa käsitles riigikogu kodukorra sündi.

EESTI ERAKORRALISE MEDITSIINI ARSTIDE SELTSI PÕHIKIRI

Uurimus ilmus algselt Riigikogu Toimetistes. Käesolev osa on järjeks Riigikogu Toimetistes Arstide arvamus liikme suuruse kohta 39 ilmunud I osale. Tolle kirjutamise käigus sai selgeks, et riigikogu VII koosseisu november — veebruar esimese pooleteise kuu jooksul kehtinud ja tegevuse aluseks olnud kodukorda ja töökorda mis samal ajal olid ka menetluses eelnõudena aluseks järgmistele seadustele, juba "mitteajutistele" kodukorra seadusele ja töökorra seaduseleei olnud olemas ei trükitud ega digiteeritud kujul.

Meil õnnestus need siiski riigiarhiivist üles leida ja Riigikogu Toimetiste koostajad korraldasid nende digiteerimise, avaldades need lisana minu uurimuse I osale 1.

Arstide arvamus liikme suuruse kohta

Kasutan allpool nende nimetamiseks väljendeid "ajutine kodukord" ja "ajutine töökord", kuigi tekstide pealkirjades selliseid nimetusi ei esine. Avaldan ka lootust, et meie elektrooniline Riigi Teataja, mis on paisunud juba digitaalajastu eelnevasse aega tagasiulatuvaks, nii et praeguseks sisaldab see ka viimase ülemnõukogu antud akte, lisab need lühikest aega kehtinud seadused või kui ei taheta neid nii nimetada, siis vähemalt seadusejõulised aktid oma elektroonilisse andmebaasi.

Alustuseks pean selgitama, et kasutan oma uurimuses sõna "kodukord" kahes erinevas tähenduses.

Arvamus Jüri Adams keskendub artiklisarja "Eesti riigikogu kodukorra põhimõttelised probleemid" teises osas kodukorra arengule riigikogu VII koosseisu ajal. Sarja esimene osa käsitles riigikogu kodukorra sündi.

Kitsamas tähenduses mõtlen ma selle all kodukorra seaduse resp. Laiemas tähenduses, nagu näiteks ka selle uurimuse pealkirjas, mõtlen ma selle all riigikogu tegevuse kohta kehtinud peamiste seaduste paketti.

Riigikogu VII koosseisu alguses Hiljem on muutunud nii taolise normatiivaktide paketi koosseis, selle osade nimed kui ka seaduste pealkirjad. Muuhulgas on paketti lisandunud üha kasvavas mahus riigikogu juhatuse eri koosseisude antud otsuste kogu ning ka riigikogu kantselei direktori antud aktid. Mõned sissejuhatavad metodoloogilised märkused Riigikogu tegevuse kohta kehtivate seaduste ja muude normatiivaktide suhtes on Eestis seni rakendatud põhimõtet, et nende ettevalmistamine ja muutmine on seadusandliku võimu st riigikogu siseasi.

Ühtki sellesisulist olulist eelnõu ei ole kunagi ette valmistatud mõnes valitsusasutuses, neid ei ole kunagi ametlikult suunatud arvamuste kogumise või kooskõlastamise ringidele. On saanud traditsiooniks, et ka valitsus loobub sellesisuliste eelnõude suhtes arvamuse avaldamisest. Seaduste muutmise kavatsuste ja eelnõude ettevalmistamise keskne koht on olnud riigikogu juhatus laiemas mõttes, st ka juhatust otseselt teenindavad nõunikud ja teised riigikogu kantselei ametnikud, samuti riigikogu kantselei tippjuhid ning juriidilise osakonna ametnikud.

Ideede läbitöötamisel ja eelnõude kirjutamise juures on läbi aastate ikka kasutatud riigikogu juhatuse kokku kutsutud ad hoc mitteametlikke töörühmasid. Näiteks XIII koosseisu ajal olin minagi kutsutud ühte niisugusesse töörühma, mille kutsus kokku riigikogu esimees Meeste tavaliste suuruste liikmed Nestor ja mille sisuks pidi saama töö tollase justiitsministri Reinsalu ideedega muuta vabariigi presidendi valimise korda.

Arst

Rühma tegevus aga sumbus, kui selgus, et fraktsioonides ei ole ühelegi võimalikule variandile piisavalt toetust. Kuna riigikogu juhatusel ei ole seaduseelnõude algatamise õigust, on juhatuse koordineerimisel sündinud algatuste ametlikeks eelnõudeks saamine toimunud kas mõne alatise komisjoni algatuse vormis riigikogu kohta käivate seaduste menetlemine on traditsiooniliselt olnud põhiseaduskomisjoni tegevusvaldkond või riigikogu liikmete algatuse vormis.

Käesolevas uurimuses tuleb korduvalt ette, et ma kasutan väljendeid nagu "tõenäoliselt" või "oletan".

Kategooria arhiivid: Arvamus

Need tähendavad, et mu käsutuses ei ole dokumenti, mis minu seisukohta kinnitaks. Niisugustel juhtudel võib olla kaks põhjust.

Arstide arvamus liikme suuruse kohta

Paljud selle uurimuse seisukohalt huvitavad tegevused kulgesid nii, et neid ei dokumenteeritud kas üldse või piisavalt. Asjasse puutunud inimeste mälestused on tihti olnud dokumentidest sisuliselt täpsemad.

Aga ma ei saa ka välistada võimalust, et kuskil arhiivis on midagi, mida ma ei ole näinud. Arvan, et mul on üsna selge pilt sellest, mida võib olla arhiivis säilitatavates eelnõude menetlemise kaustades.

Patsiendi ABC Patsiendi ABC Patsient peab arsti vastuvõtule pääsema ravijärjekordade maksimummäära piires ja saama tervishoiuteenuse sellise aja jooksul, mil tema tervislik seisukord oluliselt ei halvene. Perearsti vastuvõtule peab pääsema ägeda terviseprobleemi korral samal päeval ning kõigil teistel juhtudel 5 päeva jooksul. Eriarstiabi ambulatoorsele vastuvõtule võib olla järjekord kuni 6 nädalat ja plaanilisele haiglaravile üldjuhul kuni 8 kuud.

Kuid mida võiks leiduda arhiivides riigikogu juhatuse ja riigikogu kantselei tegevuse kohta, selliseid teadmisi mul ei ole. Loodetavasti töötavad kunagi professionaalsed ajaloolased läbi need allikad, mille uurimiseks mul ei ole olnud ei jõudu ega aega. Kodukorra perioodid Alates aastast on olnud neli perioodi, mil meil on kehtinud üksteisest selgelt erinevad riigikogu kodukorrad.

Nende perioodide ajalised piirid on olnud esimene periood —, teine periood —, kolmas periood — ja neljas periood alates aastast Enamiku perioodide sees on selgelt eristatavad ka mitmed alaperioodid või etapid.

Riigikogu VII koosseis töötas alates Kodukorra seisukohalt vaadates eristub selgelt aeg kuni Seda ajavahemikku käsitlengi esimese perioodina, mille sees omakorda eristuvad kolm etappi.

Esimese etapp hõlmas kuut nädalat, mil kehtisid ajutine kodukord ja ajutine töökord. Kolmas etapp algas Selle perioodi vaatlemine jääb aga juba selle uurimuse järgmisesse osasse. Ajutise kodukorra ja töökorra ning nendele järgnenud kodukorra ja töökorra seaduste erinevused Ajutised korrad oli riigikogu saanud justiitsministeeriumilt n-ö kaasavarana ja mõlemad olid justkui kokku segatud erinevast ajast ja kohast pärit olevast ainesest: ühelt poolt ennesõjaaegse Arstide arvamus liikme suuruse kohta kunagised sellesisulised normatiivaktid ning teiselt poolt ülemnõukogu kogemused ja traditsioonid.

Guide: Kõik, mida EEOPY liikmed peavad teadma

Kõik see oli kokku liidetud kirjapanijate omaloominguga. Muutused nendes tekstides sündisid nende riigikogus menetlemise käigus. Väga põhimõttelisi ja suuri erinevusi ajutise kodukorra ja Arstide arvamus liikme suuruse kohta järgnenud kodukorra seaduse vahel ei olnud.

Paragrahvide arv vähenes lt le. Selle põhjuseks oli asjaolu, et välja jäeti peatükk, mis käsitles põhiseaduse muutmise eelnõude menetlemist.

Ravikindlustuse seadus (lühend - RaKS)

Väljajäetud peatükis ei sisaldunud mitte midagi sellist, mis ei oleks juba olnud kirjas kas põhiseaduses endas või siis põhiseaduse rakendamise seaduses, nii et tegemist oli sisutühja kordamisega. Etteruttavalt: sellesisuline peatükk ilmus kodukorda uuesti aastalkui See muudeti ära: esimehe valimine lahutati aseesimeeste valimisest.

Praeguseni kehtib ka põhimõte, et riigikogu juhatus valitakse igal aastal uuesti, kuigi riigikogu kantselei ametnikud on igal võimalusel ikka esitanud ettepaneku, et iga-aastane valimine tuleks asendada pikema perioodiga.

Kodukorda viidi sisse ka võimalus, et kui juhatuses ei ole otsustamisel üksmeelt, siis võib vähemusse jäänud juhatuse liige anda küsimuse otsustamiseks riigikogule. See võimalus püsib praeguseni 4aga ma ei tea, et seda kunagi tegelikult oleks kasutatud. Lükati tagasi ajutise kodukorra nägemus, et alatisi komisjone on riigikogus kaheksa. Kuigi kodukorda esialgu ei kirjutatud ühtki uut alatiste komisjonide arvu, võeti kasutusele kümne alatise komisjoni süsteem, kus kõik 98 riigikogu liiget, kes ei olnud juhatuse liikmed, olid igaüks kohustatud kuuluma ühte nendest komisjonidest ja omama seal hääletamise õigust.

  • Patsiendi ABC — Eesti Patsientide Liit
  • Liikme paksus peab olema
  • Guide: Kõik, mida EEOPY liikmed peavad teadma - Eopyy
  • Komisjoni töökord 1 Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema puudumisel tema asendusliige.
  • Sex Size Mees liige
  • Esmya-ravi tuleb alustada emaka fibroidide diagnoosimisel ja ravil kogenud arsti järelevalve all.

Nii on nüüd, vastupidiselt algsele mõttele, osa riigikogu liikmeid liikmeteks ja hääleõiguslikud kahes alatises komisjonis. Mulle ei ole teada, kas Euroopa Liidu asjade komisjon on ka olnud mõne eelnõu menetlemise juhtiv komisjon. Kõige tõsisem erinevus ajutisest kodukorrast ilmnes aga fraktsioonide küsimuses.

Olen varemgi avaldanud arvamust, et sõna "fraktsioon" põhiseaduse teksti sissekirjutamine oli halb ja tarbetu, et see oli põhiseaduse assamblee üks tööõnnetusi. Muuhulgas eriti sellepärast, et see tõi kaasa fraktsiooni mõiste müstifitseerimise ja praktilise parlamenditöö kogemuseta juristide huvi hakata fraktsiooni juriidiliselt määratlema, käsitledes seda riigiõigusliku institutsioonina.

Ajutises kodukorras oli fraktsiooni suuruse alampiiriks seitse liiget ja fraktsiooni moodustamise õiguse põhimõtet määratleti nii: "Fraktsioon moodustub ühes üleriigilises nimekirjas kandideerinud või ühte Eestis registreeritud erakonda kuuluvatest Riigikogu liikmetest. Kuidas selline arusaamine sündis ja kes selle käibele tõi, ei ole mulle kahjuks teada. Ennesõjaaegse Eesti riigikogus oli fraktsioonide moodustamine maksimaalselt vaba ja mingit õiguslikku eristaatust neil ei olnud.

Arstide arvamus liikme suuruse kohta

Liikmete arvu alampiir oli kolm. Samas ei olnud tollal fraktsioonidel ka mingeid eelisõigusi. Kodukorra seadusele üleminekul lükati ajutises kodukorras pakutu kõrvale ja see asendati ilmselt Liikmete arvu alampiir viidi kuuele. Hiljem on seda alandatud viiele liikmele, milline arv paistab olevat praeguseks üldiselt aktsepteeritud. Kuid seda fraktsiooni moodustamise vabaduse põhimõtet hakati piirama juba riigikogu sellesama, VII koosseisu ajal, kui Veidi vabadust püsis veel riigikogu järgmise, VIII koosseisu — ajal, kuid IX koosseisu — alguseks likvideeriti see täiesti.

Selle likvideerimise peamiseks instrumendiks oli riigikogu valimistel valimisliitude osalemise keelamine. Tulen oma töö järgmistes osades fraktsioonide moodustamise õiguse ja fraktsioonide eri- ning eelisõiguste küsimuste juurde tagasi. Mõlemas kodukorra võrreldavas variandis paistab silma suur segadus seoses arupärimiste ja infotunniga. Ei osatud eristada kõrgematele riigiametnikele kirjalike arupärimiste ja suuliste küsimuste esitamist. Infotunni sisuna nähti suulist vastamist arupärimistele.

Samas oli ajutises kodukorras nõue, et peaminister ja teised kõrgemad ametnikud oleksid kogu aeg infotunnis kohal, isegi siis, kui neile ei ole arupärimisi.

Selline lähenemine on aga pärit hoopis teistsugusest töökorraldusest, niisugusest, kus valitsuse liikmed "rivistatakse" üles ja parlamendi liikmetel on õigus ja võimalus esitada neile suulisi küsimusi ja saada neile suulisi vastuseid ka ilma eelnevate kokkulepeteta. Kodukorra seadusest jäeti see kohal olemise nõue välja, kuid mingis hilisemas variandis on see tagasi toodud.

Töötaja, ametniku, tegevväelase, Riigikogu liikme, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse liikme, kohtuniku, õiguskantsleri, riigikontrolöri, riikliku lepitaja, kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu liikme, linna- ja vallavalitsuse liikme ning osavalla- ja linnaosavanema kindlustuskaitse kestus 1 Käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud isikute kindlustuskaitse tekib maksukorralduse seaduse §-s sätestatud töötamise registrisse edaspidi töötamise register kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel. Kindlustuskaitse kestus isiku puhul, kelle eest maksab sotsiaalmaksu riik, kohalik omavalitsus või loomeliit 1 Käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punktis 3 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kindlustuskaitse algamise kande tegemisest.

See tundub mõttetu. Alles hiljuti, riigikogu Nüüd sellest, milles olid olulisemad erinevused ajutise töökorra ja sellele järgnenud töökorra seaduse vahel. Ka siin toimus teksti mahu vähenemine 31 paragrahvilt lesest jäeti välja terve rida sätteid, mis kas ei oleks pidanud üldse töökorda kuuluma või olid sisuliselt resp.

Välja jäeti presidendi ametivannet käsitlenud paragrahv, aga samuti peatükk, mis sätestas, et valitsuse Arstide arvamus liikme suuruse kohta ja õiguskantsleril on õigus käia riigikogu komisjonide istungitel ja võtta seal sõna. Ei ole teada juhtumit, et mõni riigikogu komisjon ei oleks lubanud mõnda ministrit oma istungile. Ajutine töökord käsitles ka riigikogu liikme tagasiastumist, aga tegi seda arusaamatult veidralt.

Eesti patsient ja arst väärivad kindlustust

Nimelt oli selles tagasiastumine lubatud vaid juhul, kui see oli "motiveeritud", mida seletati lahti kahe võimalusena. Esiteks: kui selle aluseks on tervisehädad, mida tõendavad arstid. Teiseks: kui on tegemist kohalikku omavalitsusse palgalisele tööle siirdumisega.

Arstide arvamus liikme suuruse kohta

Selline lähenemine jäeti nüüd seadusest välja, nii et aktsepteeriti vabadus tagasi astuda ükskõik millisel põhjusel. Ajutises töökorras oli ka riigikogu liikme riigikogu töölt põhjuseta puudumise eest rahalise "karistamise" institutsioon. Oli antud ka loend põhjustest, mille puhul töölt puudumist loeti põhjendatuks: riigikogu liikme või tema perekonnaliikme haigus, riigikogu poolt antud ülesannete täitmine jne.

  1. Eesti patsient ja arst väärivad kindlustust Ants Nõmper Foto: Ellex Raidla Selle asemel, et õnnetult lõppenud ravijuhtumite puhul hakata kohtus süüdlast välja selgitama, oleks kõigi osapoolte jaoks parem lahendus sisse viia patsiendikindlustuse süsteem, kirjutab vandeadvokaat ja TÜ meditsiiniõiguse õppejõud Ants Nõmper.
  2. Suur suuruse liige mees

Ka see teema jäeti seadusest välja. Vaadeldavatest tekstidest said aga alguse veerandsada aastat kestnud vaidlused ja võitlused selle üle, millistes muudes ametites ja Kas ma saan suurendada liiget kell 18 ei tohi riigikogu liige olla. Ehk juriidilisemalt öeldes — milles seisneb riigikogu liikme ametite ühitamatuse põhimõte.

Arstide arvamus liikme suuruse kohta

Selle aluseks on põhiseaduse § 63 lg 1 tekst: "Riigikogu liige ei tohi olla üheski muus riigiametis". Töökorra seadusesse sai vastav paragrahv sõnastuses: "§ Riigikogu liikme põhitöökoht on Riigikogu. Riigikogu liige ei tohi olla riigiteenistuses Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse, valitsus- või kohtuasutuse poolt ametisse nimetatuna, välja arvatud haldus- ja järelevalvenõukogud.

Kui Riigikogu liige asub tööle ametikohale, mille ühitamine Riigikogu liikme staatusega on seaduse järgi keelatud, tema volitused peatuvad või lõpevad ennetähtaegselt käesoleva seadusega sätestatud korras. Kõigepealt õigus või keeld kuuluda asutuste või äriühingute nõukogudesse.