Lõpetamine Muudes küsimustes hääletatakse juhul, kui vähemalt üks vallavolikogu liige seda nõuab. Sihtasutusel on arengukava, mis koostatakse vähemalt neljaks aastaks. Otsustus eelnõu menetlusest väljaarvamise kohta võetakse vastu poolthäälte enamusega ja see protokollitakse. Sihtasutusel on õigus loobuda siseaudiitori ametikoha loomisest või siseaudiitori teenuse ostmisest, kui see võib nõukogu hinnangul osutuda majanduslikult otstarbekaks.

Vallavalitsuse istungi protokoll 1 Vallavalitsuse istungid protokollitakse. Protokolli koostab vallasekretär või tema asendaja. Vallavalitsuse liige võib lahkuda istungilt istungi juhataja loal.

Koigi riikide liikmete mootmed

Lahkumise aeg märgitakse osavõtulehele. Protokolle hoitakse valla kantseleis. Vallasekretär 1 Vallasekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist seaduses sätestatud korras vallavanem.

Vallasekretäri vastavust kehtestatud kutsenõuetele kontrollib ja sellekohaseid tunnistusi annab välja Vabariigi Liikme mootmed rahvaste moodustatud valla- ja linnasekretäride kutsekomisjon. Vallasekretäri asendajal on kõik vallasekretäri õigused ja kohustused ning ta peab vastama käesoleva paragrahvi 2-lõikes sätestatud tingimustele.

Vallaeelarve 1 Vallaeelarve edaspidi eelarve on iseseisev eelarve, mis koosneb ühe eelarveaasta tulu- dest, kuludest ja finantseerimistehingutest.

Koigi riikide liikmete mootmed

Vallaeelarve koostamine 1 Eelarve koostamise eesmärk on kindlaks määrata rahaliste vahendite suurus õigusaktidega omavalitsusüksusele pandud ülesannete täitmiseks ja muude kulude katteks. Eelarve projekti koostamisel võetakse aluseks hallatavate asutuste eelarve projektid ja projektid majandusvaldkondade lõikes, samuti arvestatakse vallale võetud rahalisi kohustusi.

Vallaeelarve menetlemine 1 Eelarve- ja majanduskomisjon arutab eelarve projekti läbi ja teeb omapoolsed ettepanekud. Komisjonis tagasilükatud parandusettepanekud hääletatakse esitajate nõudmisel volikogu istungil eelarve teise lugemise käigus. Pärast teise lugemise lõppu ei saa parandusettepanekuid esitada.

Eelnõu avalikustatakse tutvumiseks koos seletuskirjaga Koigi ja Päinurme raamatukogudes, vallavalitsuses ja Koigi valla veebilehel. Vallaeelarve vastuvõtmine ja jõustumine 1 Volikogu võtab eelarve vastu õigusaktidega sätestatud korras, kinnitades eelarve tulud, finantseerimistehingud ja kulud tegevusala järgi ning majandusliku sisu järgi ametiasutuse palgafondi.

Käesolevas punktis nimetatud juhul on lubatud teha ainult neid kulutusi, mis on ette nähtud nii eelmise aasta eelarves, kui ka alanud eelarveaasta eelarve eelnõus ning nendest kahest summast väiksemast lähtudes.

Avasta aja lugu!

Vallaeelarve täitmine 1 Eelarve täitmist korraldab vallavalitsus. Valleeelarve muutmine, lisaeelarve 1 Eelarves määratud kulude ümberjaotamise vajadusel taotleb vallavalitsus eelarve muutmist. Lisaeelarve võidakse vastu võtta esimesel lugemisel. Eelarve reservfondi käsutamine 1 Eelarve reservfondi suuruse määrab volikogu eelarve vastuvõtmisel.

Vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata, rahuldada see osaliselt või täielikult. Reservfondist eraldatakse vahendid sihtotstarbeliselt.

5. Nõukogu

Majandusaasta aruanne 1 Volikogu kinnitab majandusaasta aruande õigusaktidega sätestatud korras hiljemalt järgneva aasta Valla Koigi riikide liikmete mootmed 1 Valla asutusteks on valla ametiasutus - vallavalitsus asutusena ja valla ametiasutuse hallatavad asutused, mis ei ole iseseisvad juriidilised isikud.

Valla asutused registreeritakse riigi-ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris. Ametiasutus teenindab asjaajamise korraldamisel vallavalitsust ja volikogu.

Üldsätted 1. Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum edaspidi sihtasutus. Sihtasutuse asukoht on Tallinna linn, Eesti Vabariik. Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium. Sihtasutus on muuseum muuseumiseaduse mõttes.

Hallatavat asutust finantseeritakse eelarvest või õigusaktidega sätestatud muudest allikatest. Põhimääruse, selle muutmise, kehte- tuks tunnistamise otsustab volikogu.

Koigi riikide liikmete mootmed

Töölepingu hallatava asutuse juhiga sõlmib vallavanem. Arengukavad 1 Koigi vallas koostatakse valla arengukava, valdkondade arengukavad ja valla ametiasutuse hallatavate asutuste arengukavad. Valla kehtiv arengukava peab hõlmama vähemalt kolme eelseisvat eelarveaastat. Kui vallal on kolmest aastast pikemaajalisi varalisi kohustusi, peab arengukava olema kavandatud selleks perioodiks. Ametiasutuse hallatava asutuse arengukava eelnõu valmistab ette vastav asutus.

Arengukavade avalikustamine, vastuvõtmine ja muutmine 1 Valla arengukava ja valdkonna arengukava eelnõu ja nende muutmise eelnõu avalikustatakse pärast nende heakskiitmist valla ametiasutuses, Koigi ja Päinurme raamatukogudes, Koigi valla veebilehel.

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and North American Free Trade Agreement (NAFTA)

Avalikustamise, arutelu toimumise ja ettepanekute esitamise aja kehtestab volikogu. Sellekohase informatsiooni avaldab vallavalitsus Koigi vallalehes ja Koigi valla veebilehel. Hiljemalt iga aasta 1. Arengukavade täitmine 1 Vallavalitsus esitab igal aastal volikogule läbivaatamiseks aruande valla arengukava ja valdkondade arengukavade täitmise kohta. Arengukava ning valdkondade arengukavade täitmise aruanne esitatakse koos eelarve täitmise aruandega.

Valla esindamise mõiste ja alused 1 Koigi valla esindamise all mõistetakse Koigi valla omavalitsusorganite ja isikute pädevust esindada Koigi valda suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega nii Eesti Vabariigis kui välismaal.

Valla esindamine avalikus halduses 1 Avalik-õiguslike haldusülesannete täitmisel esindavad valda volikogu ja vallavalitsus, nende määratud või nimetatud isikud, valla asutused ning teised isikud ja organid seaduse alusel.

Volikogu võib esindada volikogu esimees, volikogu liige või muu isik. Volikogu esimees, tema äraolekul volikogu aseesimees, esindab volikogu ilma erivolituseta, volikogu liige või muu isik esindab volikogu otsuse alusel.

Koigi riikide liikmete mootmed

Vallavalitsust võib esindada vallavanem, vallavalitsuse liige või muu isik vallavalitsuse korralduse alusel. Vallavanem või tema asendaja esindab vallavalitsust ilma erivolitusteta, Koigi riikide liikmete mootmed liige või muu isik esindab vallavalitsust vallavalitsuse korralduse alusel.

Valla asutust esindab vastavalt asutuse põhimäärusele asutuse juht või tema ülesannete täitja, kui seaduses või asutuse põhimääruses ei ole sätestatud teisiti. Valla esindamine tsiviilõiguslikes suhetes 1 Tsiviilõiguslikes suhetes esindab valda kõigi tehingute tegemisel vallavanem või tema poolt selleks volitatud isik.

Navigeerimismenüü

Valla esindamine kohtus 1 Valda esindavad kohtus seaduse alusel vallasekretär ning ilma erivolitusteta ka vallavanem ja volikogu esimees. Teised isikud esindavad valda kohtus vallavanema antud volituse alusel.

Valda võib esindada ka lepinguline esindaja. Lepinguliseks esindajaks valitakse advokaat või Koigi riikide liikmete mootmed õigusteadmisega isik.

Koigi riikide liikmete mootmed

Valla esindamine ametikohtumistel, ametlikel läbirääkimistel ja avalikel üritustel 1 Volikogu esindab Koigi valda suhetes Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, teiste volikogude ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Delegatsioonid moodustatakse alljärgnevalt: 1 volikogu delegatsiooni koosseisu määrab vallavolikogu oma otsusega; 2 vallavalitsuse delegatsiooni koosseisu määrab vallavalitsus oma korraldusega; 3 volikogu ja vallavalitsuse ühise delegatsiooni koosseisu määrab volikogu esindajate osas volikogu oma otsusega ja vallavalitsuse esindajate osas vallavalitsus oma korraldusega.

Koigi riikide liikmete mootmed

Valla välissuhete korraldamise alused 1 Valla välissuhtlemine toimub vastavalt volikogu poolt heakskiidetud välissuhtluse mahule, lähtudes igaks eelarveaastaks valla eelarves selleks ettenähtud vahenditest 2 Volikogul, vallavalitsusel ja ametiasutusel on õigus: 1 teha oma pädevuse piires koostööd kõigi teiste omavalitsusüksustega väljaspool Eestit ning sõlmida nendega lepinguid; 2 astuda iseseisvalt kohalikke omavalitsusi ühendavate või teiste rahvusvaheliste organisat- sioonide liikmeks või arendada nendega koostööd; 3 arendada vastastikku huvipakkuvat ja kasulikku koostööd sõprusvaldadega ning sõlmida nendega lepinguid.

Põhimääruse kinnitamine ja muutmine 1 Põhimäärus või selle muudatus kinnitatakse, kui vastavat eelnõu on arutatud vähemalt kahel lugemisel kahel volikogu istungil.

Õigusaktide kehtetuks tunnistamine 1 Koigi Vallavolikogu Määruse jõustumine Määrus jõustub 1.