Kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt. Majandusaasta tegevusaruande ning raamatupidamisliku aastaaruande kinnitamine; 4.

Artikkel 1 — Üldsätted 1. Eesti Autospordi Liit lühinimetus EAL on oma liikmete huvides vaba algatuse alusel asutatud mittetulundusühing, mis ühendab Eestis autospordi ja autondusega tegelevaid juriidilisi ja füüsilisi isikuid nende töö edendamiseks ning koordineerimiseks. EAL on põhikirjalise tegevusega kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

EAL tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata. EAL rajaneb demokraatia põhimõtteil, liikmete omaalgatusel, juhtorganite valitavusel ja valitud juhtorganite aruandlusel EAL liikmete ees seaduses ja põhikirjas sätestatud korras. EAL on Eesti Autoklubi tegutses ajavahemikul EAL on Eesti Olümpiakomitee liige alates Eesti Valitsuse sertifikaati ainupädevusest autospordi valdkonnas. EAL on asutatud Tallinnas, tema tegevus on taastatud EAL-l on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ning Spordi suuruse liige ainuõigus.

Artikkel 2 - Põhieesmärgid, ülesanded ja nende täitmise kindlustamine 2. EAL tegevuse põhieesmärkideks on autonduse ja autospordi edendamine, sealhulgas ka tema liikmete ühistegevus, õiguste ja huvide kaitse, rahvusvaheline koostöö, autondusalase tegevuse klubiline koordineerimine, autospordi ja liiklusega seotud keskkonnakaitse, autospordi juhtimine ja kontrollimine ning heategevus avalike huvide toetamiseks eelkõige tehnikateaduste ja - hariduse, loodushoiu ja kultuuri valdkondades.

EAL tegevus peab tõstma liikluskultuuri ja - ohutust Eesti Vabariigis ning võimaldama oma liikmetele FIA eesmärkidega sätestatud autondusalased tegutsemisvõimalused.

Harjumaa Spordiliit on vaba algatuse alusel asutatud ja mittetulundusühinguna avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud noorte, täiskasvanute ning veteranide sporditegevuse edendamisele, korraldamisele ja koordineerimisele Harjumaal. Harjumaa Spordiliit edaspidi liit ühendab Harjumaal tegutsevaid spordiklubisid,-ühendusi ja -seltse, noorteühinguid ning teisi juriidilisi isikuid ühistegevuseks, kehakultuuri ja spordi edendamiseks ning sellealase tegevuse koordineerimiseks. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, käesolevast põhikirjast ja Eesti Spordi Hartast.

Liikmete ühishuvide ja õiguste kaitsmine, vastavate sidemete loomine ja koostöö arendamine nii Eestis kui välismaal; 2. Liikmetele autondus- ja autospordialase abi ning teenuste osutamine; 2.

Eesti autospordi ja autonduse esindamine keskorganina nii kodu- kui välismaal; 2. FIA põhikirja ja spordikoodeksi täitmine; 2.

Võistluste info

Eesti rahvuslike võistlusmäärustike ning kalenderplaanide kehtestamine ja rakendamine; 2. Sportlaste, kohtunike, võistluste korraldajate, võistlusradade haldajate, instruktorite, treenerite jt ametnike koolitamine ja litsentseerimine; 2. Autospordi- ja autondusalase informatsiooni hankimine, säilitamine ja levitamine; 2.

Vahendite hankimine EAL põhikirjalise tegevuse tagamiseks ning rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks.

Seaduse reguleerimisala 1 Käesolev seadus sätestab spordi korraldamise üldised organisatsioonilised ja õiguslikud alused, sportlase ja treeneri õigused ja kohustused, olümpiavõitja riikliku toetuse taotlemise ja määramise alused, spordi finantseerimise alused ning spordiürituste korraldamise nõuded ja vastutuse nõuete rikkumise eest. Spordi korraldamise ja edendamise ülesanne Sporti korraldavad ja edendavad riik, kohaliku omavalitsuse üksused ja spordiorganisatsioonid kogu rahva kehalise ja vaimse vormi, sportliku eluviisi, samuti noorte sportliku eneseteostuse eesmärgil. Maavalitsuse ülesanded spordi korraldamisel ning edendamisel 1 Maavalitsuse haldamisel olevate spordiehitiste kasutamist korraldab maavanem, kes loob tingimused spordi üldiste arengusuundade elluviimiseks ning esitab koostöös kohaliku omavalitsuse organitega ettepanekuid spordialaste riiklike finantseerimis- ja investeerimisprogrammide väljatöötamiseks.

EAL viib ellu ja realiseerib muu hulgas järgmiseid tegevusi ja õiguseid: 2. Arendab koostööd teiste organisatsioonidega, omavalitsusorganitega, juriidiliste ja füüsiliste isikutega nii kodu- kui välismaal; 2.

'+_.D(f)+"

Omab ainuõigust Eesti meistrivõistlustele kõikidel autospordialadel; 2. Omab ainupädevust Eesti autospordi võistlusmäärustike ja rahvusliku kalenderplaani kehtestamiseks; 2. Omab ainupädevust Eestis korraldatavate autospordivõistluste lülitamisel FIA rahvusvahelisse kalendrisse; 2. Omab õigust delegeerida Eestis korraldatavate rahvusvaheliste autospordivõistlustega seotud äri- ja kommertslepingute sõlmimist; 2. Korraldab autospordi- ja autondusalaseid üritusi; 2.

Spordiseadus (lühend - SpS)

Koordineerib ja juhib FIA rahvusliku autoklubi staatuses autoturismiga, tollisoodustusega, tehnilise teenindamisega, liiklusohutusega, autoajalooga, liiklusteabega, keskkonnakaitsega jmt seonduvat; 2. Moodustab ja koordineerib Eesti territooriumil tegutsevaid struktuure kõigi teeliiklejate ohutuse, abistamise, teavitamise jne eesmärgil; 2.

Esindab Eesti autosporti ja autondusalast tegevust FIA-s; 2. Omab õigust muuks tegevuseks, ka äritegevuseks oma põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannete täitmisele vajaminevate vahendite hankimisel. Artikkel 3 — Liikmeskond 3.

'+_.D(c)+'

EAL liikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kelle tegevuse üks eesmärk on autospordi või autonduse edendamine. EAL liikmeks astuda soovijail tuleb esitada kirjalik avaldus, koopia ühingu põhikirjast ning maksekorralduse koopia liikmemaksu tasumise kohta. Avalduse kohta teeb juhatus otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumisest EAL juhatusele. Juhul, kui juhatus avaldust ei rahulda, tagastatakse liikmemaks liikmeks astuda soovijale hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates avalduse rahuldamata jätmisest.

Liikmemaksude suuruse kehtestab EAL üldkoosolek. Liikmemaksu tasumise tähtaeg on iga kalendriaasta Kui liige ei tasu liikmemaksu tähtaegselt, on volinike kogul õigus liikme liikmestaatus peatada, liige EAL liikmeskonnast välja arvata või piirata liikme hääleõigust üheks Spordi suuruse liige. EAL liikmetel on õigus: 3.

Spordi suuruse liige

Osaleda EAL tegevuses liidu eesmärkide ja ülesannete täitmisel; 3. Oma esindajate kaudu osaleda hääleõiguslikena EAL üldkoosolekutel ja olla valitud liidu juht-kontroll- ja teistesse valitavatesse organitesse; 3.

Omada EAL registreerijalitsentsi; 3. Esitada arupärimisi ja ettepanekuid EAL juhtimiseks valitud organite tegevuse kohta; 3. Saada EAL tegevusest teda huvitavat informatsiooni; 3.

Kasutada juhatuse poolt kehtestatud tingimustel EAL vara, vahendeid, teenuseid jmt. Lahkuda EAL liikmeskonnast oma juhtorgani vastava kirjaliku avalduse alusel peale võlgnevuste likvideerimist.

Lähimad võistlused

EAL liikme õigus osaleda hääleõiguslikuna EAL üldkoosolekutel tekib liikmeks astumise aastale järgnevast aastast alates. Osalema oma esindajate kaudu EAL üldkoosolekutel ja juhtorganitesse kuulumisel nende töös; Medikate liikme suurendamise kohta. Tasuma õigeaegselt liikmemaksu ja muud EAL ees võetud kohustused; 3.

Kasutama heaperemehelikult ning säästlikult EAL vara ja vahendeid. Kui EAL Spordi suuruse liige rikub EAL põhikirja, EAL organite või ametiisikute poolt kehtestatud akte, võidakse volinike kogu otsusega tema liikmeksolek tähtajaliselt peatada koos õiguste peatamisega Spordi suuruse liige volinike kogu otsusel ta EAL liikmeskonnast välja arvata.

Väljaarvamisel liikmemaksu ei tagastata. Juhul, kui EAL liige jätab tähtaegselt liikmemaksu tasumata, siis on EAL-il õigus keelduda tema teenindamisest mistahes viisil. EAL auliikmeks võivad saada Eesti autospordi ees olulisi teeneid omavad füüsilised isikud.

Auliikmed nimetab EAL üldkoosolek. Auliikmele ei laiene EAL liikme õigused ja kohustused. Auliikme staatust saab tühistada EAL üldkoosoleku otsusega juhul, kui selle põhjuseks on auliikme vääritu või autospordi mainet kahjustav tegu. Artikkel 4 - EAL struktuur, juhtimine ja järelevalve 4. Üldkoosolek 4. EAL üldkoosoleku kokkukutsumise ja läbiviimise korraldab EAL juhatus, kes saadab EAL liikmetele hiljemalt 21 päeva enne üldkoosolekut kirjalikult Spordi suuruse liige, milles tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord.

Üldkoosolekut juhatab EAL juhatuse esimees, tema puudumisel volinike kogu esimees.

Spordi suuruse liige

Igal EAL liikmel on üldkoosolekul 1 hääl. Hääletusõiguse tõestamiseks tuleb esitada kirjalik volikiri liikme esindaja määramise kohta.

Spordi suuruse liige

Üks esindaja ei või esindada rohkem kui kahte liiget. Kui EAL liige ei saa saata oma esindajat üldkoosolekule, võib ta oma volitused ja hääle kirjalikult edasi anda mõnele teisele EAL liikmele.

Iga EAL liige võib vastu võtta ainult ühe edasivolitatud hääle. EAL üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmete esindajaid või edasivolitatuid. Kvoorumi mittekogunemisel määrab juhatus uue toimumisaja 21 - 30 päeva hiljemaks.

Võta ühendust

Teist korda kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohaletulnud liikmete esindajate arvust. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul esindatud liikmetest. EAL lõpetamise, ühinemise ja jagunemisega seonduvaid küsimusi saab üldkoosolekul arutada ja otsustada vaid siis, kui need olid päevakorda lülitatud iseseisva päevakorrapunktina ning liikmetele vähemalt 21 päeva enne üldkoosolekut teatavaks tehtud.

Hääletamine toimub kas avaliku või salajase hääletamise teel. EAL liige ei või hääletada, kui üldkoosolek otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse pidamist.

Üldkoosolekul võib otsustada kõikide EAL tegevusse puutuvate küsimuste üle.

Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub: 4. Põhikirja vastuvõtmine, muutmine ning täiendamine; 4.

 • Põhikiri | kfsuusaklubi
 • Но что же это .
 • Kuidas maarata, mis suurus on liige
 • Когда-нибудь, возможно, небытие настанет опять, но пока слишком рано было размышлять об .
 • Tihendada liikme suurendamiseks
 • Kuidas ma saan suurendada liikme massaazi

Volinike kogu liikmete valimine ning tagasikutsumine; 4. EAL presidendi valimine ja tagasikutsumine; 4. Majandusaasta tegevusaruande ning raamatupidamisliku aastaaruande kinnitamine; 4.

Spordi suuruse liige

Audiitori määramine ning audiitorkontrolli tulemuste kinnitamine; 4. EAL pikaajalise arengukava kinnitamine; 4. EAL auliikmete valimine ja tagasikutsumine; 4. Liikmemaksu suuruse kehtestamine; 4.

Spordi suuruse liige

EAL lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine. Üldkoosolek protokollitakse, protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli koopiad saadetakse EAL liikmetele 5 tööpäeva jooksul pärast üldkoosoleku toimumist.

 1. Kus ja kui palju liige
 2. Прежде чем мы начнем обсуждение, что же следует предпринять.
 3. Poolliige keskmise suurusega ja paksuse
 4. Даже я, приближаясь к концу этой жизни, повидал менее чем четверть Диаспара и, вероятно, менее чем тысячную часть его сокровищ.
 5. Põhikiri | Eesti Autospordi Liit
 6. Может никогда больше не увидеть своего мира.

President valitakse EAL üldkoosoleku poolt 4 aastaks. Presidendi kandidaadid seatakse üles EAL liikmete poolt hiljemalt 2 nädalat enne üldkoosolekut ning ettepanekule peab olema lisatud presidendi kandidaadi nõusolek. Presidendiks osutub enam hääli Spordi suuruse liige kandidaat. Presidendil on esindusfunktsioon.

Mittetulundusühing "KF Suusaklubi" edaspidi Klubi on vaba algatuse alusel vabatahtliku ühendusena asutatud ja mittetulundusühinguna tegutsev spordiklubi, mille põhitegevus on suunatud sporditegevuse harrastamisele, noorte spordialasele koolitamisele ja treenimisele ning oma liikmetele vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomisele. KF Suusaklubi ühendab spordi vastu huvi tundvaid ja tervisespordiga tegelevaid ning arendavaid ja toetavaid füüsilisi isikuid. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, käesolevast põhikirjast ja Eesti Spordi Hartast ning Eesti Olümpiakomitee ja tema alaliitude aktidest ja suunistest.

EAL volinike kogu võib otsusega presidendi tööülesandeid täiendada ja täpsustada. Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid põhikirjaga määratud ulatuses EAL liikmete poolt ja nende seast valitud volinike kogu. Volinike kogu koosneb 3 - 7 liikmest, kelle volitused kehtivad 4 aastat. Volinike kogu liikmed valivad endi seast volinike kogu esimehe. Volinike kogu esimeheks osutub enam hääli kogunud kandidaat.

Volinike kogu ainupädevusse kuulub: 4.