Keelatud on ka võistlejate omavaheline telefoniühendus või muul moel suhtlemine. Protestid esitatakse kirjalikult. Žürii otsustab võistluse tulemused viimasel istungil üldjuhul konsensuslikult. Liidu liikmetel on õigus: osaleda ja olla esindatud Liidu kõigil üritustel ning tegevuses; oma esindajate kaudu osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud Liidu juht-, ning teistesse valitavatesse organitesse, esindada Liitu selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel; esitada arupärimisi ja ettepanekuid Liidu valitavate organite tegevuse kohta ning saada Liidu tegevusest teda huvitavat informatsiooni; kirjalikult volitada mõnda teist Liidu liiget end esindama Liidu üldkoosolekul; kasutada vastavalt kehtestatud korrale Liidu sümboolikat ja vara; Liidust välja astuda, esitades juhatusele sellekohase avalduse; kasutada teisi mittetulundusühingute seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud õigusi.

Julgestusköis kapron 15 m, min läbimõõt 6mm ; 2 mobiiltelefoni laetud akudega Min. Lisaks võib trassile kaasa võtta maastikul toimetulekuks vabalt valitud lisavarustust näiteks: väike kokkukäiv saag või kirves, GPS, vahetuspesu, lisariided, jne.

Kogu võistkonnal kaasasolev varustus, mis ei ole kulumaterjal toitpeab võistkonnal kaasas olema finišijooneni. See tähendab, et võistkonnad ühest või erinevast allüksusest ei tohi ühineda ega aidata üksteist võimalike tekkivate probleemide lahendamisel.

 1. Enamik liikme suurust
 2. Võistlusest võtavad osa 7.
 3. Tohus liige tahendab

Erandiks on ohutuse tagamine näiteks jõe või laia kraavi ületamisel. Katkestanud võistleja varustusest peab kaasa võtma grupivarustusse kuuluvad elemendid. Trass: Trassi võib tinglikult jaotada neljaks.

Kohustuslikud kontrollpunktid ülesannete täitmiseks; Vabatahtlikud kontrollpunktid, millede läbimine pole kohustuslik; Postkastid, mille läbimine on kohustuslik; Võistkondadel on vaja täita erinevaid missioone.

Kontrollpunktid on vastavalt võistluste legendile ja ajagraafikule maastikul määratud punktid, kus võistkonnad näitavad erinevaid relvakäsitsemise ja sõdurioskuste taset. Tegevus kontrollpunktides: Kohtunikud kontrollivad kontrollpunktides vastavalt välja töötatud põhimõtetele ja juhenditele ülesannete täitmise õigsust, tingimuste võrdsust, lähetavad võistkonnad ülesannet täitma ja jälgivad ajalimiiti. Vajaduse korral mõõdavad ülesande täitmiseks kuluvat aega.

Võistluse reeglid 2016

Tööks vajalikud dokumendid ja abivahendid saavad kohtunikud kätte võistluse sekretariaadist. Sisenedes kontrollpunkti, registreerib võistkond saabumise kellaaja ülesande kohtuniku juures.

Kontrollpunktis peab võistkond liikuma ettenähtud ja tähistatud oote- või ettevalmistusalale, mis on paigutatud nii, et teiste võistkondade poolt täidetavad ülesanded kontrollpunktis ei oleks jälgitavad. Ettevalmistusalal võistkond tutvub juhendiga ja teeb vajalikud ettevalmistused ülesande täitmiseks ning ootab alustamise märguannet.

Juhul kui võistkond hilineb ülesande alguseks stardijoonele, teda ülesannet täitma ei lubata, vaid saadetakse edasi järgmisele ülesandele või trassile.

Ettevalmistust nõudvale ülesandele vahetult Voistluse suuruse liige stardihetke jõudnud võistkonnal tuleb vajadusel ettevalmistus teha ülesande täitmise aja arvelt juhendi lugemine, vajaliku varustuse ettevalmistamine, kui seda võimaldab ülesande ülesehitus. Joogivesi on kontrollpunktides vastavalt vajadusele tagatud. Muu varustuse täiendamine või vähendamine ja kõrvalise abi kasutamine on keelatud ja seda karistatakse vastavalt eksimuse suurusele. Kontrollpunktid, edaspidi KP, on nimetatud tähestiku järjekorras.

Ettenägematud olukorrad on olukorrad, mis võivad juhtuda korraldajate tööst sõltumatult nt lühiajalised ekstreemsed ilmastikumuutused või õnnetused isikkoosseisuga. Kui selline situatsioon peaks tekkima ja see takistab võistlejatel, instruktoritel ja kohtunikel oma ülesannete korrektset ja võrdset täitmist, siis selle ülesande jätkamise või katkestamise ettepaneku teeb antud ülesande kohtunik peakohtunikule.

Kontrollpunktide vahel asuvad postkastid, edaspidi PK, mille läbimine võistkonnale on kohustuslik ja selle läbimata jätmisel määratakse karistuspunktid. Öised postkastid on valgustatud valguspulkadega või varustatud helkurmaterjaliga lõke, autotuled. Kui võistkonnal on vaidlust tekitav küsimus või situatsioon, siis on tal võimalus esitada protest. Protesti üleandmise kohaks on kontrollpunkt. Koera liikme suuruse foto peab olema esitatud kirjalikult ning see edastatakse kontrollpunkti kohtunikule.

Märgitud peavad olema toimunud sündmuse sisu, koht, aeg ja tunnistajad.

Võistluse 6-83, 3-toaline korter, Kalevi Panorama

Võimalusel märkida ära ka juhendi säte või hea tava, mille vastu on eksitud. Protestid lahendab peakohtunik ja üldjuht. Protestide esitamise viimane aeg on 30 min peale finiši sulgemist.

Võistlused / Arhitektuurivõistluste juhend

Karistuspunktide määramise alused: Võistluste tulemuste hindamine põhineb karistuspunktidel ning võistluse võitjaks on meeskond, kes on kogunud väikseima arvu karistuspunkte. Ülesannetel, mida sooritatakse kiiruse peale, kasutatakse järgmist valemit: võistkonna aeg — parim aeg x N halvim aeg — parim aeg N — maksimaalne võimalik karistuspunktide arv ülesandelt Ülesannete kohta antakse võistlejatele detailsed juhised või skeemid kontrollpunktides kohtunike poolt.

Vastuolu puhul kirjaliku juhendi ja kohtuniku korralduste vahel kehtib kohtuniku korraldus. Varem kontrollpunkti jõudmine enam kui 5 minutit 6 Voistluse suuruse liige 10 minutit 12 karistuspunkti Kontrollpunkti hilinemise korral enam kui 5 minutit saab võistkond 12 karistuspunkti. Kui võistkond hilineb kontrollpunkti rohkem kui 10 minutit, teda esimese ülesande täitmisele ei lubata ja võistkonnale antakse ülesandele ettenähtud maksimum karistuspunktid.

Hilinemise korral mitme ülesandega kontrollpunkti jäävad need Mis on liikme foto paksus, mille graafikus ettenähtud algusaeg on möödas, täitmata ja saadakse ülesannetele vastavad maksimaalsed karistuspunktid.

Olenemata sellest, et võistkond hilineb kontrollpunkti, tuleb tal see igal juhul läbida registreerida end kontrollpunktis vastava kohtuniku juures. Vastasel juhul loetakse võistkond katkestanuks.

Kui kontrollpunkti jõutakse rohkem kui viis minutit enne võistkonna ajagraafikus ettenähtud aega, siis ei ole lubatud kontrollpunktis oma aega oodata. Võistkond saab vastavad karistuspunktid ja saadetakse tuldud suunas tagasi.

Liige Paksus 3 5 cm See on normaalne

Võistkond võib oodata oma õiget aega mitte lähemal kui 50 meetri kaugusel kontrollpunktist. Lähemal ootamisel loetakse seda kontrollpunkti sisenemiseks.

Video suurendusliige Mis harjutused

Trassil olevad kohustuslikud postkastid peab võistkond läbima täies koosseisus. Iga võistleja, kes postkasti ei läbinud, Voistluse suuruse liige võistkonnale 6 karistuspunkti.

Liikme suurus OPTIMAL

Arvesse ei lähe võistleja, kelle katkestamisest on juba eelnevalt võistluse staapi teatatud ja kes on trassilt lahkunud. Iga võistkond saab 10 elutalongi, millest igaühe väärtus on 12 karistuspunkti ja mis peavad alles olema finišini, välja arvatud juhul, kui osa neist on loovutatud Voistluse suuruse liige. Puuduvad elutalongid loetakse kaotatud eludeks ja võistkond saab vastava arvu karistuspunkte. Ühe võistleja katkestamine annab võistkonnale 48 karistuspunkti, võistkonna minimaalne suurus on kolm võistlejat.

Kohustusliku varustuse iga kaotatud või puuduv ese annab 3 karistuspunkti igal kontrollimisel. Relva kaotamisest teatada koheselt võistluse staapi ja asuda viivitamatult relva otsingule. Võistkonna kaartide kaotamise korral loetakse võistkond katkestanuks ja eemaldatakse trassilt. Varustuse ja ülesande sooritamiseks vajalike abivahendite tahtliku lõhkumise eest karistatakse võistkonda 48 karistuspunktiga.

Võistluste territoorium - territoorium, mis jääb kontrollpunktide ka postkastide ja missiooniülesannete territooriumist väljapoole, ehk see osa trassist, mille on määranud organiseerijad suunatud postkastidega või võistkond on valinud liikumiseks ühest kontrollpunktist teise.

See territoorium on samuti oluline osa võistlusest ning tähistab tingliku vastase eelüksuste territooriumi, kus võib reaalselt kokku puutuda vastutegevusega. Oskuslik liikumine maastikul ja selle iseärasuste ärakasutamine võimaldab neid kontakte vältida. Kaardid — põhikaartideks on EKV kaart mõõtkavas Kaardid saab mandaadis kätte kiletatuna 1 üks komplekt võistkonna kohta. Kõik olulised andmed ja situatsiooni peavad võistkonnad ise kaartidele kandma. Liikumine trassil — liikumine trassil toimub jalgsi, kui see ei ole kohtuniku poolt määratud teisiti, ilma kõrvalise abita.

See tähendab, et kontakt teiste võistkondadega, vastutegevusega kui just vahele pole jäänud ja varustuse täiendamine ning vähendamine on keelatud. Katkestada Voistluse suuruse liige kuni miinimum liikmete arvuni milleks on kolm liiget ning millest tuleb koheselt informeerida kohtunikke ja võistluste staapi. Liikumine peab toimuma varjatult kasutades maastiku omapära. Liikumisel peavad relvad olema laskevalmis, kuid ilma lahingmoonata. Mingil juhul ei tohi liikumise kergendamiseks kanda relvi seljakotis või rakmete külge kinnitatult.

Sama kehtib ka relva asendava lisaraskuse kohta.

Liidu eesmärk on discgolfi edendamine ja sportlike eluviiside laiendamine elanikkonna seas.

Samuti tuleb jälgida oma relvade puhtust. Kontrollpunkti saabudes tuleb relvad hoida enda juures, küll aga on lubatud anda teise võistkonna liikme kätte hoiule või kui kohtunik ei ole selleks andnud mingit teist korraldust. Relva valveta jätmist või seljakoti-rakmete külge kinnitamist karistatakse 6 karistuspunktiga.

Relva on keelatud suunata inimeste poole.

Laskmise imiteerimisel või laskmisel paukmoonaga tuleb sihtida märgist ka masinad ja muu nähtavalt kõrgemale. Võistlusel osaleval võistkonnal on keelatud trassil kaasas kanda s. Seetõttu öövaatlusseadme omamist või selle kasutamist võistluse vältel s. Võrdsete tingimuste tagamiseks ei oma öövaatlusseadet ka vastane!!! Võistkondadel on keelatud: Liikuda tarastatud eramaal või liikumist keelava tähistusega maa-alal; Liikuda külvil, orasel, viljas, istikutes ja muudes kohtades, kus võidakse tekitada omanikule kahju, kuigi alal puudub piire või keelav tähis.

Liigutakse põldude vahel piki põlluserva või mööda kuivenduskraavi kallast; Häirida kohalikke elanikke; Vastutegevus — võistluste realistlikumaks muutmiseks on kaasatud vastutegevus, mida viivad läbi maleva liikmed. Nende peamiseks ülesandeks on maa-ala kontroll korraldavad lahingpatrulle, varitsusi jne. Vastutegevuse märgistuseks on valge käelint ja masinate X-ga. Nende tegevus ei kajastu võistkondade kaartidel. Võistkonna tabamiseks peab olema vastutegevuse üksus vähemalt samaarvuline kui võistkond.

Keelatud on võistkondade ühinemine oma jõudude suurendamise eesmärgil.

Liikmete video laienemine

Võistkond või tema liige loetakse tabatuks alljärgnevatel juhtudel: Vahemaa võistlejate ja vastutegevuse vahel on vähem kui 25 m ja võistkonnal ei ole võimalik vastutegevuse eest varjatult taanduda; Vastutegevus on suutnud siseneda võistkonna teele lähemal kui m asuvasse laagrisse või võistkond on ise sisenenud enese teadmata vastutegevuse üksuse varitsusse vahelejäänutel ei ole mõtet minema joosta, sest peakohtunik määrab vahelejäämise niikuinii.

Võistkonda ei loeta vahelejäänuks kui peale võistkonna ja vastutegevuse ootamatut kontakti on võistkond suutnud viivitamatult kontakti katkestada ja lahkuda varjatult kaugemale kui meetrit teedest.

Iga tabatud võistleja on kohustatud ära andma iga vahelejäämise korral Voistluse suuruse liige elutalongi. Need võistlejad, kes on ära andnud kõik oma 10 talongi ehk siis vahele Voistluse suuruse liige 10 korda, loetakse surnuks ja nad peavad võistluse katkestama.

Rahvasari Võistluse mandaat Võistluse kestvus on kuni 24 tundi. Võistlustrassi pikkus on ca 30 kilomeetrit ja sõltub trassi valikust.

 • Eesti Arhitektide Liit
 • Liikme suuruse ulikonnad
 • Juhend — Libahundi Jälg
 • Žürii moodustatakse korraldajate koostöös enne arhitektuurivõistluse väljakuulutamist.
 • Filmid Internetis Kuidas Zoom liige
 • Video opetused Kuidas suurendada Dick
 • Liitumine — Eesti Discgolfi Liit
 • KP-de väärtus on nende keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale.

Liikumine etteantud ajagraafikus maastikul ning orienteerumine päevasel ajal Võistkondade poolt otsuste langetamine ja lahenduste leidmine kontrollpunktides vastavalt ülesannete püstitustest; Osavust, kiirust, vastupidavust ja leidlikkust nõudvad ülesanded; Pakkuda liikumist ja mõõdukat füüsilist koormust värskes õhus ning toredas seltskonnas Tõsta huvi militaarspordi vastu.