Vene välisminister Igor Ivanov fotol teatas eile, et jätab ära visiidi Poola ning Moskva kutsub Varssavist koju oma suursaadiku, kuna meeleavaldajad ründasid üht Vene konsulaati Poolas. Nii ongi gümnaasiumi füüsika ainekavas nüüdseks loobutud valemite peast teadmise nõudest.

Füüsika kujundab füüsikaliste objektide kõige üldisemaid mudeleid, mida laialdaselt kasutavad ka teised loodusteadused. Loodus on väga mitmekesine, mistõttu uuritava objekti kõigi omaduste samaaegne arvestamine on üldjuhul võimatu ja sageli ka mitte­vajalik. Füüsikaline mudel rõhutab loodusobjekti neid omadusi, mis on antud kontekstis olulised.

Füüsika kui loodusteaduse olemust õigesti mõistes tuleb arvestada, et füüsika kooliülesanne on arutlus ülesande koostaja poolt ette antud mudeli raames ja mudeli täpsustamisel muutub ka ülesande vastus.

Kui me näiteks uurime kahuri laskekaugust, siis on kasutatava mudeli kõige tähtsamaks tingimuseks kiirus, millega mürsk kahuritorust välja lendab.

Tänaseks on õppekava muutunud ja FLA osa selles vähenes oluliselt. Uuele õppekavale vastav õpik on siit keskkonnast leitav. Käesolev õpik on jätkuvalt sobiv neile, kes otsivad põhjalikumat käsitlust. Ka füüsika on alguse saanud Vana- Kreeka fi losoofi de töödest. Sõna füüsika tuleb kreekakeelsest sõnast φυσικός [fi sikos], mis tähendab looduslikku või loomulikku.

Kindlasti tuleb kõigis vähegi töötavates kahurilasu füüsikalistes mudelites arvestada ka mürsule lennu ajal mõjuvat raskusjõudu. Mürsule õhu poolt mõjuv takistusjõud aga jäetakse kooliülesandes tavaliselt arvestamata.

Niisiis pole füüsikaline mudel enamasti Keskmise suurusega liige 15 aastat tegelikkuse vähendatud koopia, nagu seda näiteks on laeva- lennuki- või automudel. Tegelikkust vähendavatest ja suurendavatest füüsikalistest mudelitest tuleb juttu allpool p.

Teadusbuss on Eesti Füüsika Seltsi üks ettevõtmisi, mille eesmärk on sütitada kooliõpilastes huvi loodusteaduste vastu. Teadusteatri tegijad peavad suutma füüsika keelt tavakeelde tõlkida. Katsed ja praktilised tööd, just sealtkaudu võiks alustada oma teed looduse seaduste mõistmiseks. Nagu juba öeldud p. Väga oluline on mõista, et me õpime füüsikaliste suuruste definitsioone lähtuvalt soovist väljendada oma mõtteid lühidalt.

Kui me ei kasutaks füüsikalisi suurusi, siis peaksime uuritavat olukorda väga paljusõnaliselt kirjeldama. Sisuliselt tähendaks see füüsikaliste suuruste määratluste paljukordset väsitavat ümberjutustamist. Näiteks kui me oleme põhikoolis hästi ära õppinud rõhu mõiste, siis on meie jaoks kohe arusaadav lause Vedeliku rõhk anuma põhjale on paskalit. Rõhu mõiste kasutamist vältides peaksime sedasama mõtet väljendama lausega Anuma põhja pindala igale ruutmeetrile mõjub põhja pinnaga ristuvas suunas jõud njuutonit.

See lause on eelmisest palju pikem ning füüsikalisi suurusi ja ühikuid mitte tundva inimese jaoks üldse mitte selgem, sest oluliselt on suurenenud tundmatute sõnade arv pindala, ruutmeeter, jõud, njuuton. Füüsikalised suurused ja mõõtühikud moodustavad süsteemi, milles mõned suurused ja ühikud on valitud vastavalt põhisuurusteks ja põhiühikuteks. Olles aru saanud füüsikaliste põhisuuruste olemusest, võime nendest lähtudes rangelt tuletada kõik teised suurused. Sümbolpimedus või lihtsalt hea nali?

Füüsikaliste suuruste omavahelise seose kohta kehtivaid lauseid, mis on kirja pandud tähiste abil, tunneme füüsika valemitena. Valemite kasutamine võimaldab meil oma mõtteid veelgi lühemalt kirja panna. Pahatihti taandatakse füüsika tundmine valemite päheõppimisele ja nende rakendamise oskusele. See oskus on aga üpris väärtusetu, kui puudub sügavam teadmine füüsikaliste suuruste olemuse ja valemite mõtte kohta. Valemite mõtet mitte mõistev inimene lahendab füüsika ülesannet nagu ristsõnamõistatust.

Kas kass, kes kaalub 15kg võib sellise veidra liiklusmärgiga sillast üle minna? Igaüks, kes on piisavalt palju lahendanud ühe ja sellesama autori ristsõnu, teab hästi, et neis ristsõnades esinevad mõisted korduvad, sest Anekdoot liikme suure suuruse kohta autori teadmistel on piir. Kui näiteks ristsõnas esineb küsimus Maakitsus Tais — 3 tähte, siis piisavalt palju ristsõnu lahendanud inimene lihtsalt teab, et sinna tuleb kirjutada tähed KRA.

Ta kirjutab need tähed ja lahendab ristsõna edukalt — absoluutselt teadmata, et Tai on riik Kagu-Aasias, ning teadmata, mis asi on maakitsus. Lahendaja on küll mehaaniliselt ära õppinud seose Maakitsus Tais — Kra, kuid ta pole mõistnud seose mõtet.

Tähekombinatsioon Kra on tema jaoks pime sümbol ehk sümbol, mille tähendust ta ei tea. Olles valemid mehaaniliselt pähe õppinud, võib inimene küll füüsika ülesande formaalselt edukalt lahendada, asendades valemis tähed arvudega ning seejärel korrutades või jagades, kuid sellisest oskusest on reaalelus vähe kasu. Nii ongi gümnaasiumi füüsika ainekavas nüüdseks loobutud valemite peast teadmise nõudest.

Viimased keelenõuanded

Gümnasist peab vaid suutma sobiva valemi teiste hulgast ära tunda. Rõhutagem, et füüsikalised suurused ning nende mõõt-ühikud on samuti looduse mudelid.

Kui me näiteks mõõdame koolilaua pikkust, siis ei huvita meid parajasti laua laius või kõrgus, rääkimata lauapinna värvusest või materjalist. Nii saame looduse ühe lihtsaima mudelina füüsikalise suuruse nimega pikkus, aga põhimõtteliselt samamoodi ka teised füüsikalised suurused. Niisiis erineb füüsika teistest loodusteadustest selle poolest, et ta annab neile füüsikaliste suuruste näol kasutada looduse kõige üldisemad mudelid. Vastupidist me eriti ei tähelda, sest teiste loodusteaduste mudelid ei ole reeglina füüsikale vajalikul määral üldkehtivad.

  • Foto, kes suurendas peenise
  • e-õpik : Füüsikalise looduskäsitluse alused
  • Sarja üldkokkuvõttes kasvas Götschli edu teisel kohal oleva kaasmaalanna Michaela Dorfmeisteri ees pea sajapunktiliseks.

Biofüüsika käsitleb bioloogilisi objekte füüsikaliste meetoditega. Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi biofüüsikud uurivad näiteks purpurse mitteväävlibakteri fotosünteesi. Füüsika kolmandat peamist erinevust teistest loodusteadustest oleme juba maininud. See on hästi näha looduse struktuuritasemete skeemilt J. Kui bioloogia võib struktuuritaseme mõõtme vähenemise käigus oma probleemi edasi suunata keemiale ning keemia omakorda füüsikale, siis füüsikal pole probleemi enam kuhugi suunata.

Bioloogia ei pea seletama, miks aatomid biomolekulides on seotud just sellel või teisel viisil. Sideme probleemidega tegeleb keemia. Samas ei pea keemia seletama, miks aatomid omavad just selliseid mõõtmeid või miks aatomi kõige sisemises elektronkihis ei saa olla üle kahe elektroni. Neile küsimustele vastab füüsika. Analoogiliselt võib geograafia probleemi mõõtme suurenemisel pöörduda abi saamiseks füüsika poole.

Näiteks nendib geograafia fakti, et inimeste poolt kasutatava ajaarvestuse aluseks on Maa ja Kuu perioodiline liikumine, aga millised need liikumised täpselt on ja kuidas nad kajastuvad kalendris, see on juba füüsika teema.

Füüsika seletab Päikesesüsteemi komponentide liikumist ja teket, kuid ei suuda hetkel veel anda kõikehõlmavat vastust küsimusele, miks ikkagi Universum tervikuna kiirenevalt paisub.

Pole ka olemas ühtegi teist loodusteadust, millele füüsika selle probleemi edasi suunata saaks. Niisiis tegeleb füüsika looduse äärmiste struktuuritasemetega. See eristab füüsikat kõige selgemini teistest loodusteadustest.

Mida teha, mida suurendada munn peenise suurus suur, kuidas teha

Võtame nüüd kokku füüsika peamised erinevused teis­test loodusteadustest: Füüsikale on omane täppisteaduslike matemaatiliste meetodite kõige ulatuslikum rakendamine; Füüsika tekitab looduse kõige üldisemad mudelid füüsikalised suurused ja nende mõõtühikudkõik teised loodusteadused kasutavad neid; Füüsika tegevusala hõlmab kogu loodusobjektide mõõt­mete skaalat.

Füüsika tegeleb kõige suuremate ja ka kõige väiksemate loodusobjektidega. Millist fotoaparaati valida? Füüsika annab siin põhilised valikukriteeriumid. Käesoleva teema lõpetuseks märkigem, et füüsikaline maailmapilt, mida me endil gümnaasiumi füüsikaõppe käigus kujundama asume, on kas ühe inimese või kogu inimühiskonna arengu mingile kindlale perioodile iseloomulik ettekujutus maailma looduse koostisosadest ja nendevahelistest seostest kui füüsikalistest objektidest.

Füüsikaline maailmapilt on tervik, millesse uued teadmised kas sobituvad või siis sunnivad maailmapilti muutma. Viimane tähelepanek kehtib muide nii üksikisiku kui ka terve inimühiskonna kohta.

Maailmapildi terviklikkus aga peegeldab looduse enda terviklikkust ja sisemist kooskõlalisust.

Suurimad liikmed maailma suurustes Kuidas suurendada liikme foto reaalne

Midagi tõeliselt uut suudavad loodusteadustes avastada vaid need, kellel on olemas terviklik maailmapilt. Kuid ka tavakodanikule annab kooskõlalise maailmapildi omamine sisemise kindlustunde. Annab näiteks suutlikkuse läbi näha reklaamikampaaniates pahatihti esinevaid ebateaduslikke väiteid ja järelikult aitab mitte langeda petuskeemide ohvriks.

Põhikoolis õpitav lihtsustatud füüsikakäsitlus tugineb laialt levinud arvamusele, et tähtsaimad loodusteaduslikud mõisted näiteks aeg ja ruum on olemas sama objektiivselt mistahes inimesest sõltumatult nagu loodus isegi.

Gümnaasiumi füüsikakursuse õige mõistmine algab aga tõdemusest, et inimesest sõltumatut füüsikat pole olemas. Inimene on looduse vaatleja, kes saab infot looduse kohta oma meeleorganite vahendusel ning füüsika on tema vaatluste üldistus. See, et kahel eri vaatlejal on tegelikult kummalgi oma aeg ja ruum lähemalt sellest p.

Füüsikalise looduskäsitluse alused

Nagu ikka trikkide puhul, ootab inimene triki äraseletamist. Kuna inimese peamiseks aistinguliseks infokanaliks on nägemismeel, siis hakkab maailmapildi kujundamist oluliselt mõjutama valguse kiiruse väärtus. Oma aistingute alusel kujundab iga vaatleja maailmast omaenda pildi ning mitte ükski vaatleja pole eelistatud. Kui kaks vaatlejat on erinevates tingimustes näiteks liiguvad teineteise suhtessiis nad saavad erinevaid aistinguid ja maailm ongi nende jaoks erinev, mitte ei tundu erinevana.

Kui me räägime loodusest, kui kõigi vaatlejate jaoks ühesugusest keskkonnast, siis eeldame vaikimisi vaatlejate viibimist ligikaudu ühesugustes tingimustes. Valguse kiirus on väga suur, mistõttu valgusega võrreldes on maapealsed vaatlejad üksteise suhtes peaaegu paigal.

Vaatlejad lähtuvad aja ning ruumi mõistete kujundamisel ühesugustest aistingutest, sest inimese nägemismeel ei suuda vaatlejate aistingutes tekkivaid erinevusi tuvastada. Seetõttu tundub inimestele Maa peal, et aeg ja ruum on nende kõigi jaoks ühesugused. Märkigem veel, et lisaks probleemidele aja ning ruumiga muutub kaasaegses füüsikas üha olulisemaks küsimus Kas vaatleja olemasolu mõjutas vaatluse tulemust või mitte? Kaasaegne füüsikaline maailmapilt ei saa minna ei üle ega ümber vaatleja olemuse mõistmisest.

Kas vaatleja olemasolu mõjutab vaatluse tulemust või mitte? Vaatleja on inimene, kes saab ja töötleb infot maailma looduse kohta. Vaatlejat võib defineerida mitmeti, aga soovitav on seda teha tunnuste kaudu, mis ühel vaatlejal olema peavad.

Vaatleja tunnusteks võiksid olla: vaba tahe ehk valikuvabaduse olemasolu; aistingute saamise võime, võtmaks maailmast vastu infot; mälu ehk võime salvestada infot ja seda hiljem uuesti kasutada ning mõistus ehk võime konstrueerida mälus olemasoleva info abil mõtteseoseid, tehes nii tõeseid järeldusi maailma kohta ilma vastavat aistingut saamata. Kuidas mõõta krooni tihedust? Legendi järgi suutis Archimedes sarnases situatsioonis vastuse leida.

Teadust korrastatud mõtlemise reeglitest nimetatakse loogikaks. Mõtteseoseks ehk süllogismiks nimetatakse loogika elementaartehet, mille üks näide võiks olla järgmine: 1 kõik kassid on neljajalgsed, 2 Miisu on kass, seega 3 Miisu on neljajalgne.

Nagu näeme, peavad süllogismi konstrueerija teadvuses eksisteerima kontseptsioonid terviklikud mõttekujundid objekt A kassid ning objekt B neljajalgsed. Kontseptuaalne mõtlemine on omane vaid inimestele.

Loomade kindlaviisilist käitumist juhivad enamasti tingrefleksid. Inimesega võrreldava efektiivsusega süllogisme konstrueerida loomad ei suuda. Paljud teaduseksperimendid on loodud inimese tajuläve avardamiseks, nagu ka raadioteleskoop, millega avastati Kui vaatlejal puuduks vaba tahe, siis jääks mõistetamatuks juba tema otsustus valikute vaadelda ja mitte vaadelda vahel. Seda enam on vaba tahe vajalik vaatlusviiside ja vaatlusvahendite valikul ning tulemuste usaldatavuse hindamisel.

Inimese mistahes tegevus eesmärgiga looduse toimimist mõista, aga ka otsus looduse vastu üldse mitte huvi tunda, on tahteline akt. Just vaba tahte olemasolu muudab vaatleja subjektiks otsustusvõimeliseks olendikskes uurib füüsikalisi objekte asju, millele vaatleja tegevus on suunatud. Kui vaatleja ei saaks aistinguid, siis poleks tal üldse mingit infot maailmapildi kujundamiseks, sest tema Kuidas masturbeerida ja suurendada munn vahetute loodusvaatluste tulemused on aistingulised ning igasugune info edastamine ühelt inimeselt Anekdoot liikme suure suuruse kohta saab samuti teoks meeleelundite peamiselt kuulmise ja nägemise vahendusel.

Kuidas teada saada kondoomi liikme suuruse Kuidas moista, milline on poisi liikme suurus

Kui vaatlejal puuduks mälu, siis ei saaks tal üldse tekkida meelelise tunnetuse keerulisemaid vorme tajusid ja kujutlusisest kogu töödeldav info välismaailma kohta ei saabu vaatleja teadvusesse korraga.

Mingi osa infost tuleb vältimatult vahepeal salvestada. Ilma mäluta poleks võimalik ka mõtlemine, sest seoseid saab konstrueerida vaid mälus säilitatavate mõttekujundite vahel. Kui vaatlejal puuduks mõistus mõtlemisvõimesiis poleks ta suuteline tekitatud terviklikke mõttekujundeid liigitama ega omavahel seostama. Sellisel vaatlejal saaksid olla vaid otseselt aistingutest tulenevad ehk primaarsed kujutlused.

Ta ei suudaks püstitada hüpoteese ega neid kontrollida. Ehk võiks uus töönädal Riigikogus alata sellega, et järgemööda räägib iga liige ühe anekdoodi. Kõlab küll absurdselt, kuid arvestades aprilli kui naljakuud, on see mõttesähvatus ehk lubatud. Mõnedki Eesti poliitikud on huumori kohta ka klassikaks saanud mõtteid välja öelnud.

Loomad oskavad naerda üksnes rõõmust, inimene ka vihast ja kurjusest. Küllap talub arenenud huumorimeelega poliitik paremini kohtumisi rahvaga, ei lase ennast välja viia ebameeldivast küsimusest või repliigist.

Tugevad isiksused poliitikas on alati nalja hinnata osanud. Anekdoote igal ajastul Üldist huumori- ja satiiripilti rikastab seegi, mida naljakat loovad poliitikast ja poliitikutest kutselised satiirikud ja humoristid ning ka rahvasuu. Häid näiteid leiab ajaloost. Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil olid poliitilised naljad vägagi teravad, kohati musta huumori valdkonda kuuluvad. Anekdootidesse on jõudnud ka Anekdoot liikme suure suuruse kohta aja Riigikogu.

Zidek tunnistas, et pole maha matnud NBA-sse naasmise mõtteid. Jõesaar rääkis, et ehkki üks Nominaalne suurus mängu geim oli tasavägine, oli Pärnu meeskond kokkuvõttes ikkagi parem. Samas tunnistas Jõesaar, et pigem on meeskonnal probleeme psüühikaga.

Ta meenutas, et mõni aasta tagasi oli meeskonnal probleeme Rakveres Rivaali vastu mängides, oli selline sündroom, et mäng Rakveres ei istunud. Seda enam, et juhul kui meeskond finaali jõuab, on oma väljaku eelis just Pärnul.

Ka see ei õnnestunud kõige paremini. Jallai lubadus joosta Gentiski alla 8 sekundi jäi täitmata. Ta oli 60 m tõkkejooksu teises eeljooksus 8,ga viimane ehk seitsmes. Kogu võistluse viimane õnneks mitte, nõrgim eeljooksu aeg oli 8, EM-ile tulles oli Jallai parim tulemus Balti riikide matšil joostud 7, Jooksin tõketele liiga peale, viimasel tõkkel pealegi koperdasin. Ent aastane tulevikulootus ei usu, et ta EM-ile tulles kahjudega kauples. Sain tutvuda suurvõistluste miljööga.

Nooruk arvab, et tehniliselt ta oma konkurentidele palju alla ei jää. See seletab palju. Ta jooksis elu neljanda aja, arvan, Genti tulles kaotasime vähem kui siis, kui oleks koju jäänud.

Keelenõuanne

Tarmol oli plaan joosta talvel 8,10 ja täita suvel meetris juunioride EM-norm 14, Ent ta on olnud arvatust palju kiirem. Kui muudel aladel staare napib, siis seitsmevõistluses on peaaegu kogu koorekiht kohal. Edeneb omamoodi Tšehhi ja Eesti maavõistlus. Erki Noole võistlustaktika on lihtne. Siis peaks ka korraliku punktisumma kokku saama. Oleksin väga rahul, kui võiksin punktiga Euroopa meistriks tulla.

Vaakumliikme laiendamise meetod Meeste osa suurus erektsiooni ajal

Avavaatus läks teistest paremini Hooaja edetabeli tipus on tšehh Roman Šebrleislandlane Jon Arnar Magnusson ja Nool punktiga — kõik Tallinnas tehtud tulemused. Kuid kümnevõistluse maailmarekordimehe Tomas Dvoraki hoog peaks olema võimsam kui need punktid. Nool võidab 60 m 6,ga. Kreeklane Prodromos Korkizoglou jääb 0,01, Dvorak 0,04 ja Magnusson 0,05 sekundi kaugusele.

Šebrle piirdub 6,ga. Kõigil kriimukese kehvem kui Tallinnas. Plussi jääb ainult Dvorak, kelle aeg oma parima seitsmevõistluse sees oli 6, Dvoraki ilme on rahulolev, Šebrlel ja Magnussonil samuti. See oli ligi kümnendiku võrra parem kui Reval Cupi eel. Sellele toetudes eeldasin, et suudan distantsi kiiremini läbida. Pealegi pole Genti rada halb. Näitas kõva võistlusnärvi Kauguses ei saanud Nool esimeses hüppevoorus märki maha ja piirdus teisel katsel kesise 7.

Šebrlel oli selleks ajaks kirjas 7. Ent võistlusnärv ei vedanud Noolt alt. Kolmandal katsel sai ta tulemuseks 7.

Fännid huilgasid heameelest, treener Greg Richards tõstis põidla. Ent Noolest innustust saanud Dvorak näitas, mis puust rekordimehed vormitud — 7. Pärast kahte ala läks Dvorak ette 8 punktiga Noole ja ga Šebrle ees. Anekdoot liikme suure suuruse kohta ise oli valmis 7.

Kõiki häiris ilmselt sagimine areenil, sest käimas oli mitu ala korraga. Sisevõistluse asi. Ent suutsin kriitililise hetke ületada. Ta jäi konjakist ilma, sest tulemus oli Aga Tallinnas tõukas ta ainult Aga Dvorak tegi mängeldes Pärast kolme ala libises Dvorak punktiga ette, ka Šebrlel oli Noolega võrreldes 20 punkti enam.

Esimesel päeval kindlalt kolmas Eilse võistluspäeva viimasel alal, kõrgushüppes, sai Nool kirja enda kohta normaalse tulemuse — 1. Seega on meie mehe punktisumma peale nelja ala 3. Kõrgushüppes enda kohta väga hea tulemuse 2. Šebrle sai kõrguses kirja 2. Ala võitis ungarlane Attila Zsivotsky, kes uhkes üksinduses hüpates sai lõpuks kirja koguni 2. Kuues on esimese päeva järel poolakas Krzysztof Andrzejak. Rõõm jäi peale, sest see tulemus andis valitsejale sobiliku liidrikoha.

Minu seitsmevõistluse tippmark on palju nõrgem kui Šebrlel või Noolel. Tahaks seda kohendada. Selle summa kogumisel oli ta 60 m aeg 6,95 ja kaugus 7. Vats valutab. Dvorak ei läbinud enne Genti mingit eriettevalmistust.

Poliitika ja huumor kuulugu kokku

Tegin kodustel meistrivõistlustel kaasa kolmel alal, see ongi kõik, mida olen peale puhkamise Tallinna ja Genti võistluse vahel teinud. Mu peasiht on Sydney olümpiamängud, kõik muu jääb kõrvaliseks.

Kolm favoriiti, Dvorak, Nool ja Šebrle olid pärast kahte ala konkurentidega paraja vahe sisse teinud. Ja tulemas oli Dvoraki trumpala kuulitõuge. Kas lähed kuuli ka tõukama? Genti tulles pidid nad pillimehe maha jätma. Ent trumm on kaasas ja kogu ergutamiseks mõeldud eeskava täiuseni lihvitud. Nagu Noole fännidel tavaks, et innusta nad ainult oma iidolit, vaid hindavad teistegi õnnestunud katseid. Seega on eestlased kõigi mitmevõistlejate seas populaarsed, tugi on omast käest võtta.

Noole eestlastest fänne on kohal 19, lisaks kaks sakslast, kes on samuti klubi täieõiguslikud liikmed. Neist üks, habemik Thomas Kocher, on kümnevõistluse elav entsüklopeedia. Tal on sülearvutisse salvestatud kogu ala puudutav teave, mida ta ei hoia ainult enda jaoks. Kollaste särkidega Noole fännid pidid eile mõnda aega sisehalli ukse taga veetma, enne kui sisse pääsesid. Kui vastust ei tulnud, läkitasime faksi.

Selle peale saabus vastus, kus märgiti, et piletid saame kohapeal. Igaüks fännidest pidi pileti eest letti laduma franki üle krooni. Noole fännid pole veendunud, kas nad ka täna võistlusi vaadata saavad. Homme võetakse ette kodutee. Seekordset võistlusreisi alustasid Noole fännid kolmapäeval.

Belgiasse tuldi Hollandi kaudu, sest fännidel on kombeks meeldiv kasulikuga ühendada ja võimaluse Suguelundite liikmete suuruse rida pisut laiemalt ringi vaadata.

  • Suurendas enese jatkusuutlikkuse liige
  • Vooremaa Poliitika ja huumor kuulugu kokku
  • Kindlasti on aga poliitikutöös väga teretulnud omaduseks huumorimeel.

Venemaa naislaskesuusatajad võitsid Raul Ranne Seni Holmenkollenis nirult esinud Venemaa naislaskesuusatajad pöörasid eilses 4x7,5 km teatesõidus duelli põhilise rivaali Saksamaa naiskonna vastu enda kasuks just viimases vahetuses. Tulemused 1. Venemaa 1: Võistlust esimesest alast peale liidrina vedanud sakslanna kogus viie ala peale kokku punkti ning edestas järgnevaid üsna veenvalt. Ilusa võistluse tegi taas jõudsalt maailma tipu poole üritav mitmevõistleja Tiia Hautala, kes vaid napi kümne punktiga pidi pronksmedali loovutama kogenud poolatarile Urszula Wlodarczikule.

Naiste viievõistluse tulemused: 1. Karin Ertl Saksamaa punkti, 2. Irina Vostrikova Venemaa3.

Urszula Wlodarczyk, Poola4.