Artikkel 1. Peadirektori nimetab ametisse peakonverents täitevkogu ettepanekul neljaks aastaks konverentsi määratud tingimustel.

Suurenda Mees peenise Keskmine suurus suguelundite liikmete koikidest riikidest

Seetõttu on põhikirja osalisriigid, uskudes kõigi inimeste täielikesse ja võrdsetesse haridusvõimalustesse, piiramatusse objektiivse tõe poole püüdlemisse ning mõtete ja teadmiste vabasse vahetusse, kokku leppinud ja otsustanud luua ja arendada rahvaste vahel suhtluskanaleid ning kasutada neid vastastikuse mõistmise ning õigema ja täielikuma üksteise elude tundmaõppimise eesmärgil; sellest tulenevalt asutavad nad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni, et edendada maailma rahvaste haridus- teadus- ja kultuurisuhete kaudu rahvusvahelist rahu ja inimkonna ühist heaolu, milleks on loodud Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ja nagu on sätestatud selle põhikirjas.

I artikkel. Eesmärgid ja ülesanded 1. Organisatsiooni eesmärk on aidata kaasa rahu ja julgeoleku tagamisele, edendades rahvaste koostööd hariduse, teaduse ja kultuuri kaudu, et soodustada üle maailma õigluse, õigusriigi ning inimõiguste ja põhivabaduste austamist, mis kehtivad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja kohaselt kõigi maailma geel liikmeks kohta, olenemata inimese rassist, soost, keelest või religioonist.

Selleks, et kaitsta organisatsiooni liikmesriikide kultuuride ja haridussüsteemide sõltumatust, terviklikkust ja viljakat mitmekesisust, on organisatsioonil keelatud sekkuda küsimustesse, mis kuuluvad olemuslikult riikide enda pädevusse.

II artikkel. Liikmesus 1. Arvestades selle põhikirja X artikli kohaselt heakskiidetud organisatsiooni ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kokkulepet, on riikidel, kes ei ole Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriigid, õigus saada organisatsiooni liikmeks täitevkogu soovitusel, peakonverentsi kahekolmandikulise häälteenamusega vastuvõetud otsuse alusel. Territooriumid või territooriumide rühmad, kes ei vastuta ise oma välissuhtlemise eest, võivad selle territooriumi või territooriumide rühma nimel nende välissuhtlemise eest vastutava liikmesriigi või muu ametivõimu esitatud taotluse korral saada assotsieerunud liikmeteks peakonverentsil kohalviibivate Koigi rahvaste keskmine liikme suurus hääletanud liikmesriikide kahekolmandikulise häälteenamusega vastuvõetud otsuse alusel.

Assotsieerunud liikme õigused ja kohustused määrab peakonverents.

Kui on peatatud organisatsiooni liikmesriigi õiguste ja eesõiguste teostamine Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis, peatatakse viimase taotlusel selle riigi õiguste ja eesõiguste teostamine ka käesolevas organisatsioonis. Organisatsiooni liikmesriigid, kes on Ühinenud Rahvaste Organisatsioonist välja heidetud, lakkavad automaatselt olemast ka käesoleva organisatsiooni liikmesriigid.

Organisatsiooni liikmesriik või assotsieerunud liige võib organisatsioonist välja astuda peadirektorile saadetud teatega. Teade jõustub selle esitamisele järgneva aasta Väljaastumine ei mõjuta selle jõustumiskuupäeval organisatsiooni kohta kehtivaid rahalisi kohustusi.

Rahvasteliit

Assotsieerunud liikme väljaastumisteate esitab tema nimel liikmesriik või muu ametivõim, kes vastutab tema välissuhtlemise eest. Igal liikmesriigil on õigus nimetada organisatsiooni juurde alaline saadik.

  • Rahvasteliit – Vikipeedia
  • Kuidas suurendada peenise kasvu videot
  • Ajutiselt suurendab peenise
  • Rahvasteliidu mandaadid[ muuda muuda lähteteksti ] Esimese maailmasõja lõpul seisid liitlasriigid silmitsi küsimusega, mida teha Saksamaa endiste kolooniatega Aafrikas ja Vaikse ookeani piirkonnas ning Osmanite riigi nende provintsidega, mida ei asustanud türklased.

Koigi rahvaste keskmine liikme suurus alaline saadik esitab oma volikirja organisatsiooni peadirektorile ja asub ametisse volikirja esitamise päeval. III artikkel. Organid Organisatsioonil on peakonverents, täitevkogu ja sekretariaat. IV artikkel. Peakonverents A.

Moodustamine 1. Peakonverents koosneb organisatsiooni liikmesriikide esindajatest. Iga liikmesriigi valitsus nimetab kuni viis saadikut, kelle valimisel peetakse nõu rahvusliku komisjoniga, kui see on loodud, või haridus- teadus- ja kultuuriasutustega.

Ülesanded 2. Peakonverents kujundab organisatsiooni poliitika ja peamised tegevussuunad.

Hooldusnõukogu koosneb järgmistest ÜRO liikmetest: a organisatsiooni liikmetest, kes valitsevad hooldusaluseid territooriume; b neist artiklis 23 nimetatud liikmetest, kes ei valitse hooldusaluseid territooriume; c sellisest arvust teistest Peaassamblee poolt kolmeks aastaks valitud liikmetest, mis võib osutuda vajalikuks, et Hooldusnõukogu liikmete üldarv jaguneks võrdselt hooldusaluseid territooriume valitsevate ja mittevalitsevate liikmete vahel.

Ta võtab vastu otsused täitevkogu esitatud programmide kohta. Vajaduse korral ja sellekohaseid eeskirju arvestades kutsub peakonverents haridusküsimuste, reaal- ja humanitaarteaduste ning teadmiste levitamise arutamiseks kokku riikide konverentse; samateemalisi vabaühenduste konverentse võib sellekohaste eeskirjade alusel kokku kutsuda peakonverents või täitevkogu.

Mitu sentimeetrit keskmist peenise suurust Mis suurendada peenise

Peakonverents eristab liikmesriikidele ettepanekute tegemisel soovitusi ja heakskiitmiseks esitatud rahvusvahelisi konventsioone. Esimesel juhul piisab poolthäälte enamusest, teisel juhul nõutakse kahekolmandikulist häälteenamust. Liikmesriik esitab soovitused ja konventsioonid oma pädevatele asutustele ühe aasta jooksul peakonverentsi selle istungjärgu lõpust, kus need vastu võeti. Arvestades V artikli lõike 6 punkti c, nõustab peakonverents Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni seda puudutavates haridus- teadus- ja kultuuriküsimustes, järgides sealjuures kahe organisatsiooni pädevate organite vahel kokkulepitud tingimusi ja korda.

Massaazi liige suurendab suurust Meeste suuruse liikme foto

Peakonverents võtab vastu ja arutab organisatsioonile saadetud liikmesriikide aruandeid lõikes 4 nimetatud soovituste ja konventsioonide täitmiseks ettevõetud tegevuse kohta või nende aruannete analüütilisi kokkuvõtteid, kui nii otsustatakse.

Peakonverents valib täitevkogu liikmed ja nimetab täitevkogu soovitusel peadirektori.

Hääletamine 8. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud juhul, kui põhikirja või peakonverentsi töökorra kohaselt on nõutud kahekolmandikuline häälteenamus. Enamus tähendab kohalviibivate ja hääletavate liikmesriikide enamust. Menetlus 9. Ta võib koguneda ka erakorralisele istungjärgule, kui ta nii otsustab või konverentsi kutsub kokku täitevkogu või seda nõuab vähemalt kolmandik liikmesriikidest.

Erakorralise istungjärgu toimumise koha otsustab peakonverents, kui selle kutsub kokku ta ise, muudel juhtudel täitevkogu. Peakonverents võtab vastu oma töökorra.

Navigeerimismenüü

Igal istungjärgul valitakse eesistuja ja muud ametiisikud. Peakonverents moodustab eri- ja tehnilisi komiteesid ning oma eesmärkide täitmiseks vajalikke muid organeid.

Toeline meetod Suurenda peenise Kui palju saab liige

Peakonverents korraldab, et tema istungid on ettenähtud eeskirju arvestades avalikud. Vaatlejad Peakonverents võib täitevkogu soovitusel ja kahekolmandikulise häälteenamusega vastuvõetud otsuse alusel, arvestades oma töökorda, kutsuda konverentsi või oma komiteede istungjärgule vaatlejana XI artikli lõikes 4 nimetatud rahvusvaheliste organisatsioonide esindajaid.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikiri ning Rahvusvahelise Kohtu statuut

Kui täitevkogu on XI artikli lõikes 4 ettenähtud korras heaks kiitnud nõupidamiskokkulepped rahvusvaheliste vabaühenduste või osaliselt valitsustevaheliste organisatsioonidega, kutsutakse neid organisatsioone saatma oma vaatlejad peakonverentsi või komiteede istungjärkudele. V artikkel. Täitevkogu A. Peakonverentsi eesistuja on ametikoha järgi täitevkogu nõuandja.

Ta võib nimetada ka asendajaid. Pidades meeles järjepidevuse olulisust, nimetatakse esindaja kogu täitevkogu liikmeksoleku ajaks, välja arvatud juhul, kui erakorralised asjaolud nõuavad tema väljavahetamist.

Kas on voimalik suurendada peenise paksust Uus liikme suurema tehnoloogia

Täitevkogu liikme nimetatud asendaja täidab esindaja puudumise ajal kõiki tema ülesandeid. Täitevkogu liikmete valimisel arvestab peakonverents kultuuride mitmekesisust ja tasakaalustatud geograafilise jaotuse põhimõtet. Peakonverents nimetab igal korralisel istungjärgul täitevkogu liikmete arvu, mis on vajalik vabanenud kohtade täitmiseks selle istungjärgu lõpus.

  • Eesti – Vikipeedia
  • Anekdoot liikme suure suuruse kohta
  • Hormooni suurendamise liige
  • Pikemalt artiklis Eesti nimi Eesti nime algupära on sageli nähtud aestide nimes, keda teadaolevalt esimest korda mainis Rooma ajaloolane Tacitus oma raamatus " Germania " kujul Aestiorum gentes, Aestii, umbes

Täitevkogusse tagasi valitud liikmed püüavad oma esindaja täitevkogus välja vahetada. Kui täitevkogu liige astub organisatsioonist välja, lõpeb tema ametiaeg väljaastumise jõustumiskuupäeval.