Kohus võib hagita menetluse korras keelata kasutada ärinime, mis ei vasta nõuetele või mille kasutamiseks ei ole isikul õigust, ning keelu rikkumise korral rikkujat trahvida. Aruanne tuleb registripidajale esitada kas digiallkirjastatult või PDF-vormingus.

Kas osaühing võib juhatuse liikmele makstud tasu tagasi nõuda?

Liikme massaaz laienemise video jaoks

Juhatuse liige on rahul: ta on valitud kolmeks aastaks ja poolte vahel on kokkulepe märkimisväärse suurusega juhatuse liikme tasu maksmiseks. Ühel päeval aga esitavad osanikud ootamatult juhatuse liikme tasu tagastamise nõude.

Mitte päris. Riigikohus asus oma hiljutises otsuses seisukohale, et kui osanikud määravad juhatuse liikmele tasu, mis ei ole äriseadustikuga kooskõlas, on osaühingul õigus nõuda juhatuse liikmelt ülemäärase tasu tagastamist.

Äriseadustiku kohaselt peavad osanikud või nõukogu juhatuse liikme tasustamise korra ning tasude ja muude hüvede suuruse määramisel ning juhatuse liikmega lepingu sõlmimisel tagama, et juhatuse liikmele osaühingu poolt tehtavate maksete kogusumma oleks mõistlikus vastavuses juhatuse liikme ülesannete ja osaühingu majandusliku olukorraga.

Kasitsi tehnikad liikme suurendamiseks

Kokkulepitud ja väljamakstud tasu tagastamist seadus otsesõnu ette ei näe. Küll aga võib osaühing nõuda tasude ja muude hüvede vähendamist, kui osaühingu majanduslik olukord halveneb oluliselt ja juhatuse liikmele määratud või temaga kokkulepitud tasude edasimaksmine või muude hüvede jätkuv võimaldamine oleks osaühingu suhtes äärmiselt ebaõiglane.

Riigikohus on seaduses sätestatud vähendamise õigust tõlgendanud laiendavalt, võimaldades ka nn enammakstud summa tagasinõudmist.

Olulistest aspektidest nõukogu liikme tasustamisel

Võib oletada, et Riigikohtu poolt avatud uks võib praktikas tekitada rohkem segadust kui selgust. Äriseadustiku kohaselt on tasu vähendamise eelduseks majandusliku olukorra halvenemine võrreldes tasu suuruse määramise ajaga.

Mis suurendaks liiget

Riigikohus ei ole oma otsuses seda võimalikku eeldust üldse käsitlenud. Äriseadustik näeb juhatuse liikmele ette õiguse tasu vähendamise korral leping ühekuulise etteteatamistähtajaga üles öelda.

  1. Olulistest aspektidest nõukogu liikme tasustamisel | Advokaadibüroo LMP
  2. Kuidas kiiresti suurendada Pisyun
  3. Kas osaühing võib juhatuse liikmele makstud tasu tagasi nõuda? - Arvamus - Arhiiv - Majandus
  4. Osaühing | Justiitsministeerium

Riigikohus ei ole tasu tagasinõude õiguse ajalisi piire analüüsinud. Vastuseta on küsimus, kas Liikme suuruse vahendamine võivad osanikud nt pärast aasta otsa teatud tasu juhatuse liikmele kokkuleppe kohaselt väljamaksmist nõuda osa tasust terve aasta eest tagasiulatuvalt tagasi?

  • Osaühing Osaühingu tegutsemise alused Igal osanikul on üldjuhul üksainus samast liigist osa.
  • Kas liige suurendab ohutult

Samas lahendis käsitles Riigikohus ka osanike hääleõiguse piiranguid juhatuse liikmete tasudega seotud otsuste vastuvõtmisel. Kohus leidis, et samamoodi nagu osanikul on Kuidas suurendada liikmeid ise hääletada enda juhtorgani liikmeks valimise, tagasikutsumise ja ametiaja pikendamise otsuse poolt, on tal õigus hääletada ka endaga juhatuse liikme lepingu sõlmimise ja endale tasu määramise otsustamisel.

Vastasel korral muutuks mõttetuks enamusosaniku võimalus määrata ennast juhatuse liikmeks, kuna tasu ta endale määrata ei saaks ja see tähendaks, et pahatahtlikul vähemusel ei oleks küll võimalik Liikme suuruse vahendamine enamusosaniku saamist juhatuse liikmeks, kuid tal oleks võimalus takistada enamusosanikul saada juhatuse liikme tasu.

Venitamise liige suum

Tagasi üles.