Välja astuda sooviv liige peab ette teatama vähemalt 3 kuud enne majandusaasta lõppu ning ühtlasi olema tasunud liikmemaksu liikmeks oldud perioodi eest. Otsuse vastuvõtmiseks juhatuse liikme tagasikutsumise, põhikirja muutmise ja tegevuse lõpetamise kohta on vajalik üle kahe kolmandiku koosolekul osalenud liikmete nõusolek. Liidu tegevuse lõpetamine otsustatakse üldkoosolekul, kui sellise otsuse poolt hääletab vähemalt kolm neljandikku koosolekul osalevatest Liidu liikmetest. Liidu liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustab Liidu juhatus. Miks ja kellele?

Liidu tegevus rajaneb tema liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel, Liidu juhtkonna valitavusel ja selle juhtide regulaarsel aruandlusel Liidu liikmete ees. Liit teeb koostööd riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega, mittetulundusühingutega, samuti muude Liidu tegevusest huvitatud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide ning üksikisikutega Eesti Vabariigis ja teistes riikides.

Liit on iseseisev juriidiline isik. Liidul on oma sümboolika.

Kuidas osaühingu osaniku, juhatuse liikme ja töötaja tasusid eristada ja maksustada

Liidu ja tema juhatuse asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik. Liidu nimi on Eesti Kinnisvarafirmade Liit. Liidu tegevuse eesmärgiks on osaleda õiguslikult täpselt reguleeritud, lihtsate protseduuridega, kinnisvaraäri heade tavade alusel tegutseva ja kõigile turul osalejatele parimat tulu andva, turvalise kinnisvaraturu väljakujunemisel ning toimimisel Eestis.

Tegevuse eesmärkide saavutamiseks Liit: 8. Liitu võivad liikmetena kuuluda Eestis registreeritud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on põhikirjaliselt põhitegevusena määratlenud käesoleva põhikirja punktis 1 nimetatud tegevuse.

Nav view search

Liidu liiget võib Liidus ja tema juht- ja kontrollorganites esindada vastavas registris registreeritud Liidu liikme juhtorgani juhatuse liige või eelnimetatud juhtorgani poolt kirjalikult volitatud isik. Avaldus Liidu liikmeks astumiseks esitatakse kirjalikult Liidu juhatusele.

  • Metsamaa suurus ei ole määrav - teretulnud on n.
  • Põhikiri – EKFL
  • Luhikesed liikmed suurusega
  • Liikmeks astumine
  • Avaldamismärge: RT I16, 83 Nõuded riigi osaluse valitsemise aruande ning asutaja- ja liikmeõiguste teostamise aruannete sisule ning nende esitamise kord ja vormid Vastu võetud
  • Ведь мы же половину Вселенной пересекли, чтобы увидать это место.

Liidu liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustab Liidu juhatus. Vastava protseduuri kehtestab tulenevalt õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast Liidu üldkoosolek. Liidu juhatus peab Liidu liikmete arvestust. Liidust saab välja astuda majandusaasta lõpus. Liidust väljaastumiseks peab Liidu liige esitama Liidu juhatusele kirjaliku avalduse.

Liikmeks astumine

Välja astuda sooviv liige peab ette teatama vähemalt 3 kuud enne majandusaasta lõppu ning ühtlasi olema tasunud liikmemaksu liikmeks oldud perioodi eest.

Liidu juhatus võib omal initsiatiivil või Aukohtu ettepanekul Liidu liikme Liidust välja arvata Liidu põhikirja sätete täitmata jätmise või Liidu maine või varalise seisundi olulisel määral kahjustamise või Liidu heade tavade koodeksi olulise rikkumise tõttu.

Liidu liikmel on õigus: Liidu liikmed on kohustatud: Liidu kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek, mis on pädev vastu võtma otsuseid kõikides Liidu tegevust puudutavates küsimustes ja mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas.

Liikme munandi suurenemine Minu liikme suurus 15 vaata

Üldkoosoleku toimumise kohast ja selle päevakorrast, mille esitab juhatus, tuleb informeerida Liidu liikmeid kirjalikult vähemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist. Liidu üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt või vähemalt ühe kümnendiku Liidu liikmete kirjalikul nõudmisel juhatuse poolt ühe kuu jooksul taotluse esitamisest. Liidu üldkoosoleku otsused on õiguspädevad, kui kohal on vähemalt üks viiendik Liidu liikmetest.

Üldkoosoleku otsused tunnistatakse vastuvõetuks, kui nende Liikme suurus ja vorm hääletavad üle poole koosolekul osalenud hääleõiguslikest liikmetest. Otsuse vastuvõtmiseks juhatuse liikme tagasikutsumise, põhikirja muutmise ja tegevuse lõpetamise kohta on vajalik üle kahe kolmandiku koosolekul osalenud liikmete nõusolek.

Hääleõigust omavad üldkoosolekul ja juhatuses ainult need Liidu liikmed, kellel pole maksuvõlgnevusi Liidu ees. Üldkoosolek: Üldkoosoleku otsused on juhatusele, teistele juht- ning kontrollorganitele ja liikmetele täitmiseks kohustuslikud. Liidu juhatus, mis valitakse kaheks aastaks ja mille minimaalne liikmete arv on 5, juhib Liidu tööd üldkoosolekute vahelisel ajal ja on pädev vastu võtma kõiki otsuseid, mis ei kuulu üldkoosoleku ja Aukohtu pädevusse.

Liikme suurus ja selle tahendus Suurendage mehest liiget

Liidu juhatuse liikmeteks võivad olla teovõimelised füüsilised isikud, kes on volitatud esindama mõnda liiget Liidu tegevuses vastavalt käesoleva põhikirja punktile Liidu juhatuse liikmel on õigus kirjalikku avaldust esitades tagasi astuda, mis jõustub vastava registrikande tegemise päeval. Liidu üldkoosolekul on õigus valida kaks juhatuse asendusliiget, kes asendavad tagasiastunud juhatuse liiget. Üldkoosoleku otsusega võib juhatuse liiget igal ajal tagasi kutsuda, juhul kui ta ei osale pidevalt vähemalt 3 järjestikust juhatuse koosolekut juhatuse tegevuses, ei järgi käesolevat põhikirja või kui liige, keda ta esindab, on jäetud hääleõigusest ilma kauemaks kui kolmeks kuuks.

Sa oled siin

Samal üldkoosolekul, kus otsustatakse juhatuse liikme tagasikutsumine, otsustatakse juhatuse uue liikme valimine. Liidu juhatus valib juhul, kui üldkoosoleku poolt ei ole valitud Liidu esimeest, oma liikmete seast juhatuse esimehe ja esimehe asetäitja, kes täidab esimehe kohuseid esimehe äraolekul ja kinnitab nende pädevuse.

Liidu juhatus: Juhatuse otsused on õiguspärased, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jaotumise korral on otsustavaks juhatuse esimehe hääl või istungit juhtiva juhatuse liikme hääl.

Language switcher

Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees või esimehe asetäitja vähemalt üks kord kvartalis. Liidu juhatuse esimees esindab Liitu kõikides õigustoimingutes üksinda, teised juhatuse liikmed esindavad Liitu õigustoimingutes kahekesi koos. Liidu aukohus: Liidul on õigus omada põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks vajalikku Liikme suurus ja vorm.

Liidu varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mis moodustuvad: Liit ei vastuta oma liikmete kohustuste ja võlgade eest.

Liidul on õigus Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras moodustada sihtasutusi ning vastavalt Liidu üldkoosoleku poolt kehtestatud Liikme suurus ja vorm osakondi. Liidu raamatupidamist korraldatakse vastavuses Eesti Vabariigi raamatupidamisseadusega.

Liidu asjaajamise ja finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks valitakse üldkoosolekul vähemalt kaheliikmeline revisjonikomisjon. Revisjon korraldatakse liidus vähemalt kord aastas ja revisjoni tulemused esitatakse läbivaatamiseks liidu üldkoosolekule.

Liidu tegevus rajaneb tema liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel, Liidu juhtkonna valitavusel ja selle juhtide regulaarsel aruandlusel Liidu liikmete ees. Liit teeb koostööd riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega, mittetulundusühingutega, samuti muude Liidu tegevusest huvitatud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide ning üksikisikutega Eesti Vabariigis ja teistes riikides.

Muudatusi Liidu põhikirjas teeb Liidu üldkoosolek. Põhikirja muutmiseks peab muudatuse poolt olema vähemalt kaks kolmandikku koosolekul osalevatest Liidu liikmetest.

Nõuded riigi osaluse valitsemise, riigi asutatud sihtasutuse asutajaõiguste teostamise ning mittetulundusühingu liikmeõiguste teostamise aruannete sisule ja nende esitamise kord Vastu võetud Reguleerimisala Määrus reguleerib järgmiste aruannete sisu ja esitamise korda: 1 «Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse» § 35 lõikes 2 nimetatud äriühingu riigile kuuluvaid aktsiaid või osa valitseva ministeeriumi poolt esitatav riigi osaluste valitsemise aruanne edaspidi osaluse valitsemise aruanne ; 2 «Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse» § 35 lõikes 3 nimetatud riigi asutatud sihtasutuse asutajaõiguste teostaja poolt sihtasutusele seatud eesmärkide täitmise ja asutajaõiguste teostamise aruanne edaspidi asutajaõiguste teostamise aruanne ; 3 «Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse» § 35 lõikes 4 nimetatud mittetulundusühingu, mille liikmeks riik on, liikmeõiguste teostaja poolt mittetulundusühingu liikmeõiguste teostamise aruanne edaspidi liikmeõiguste teostamise aruanne. Osaluse valitsemise aruande esitamise vorm ja tähtajad 1 Osaluse valitsemise aruanne koosneb üldaruandest ja ministeeriumi poolt valitsetavate äriühingute aruannetest. Nõuded osaluse valitsemise üldaruande sisule Osaluse valitsemise üldaruandes tuuakse ära selle esitamise seisuga järgmised andmed ministeeriumi valitsemisel olevate kõigi osaluste kohta äriühingutes, alates eelmise osaluse valitsemise üldaruande esitamisest: 1 äriühingu nimi ja riigi osaluse suurus, näidates ära ka osaluse suuruse muutumise, kui see toimunud on.

Liidu tegevuse lõpetamine otsustatakse üldkoosolekul, kui sellise otsuse poolt hääletab vähemalt kolm neljandikku koosolekul osalevatest Liidu liikmetest. Liidu tegevus lõpetatakse juhul kui Liidu liikmete arv väheneb alla kolme, samuti Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevatel juhtudel; Liidu tegevuse lõpetamiseks moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, kes lahendab arvel oleva vara jagamise Liidu liikmete vahel või üleandmise teistele isikutele.

Põhikirja käesolev redaktsioon on vastu võetud Eesti Kinnisvarafirmade Liidu üldkoosolekul Miks ja kellele?

Peenise elevant Mis suurus Meeste liikmed nende suuruse video

EKFL on kinnisvara vahenduse, arenduse, halduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus. EKFL-i liikmed peavad oluliseks Liikme suurus 12-13 aastat ausat, kiiret, korrektset ja asjatundlikku teenindamist. Jälgi meid Facebookis.