Volikogu fraktsiooni moodustamine ja registreerimine 1 Volikogu fraktsiooni edaspidi fraktsioon võivad moodustada ja sellesse peavad kuuluma vähemalt kolm volikogu liiget. Reservkapital moodustatakse puhaskasumieraldistest seadusega sätestatud korras või omakapitali reservi arvel juhatuse ettepanekul ning aktsionäride üldkoosoleku otsusel. Kontrollülesande koopia esitatakse vähemalt viis kalendripäeva enne revisjoni algust asutuse juhile ja volikogu esimehele. Istungi toimumise aja määrab volikogu esimees või tema asendaja. Repliik on ettekande, kaasettekande või sõnavõtuga esineja kuni kahe minuti jooksul antav vastus oma oponendile.

PLANTED AQUARIUM MAINTENANCE - IN-DEPTH TUTORIAL FOR BEGINNERS

Search Juhatus Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ettevõtte igapäevast tegevust kooskõlas seaduse ja põhikirja nõuetega. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.

Harja suurus ja liige

Põhikirja järgselt võib ASi Harju Elekter juhatuses olla liiget, kes valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks. Nõukogu pädevuses on ka juhatuse esimehe valimine, tema ettepanekul juhatuse liikmete ametisse nimetamine ning tagasi kutsumine.

Harja suurus ja liige

Juhatuse liige võib ettevõtet esindada kõigis õigustoimingutes. ASi Harju Elekter nõukogu nimetas oma Aktsiaseltsi juhatus on kaheliikmeline: Tiit Atso juhatuse esimees ja Aron Kuhi-Thalfeldt juhatuse liige, kinnisvara ja energeetikateenistuse juhataja.

Juhatuse liikmetele makstakse tasu vastavalt juhatuse liikme lepingule. Juhatuse liikmete tasu suurus on määratud juhatuse liikme lepinguga ja ei kuulu poolte kokkuleppel avalikustamisele.

Vastu võetud Lääne-Harju valla õiguslik staatus, territoorium ja keskus 1 Lääne-Harju vald edaspidi vald kui omavalitsusüksus on moodustatud ning valla territoorium, piir ja asustusüksuste jaotus on kehtestatud seaduse alusel antud õigusaktidega.

Juhatuse liikmetel on õigus saada lahkumishüvitist kuni 8 kuu juhatuse liikme tasu ulatuses. Juhatuse esimees vastutab Kontserni tasemel äritegevuse korraldamise ning Kinnisvara ja energeetikateenistuse juht oma valdkonna juhtimise eest.

Harja suurus ja liige

Juhatuse liikmed osalevad Kontserni tütarettevõtete juht- ja kontrollorganite töös. Väljaspool Eestit tegutsevates äriühingutes tagab äritavade järgimise kohalik juhtkond. Tiit Atso ei oma Harju Elektri aktsiaid.

Harja suurus ja liige

Ettevõte overview.