Selgusetuks on jäänud, kas lihtsalt ahnusest teistkordset maksu nõudma või jäi talle tunne, nagu oleks drevljaanid ehk midagi andmata jätnud. Nähtavasti ei suutnud Kansi mõisa rentnik otsustada, kumb vana Andruse kahest koju jäänud pojast — Mihkel või Tõnis — ikkagi peremeheks jääb; keskmine vend Andrus oli Juba Konstantinose aegses kirjelduses peetakse üheks tähtsamaks keskuseks ringreisil tolleaegset Smolenski kindlust, mille ladudesse jäeti sügisel kogutud poljudje ja kust kevadel jõejää sulades hakkasid lodjad Kiievisse saabuma. Kaubalaevu saatis tugev relvastatud valve kaitseks nomaadi kallaletungijate vastu. Vanem poeg Mihkel — oli juba Paraku ei oska selle küsimusega enam kellegi poole pöörduda!

LÕETSA Lõetsa piirkonnas võib oletada püsivat asustust ehk muinasajast alates, kuid ilmselt ei ulatu see Kristuse-eelsesse ega varasemasse aega, nagu Muhu vanimate piirkondade — Külasema-Tupenurme-Päelda ja Liiva ümbruse asustus.

Orduajal, kui kogu saar Pöide ja hiljem Maasilinna foogti lääniks oli, kujunes Lõetsas üks st teadaolevast vakukeskusest.

Poolaliikmelised mehed Tema suurus

Nimi De Loitze Wacke leidub kirjalikult esmakordselt küll alles Nimetatud maaraamatute järgi kuulus Lõetsa vakusesse sel ajal 13 talu 14,5 adramaaga. Sama suur oli arvestus-talude arv ka Siinjuures tuleb arvestada, et Liivi sõjale järgnenud periood nn.

Poolaliikmelised mehed Tema suurus

Väidetakse küll, et võrreldes mandri-Eestiga kannatasid saared Liivi sõjas märksa vähem, kuid Liivi Ordu lagunemise järel alanud tülid Rootsi, Taani ja Poola vahel ülemvõimu pärast endistel ordu aladel said vähemalt Muhule sama kannatuste-rohkeks, nagu sajand hilisemad sündmused. Meenutame vaid, et Lisaks tabas sajandivahetusel maad näljahäda ja Nii annavad poole sajandi jooksul koostatud maaraamatud —mis seni põhilisteks asustus- ja agraarajaloo algallikateks, vähemalt Muhu osas üsna ebaadekvaatse pildi siin orduajal välja kujunenud asustusest.

Poolaliikmelised mehed Tema suurus

Paraku ei ole seni teada ühtki ordu hiilgeajast Rootsiaja algul Vakupiirkonna küladena esinevad peale Lõetsa enda veel Kallaste, Paistu osa hilisemast KallastestRaugi ja Vahtraste ning 1,5 haritava adramaaga Kesse laid, kus kaks talumeest Hans ja Caspar on märgitud ilma koormisi näitamata.

Eraldi üksjalgade rubriigis leiame kaks Lalli tulevast talu samuti ilma adramaa ja koormisteta.

Peale nende on üksjalgadena kirjas arvatav Lõetsa Sassi eelkäija Saßi Laur ja hiljem vabadikuks Vakuküla Lõetsa Loetz enda haritavat maad on hinnatud 9,5 adramaale, millel 8 koormisi kandvat peremeest.

Siiski ei ole need veel kuigi hästi üheselt seostatavad hilisemate taludega — seda enam, et seni puudub rootsiaja lõpu Poolaliikmelised mehed Tema suurus Lõetsa kohta, mis enamikust Muhu küladest on olemas. Ustallo-nimelisi talusid on sel ajal kolm ja üks neist võiks olla hilisema Jaani eelkäija, kuigi talu sai peale katku uue asustuse hoopis Kansi mõisalt.

Huvitav on märkida, et kaks selleaegset talu — Poolaliikmelised mehed Tema suurus Keßo Hanß ja pooleadrane Hempa Laur on Veel tuleks nimetada Selgusetuks jääb siiski, kas asustasid Ühelt poolt näitab see piisava maa-ressursi olemasolu ja seega märksa ulatuslikuma varasema asustuse võimalikkust enne Liivi sõja järgseid segadusi, kuid mingi roll on kindlasti ka sellel, et Need rajati seniste põliskülade — vastavalt Tamse ja Urrikase Vrinkas, Horyack maadele, kusjuures talumehi asustati nähtavasti ümber teistesse küladesse.

Tundub, et viimaste puhul ei ole siiski tegemist Raugilt pärit meestega, vaid Keerulisem on lugu Pallasma-nimelis t e talu de ga, sest kuigi Tegemist on nähtavasti alepõllunduse aegadest pärineva nimega ja siinkohal on oletatud, et sellenimeline talu Tamse põliskülast asustati mõisa rajamisel siiski pigem Külasema või Paenasele.

Poljudje – Vikipeedia

Lõetsas oli aga Et sellest rootsiaegsest kohanimest poolteist sajandit hiljem Lõetsas ka priinimi saadi, võiks ehk oletada, et ikkagi põliste Lõetsa inimestega tegemist oli. Nii Kolm asumit — altküla, keskeltküla ja ülaltküla kujunesid Lõetsas kindlasti hiljemalt rootsiajal, kuid viimane jäi Põhjasõja ja katku järel täielikult tühjaks.

Ainsana teeb Suuremõisale tegu ilmselt keskeltkülas asuv Herma Pedo Laur, kellel kolm tööeas meeshinge ja sama palju naisi talus, aga siiski ei ühtki last! Mõneti jääb selgusetuks, kas seostada seda rohkem hilisemate Vanapere ja Tähvena või Tõnise kandis veel Lõetsa osutub üheks nälja- ja katkuajal rängemini kannatanud külaks Muhus.

Poljudje mõiste ja ajalugu[ muuda muuda lähteteksti ] Juba 14 sajandil eKr oma riigi tõusuaega elanud muinashettidel esines poljudjet imiteerivaid rituaale, millest üks oli nende kuninga kevadine ringkäik koos kuninganna ja preestritega pealinna toiduvaruladudes, mil kogu seltskonda rikkalikult kostitati. Kobištšanov esile arheoloogi, slaavi kultuuri ja Vana-Vene ajaloo uurija, akadeemik Boriss Rõbakovi teadusliku oletuse, et poljudje eksisteeris sküütide hulgas Herodotose eluajal umbes V sajandil eKr ning russide maal metsas elanud ja metsasaadustest toitunud idaslaavi hõimude vjaatitšite ja severjaanide hulgas enne Kiievi-Vene tekkimist. Ukraina territooriumil ja Venemaa lõunapoolsetel aladel oli poljudje kasutusel enne slaavi riikide moodustumist ning mitte ainult sküütide, vaid ka gootide kuningatel ning hunnideavaaride ja türklaste kaganaatides. Igal slaavi hõimulgi oli oma poljudje rituaal ja Kiievi-Vene poljudje astus ühtse mudelina nende kõikide asemele. Rõbakov on samuti oletanud, et üldiselt oli poljudje kui kostitamist ja kingitusi pakkuv retk kaugematele maadele teada juba enne seda, kui normannid Venemaale saabusid ning see iseloomustab VIII sajandi lõppu ja kogu IX sajandit kuni X sajandi alguseni; kohalike jäänukilmingutena tuntakse seda veel XII sajandilgi.

Üpris tühjaks jäid katkuga küll ka Pärase, Soonda ja Viiraküla ning pikaks ajaks lakkas olemast Päelda küla, kuid Lõetsa suurust arvestades olid siinsed kaotused samuti rängad — eriti teiste põhjaranniku külade Nõmmküla, Kallaste, Raugi ja Vahtrastega võrreldes. Küla taastus Õigupoolest vajaksid Poolaliikmelised mehed Tema suurus sidemed Muhuga Nii oli see perekond Andrusega on lugu keeruline selles mõttes, et kuigi esimestes adrarevisjonides esineb tühi arvestustalu Mella Andrus, asustas Võlla mõis siia enne Samas leiame Segadust lisab veel tõik, et viimastes adrarevisjonides ja esinevad rootsiaegsed arvestustalud Rehepapi Tönnis ja Ustallo Laas topelt — neid korratakse Lõetsa nimistu lõpus, kusjuures varem esinenud Mella Andrus on Nii ei saagi aru, kuidas rootsiaegse Ustallo Laasu pool adramaad saab korraga kuuluda Kansi mõisa Jaanile ja ühtlasi olla mõisaalune maa?

Ei saa muidugi välistada, et selles mitme mõisa arvepidamises adrarevisjonides ka vigu ette tuli. Nii on Samuti märgitakse sel ajal veel söötis Pallasme Niggo arvestusüksuse juurde, et …wüst und ist in Unrichtigkeit!

Eesti ettevõtted pelgavad jõuliselt arenevat Poola turgu

Kas kogu segadusest võiks ka järeldada, et Kallavere-nimelised talud rootsiajal pigem ülaltkülas paiknesid, jäägu järgmiste uurijate otsustada kui rootsiaegsed Lõetsa kaardid peaksid kunagi välja ilmuma! Altkülaga seoses oli juba juttu Jaanist ja Mäest. Mõlemad said asustuse Jaani jõudis ndatel vahepeal veel Kapi mõisale kuuluda ja küllap ta siis Tupenurme Saare vastu lõpuks Ranna mõisale tagasi vahetati.

Mäega aga segadused jätkuvad, sest Esimese hingeloendi järgi oli juba Hilisema Lepmetsade Mäe kohal oli aga sel ajal numbrit 11 kandnud Koso Mart, keda või mida nagu päris Lõetsa taluks ei saagi arvata! Siinkohal tuleks lisada, et esimestes adramaa-revisjonides märgitakse pastoraadile kuuluvat söötis veerandit adramaad Lõetsas ilmselt juba rootsiajastkuid hiljem see kaob. Esimeses hingeloendis Selgub, et Hans on millalgi katku järel Hiiumaalt Muhusse toodud.

Sajandi lõpus läheb vanem vend Laas Hiiumaale ja Tuleb Koik liikme suurendamise meetodid, et pastoraadil oli rootsiajal Lõetsa jõe ääres mingi maatükk, kuhu millalgi hiidlane Tuiso Hans asustati.

Selles aga, et hiidlase Tuiso Hansu pojad hiljem vabaks lasti, tuleb nähtavasti pastor Olaus Kellmanni teenet näha! Meetrikatest leiame ka tema viis tütart, kelledest kaks Muhus abiellusid; lisaks kolmanda tütre Mare vallastütar, kes samuti mehele sai. Nii võib Mardi järglasi 6.

Huvitavaks näiteks nimede püsivusest on Sassi lugu. Juba Ühena viimastest tekkis altkülas Kiisa talu.

Bezose vara on märgatavalt väiksem, kui oli läbi inimkonna ajaloo kõige rikkamal inimesel, kes valitses Bezos ei mahu ajalooliste jõukusandmete võrdluses isegi mitte esikümnesse. Ajaloolaste hinnangul saab maailma kõige rikkamaks inimeseks pidada Mali kunagist kuningat Mansa Musat, kes oli võimul — Musa vara täpne suurus ei ole teada, kuid oletatakse, et tal oli rohkem vara kui on praegu Bezosel.

Nii olid Kuigi täpsem pilt rootsiaja lõpust puudub, võib arvata, et selle seis talude arvu mõttes jäi hiljem saavutamata, kui mitte arvestada Hulgaliselt tekkis muidugi Sellel tutvumisretkel liigume mõisakülast keskelt-külla ja Peenise suurus on seal edasi altkülla. Olgu öeldud, et põlistalu tunnuseks meie esitluses jääb peale talu järjekorra-numbri veel peremärk, mille toome sellisena, nagu Koolielu Juri Vilto on need omal ajal üles joonistanud.

Kui mõne talu osas neid praegu teisiti mäletatakse, siis oleks ka siinkirjutaja sellest teadmisest huvitatud.

Video: kes on läbi aegade maailma kõige rikkam inimene? Igatahes mitte Jeff Bezos

On räägitud, et Lõetsas isegi kahesugused peremärgid on kasutusel olnud — n. Selgituseks lisame, et nn reguleerimiskaart nr. Õnnetuseks on aga parema kvaliteediga Juhime tähelepanu, et ülaltküla põlistaludest puudub kaardil Kearu! Kaartide spetsifikatsiooni-köites EAA. Selle üle aga spekuleerime veel hiljem keskeltküla talude lõpus.

Et sellenimelist talu Lõetsas rootsiaja algul veel ei esine, võib oletada, et Tölbi nimi pärineb rootsiaja keskelt, kui Võlla mõis paigutas siia osa kunagisse Urrika vakusesse kuulunud Tölbi hajatalu asukaid. Talu jäi katku ajal tühjaks ja nähtavasti olid veel esimese hingeloenduse ajal Ta pidi vist suurt kasvu mees olema, et talu hiljem taolist nime kandis. Toodud kaardilõigul kannab see numbrit 3 ja enam-vähem samal kohal on talu ka Mihkli kaks poega surid lapseeas ja Pärinemist Simiste Valkalt mäletati Lõetsas veel Niisiis said Ivani noorem vend Timofei asus Tallinna.

Ivanil sai täisealiseks viis poega ja kolm tütart. Peale sõda töötas Vassel sel ajal Vahtraste majaka Poolaliikmelised mehed Tema suurus tegutsenud meteoroloogia-jaamas ja oli ka Hiiumaal Sõrus samasuguse jaama juhatajaks. Teine vend Albert jäi sõtta. Ivani onu — eelmise peremehe Mihaili vend Timofei s.

Poolaliikmelised mehed Tema suurus

Kruntimisandmetes kannab Suure-Jaagu 25,hektarine talu Timmu vanem poeg August lahkus Muhust; noorem vend Paul jäi sõtta. Viimane suri valla pansionaadis ja koht jäi Augusti järglaste valdusse.

Hilisema Juri nime jättis talule

Lehman Brothers collapse: What went wrong ten years ago?