Juulis lõpetas Konkurentsiamet menetluse Elioni püsiliini hulgiteenuse tasude uurimisel ja kiitis kehtivad tasud heaks. Vaatlusaasta muudetud iga-aastastes töökavades ning järgnevate vaatlusaastate iga-aastastes töökavades võetakse arvesse eelnenud projektikonkursside tulemusi. Aruandeperioodi käibeks kujunes miljonit krooni. Investeeringud Eesti Telekom Grupp investeeris Lõike 2 punktis c osutatud mitterahalised toetused hõlmavad kulusid, mis osalevatel riikidel tekivad seoses PRIMA-IS halduseelarvega ja millest arvestatakse maha liidu otsene või kaudne rahaline toetus nende kulude kandmises. Juhatuse liikme valimiseks on vajalik tema nõusolek.

Seda strateegiat on toetanud nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu. Samuti kutsus ÜRO Peaassamblee üles saavutama järk-järgult inimõiguse ohutule joogiveele, rõhutades rahvusvahelise koostöö tähtsust selles kontekstis. Rahvusvaheline koostöö teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas on liidu ülemaailmsete kohustuste võtmeaspekt ning sellel on oluline roll liidu partnerluses Euroopa naabruses asuvate riikidega.

Suurendage liiget 7 kella

Sellega seoses on Vahemere piirkond poliitilisest, majanduslikust, kultuurilisest, teaduslikust ja keskkonnaalasest seisukohast vaadatuna liidu jaoks strateegiliselt tähtis. Sellised meetmed peaksid olema kooskõlas mis tahes õiguslikult siduva kohustusega, mis tuleneb rahvusvahelisest õigusest, liidu õigusest, muu hulgas asjakohastest komisjoni otsustest, nagu komisjoni PRIMA peaks toetama hiljuti kokkulepitud kestliku arengu eesmärkide saavutamist ja Liikme suurus majanduskasvuga 185 Euroopa kestliku arengu strateegia rakendamist ning aitama kaasa Pariisi kokkuleppe eesmärkide saavutamisele.

Samuti tuleks nende osalemine ette näha sellise kolmanda riigi ja liidu vahel sõlmitud asjakohase teadus- ja tehnoloogiakoostööd käsitleva rahvusvahelise kokkuleppega.

  • Palve Zoom liige
  • Euroopa Liidu majandus – Vikipeedia
  • Eesti – Vikipeedia
  • Massager liikme suurendamiseks
  • Pikemalt artiklis Eesti nimi Eesti nime algupära on sageli nähtud aestide nimes, keda teadaolevalt esimest korda mainis Rooma ajaloolane Tacitus oma raamatus " Germania " kujul Aestiorum gentes, Aestii, umbes
  • Pikemalt artiklites EuroEuroala ja Ühtne euromaksete piirkond Euroalas tumesinine elab miljonit inimest.
  • Euroopa Liidu L /

Osalevatele riikidele tuleks tagada paindlik võimalus anda PRIMA-ISile valikuliselt rahalist toetust eesmärgiga rahastada kaudseid meetmeid, et saavutada nii finantsintegratsiooni kõrge tase.

Peale selle peaksid osalevad riigid toetama rahaliselt või mitterahaliselt liidu rahalise toetuseta läbiviidavat tegevust ning liidu rahalise toetusega hõlmamata PRIMA-ISi halduseelarvet. Selgelt tuleks kindlaks määrata periood, mille vältel osalevad riigid peavad oma toetuse eraldama.

Liige suurendada E.

Selle ülempiiri ulatuses peaks liidu toetus olema võrdne osalevate riikide toetusega PRIMA-le, et saavutada suur võimendav mõju ning tagada osalevate riikide programmide suurem integreerimine. PRIMA peaks tehnoloogiliste teadusuuringute, tootearenduse ja tutvustamistegevuse klassifikatsioonis arvesse võtma tehnoloogilise valmisoleku taseme Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni määratlusi.

PRIMA-IS peaks regulaarselt jälgima projektikonkursside tulemusi ja rahastavaid tegevusi ning seda, kuivõrd on võetud arvesse teadusteemasid, oodatavat mõju ja ettepanekute ülepakkumist üle künnise, mida ei olnud võimalik rahastada.

Siiski on PRIMA eriomaste eesmärkide ja spetsiifiliste toimimisnõuete tõttu vaja ette näha piiratud arv erandeid kooskõlas kõnealuse määruse artikli 1 lõikega 3. Vältida tuleks topeltauditeid ning ebaproportsionaalselt koormavat dokumenteerimist või aruandlust. Auditite korraldamisel tuleks asjakohasel juhul võtta arvesse riiklike programmide eripära.

Meeskonna liikmete mootmed

Peamiste kitsaskohtade süsteemsuse tõttu on Vahemere piirkonna riikides esinevate probleemide lahendamiseks vajalike teadusuuringute ja innovatsiooni maht tohutu. Teadusuuringute ja innovatsiooni ulatus on keerukas, hõlmab mitut valdkonda ning nõuab mitut osalejat hõlmavat ja piiriülest lähenemisviisi. Suurt hulka osalevaid riike hõlmav koostööpõhine lähenemisviis võib aidata suurendada nõutavat mahtu ja ulatust, koondades rahalisi ja intellektuaalseid ressursse.

Seda strateegiat on toetanud nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu. Samuti kutsus ÜRO Peaassamblee üles saavutama järk-järgult inimõiguse ohutule joogiveele, rõhutades rahvusvahelise koostöö tähtsust selles kontekstis. Rahvusvaheline koostöö teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas on liidu ülemaailmsete kohustuste võtmeaspekt ning sellel on oluline roll liidu partnerluses Euroopa naabruses asuvate riikidega. Sellega seoses on Vahemere piirkond poliitilisest, majanduslikust, kultuurilisest, teaduslikust ja keskkonnaalasest seisukohast vaadatuna liidu jaoks strateegiliselt tähtis. Sellised meetmed peaksid olema kooskõlas mis tahes õiguslikult siduva kohustusega, mis tuleneb rahvusvahelisest õigusest, liidu õigusest, muu hulgas asjakohastest komisjoni otsustest, nagu komisjoni

Kuna liikmesriigid ei suuda käesoleva otsuse eesmärki piisavalt saavutada ning integreerides riiklikud jõupingutused liidu järjepidevasse lähenemisviisi, koondades eraldi toimivad riiklikud teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammid, aidates kavandada riikidevahelisi ühiseid teadusuuringuid ja rahastamisstrateegiaid ning leides vajalikul hulgal teostajaid ja investeeringuid, saab seda paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega.

Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Alžeeria, Egiptus, Jordaania, Liibanon ja Maroko saavad osalevateks riikideks, kui nad sõlmivad liiduga teadus- ja tehnoloogiakoostööd käsitlevad rahvusvahelised kokkulepped, milles sätestatakse nende PRIMAs osalemise tingimused. Kolmandaid riike, kes täidavad esimeses lõigus sätestatud tingimusi, käsitatakse käesoleva otsuse kohaldamisel osalevate riikidena.

Läti hindab okupatsioonikahju 185 miljardile eurole

PRIMA täidab lõikes 1 sätestatud üldeesmärkide saavutamisele kaasaaitamiseks järgmisi erieesmärke: a pikaajalise ühise strateegilise kava väljatöötamine põllumajandusliku toidutööstuse süsteemide jaoks, et muuta need kestlikuks, ning integreeritud veevarustuse ja -majanduse valdkonnas; b asjakohaste riiklike teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammide suunamine selle strateegilise kava täitmisele; c kõikide asjaomaste avaliku ja erasektori osalejate kaasamine strateegilise kava täitmisse, koondades teadmised ja finantsressursid vajaliku kaalukuse saavutamiseks; d kõikide osalejate, sealhulgas VKEde, kõrgkoolide, vabaühenduste ja kohalike teaduskeskuste teadus- ja innovatsioonisuutlikkuse rahastamisvõimekuse ning rakendamissuutlikkuse suurendamine.

Liidu rahaline toetus ei ületa eurot. Komisjon hindab osalevate riikide võetud kohustuste täitmist, eelkõige kahe esimese iga-aastase töökava vältel. Hindamise järel võidakse kooskõlas artikliga 9 läbi vaadata artikli 3 lõikes 1 osutatud liidu maksimaalne rahaline toetus. Osalevad riigid eraldavad või annavad oma riiklikele rahastamisasutustele korralduse eraldada rahalisi või mitterahalisi toetusi vähemalt euro suuruses summas ajavahemikus alates 7.

Mul on 8 cm liige, kuidas suurendada

Osalevate riikide toetus hõlmab järgmist: a vajaduse korral rahalised toetused PRIMA-ISile eesmärgiga rahastada artikli 6 lõike 1 punktis a osutatud kaudseid meetmeid; b Liikme suurus majanduskasvuga 185 või mitterahaline toetus seoses artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud tegevusega ning c rahaline või mitterahaline toetus liidu rahalise toetusega hõlmamata PRIMA-ISi halduseelarvele, nagu on sätestatud artikli 3 lõike 3 punktis b.

Käesoleva artikli lõike 2 punktis b osutatud mitterahalised toetused hõlmavad kulusid, mis osalevatel riikidel tekivad artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud tegevuse käigus ja millest arvestatakse maha liidu otsene või kaudne rahaline toetus nende kulude kandmises.

Lõike 2 punktis c osutatud mitterahalised toetused hõlmavad kulusid, mis osalevatel riikidel tekivad seoses PRIMA-IS halduseelarvega ja millest arvestatakse maha liidu otsene või kaudne rahaline toetus nende kulude kandmises.

Lõike 2 punktides b ja c osutatud mitterahaliste toetuste hindamiseks määratakse kulud kindlaks kooskõlas asjaomaste osalevate riikide või riiklike rahastamisasutuste tavapäraste raamatupidamistavadega, selles osalevas riigis kohaldatavate raamatupidamisstandarditega, kus asjaomased riiklikud rahastamisasutused asuvad, ja kohaldatavate rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega ning rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega.

Kulud kinnitab sõltumatu audiitor, kelle määravad asjaomased osalevad riigid või riiklikud rahastamisasutused. Käesoleva artikli lõike 2 punktides a, b ja c osutatud toetused, mida arvestatakse osalevate riikide toetusena, makstakse pärast iga-aastase töökava vastuvõtmist.

AS-i Eesti Telekom konsolideeritud majandusaasta aruanne 2008, EEK

Kui iga-aastane töökava võetakse vastu artikli 6 lõikes 2 osutatud vaatlusaasta jooksul, võib toetus, millele on osutatud käesoleva artikli lõike 2 punktis c ja mida arvestatakse osalevate riikide toetusena iga-aastases töökavas, koosneda maksetest, mida on tehtud alates sama aasta 1. Toetused, millele on osutatud käesoleva artikli lõike 2 punktis c ja mida arvestatakse osalevate riikide toetusena esimeses iga-aastases töökavas, võivad siiski koosneda maksetest, mis on tehtud pärast 7.

AS-i Eesti Telekom aktsiad on alates Koolitusfirma omamine annab MicroLinkile võimaluse kvaliteetse koolitus- ja konsultatsiooniteenuste pakkumiseks nii klientidele kui ka erinevate koostööprojektide partneritele kõigis kolmes Balti riigis. AS-i Eesti Telekom omanike struktuur Eesti riigile kuulub

Artikkel 6 1. Tegevust, millele on osutatud lõike 1 punktides a ja b, võib algatada ainult vaatlusaastal ning alles pärast iga-aastase töökava vastuvõtmist. Kui iga-aastane töökava võetakse vastu vaatlusaasta kestel, võib artikli 3 lõikes 1 osutatud liidu rahalist toetust kasutada selleks, et katta PRIMA-ISi halduskulusid, mis on tekkinud alates vaatlusaasta 1.

Iga-aastases töökavas tehakse vahet käesoleva artikli lõike 1 punktis a osutatud tegevuse, käesoleva artikli lõike 1 punktis b osutatud tegevuse ja PRIMA-ISi halduskulude vahel.

Euroopa Liidu majandus

Iga-aastases töökavas esitatakse nendele vastavate kulude prognoosid, samuti eelarveeraldised artikli 3 lõikes 1 osutatud liidu rahalisest toetusest rahastatavale tegevusele ning osalevate riikide poolt artikli 3 lõikes 1 osutatud liidu rahalise toetuseta rahastatavale tegevusele. Iga-aastases töökavas esitatakse ka osalevate riikide artikli 5 lõike 2 punktis b osutatud mitterahalise toetuse hinnanguline väärtus.

Vaatlusaasta muudetud iga-aastastes töökavades ning järgnevate vaatlusaastate iga-aastastes töökavades võetakse arvesse eelnenud projektikonkursside tulemusi.

Liikme suuruse korgus 173

Neis tuleb püüda vähendada teaduslike teemade ebapiisavat käsitlemist, eelkõige selliste teemade puhul, mida esialgu käsitleti lõike 1 punkti b kohases tegevuses, kuid mida ei olnud võimalik piisavalt rahastada.

Viimased rahastatavad tegevused, sealhulgas asjaomaste iga-aastaste töökavade kohased viimased projektikonkursid, tuleb algatada Piisavalt põhjendatud juhtudel võib need algatada Tegevuse, mida osalevad riigid rahastavad artikli 3 lõikes 1 osutatud liidu rahalise toetuseta, võib lisada iga-aastasesse töökavasse alles pärast seda, kui need on PRIMA-ISi korraldatud Liikme suurus majanduskasvuga 185 välishindamise alusel saanud PRIMA eesmärkidel põhinevas rahvusvahelises vastastikuses eksperdihinnangus positiivse tulemuse.

Iga-aastasesse töökavasse lisatud tegevused, mida osalevad riigid rahastavad artikli 3 lõikes 1 osutatud liidu rahalise toetuseta, viiakse ellu vastavalt ühistele põhimõtetele, mille PRIMA-IS võtab vastu pärast komisjonilt heakskiidu saamist. Osalevad riigid lepivad kokku piisavas rahastamisviisis, mis võimaldab suurendada paremusjärjestuse alusel rahastatavate künnist ületavate taotluste arvu, eraldades eelkõige reservsummad riigi rahalisse panusesse, millega riigid toetavad projektikonkursse.

Kui ühte või mitut projekti ei ole võimalik rahastada, võidakse valida paremusjärjestuses vahetult järgnevad projektid. PRIMA-IS teostab järelevalvet kõikide iga-aastase töökavaga hõlmatud tegevuste rakendamise üle ja esitab komisjonile aruande.

Kui programmis osaleb Millised on peenised ja suurused organisatsioon või õigussubjekt, kes asub mujal kui osalevas riigis, ning kui kummalgi ei ole õigust saada lõike 4 kohaselt toetust, võidakse anda PRIMA-ISi rahalist toetust tingimusel, et vähemalt üks järgmistest tingimustest on täidetud: a PRIMA-IS peab osalemist meetme rakendamise seisukohast oluliseks; b toetus on ette nähtud kahepoolse teadus- ja tehnoloogialepinguga või liidu ja rahvusvahelise organisatsiooni vahelise Liikme suurus majanduskasvuga 185 kokkuleppega või mujal kui osalevates riikides asuvate üksuste puhul liidu ja õigussubjekti asukohariigi vahelise kokkuleppega.