Voodipesu vahetatakse üks kord nädalas väljasaatmiskeskuse juhataja poolt määratud ajal. Siiski ei saa selle protokolli Lisaks eelnevale esitas ühenduse tootmisharu tõendeid, mis näitasid, et ühenduses toimub siiski märkimisväärne etüleen-vinüülatsetaadist rannasandaalide tootmine.

Suurenda liikme maagiat juurdekasvu hinda

Käesolev määrus jõustus 7. Kõikidele osalistele anti võimalus esitada teatava ajavahemiku jooksul oma märkused avaldatud teabe kohta. Osalistele, kes soovisid oma arvamust avaldada suuliselt, anti selleks võimalus. Komisjon jätkas lõplike järelduste tegemiseks vajaliku teabe hankimist ja kontrollimist. Lisaks sellele anti huvitatud isikutele aega esitada pärast kõnealuse teabe avaldamist oma märkused.

Osaliste esitatud suulisi ja kirjalikke märkusi võeti arvesse ja vajadusel tehti esialgsetes järeldustes vastavad muudatused.

Tarbekaupade testid

Lisaks avaldati teave seoses muudatustega kavandatavates meetmetes. Seda küsimust arutati juba eespool vt ajutise tollimaksu määruse põhjendust 8. Lõppetapis vaadati Suurendage liige ilma tasuta küsimus uuesti läbi ja märkida tuleb järgmist: huvitatud isikutele, kes esitasid kaebuse õiguste rikkumise kohta, esitati toodangu maht riigiti.

Seega leitakse, et nende kaitseõigust ei kahjustatud. See teave tehti järgnevalt tutvumiseks kättesaadavaks kõikidele huvitatud isikutele. Võttes arvesse märkusi, mida nad esitasid seoses eelpool nimetatuga ja edasisi taotlusi teatavate jalatsitüüpide väljajätmiseks, analüüsitakse neid nõudmisi allpool üksikasjalikult. Rõhutati, et kui STAF-jalatsid peaksid ikkagi kõnealusest tootemääratlusest välja jääma, tuleks tõsta kehtiva TARIC-määratluse Jalatsite ja liikme suuruse vastavus STAF-jalatsi 9 euro suurust miinimumhinda, võttes arvesse aastate jooksul aset leidnud dollari väärtuse kahanemist euro suhtes.

Teiseks, mis puutub müügikanalitesse, kasutusse, tarbijate arusaamadesse ja impordisuundumustesse, ei esitanud ühenduse tootmisharu mingeid põhjendatud argumente, mis võiksid muuta Jalatsite ja liikme suuruse vastavus tollimaksu määruse põhjendustes 15—18 tehtud järeldusi. Peale selle ei põhjendatud mitte mingite tõenditega nõuet tõsta 9 euro suurust künnishinda.

Lisaks sellele põhjendasid importijad piisavate tõenditega, et tänu uutele tootmistehnoloogiatele on märkimisväärselt langenud ühe STAF-jalatsi kohta tehtavaid kulutused ning vähenenud nii materjali kui ka energia raiskamine. Koos STAF-jalatsite toodangu suurenenud pakkumise tõttu suurenenud konkurentsiga mis võiks olla järgmine põhjus hinna alandamiseks on sellel tõepoolest mõju hinnatasemele, võrreldes 12 aasta taguse olukorraga, ning sellest ei saa mööda vaadata.

Mõõdukat STAF-jalatsite künnishinna langetamist 1,5 euro võrra tuleb nende muutuste valguses pidada mõistlikuks ja vajalikuks. Peale selle selgitati, et valutehnikat, mida rakendatakse etüleen-vinüülatsetaadist taldade puhul, võib kasutada ka selliste jalatsite valmistamisel, mis ei ole ilmselgelt STAF-jalatsid.

Lisaks sellele ei esitatud tõendeid selle kohta, et erinevatel füüsilistel ja tehnilistel omadustel, erinevatel müügikanalitel, kasutusaladel, erinevatel tarbijate arusaamadel ja erinevatel impordisuundumustel põhinev eristamine ei oleks kohane. Peale selle olid erinevate importijate esitatud etüleen-vinüülatsetaadi määratlused üksteisega ilmselgelt vastuolus.

Seega lükati see STAF-jalatsite määratlust puudutanud ettepanek tagasi. Lisaks sellele tuleb STAF-jalatsite miinimumhinda langetada 9 eurolt 7,50 eurole. Edasiste märkuste puududes kinnitatakse käesolevaga ajutise tollimaksu määruse STAF-jalatseid puudutavad järeldused, mis on esitatud ajutise tollimaksu määruse põhjendustes 13— Seega jäetakse need STAF-jalatsid, mille väärtus ei ole alla 7,50 euro, menetlusest lõplikult välja.

مبادئ إحصاء (56) -- 1 Sampling Distribution

Lastejalatsid 20 Lastejalatsid, st jalatsid, mille sisetalla pikkus on alla 24 cm, mille kõrgus talda ja kanda koos mõõtes on kuni 3 cm ning mis liigitatakse järgmiste CN-koodide alla: ex 20 00, ex 30 00, 51 11, 51 91, 59 31, 59 91, 91 11, 91 91, 99 31, 99 91 ja ex 10 00 ei kuulu ajutiste dumpinguvastaste meetmete Jalatsite ja liikme suuruse vastavus, sest esialgsed järeldused ei näita, et sellised meetmed oleksid ühenduse huvide seisukohast põhjendatud.

Kuigi esitati Jalatsite ja liikme suuruse vastavus argumendid, mille alusel arvati olevat võimalik lastejalatsid uurimisaluse toote määratlusest välja jätta, ei võimaldanud need argumendid selles uurimisjärgus lõplikku otsust langetada. Seega otsustati lastejalatseid käsitada osana vaatlusalusest tootest kuni edasise uurimise ja otsustamiseni lõppetapis.

Need väited põhinesid eeldusel, et lastejalatseid eristas käesoleva uurimise alustest muud tüüpi jalatsitest eeskätt nende stiil, disain, müügikanalid ja klienditeenindus, nagu märgitud ajutise tollimaksu määruse põhjendustes 30 ja Tegelikkuses jõuti vastupidisele järeldusele: põhilised füüsilised ja tehnilised lastejalatsite omadused, mis ühtisid vaatlusaluse toote Suurendage peenise kodus video — jalgade kaitsmiseks ettenähtud toode, mis valmistatakse nahast pealsetest ja erinevat tüüpi taldadest — olid palju olulisemad kui erinevused st eeskätt suurus.

Lisaks sellele ilmnes, et stiil, disain, müügikanalid ja klienditeenindus ei olnud teiste uurimisaluste jalatsitüüpide omadest oluliselt erinevad. Pelk tõsiasi, et lastejalatsid moodustavad selgelt piiritletava alajaotise vaatlusaluste toodete hulgas, ei õigusta nende väljajätmist tootemääratlusest. Leiti, et lastejalatsite ja vaatlusaluse toote vahel ei ole selget erinevust, vaid et vaatlusaluse toote määratlus kattub küllalt suures osas lastejalatsi omaga, nimelt et tegemist on inimeste jalgade katmiseks ja kaitsmiseks ettenähtud ja eeskätt jalgsi liikumisel kasutatava vahendiga.

Eeskätt esitati tõendeid, mis näitasid, et ühenduses toimub siiamaani märkimisväärne lastejalatsite tootmine. Seega on lõplikult otsustatud, et lastejalatsid tuleb kaasata vaatlusaluse toote määratlusse.

Suurused Pauli liige 15 aastat Kiiresti ja tohusalt suurendada liige

Muud väljajätmisettepanekud 26 Mitmed huvitatud isikud väitsid, et teatavad teised nende CN-koodide all olevad jalatsitüübid on eeskätt oma kasutuselt liiga erinevad selleks, et kuuluda samasse tootekategooriasse. Neid väiteid analüüsitakse allpool lähemalt. Siiski taotlesid mitmed osalised selle toote menetlusest väljajätmist, sest i selliste matkajalatsite nõuded on väidetavalt väga sarnased STAF-jalatsite omadele, ii matkajalatseid saab väidetavalt väga selgelt eristada ülejäänud jalatsitüüpidest seoses müügikanalite ja tarbijate arusaamadega Jalatsite ja liikme suuruse vastavus iii suuremate tollimaksude maksmisel matkajalatsite eest oleks sellele konkreetsele turule väidetavalt kahjulik mõju.

Lisaks sellele leiti, et matkajalatseid toodetakse ühenduses laialdaselt ning et imporditud matkajalatsite ja ühenduse toodangu vahele ei saa selget piiri tõmmata. Kuigi matkajalatsitel võivad mõnikord olla eriomadused, jagavad nad Liikme suurus 17 Standardid tootemääratlusse kuuluvate jalatsite füüsilisi ja tehnilisi põhiomadusi. Lisaks leiti veel, et matkajalatsite ja teiste tootemääratlusse kuuluvate jalatsite puhul esineb suur kattuvus ka nende kasutuse ja tarbijate arusaamade osas.

Sellest tulenevalt leiti, et matkajalatsid peaksid jääma uurimise piiridesse. Kuigi toode kuulub praegu CN-koodide 99 93, 99 96 ja 99 98 alla, väideti, et sellist tüüpi jalatsid tuleks menetlusest välja jätta, sest väidetavalt on neil serditud meditsiinitootena teistsugused füüsilised ja keemilised omadused, teistsugused müügikanalid, nende puhul kehtivad teistsugused tarbijate arusaamad ning neid on õigus müüa kui meditsiiniseadmeid mehhanoteraapiliseks kasutamiseks.

Kuigi tootel on teistest erinev tehnoloogia ja kasutus, mida võiks rakendada meditsiinilistel eesmärkidel, ei erista need omadused seda selgelt ja olemuslikult vaatlusalusest tootest. Seda asjaolu rõhutab tõsiasi, et sellist tüüpi jalatseid võivad osta ka tarbijad, kes ostavad neid oma mugavuse pärast, mitte erilistel meditsiinilistel põhjustel; seda tunnistati isegi importija esitatud väites.

Teatavad huvitatud isikud väitsid, et selline toode tuleks käesoleva uurimise alt välja arvata, sest neil on väidetavalt väga spetsiifilised ja iseloomulikud füüsilised ja tehnilised põhiomadused, mistõttu nad on kergesti rannasandaalidena äratuntavad ja neil on sellest tulenevalt teistsugune kasutus ning nende puhul kehtivad teistsugused tarbijate arusaamad kui teistel toote määratlusega kaetud jalatsitüüpidel.

  1. Sisendjuhtimisrindade läbiviimise kord. SIZ sisendjuhtimine.
  2. Video kasutamine laienemisliikme jaoks
  3. Väljasaatmiskeskuse sisekorraeeskirja kehtestamine – Riigi Teataja

Peale selle väideti, et etüleen-vinüülatsetaadist rannasandaalidele kohaldatav tehnoloogia on täielikult Euroopast välja viidud. Lisaks leiti, et rannasandaalide ja teiste toote määratlusse kuuluvate jalatsite, eeskätt nahkribadest pealsetega ja puutallaga jalatsite puhul, esineb suur kattuvus ka nende kasutuse ja tarbijate arusaamade osas.

Peale selle leiti, et ka nende müügikanalid, turustamine, moevoolud jne on samad, mis teistel tootemääratlusse kuuluvatel jalatsitel.

Vene Föderatsiooni õiguslik alus Tervishoiuministeeriumi määrus Vene Föderatsiooni õiguslik alus Spetsiaalsed rõivad, spetsiaalsed kingad ja muud individuaalse kaitsevahendid väljastatakse töötajatele ja töötajatele vastavalt Sokkide kehtestatud standarditele ja kestusele, olenemata sellest, millist riikliku majanduse tööstust on nende tootmise, rongide, alade ja tööliikide tööstuse. Töö- ja töötajate, kutsealade ja ametikohtade pakutakse standardstandardid vaba väljastamise erirõivaste erirõivaste, spetsiaalsete kingade ja muude individuaalsete töötajate ja töötajate kaudu kutsealade ja ametikohtade kõigi riikide majanduse ja üksikute tööstusharude; Spetsiaalsed rõivad, spetsiaalsed kingad ja muud isikukaitsevahendid on välja antud sõltumata sellest, millisest tootmisest, kauplustest ja saitidest, nad töötavad, kui need kutsealad ja ametikohad ei ole konkreetselt esitatud asjaomastes tüüpilistes valdkondlikele standarditele. Töötajate kutsealade ja tehniliste töötajate ja töötajate ametikohtade nimed, mis on ette nähtud spetsiaalsete rõivaste, spetsiaalsete kingade ja muude isikukaitsevahendite vaba välja andnud tööle ja töötajatele, on märgitud ühe tariifi kohaselt Teoste ja töötajate kutsealade -kvalifitseerimisraamatu, Kvalifitseeruvad kataloogid Töötajate kutsealade, sidetöötajate ja nooremate teeninduspersonali kutsealad, kes ei ole kaasatud ühe tariifse kvalifikatsiooni raamat töö- ja kutsealade töötajate töö- ja kutsealade kutsealade, töötajate kvalifikatsiooni raamat ja muud regulatiivsed õigusaktid.

Lisaks eelnevale esitas ühenduse tootmisharu tõendeid, mis näitasid, et ühenduses toimub siiski märkimisväärne etüleen-vinüülatsetaadist rannasandaalide tootmine. Kokkuvõttes leitakse, et see väljajätmist käsitlev väide tuleb tagasi lükata. Peale selle osutusid müügikanalid üldiselt samadeks, mis kajastus ka tõsiasjas, et tarbijad ei tajunud seanahast jalatseid erinevalt.

Väljasaatmiskeskuse sisekorraeeskirja kehtestamine

Seetõttu lükati väide tagasi. Kuigi tunnistati, et patenteeritud tehnoloogia võib tähendada kasutusmugavuse suurenemist, ei muuda see asjaolu oluliselt omadust, et tegemist on tavakasutusega jalatsiga. Peale selle ei ole tõsiasi, et teatav tehnoloogia on patenteeritud, veel piisavaks põhjuseks, mis õigustaks toote väljajätmist toote määratlusest.

Seega, kuigi tunnistatakse, et tootel võib olla erilisi omadusi, konkureerib see ikkagi ühenduses toodetud vaatlusaluse tootega. Seetõttu lükati see väide tagasi. Need väited põhinevad samadel väidetel, mis esitati STAF-jalatsite väljajätmiseks, ja sellel, et teatavate muude kui STAF-tüüpi jalatsite osas võib ühenduse turul väidetavalt tekkida puudujääke, kui neid jalatsitüüpe välja ei jäeta.

Muna suurus ja liige Suurendage seksuaalset keha, kui palju

Selle väite kinnituseks ei esitatud konkreetseid tõendeid. Ajutise tollimaksu määruse põhjenduses 27 esitatud ülejäänud muude kui STAF-tüüpi jalatsite kohta tehtud järelduse muutmiseks uut kaalukat teavet ei esitatud. Järeldus 39 Eelnevast tulenevalt kinnitatakse käesolevaga lõplikult esialgsed järeldused, võttes arvesse eespool B-osa punktis 1.

Pidades silmas selle menetluse eesmärke ja järjekindlat ühenduse tava, leitakse käesolevaga, et kõiki vaatlusaluse toote tüüpe tuleks käsitleda ühtse tootena. Mis puutub lastejalatsitesse, ei ole esitatud väide asjakohane, sest seda tüüpi jalatsid otsustati uurimisse kaasata.

Foto peenise suurusest Suurenenud kiire liige

Neid märkusi võeti arvesse. Seega on valim selgelt tüüpiline Samuti viidatakse käesolevaga põhjenduses 56 esitatud argumentidele. Selle põhjal peaks olema võimalik normaalväärtuse arvutamine, kui mõnedele valimisse kaasatud eksportivatele tootjatele võimaldatakse turumajanduslikku kohtlemist. Valimite moodustamisel ei ole mindud vastuollu WTO reeglitega ega algmääruse artikliga 17, mille järgi peab valim olema kas statistiliselt õige või sisaldama suurimat hulka tüüpilist tootmis- müügi- või ekspordimahtu, mida on võimalik nende käsutuses oleva aja jooksul uurida.

Seega võimaldavad nimetatud reeglid omamaise müügi või ekspordi kasutamist valikukriteeriumina. Seega olid nendes riikides olevad osalised väidetavalt menetlusega seotud. Lisaks sellele olid asjaomaste riikide võimuesindajad lähedases kontaktis riikide tootjate ühendustega.

Kingade sobivuse hindamine

Käesolevas menetluses on eksportivateks riikideks HRV ja Vietnam. Niisiis küsiti valimite koosseisu kohta nende võimude nõusolekut ja see ka saadi. Siiski ei tähenda veel asjaolu, et valimisse mittekuuluv osaline täidab dumpinguvastase küsimustiku, et tema ettevõtet tuleks individuaalselt kontrollida. Nagu on selgitatud ajutise tollimaksu määruse põhjenduses 64, järeldas komisjon, arvestades valimi enneolematut suurust, et uute eksportivate tootjate individuaalne kontrollimine oleks olnud põhjendamatult koormav ning oleks võinud takistada uurimise lõpuleviimist mõistliku aja jooksul.

See väide loeti siiski ebaoluliseks, kuna otsus turumajandusliku kohtlemise kohta tehakse pärast valimisse kaasamist. Lisaks sellele on väidetud, et teatavaid valimisse kuuluvaid ühenduse tootjaid puudutavad suundumused Jalatsite ja liikme suuruse vastavus ole sarnased kaebuse esitajate üleüldiste suundumustega ja valim ei ole seega tüüpiline. Ainus mahtu puudutav viide on, et maht ei tohiks olla suurem, kui olemasoleva aja jooksul on võimalik uurida.

Nagu ajutise tollimaksu määruse põhjenduses 65 on selgitatud, moodustas komisjon valimi eelkõige tootmismahu alusel, kuid võttis arvesse ka tootjate geograafilist asukohta, et tagada valimi tüüpilisus ka seda arvestades.

Valimisse kaasatud äriühingute arvu tuli siiski vähendada mahuni, mida oleks võimalik olemasoleva aja jooksul uurida, st antud juhul kümne äriühinguni. Võttes arvesse tootmisharu kõrget killustatuse astet ja seda, et valimisse Jalatsite ja liikme suuruse vastavus suuremad tootjad, ei oleks äriühingute arvu edasine suurendamine avaldanud mingil moel olulist mõju valimi asjakohasusele, võrreldes ühenduse kogutoodanguga.

Sellega seoses on veel vastupidiselt mõnede osaliste väidetele märgitud, et puudub õiguslik kohustus ühenduse õiguses määratletud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete valimisse kaasamiseks, nagu tuleneb algmääruse artikli 17 lõikest 1.

Kuna antud juhtumi puhul otsustati teise meetodi kasuks, lükati tagasi väide, et valim pole statistiliselt õige. Niisamuti ei ole tõsiasjad, et mõned valimisse kaasatud ühenduse tootjate juures täheldatud suundumused ei ole väidetavalt sarnased kõigi kaebuse esitanud osaliste ühiste suundumustega ning et kontrollvisiite korraldati vaid väheste Jalatsite ja liikme suuruse vastavus tootjate juurde, õiguslikult arvestatavad Suurenenud liige uhes tingimustes, et seada kahtluse alla valimi õigsus.

Üldmärkus 60 Teatavad huvitatud isikud väitsid, et komisjon ei ole suutnud esitada iga valimist väljajäänud Hiina ja Vietnami eksportija puhul põhjendust, miks leiti, et nendele ei saa kohaldada turumajanduslikku kohtlemist.

Nende kaebuse järgi, mida nad esitasid korduvalt kuni lõpliku otsuse avaldamiseni, on komisjon kohustatud esitatud turumajandusliku kohtlemise taotluste puhul langetama otsused iga juhtumit eraldi hinnates, sõltumata sellest, kas eksportija on valimisse kaasatud või mitte. Nad leidsid, et kohaldatud meetod jätab valimist väljajäänud äriühingud ilma nende õigusest eraldi hindamisele ja eksib seega algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti b ja artikli 2 lõike 7 punkti c vastu. Olenemata sellest, kas eksportijad tegutsevad turumajandusriikides või üleminekumajandusega riikides, jäetakse nad tulenevalt valimi moodustamise viisist eraldi hindamisest ilma ja neile laiendatakse valimi kohta tehtud järeldused.

Algmääruse artiklis 17 on esitatud üldine meetod tegelemaks olukordadega, kus eraldi hindamine ei ole tulenevalt kaasatud äriühingute suurest hulgast enam võimalik, st tüüpilise valimi kasutamisel. Puudub põhjus, miks ei peaks valimi meetodit kasutama samamoodi ka olukordades, kus suure hulga osalevate äriühingute seas on palju turumajanduslikku või individuaalset kohtlemist taotlevaid äriühinguid. Nagu teiste valimi koostamise juhtumite puhul, arvutatakse kõigi valimisse kaasatud äriühingute kaalutud keskmine, hoolimata sellest, millist meetodit kasutatakse dumpinguarvutustes iga üksiku äriühingu puhul pärast turumajandusliku või individuaalse kohtlemise otsuse tegemist.

Turumajanduslik või individuaalne kohtlemine ei tohiks seega takistada tavapäraste valimimeetodite rakendamist. Valimi kasutamise peamiseks põhjendiks on haldusvajaduste tasakaalustamine selliselt, et teha ühelt poolt võimalikuks juhtumi hindamine õigeaegselt ja kohustuslike tähtaegade raamides ning teiselt poolt võimalikult tõhus individuaalne analüüs. Viimaks meenutatakse, et kõnealusel juhul oli turumajandusliku kohtlemise taotluste arv nii suur, et taotluste individuaalne hindamine — nagu seda mõnikord teistel juhtumitel tehakse — oli halduslikult võimatu.

Seega peeti mõistlikuks kohaldada kõigi valimis olevate Jalatsite ja liikme suuruse vastavus põhjal arvutatud kaalutud keskmist dumpingumarginaali võrdselt kõikidele valimist väljajäänud äriühingutele, eristamata seejuures, kas tegemist on äriühingutega, millele on võimaldatud turumajanduslikku või individuaalset kohtlemist või mitte.

On väidetud, et dumpinguarvutused ei olnud piisavalt usaldusväärsed, sest valimisse kaasati turumajandusliku kohtlemise taotlused.

Vaata, kuidas suumida liige Kuidas te saate toesti peenise suurendada

Kõnealune väide tuleb tagasi lükata. Esiteks ei kaasatud valimisse mitte turumajandusliku kohtlemise taotlused, vaid eksportivad tootjad. Teiseks on valimisse kaasamist käsitlevad sätted välja töötatud nii, et oleks tagatud piisavalt usaldusväärne dumpingu esinemise või puudumise kindlakstegemine suure hulga eksportivate tootjate puhul.

Kolmandaks, juhul kui eksportivad tootjad on esitanud ka turumajandusliku kohtlemise taotluse, ei Jalatsite ja liikme suuruse vastavus põhjust järeldada, et tavapäraselt kohaldatud valimisse kaasamise meetod tooks endaga kaasa dumpingu ebapiisavalt usaldusväärse kindlakstegemise.