Ära siin koonerda; odava ebaefektiivse skimmeri ostmine lihtsalt jooksmiseks läheb pikemas perspektiivis maksma rohkem raha, kui leiate, et ostetud skimmer pole teie paagi jaoks tõhus. The Revived Evil Dragon. Its administrative and economic center is the city of Novosibirsk. Ostke oma varu usaldusväärselt edasimüüjalt, kellel on head teadmised kaladest ja selgrootutest ning nende hooldamiseks vajalikust. Have agreed as follows: Article 1.

Artikkel 1.

Meetodid pikendamisega peenise lae

Artikkel 2. Sellega seonduvas tegevuses tuleb järgida Artikkel 3. Eesmärgid 1. Artikkel 4. Artikkel 5. Asukoht 1.

Fixtures liikme suuruse suurendamiseks

Nõukogu võib igal ajal võtta vastu otsuse organisatsiooni peakorteri regiooni teise linna või teise riiki üleviimise kohta. EUROFISHi peakorteri asukoha muutmisega seotud otsuse vastuvõtmiseks on vajalik saada kahe kolmandiku organisatsiooni liikmete poolthääled.

Nõukogu võib vajaduse korral asutada regionaalseid harukontoreid. Artikkel 6. Liikmeskond 1. EUROFISHi liikmed on Euroopa riigid, kelle ministrid on lepingule alla Fixtures liikme suuruse suurendamiseks või kes on lepingu ratifitseerinud või sellega ühinenud, aga ka need riigid väljastpoolt Euroopat, kellel nõukogu on lõike 2 kohaselt lubanud lepinguga ühineda.

EUROFISHi nõukogu võib oma liikmete kahekolmandikulise poolthäälte enamusega ja artikli 14 lõikes 5 sätestatud korras lubada väljaspool Euroopat asuvatel riikidel, kes on esitanud asjakohase taotluse, lepinguga ühineda, nagu see on jõus ühinemise hetkel. EUROFISHi liikmeks võivad lepinguga ühinedes saada Euroopa riikide asutatud piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioonid, millele mõni Euroopa riikidest on andnud üle pädevuse käesoleva lepinguga reguleeritavas küsimuses.

Oma ühinemiskirja hoiule andes saab lõikes 3 nimetatud piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioon lepingu osaliseks, kellel on samad lepingust tulenevad õigused ja kohustused nagu teistel lepinguosalistel. Artikkel 7. Nõukogu 1.

  • Nõuetekohase planeerimise ja seadmete valiku abil on rifihooldust palju lihtsam hallata ja kiiremini teostada.
  • Artikkel 1.
  • Video suurendamine meessoost vaarikust
  • Meetodid suurendada PhotosVideos liige

Liiget esindab nõukogus üks delegaat, keda võivad omakorda abistada tehnilised eksperdid ja nõustajad. Lõike 3 kohaselt on igal liikmel üks hääl. Nõukogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega.

Fixtures liikme suuruse suurendamiseks

Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, on kvoorum nõukogu liikmete enamus. Võimaluse korral võetakse nõukogu otsused vastu konsensuse alusel.

Meetodid suurendada PhotosVideos liige

EUROFISHi liikmestaatusega piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioonil on õigus osaleda nõukogu või organisatsiooni allorganite koosolekutel ning kasutada talle kuuluvaid hääli, mille arv vastab selle organisatsiooni koosseisu kuuluvate nende liikmesriikide arvule, kellel on õigus sellisel koosolekul hääletada.

Organisatsiooni liikmestaatusega piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioon rakendab oma liikmesusest tulenevaid õigusi alternatiivsetel alustel oma liikmeteks olevate riikidega, vastavalt sellele, kellele kuulub pädevus asjaomases valdkonnas.

Kui EUROFISHi liikmestaatusega piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioon kasutab oma hääleõigust, loobub selle koosseisu kuuluv liikmesriik oma hääle kasutamisest ja vastupidi.

Piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioon või selle liikmesriigid peavad sellisele taotlusele vastama. Enne nõukogu või organisatsiooni allorgani koosolekut annab EUROFISHi liikmestaatusega piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioon või nimetatud organisatsiooni liikmete hulka kuuluv liikmesriik teada, kuidas on piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsiooni ja selle koosseisu kuuluva liikmesriigi vahel jagatud pädevus koosolekul käsitletavate küsimuste puhul ning kuidas rakendavad piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioon ja selle koosseisu kuuluv liikmesriik oma hääleõigust Fixtures liikme suuruse suurendamiseks lülitatud küsimustes.

Lõikega ei ole vastuolus, et EUROFISHi liikmestaatusega piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioon või selle koosseisu kuuluv liikmesriik esitab lõike kohaldamiseks ühekordse deklaratsiooni, mis kehtib ka järgmistel koosolekutel käsitletavate küsimuste ja päevakorrapunktide kohta, arvestades iga koosoleku eel tehtud võimalike erandite ja muudatustega.

Kui käsitletav päevakorrapunkt sisaldab küsimusi, mille otsustamise õigus kuulub korraga nii piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsiooni kui ka selle liikmesriigi pädevusse, võib aruteludes osaleda nii piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioon kui ka selle liikmesriik.

Sellistel juhtudel võtab koosolek otsuse tegemisel arvesse üksnes hääleõigusega liikme seisukoha. Fixtures liikme suuruse suurendamiseks koosoleku toimumiseks vajaliku kvoorumi määramisel arvestatakse EUROFISHi liikmestaatusega piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsiooni volitusi olenevalt sellest, kui mitut häält ta koosolekul esindab.

Nõukogu tuleb korraliselt kokku üks kord aastas enda valitud ajal ja kohas. Nõukogu võib korraldada erakorralisi koosolekuid, kui ta nii otsustab või kui üks kolmandik liikmetest seda nõuab.

Nõukogu valib oma esimehe ja teised vajalikud ametiisikud. Nõukogu võtab vastu oma töökorra. Artikkel 8. Nõukogu ülesanded 1.

Osta peenise laienemist koor Permi oblast

Artikkel 9. Vaatlejad Liikmestaatuseta riiki, organisatsiooni ja institutsiooni, kes võib EUROFISHi tegevust olulisel määral toetada, võidakse kooskõlas artikli 7 lõike 12 ja artikli 8 punkti e kohaselt vastu võetud töökorraga kutsuda vaatlejana osalema nõukogu, komiteede või töörühmade koosolekutel.

Artikkel Direktor ja töötajad 1. Direktor esitab nõukogule korraliseks koosolekuks: 1. EUROFISHi direktor valmistab ette ja korraldab nõukogu ning komiteede ja töörühmade, aga ka organisatsiooni kokku kutsutud muu koosoleku.

Direktor tagab sekretariaaditeenuse ning osaleb kõigil koosolekutel. Direktor võib omal äranägemisel teha nõukogule ettepaneku määrata asedirektor, kellel on kõik käesolevast lepingust tulenevad direktori õigused ja kohustused ajal, mil direktoril endal ei ole võimalik neid kohustusi täita.

Direktor lähtub töötajate töölevõtmisel nõukogu kehtestatud poliitikast, üldistest standarditest ja suunistest ning personalieeskirjast. Rahastamine 1. Nõukogu määrab kindlaks iga liikme minimaalse liikmemaksu. Nõukogu määrab ühehäälselt kindlaks liikmemaksude skaala, võttes arvesse SKTd ühe elaniku kohta, rahvaarvu, kalandustoodangu ekspordi koguväärtust, kalandustoodangu impordi väärtust ja tootmismahtusid. Nõukogu kinnitab järgmise aasta korralise eelarve oma korralisel koosolekul kolmeneljandikulise poolthäälte enamusega.

Sellest tulenevalt nõuab EUROFISH osutatavate teenuste eest tasu, mille suuruse määrab nõukogu, pidades silmas, et teenitav tulu kataks organisatsiooni tegevus- ja halduskulud ning käibevarade Peenis 7-aastase suurusega. Nõukogus ei saa hääletada EUROFISHi liikmemaksu tasumata jätnud liige, kelle võlgnevus on võrdne kahe eelmise kalendriaasta liikmemaksuga või on sellest suurem.

Kui nõukogu on seisukohal, et võlgnevuse põhjuseks on liikmest olenematud asjaolud, võidakse luba hääletada siiski anda. Õiguslik staatus, eesõigused ja puutumatus 1.

Fixtures liikme suuruse suurendamiseks

EUROFISHi liikme esindajale, selle direktorile ja töötajale antakse kõik organisatsiooni seisukohast vajalike ülesannete täitmiseks tarvilikud eesõigused ja puutumatus. Liikmed kohaldavad eespool kirjeldatud staatust, eesõigust ja puutumatust järgmiselt: 1.

Eesõigused ja puutumatus antakse liikme esindajale ning EUROFISHi direktorile ja töötajale mitte nende isiklikku kasu silmas pidades, vaid selleks, et võimaldada neil sõltumatult täita organisatsiooniga seotud ülesandeid.

Fixtures liikme suuruse suurendamiseks

Sellest tulenevalt on liikmel või direktoril mitte üksnes õigus, vaid ka kohustus võtta ära oma esindaja või töötaja puutumatus, kui puutumatus takistaks liikme Fixtures liikme suuruse suurendamiseks direktori arvates õigusemõistmist, eeldusel et puutumatuse äravõtmine ei ohusta selle andmise aluseks olnud eesmärgi saavutamist. Kui oma esindaja saatnud liige või direktor ei rakenda oma õigust esindajalt või töötajalt puutumatus ära võtta, teeb liige või direktor kõik endast oleneva, Fixtures liikme suuruse suurendamiseks leida probleemile õiglane lahendus.

EUROFISH sõlmib asukohariigiga peakorterit käsitleva lepingu ning võib sõlmida lisakokkuleppeid ka teiste riikidega, kus asuvad organisatsiooni harukontorid, sätestades organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks vajalikud eesõigused, puutumatuse ja tingimused.

Koostöö teiste organisatsioonide ja institutsioonidega 1. Allakirjutamine, ratifitseerimine, ühinemine, jõustumine ja tunnustamine 1. Euroopa riik võib saada lepingu osaliseks: 1.

Artikli 6 lõikes 3 viidatud piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioonid võivad lepinguga ühineda ühinemiskirja hoiule andes.

Leping on allakirjutamiseks avatud Ratifitseerimiskiri või ühinemiskiri antakse hoiule FAO peadirektorile, kes on lepingu hoiulevõtja. Nõukogu teeb taotluse kohta otsuse artikli 6 lõike 2 kohaselt ning positiivse otsuse korral esitatakse huvitatud riigile kutse EUROFISHi asutamislepinguga ühinemiseks. Asjaomane riik esitab FAO peadirektorile üheksakümne päeva jooksul pärast ühinemiskutse saamist oma ühinemiskirja, väljendades sellega oma valmisolekut täita lepingu tunnustamise päevast alates selle sätteid.

Riigikogu istung, 11. juuni 2019

Leping jõustub riigi või piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsiooni suhtes, kes on sellele ministri tasemel alla kirjutanud, selle ratifitseerinud või sellega ühinenud, kuupäeval, millal lepingule on ministri tasemel alla kirjutanud või millal on oma ratifitseerimis- või ühinemiskirja hoiule andnud vähemalt viis Euroopa riiki või piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsiooni.

Muudatused 1. Nõukogu võib lepingut muuta liikmete kolmeneljandikulise poolhäälte enamusega. Muudatused jõustuvad lepinguosaliste suhtes kolmekümnendal päeval pärast seda, kui nõukogu on need vastu võtnud, välja arvatud selle lepinguosalise suhtes, kes selle muudatuse vastuvõtmisest arvates kolmekümne päeva jooksul esitab artikli 16 lõike 1 kohase väljaastumisteate.

Lepingu muutmise kohta võib liige teha ettepaneku, esitades selle hoiulevõtjale, kes viivitamata teavitab laekunud muutmisettepanekust kõiki EUROFISHi liikmeid ja direktorit. Nõukogu kaalub muutmisettepaneku vastuvõtmist üksnes siis, kui see on esitatud vähemalt ükssada kakskümmend päeva enne järgmise korralise töökoosoleku alguspäeva.

Organisatsioonist väljaastumine ja organisatsiooni laialisaatmine 1. Väljaastumine jõustub kaheteistkümne kuu möödumisel päevast, millal hoiulevõtja on sellekohase teate kätte saanud, või teates näidatud hilisemal kuupäeval; see toimub eeldusel, et EUROFISHi suhtes liikme vis-à-vis võetud kohustused jäävad kehtima ja tuleb täita.

Organisatsioonile pärast maa, hoonete ja päraldiste müümist, kohustuste täitmist ning kasutamata jäänud vahendite doonororganisatsioonidele tagastamist alles jäänud vara jaotatakse nende liikmete vahel, kes olid EUROFISHi liikmed selle laialisaatmise ajal, proportsionaalselt organisatsiooni laialisaatmisele eelnenud aastal liikmete artikli 11 lõike 1 punkti a ja lõike 2 alusel makstud liikmemaksuga. Tõlgendamine ja vaidluste lahendamine 1. Kõik lepingu tõlgendamisest või kohaldamisest tulenevad vaidlused, mida ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste või lepitamise teel või muud abinõu kasutades, võib vaidluspool seisukoha saamiseks teha teatavaks nõukogule.

Kui vaidlust lahendada ei õnnestu, antakse see lahendamiseks edasi kolmest vahekohtunikust koosnevale vahekohtule. Kumbki vaidluspool määrab ühe vahekohtuniku; kaks sel moel määratud vahekohtunikku määravad omavahel kokku Fixtures liikme suuruse suurendamiseks kolmanda vahekohtuniku, kellest saab vahekohtu eesistuja. Kui üks vaidluspooltest ei ole kahe kuu jooksul pärast esimese vahekohtuniku määramist oma vahekohtunikku määranud või kui kahe kuu jooksul pärast teise vahekohtuniku määramist ei ole määratud vahekohtu eesistujat, määrab vahekohtunikud järgmise kahe kuu jooksul nõukogu esimees.

Liige, kes ei täida lõikes 1 viidatud vahekohtu otsust, võidakse liikmestaatusest tulenevatest õigustest ja privileegidest ilma jätta juhul, kui sellise otsuse poolt hääletab kolm neljandikku nõukogu liikmetest. Hoiulevõtja Lepingu hoiulevõtja on FAO peadirektor. Hoiulevõtja täidab järgmisi ülesandeid: 1. Lepingu autentsed tekstid Lepingu hispaania- inglis- ja prantsuskeelne tekst on võrdselt autentsed.

Koostatud ühes eksemplaris hispaania, inglise Fixtures liikme suuruse suurendamiseks prantsuse keeles kahekümne kolmandal mail aastal kaks tuhat Taanis Kopenhaagenis.

Selle kinnituseks on alljärgnevad täievolilised esindajad lepingule selle artikli 14 lõike 1 kohaselt ministrite tasandil või ratifitseerimistingimusega alla kirjutanud.

Have agreed as follows: Article 1.

Article 2. Article 3. Article 4. Functions For the achievement of its objectives, EUROFISH shall: a provide its Members with marketing information on fishery products, including sales opportunities and supply prospects within and outside the Region; b advise its Members on technological developments, product specifications, processing methods and quality standards in accordance with market requirements; c assist its Members in developing new products and marketing opportunities for fishery resources that are not fully utilised for human consumption; d assist its Members in the planning and implementation of national fish market information and research activities in the Region; e train staff in governments and institutions of Member States, in marketing development and strengthen national institutions involved in this field; f provide technical assistance for the identification of investment opportunities.

Article 5. Seat 1. At any time, the Governing Council may decide to transfer the seat of the Organisation to another city or another country of the Region. The Governing Council may, whenever necessary, establish sub-regional offices.