Maksualusena käsitletakse aga ainult parlamendiliikme põhipalka kuigi põhipalga definitsioon on riigiti erinev. Bundestagi liikme tööhüvitus arvates 1. Peasekretariaat asub Luxembourgis ja Brüsselis. Seimi liikmele eraldatakse lisarahasid ametikoha, posti, telefoni, telegraafi, transpordi ja teiste kulutuste katmiseks. Parlamendiliikmed määravad omavahel kindlaks, kuidas kulud jaotada.

Parlamendiliikmete töötasudest ning soodustustest ja eesõigustest Käesolev ülevaade tugineb Parlamentide Peasekretäride Liidu konverentsil Istanbulis Ettekande koostamise aluseks on maailma parlamentide küsitlus, millele vastasid 52 seadusandlikku kogu 44 riigist Lisa 1.

Tabelid parlamendiliikmete töötasude ning soodustuste ja eesõiguste kohta on esitatud Lisades A Rahalised töötasud financial assistance st parlamendist 51 erandiks on Uruguai kindlustavad parlamendiliikmetele mingi rahalise tasu nende töö eest parlamendis. Töötasustamise osas on tegemist erinevate tasude nomenklatuuridega, mida põhjendatakse vajadusega kindlustada MP-dele sobilik elustiil ja kaitsta neid võimaliku surve alla langemise eest.

Makstavad töötasud erinevad riigiti ka vormilt. Tavaliseks on kindla summa maksmine või tehtud kulutuste hüvitamine. Vaid vähestes riikides laienevad parlamendiliikmete sissetulekutele maksusoodustused erandiks on Taani, Iisrael, Inglismaa Lordide koda, Keenia ja Uganda. Maksualusena käsitletakse aga ainult parlamendiliikme põhipalka kuigi põhipalga definitsioon on riigiti erinev.

Reeglina käsitletakse töötasu saamist MP-de õigusena, erandiks on Uruguai SenatKeenia ja Sudaan, kes käsitlevad seda meelevaldselt määratava subsiidiumina subsidy.

Euroopa Parlamendi volitused[ muuda muuda lähteteksti ] Euroopa Parlamendil on kolme liiki põhivolitused: õigus anda seadusandlikke akte rahandusalased volitused järelevalve täidesaatva võimu üle Tavaline seadusandlik menetlus on kaasotsustamine.

Juriidiline alus. MP töötasu saamise aluseks on üldiselt mingit laadi ametlik dokument, kuid regulatsiooni tase on erinev.

Mõnes riigis on töötasu maksmise aluseks konstitutsioon Jaapantavalisemaks praktikaks on tasu saamise õiguse sätestamine eraldi seaduses, üksikutes riikides parlamentide kodukorra seadus. Iisraelis, Suurbritannias, Botswanas ja Brasiilias on palgamaksmise aluseks parlamendi otsus.

Mis on parlamendiliikme suurus Las nad utlevad, kuidas oma liikme suurendada

Ainult Itaalias, Filipiinidel ja Peruus ei ole MP-de töötasustamine leidnud formaliseerimist mingi teksti kujul. Rahalise sissetuleku suurus on 14 1 riik Aafrikas, ülejäänud Euroopas, Ameerikas ja Aasias riigis seotud valitsuskabineti liikmete palkadega.

Parlamendisisene tasude diferentseerimine. B Muud toetused Muude toetuste alla kuuluvad: Mis on parlamendiliikme suurus, eluasemekulud, tööruumid, kontorimasinad- ja tarbed ning posti- ja perioodikakulud. Valdava praktikana katavad parlamendid nii MP-de reisikulusid kui ka toetavad neid eluasemekulude katmisel, kuigi erineval määral erandiks on Iisrael, Korea, Uruguai ja panama ning Küpros ei aita eluasemekulude katmisel.

Lähemalt | Parlamendiliikmed | Euroopa Parlament

Ülejäänud riigid piiravad transpordikulude katmise reisimisega valimisringkonna ja pealinna vahel. Mõnedes riikides 14 makstakse ka transpordikulud pealinnas selle soodustuse osas puudub seos maailmajagude või riikide arengutaseme vahel.

Sõidukulude tasumise kohta võib teha järgmised üldistused: - Parlamendid, kus tasutakse transpordikulud ringkonnas, on tavaks maksta kindlasummalist lisatasu sõidukulude katmiseks, kuigi mõnes riigis hüvitatakse tegelikud kulud. Märkida tuleb, et transpordikulude katmine on mõeldud ainult ametisõitude hüvitamiseks. Islandil saab MP igakuist auto ülalpidamistoetust, sealjuures pealinnas elavad parlamendiliikmed kõige vähem ja kõige kaugemalt tööle reisivad rahvaesindajad kõige rohkem.

Eluaseme eest toetuse maksmise viisid ja määrad on väga erinevad ning samaaegselt võidakse rakendada erinevaid vahendeid kindla summa maksmine kuus või aastas, hotellikulude tasumine. Võimalik on ka eluasemelaenude andmine või garanteerimine Nt. Zimbabwe ja Prantsusmaa Senat. Telefoni kasutamine.

Euroopa Parlament

Tööruumid MP-dele ja nende personalile. Ruumipuudusel ei saa paljud parlamendid MP-dele isiklikku tööruumi pakkuda. Oma tööruum parlamendihoones on 27 riigi rahvaesindajatel, neist kümnes aga näiteks Leedus ei ole sellist privileegi mitte kõigil.

Mis on parlamendiliikme suurus Suurus peenise poiss 9 aastat

Filipiinidel, Kreekas ja Itaalias pakutakse ilma oma tööruumita MP-dele rahalist toetust ruumide ostmiseks või rentimiseks parlamendi läheduses. Samuti 11 esinduskogu liikmed saavad toetust oma tööruumi pidamiseks valimisringkonnas. Valdavalt ei ole parlamentidel võimalik varustada MP-sid isikliku kontoritehnikaga arvutid, faksid, paljundusmasinad. Küll on nimetatud vahendid parlamendiliikmete üldises kasutuses.

Kantseleitarbed ja postikulud.

Mis on parlamendiliikme suurus Taiuslikud suuruste liikmete ulevaated

Enamik vastanud parlamentidest jagab oma saadikutele tasuta kantseleitarbeid ümbrikke, kirjapaberit või kui seda ei tehta, siis antakse saadikutele väike toetussumma vajaliku materjali ostmiseks. Perioodika tellimine. Tasuta perioodilisi väljaandeid saavad 14 riigi ja Europarlamendi MP-d. Kui tasuta ajalehed-ajakirjad on kättesaadavaks tehtud, siis tavaliselt saavad MP-d Keskmise liikme suurus teismelises valida, mdia tellida.

Parlamendiliikmetest lähemalt

Mõnel juhul teeb valiku kas raamatukogu või dokumenditeenistus. Arvutivõrku omavates parlamentides makstakse kinni ligipääs parlamendivälistesse andmebaasidesse. C Personal Parlamendiliikmete abid täidavad ülesandeid, mis Eestis on nõunikel.

Peale 4 riigi Keenia, Norra, Poola ja Zimbabwe makstakse MP-dele ühel või teisel viisil kinni abipersonali värbamise kulud. Personaliga varustamine võib aga toimuda ka parlamendi kantselei kaudu.

Sekretäriteenustega varustavad oma saadikuid praktiliselt kõik parlamendid, seda kas otse või sekretariaadi kaudu. Parlamendiliikmete töötasud ja soodustused valitud riikides Esialgselt oli vastav informatsioon kättesaadav Leedu, Läti, Rootsi, Saksamaa, Soome, Ungari parlamentide liikmete töötasude ja soodustuste kohta.

Parlamendiliikme töötasu ja selle maksmise protseduuri korra kehtestab Seim. Seimi liikmete palkade muutuste otsused kehtivad ainult alates päevast, mil toimub uuesti valitud Seimi esimene istung. Seimi liige ei tohi vastu võtta muud palka, erandiks on loova tegevuse tasud.

Riik maksab riigikogulaste leskedele heldet pensioni

Nende tegevuste hulka kuuluvad honorarid kunsti- ja kirjandusteoste, raadio- ja televisiooni programmide eest nagu Mis on parlamendiliikme suurus tunnitasud haridus- teadus- ja konsultatsioonitööde eest, mida parlamendiliige teeb muul ajal kui Seimi istungite, komiteede ja komisjonide töö ajal. Seimi liikmel on õigus sekretärile-assistendile, kelle palk makstakse riigieelarvest.

Seimi liikmele eraldatakse lisarahasid ametikoha, posti, telefoni, telegraafi, transpordi ja teiste kulutuste katmiseks. Selle lisaraha suuruse ja maksmise protseduuri kehtestab Seimi Juhatus. Seimi liikmele, kelle elukoht ei asu Vilniuses või kellel on õigus riigi toetusele elukoha soetamisel Vilniusesse, muretsetakse teenistusajaks tasuta elukoht Vilniuses.

Samal ajal on Seimi liikmel säilitada õigus üüritud majutusele tema alalises elukohas. Seimi liikmetel on õigus tasuta kasutada riigi transpordivahendeid Leedu territooriumil, samuti on neil õigus saada hotellitube väljaspool järjekorda. LÄTI Läti Seimi liige saab palka vastavalt riigiteenistujate kvalifikatsioonikategooriatele päevade eest, mil ta on olnud tööl.

Palk makstakse Presiidiumi poolt määratud tähtaegadel. Saadiku põhipalk on praegu latti krooni. Seimi komisjonide tööst osavõtmise kompensatsioon, lisatasu lähetuste eest seoses saadiku ülesannete täitmisega, esinduskulude rahad eraldatakse saadikutele tasumiseks eelarvelistest vahenditest.

Saadikul on õigus saada tasu alates Seimi esimese istungi kokkukutsumisest peale valimisi või päevast, mil saadik sai Seimi liikmeks. Saadikul, kelle mandaat lõpeb Seimi volituste tähtaja lõppemisega, on õigus ühele kuupalgale peale Seimi volituste lõppemist.

Saadikul, kelle mandaat lõpeb seoses peaministriks, asepeaministriks, ministriks või riigiministriks nimetamisega, on õigus ühele kuupalgale peale tema saadiku volituste lõppemist.

  • Euroopa Parlament – Vikipeedia
  • Mis on Euroopa Parlament? > Valimised > Tallinn
  • Parlamendiliikmete töötasud ja soodustused ning õpetajate palgad välisriikides
  • Kuidas suurendada liige sootmist arstid
  • Keskmine joudlus peenis
  • Parlamendilikme pension | Sotsiaalkindlustusamet

Seimi liige saab saadiku isikutunnistuse ettenäitamisel tasuta kasutada riigi- ja munitsipaaltransporti Läti territooriumil, erandiks on takso. Kui saadik on enda kanda võtnud kulud oma kohustuste Mis on parlamendiliikme suurus, siis need hüvitatakse Seimi eelarvest vastavalt Presiidiumi määratud protseduurireeglitele. Palga suuruse otsustab parlamendist sõltumatu komisjon. Sõidurahad Parlamendi kantseleilt saavad saadikud Rootsi Mis on parlamendiliikme suurus aastase sõidupileti.

Seda piletit saab kasutada ka lennuki- taksosõitudeks. Parlamendiliige võib kasutada ametisõitudeks ka isiklikku autot, siis hüvitatakse kulud 10 kilomeetri kohta 13 SEK Tingimustes, kui kohalik transport ei ole kättesaadav, hüvitatakse 10 kilomeetri läbimine 26 SEK Välisreiside kulud hüvitatakse samuti. Neile saadikutele, kes sõidavad kodukohast tööletulekuks rohkem kui 50 kilomeetri kauguselt ilma majutust nõudmata, Mis on parlamendiliikme suurus päevas SEK Kontoritehnikaga varustatus Parlamendi administratsioon võimaldab saadikutele nende tööks vajalikku kontoritehnikat.

Parlament maksab ametitelefonide, mobiiltelefonide eest. Kulude hüvitamine Hüvitatakse sekretäri abi, postikulud, mobiiltelefoni kõnede, ajalehtede, ajakirjade ja kirjanduse kulud, mis ei ole parlamendi raamatukogus kättesaadavad, samuti esinduskulud. Haigustoetus Haiguse korral lähtutakse palga vähendamisel riigiteenistujatele kehtestatud korrast. Alates Saadikud erinevad riigiteenistujatest selle poolest, et neile arvestatakse seitse tööpäeva nädalas.

Saadikul ei ole puhkepäevi ning ta ei saa puhkuse kompensatsiooni. Saadikutel on õigus arstiravi kompensatsioonile ja arstimite kulude osas samade reeglite järgi nagu riigiteenistujatel. Pension Liige suurendab ajalugu liige saab täiendavalt vanaduspensionile ja üldpensionile lisaks parlamendilt väljatöötatud aastate eest pensioni.

Pension moodustub parlamendiliikmete palkade keskmisest, kus on sisse arvestatud kõik fikseeritud lisatasud viimase viie aasta jooksul enne pensionile jäämist. Parlamendiliikme pension on Minimaalne aeg, et saada parlamendiliikme pensioni, on kuus aastat ja pensioni saamiseks peab olema aastane.

Täispensioni saamiseks peab olema parlamendis töötatud vähemalt 12 aastat. Neil liikmetel, kellel pole õigust pensionile, kuid kes on parlamendis töötanud vähemalt kolm aastat enne aastaseks saamist makstakse eluaegset annuiteeti.

Liikmel, kes loobub sellest kohast enne aastaseks saamist ja vähemalt peale kolmeaastast pidevat tööstaazi, on õigus tagatud sissetulekule guaranteed income.

Mis on Euroopa Parlament? Vastavalt

See tähendab seda, et parlament garanteerib endisele liikmele kindlal tasemel kuusissetuleku. Teistest allikatest saadav sissetulek vähendab garanteeritud pensioni vastavalt kehtestatud reeglitele. Neil, kes on parlamendis töötanud 6 kuni 12 aastat, vähendatakse tagatist vastavalt.

Riigikogu pensioni saab tänavu 200 inimest

Neil parlamendiliikmetel, kes on teeninud kuus aastat või rohkem aega, on makstav tagatud sissetulek Mis on parlamendiliikme suurus saadiku vanusest. Kindlustus Saadikutele makstakse elukindlustust ja samuti on saadik kindlustatud iga vigastuse või trauma vastu töö ajal vastavalt riigiteenistujatele kehtivale korrale.

Parlament võtab samuti ka kanda kindlustuse, mis hõlmab saadikute ametilähetusi nii koduriigis kui välismaal. Bundestagi liikme tööhüvitus arvates 1. Bundestagi president saab igakuulist palgalisa ühe kuupalga ulatuses, tema asetäitjad saavad palgalisa poole kuupalga ulatuses. Ametihüvitused Bundestagi liige saab igakuuliselt hüvitust kulude katteks: 1 valimisringkonnabüroo sisutamiseks ja pidamiseks väljaspool Bundestagi, 2 enamkulutuste eest oma Bundestagi töökohal või kohalikel sõitudel, 3 mandaadiga seotud sõitudeks Saksamaa piires, 4 muud mandaadiga seotud kulud esindus, küllakutsed, valimisringkonna teenindamine.

Kui saadik pole istungipäeval ennast kohalolekulehele kandnud, siis peetakse tema kuluhüvitusest 90 DM EEK kinni. See väheneb Fotoliige Foto DM EEK võrra lapsehoolduspuhkuse või haiguse puhul, kui see on tõendatud, samuti kui saadik põetab alla aastast haiget last.