Üldkoosoleku toimumise teade avaldatakse mitte vähem kui kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumist vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud korras.

 • Baski liikme suurus
 • Mida suurendada liikme suurust meestel
 • Koosolek algas kell
 • Hääletamine[ muuda muuda lähteteksti ] Hääletamisega lõpeb volikogus arvamuse kujundamise protsess.
 • Впрочем, вспоминать было почти нечего.
 • AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED
 • Kuidas suurendada liige sootmist arstid
 • Põhikiri - Harju Elekter

II Tegevusala 2. III Aktsiakapital, aktsiad ja reservkapital 3.

Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. ASil on ainult nimelisted aktsiad.

Liikme suurus 31.

Aktsiad on ainult ühte liiki ja annavad aktsiate omanikele ühesugused õigused. IV Aktsionäride üldkoosolek 4. Üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu.

Kohaliku omavalitsuse volikogu

Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud korras. Üldkoosoleku toimumise teade avaldatakse mitte vähem kui kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumist vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

Kui üldkoosolekul ei ole esindatud piisav kogus hääli, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast kokku uue koosoleku sama päevakorraga.

Liikme suurus 31.

Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest. Elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teates sätestatakse, kas elektrooniline hääletamine on võimalik ning kuidas saab tutvuda juhatuse poolt kehtestatud elektroonilise hääletamise korraga.

Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

 • Suure tura mootmed
 • Vaateid ja suurusi
 • В этой фазе полип просто не существовал как разумная целостность, наделенная самосознанием.
 • В этот период рассудок Ванамонда отказывается погружаться.
 • И все же за этот ничтожный срок она изменилась неузнаваемо: куда как больше, нежели имела право по логике естественного хода событий.
 • Kohaliku omavalitsuse volikogu – Vikipeedia
 • KA taiustatud kukk
 • Statistika andmebaas - Vali tabel

V Nõukogu 5. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule. Nõukogu liikmed valib üldkoosolek 5 viieks aastaks.

Liikme suurus 31.

Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe ja vajadusel aseesimehe. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas üle poole kohalviibivatest liikmetest.

Liikmemaksu tasumise kord

Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu koosolek protokollitakse.

Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed, koosoleku juhataja ja protokollija. VI Juhatus 6. Nõukogu valib ASi juhatuse esimehe ja tema ettepanekul juhatuse liikmed kolmeks aastaks. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.

AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

VII Nõukogu ja juhatuse vastutus Liikme suurus 31. VIII Esindusõigus 8.

Liikme suurus 31.

IX Majandustegevuse aruanded 9. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta kiidab heaks juhatuse poolt koostatud aruande ning kuidas nõukogu on ASi tegevust korraldanud ja juhtinud. X Audiitor ja erikontroll Audiitori võib nimetada tähtajaks või teatud ülesande täitmiseks. XI Kasumi jaotamine