Korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. Föderatsiooni tegevliikmel on õigus: Seltsi tegevliikmeteks võivad olla Eesti Vabariigi arstid, kes on seotud erakorralise meditsiini alase ravitegevusega, teadusliku või pedagoogilise tööga, erakorralise meditsiini eriala planeerimise ja juhtimisega. Aruannete ja teabe esitamist nõukogule võib nõuda iga nõukogu liige.

Üldsätted 1. Selts on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on erakorralise meditsiini arendamine, erakorralise meditsiiniga tegelevate isikute ühendamine ning oma liikmete erialaste, tööalaste ja sotsiaalsete õiguste kaitsmine. Seltsi eesmärkideks on: 1.

Meditsiini liikme suurus Millised tooted aitavad suurendada liikme

Seltsi liikmete erialase ettevalmistuse parandamine, teadussaavutuste propageerimine ja praktikasse juurutamine erakorralise meditsiini alal, ettepanekute tegemine tervishoiu ja arstiabikorralduse täiustamiseks ning ravikvaliteedi parandamiseks. Erakorralise meditsiini eriala arendamine; 1. Seltsi liikmete huvide esindamine erialaselt tekkinud vaidlusküsimustes.

Oma eesmärkide saavutamiseks Selts: 1. Selts on mittetulundusühing, mis eraõigusliku juriidilise isikuna juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja põhikirjast. Seltsi põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn, Puusepa 8.

Meditsiini liikme suurus Kuidas suurendada liikme pikkust

Selts on asutatud määramata tähtajaks. Seltsi majandusaasta on 1.

Vabatahtlik kindlustus laevapere liikmele | Eesti Haigekassa

Liikmelisus 2. Seltsi liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes vastab Seltsi põhikirja nõuetele.

Meditsiini liikme suurus Kui palju maksab liige kulusid

Seltsi liikmeskonna moodustavad tegevliikmed, auliikmed, välisliikmed ja toetajaliikmed. Seltsi tegevliikmeteks võivad olla Eesti Vabariigi arstid, kes on seotud erakorralise meditsiini alase ravitegevusega, teadusliku või pedagoogilise tööga, erakorralise meditsiini eriala planeerimise ja juhtimisega. Tegevliikmeteks vastuvõtmine toimub kandidaadi kirjaliku avalduse alusel Seltsi juhatuse otsusega kahe kuu jooksul avalduse esitamisest.

Mittetulundusühingu nimi on Tartu Arstide Liit edaspidi Liit 2. Liidu asukoht on Tartu, Eesti Vabariik ning aadress Pepleri 32 3.

Taotleja loetakse Seltsi liikmeks alates tema kandmisest Seltsi liikmete nimekirja. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Liikmeks mittevastuvõtmise kohta tuleb juhatusel esitada taotlejale kirjalik põhjendus.

Seltsi auliikmeteks valitakse silmapaistvaid arste või teisi isikuid, kellel on erilisi teeneid erakorralise meditsiini edendamisel, samuti Seltsi eesmärkide toetamisel ja elluviimisel. Auliikmed nimetab üldkoosolek.

Välisliikmeteks valitakse väljaspool Eesti Vabariiki töötavaid arste või isikuid, kellel on erilisi teeneid erakorralise meditsiini edendamisel Eesti Vabariigis, samuti Seltsi eesmärkide toetamisel ja elluviimisele kaasaaitamisel.

Meditsiini liikme suurus Mis on suurim liikme suurus mees

Välisliikmed nimetab üldkoosolek. Seltsi toetajaliikmeteks võidakse nimetada füüsilised või juriidilised isikud, kelle tegevus on Meditsiini liikme suurus erakorralise meditsiini edendamisele või Seltsi eesmärkide toetamisele ja elluviimisele.

Meditsiini liikme suurus Suurenda Meeste peenise

Seltsi toetajaliikmed nimetab üldkoosolek. Liikmelisust Seltsis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.

Meditsiini liikme suurus Liige laiendatud

Liikmel on õigus astuda seltsist välja, esitades juhatusele vastava avalduse. Juhatus vaatab avalduse läbi ja kustutab liikme Seltsi liikmete nimekirjast hiljemalt kahe kuu jooksul arvates avalduse saamisest.

Seltsi põhikiri

Liige loetakse Seltsist lahkunuks pärast tema kustutamist Seltsi liikmete nimekirjast. Liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta on jätnud tasumata liikmemaksu aasta jooksul; kui ta süüliselt ei täida muid põhikirjalisi kohustusi, üldkoosoleku või Kas umberloikamine mojutab liikme suurust otsuseid või kahjustab olulisel määral Seltsi huve.

Mittetulundusühing nimetusega MTÜ Eesti Meditsiinigeneetika Selts, lühendatult EMGS edaspidi Selts on üle-eestiline meditsiinigeneetika eriala arstide ja residentide ning tervishoiuasutustes töötavate meditsiinigeneetika valdkonna arstide, laborispetsialistide, laborantide ja õdede vabatahtlik ühendus meditsiinigeneetika kui arstliku eriala arendamiseks. Selts on asutatud Seltsi asukoht on Tartu linn.

Seltsist välja arvatud liikmele tuleb Meditsiini liikme suurus otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada. Seltsist välja arvatud liige võib juhatuse otsuse vaidlustada ning sel juhul otsustab liikmelisuse üldkoosolek.

Eesti Spordimeditsiini Föderatsiooni põhikiri Eesti Spordimeditsiini Föderatsiooni põhikiri on kinnitatud I Üldsätted 1. Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon edaspidi: Föderatsioon on spordimeditsiini valdkonnas tegutsevate arstide vabatahtlik ühendus, mis tegutseb avalikkuse huvides spordi-meditsiini kui meditsiinivaldkonna, sellealase täienduskoolituse ja teadustöö arendamisega. Föderatsioon on mittetulundusühing, mis eraõigusliku juriidilise isikuna juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja oma põhikirjast. Föderatsioonil on oma sümboolika, ta võib avada ja sulgeda pangaarveid ja teha kõiki tegusid, mis tulenevad tema õigus- ja teovõimest.

Seltsi liikmete suhtes, kes on rikkunud Seltsi põhikirja nõudeid, tekitanud Seltsile moraalset või materiaalset kahju, võib Selts kohaldada mõjutamise vahenditena ka märkust, noomitust, ning nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

Seltsi liikme sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitab üldkoosolek.

Sisseastumismaksu peab Seltsi liige tasuma ühe kuu jooksul arvates tema vastuvõtmisest. Seltsi sisseastumis- ja liikmemaksu suurust võib üldkoosoleku otsusega muuta.

  • Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend – Riigi Teataja
  • Põhikiri - Narvahaigla
  • Mees Dick ja selle suurused vaadata

Seltsist välja astunud või välja arvatud liikmel ei ole varalisi õigusi Seltsi varale ning tema poolt tasutud liikmemaksu ei tagastata. Liikmete õigused ja kohustused 3. Seltsi liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduse ja põhikirjaga.

Seltsi liikmel on õigus: 3. Seltsi liige on kohustatud: 3. Juhtimine 4. Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, millel võivad osaleda ja hääletada kõik Seltsi tegevliikmed.

Põhinavigatsioon

Seltsi tegevliiget võib üldkoosolekul esindada teine Seltsi tegevliige, kellele on antud vastav lihtkirjalik volikiri. Üldkoosolek võib teha otsuseid kõigis küsimustes, mis ei ole seaduse ega põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.

  • EESTI ERAKORRALISE MEDITSIINI ARSTIDE SELTSI PÕHIKIRI - Eesti Kiirabi Liit
  • Seltsi põhikiri
  • Peenise mootmed

Üldkoosoleku pädevusse kuulub:.