Programm käsitleb kõiki asjaomaseid sektoreid, sh põllumajandus, transport, energeetika, kodumajapidamine, tööstus. Programmi vajalikkus Õhusaaste on Euroopa Liidus EL jätkuvalt peamine varajast surma põhjustav keskkonnategur, mille tõttu sureb EL-is igal aastal enneaegselt hinnanguliselt rohkem kui inimest. Toetuse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine 1 Riigi Tugiteenuste Keskus teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse 22 tööpäeva jooksul § 18 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud muudatusega taotluse esitamisest arvates. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral jäetakse taotlus läbi vaatamata.

Toetuse väljamaksmine 1 Toetus makstakse välja toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele.

  1. Taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsuse tegemine 1 Riigi Tugiteenuste Keskus teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 22 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast alates.
  2. Programmi vajalikkus Õhusaaste on Euroopa Liidus EL jätkuvalt peamine varajast surma põhjustav keskkonnategur, mille tõttu sureb EL-is igal aastal enneaegselt hinnanguliselt rohkem kui inimest.
  3. Корабль висел в воздухе в каком-нибудь футе от жерла воздушного туннеля, к которому он приблизился с крайней осторожностью -- будто чувствующее, живое существо.
  4. Hõimurahvaste programm
  5. Setomaa programm – Riigi Teataja
  6. В конце концов должен наступить компромисс.

Toetuse saaja esitab koos maksetaotlusega projekti elluviimist tõendavad kulu- ja maksedokumendid ning muud asjakohased dokumendid, välja arvatud § 8 lõikes 9 sätestatud juhul. Kui toetus makstakse välja etapiviisiliselt, eelneb väljamaksele vahe- või lõpparuande kinnitamine, välja arvatud lõikes 6 nimetatud ettemakse korral.

Loodusliku liikme programm

Kui vahe- või lõpparuande või maksetaotluse menetlemisel avastatakse puudusi, teavitatakse sellest esimesel võimalusel toetuse saajat ja määratakse puuduste kõrvaldamiseks üldjuhul kuni kümne tööpäeva pikkune tähtaeg.

Nimetatud tähtaja võrra pikeneb vahe- või lõpparuande ja maksetaotluse menetlusaeg.

Loodusliku liikme programm

Ettemakse suurus ei tohi ületada 60 protsenti kogu toetussummast. Ettemakse saamise korral saab toetuse saaja taotleda järgmist väljamakset pärast ettemakse abikõlblikeks kuludeks kasutamise tõendamist.

Loodusliku liikme programm

Toetuse saajale, kellele on makstud ettemakseid, maksab Riigi Tugiteenuste Keskus vähemalt 20 protsenti toetuse kogumahust välja pärast lõpparuande kinnitamist. Toetuse saaja esitab Riigi Tugiteenuste Keskusele tehtud kulu eest tasumata osa maksmist tõendavad dokumendid kümne tööpäeva jooksul väljamakse saamisest arvates.

Loodusliku liikme programm

Toetuse saaja õigused ja kohustused 1 Toetuse saajal on õigus: 1 saada Riigi Tugiteenuste Keskuselt teavet, mis on seotud määruses ja taotluse rahuldamise otsuses nimetatud kohustuste täitmisega; 2 taotleda Riigi Tugiteenuste Keskuselt nõusolekut taotluse rahuldamise otsuses nimetatud projekti elluviimise perioodi, tegevuste või eesmärkide muutmiseks; 3 teha projekti eelarveridade vahel muudatusi kuni kümme protsenti projekti eelarve mahust Riigi Tugiteenuste Keskusega kooskõlastamata, tingimusel et oma- ja kaasfinantseeringu suurus vastaks pärast muudatusi § 5 lõikes 3 sätestatule.

Riigi Tugiteenuste Keskuse õigused ja kohustused 1 Riigi Tugiteenuste Keskusel on õigus: 1 saada ministeeriumilt nõu küsimustes, mis puudutavad määruse rakendamist; 2 nõuda taotlejalt või toetuse saajalt täiendavat informatsiooni; 3 nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui ilmneb, et toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt.

Toetuse tagasinõudmine 1 Riigi Tugiteenuste Keskus nõuab eraldatud toetuse osaliselt või täielikult tagasi, kui toetuse saaja rikub määruses kehtestatud nõudeid või taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimusi või kui ilmnevad asjaolud, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud. Riigi Tugiteenuste Keskusel on kohustus valitud toetuse tagasimaksmise määra toetuse tagasinõudmise otsuses põhjendada.

Language switcher

Programm annab sisendit asjaomaste sektorite arengukavade koostamisel ja poliitika kujundamisel, mille kaudu on ettenähtud ka meetmete rakendamine. Programmi koostamisel on võetud aluseks nii Eesti kui ka EL seadusandlus ning riiklikud arengukavad ja strateegiad, et tagada kooskõla olemasolevate arengusuundadega. Samuti kaasati programmi koostamisse asjaomaste huvirühmade esindajad ametiasutused, ettevõtted, liidud, jnekes osalesid valdkondlike töörühmade töös ning meetmete välja töötamise protsessis.

Kõik valituks osutunud meetmed kinnitati ka töörühma liikmetega. Lisaks tuleb programm iga 4 aasta järel üle vaadata ning vajadusel välja töötada täiendavaid meetmeid.

Loodusliku liikme programm

Keskkonnaministeerium esitas programmi Euroopa Komisjonile 1.