Siiani on kõik kolleegid ja ka täiesti kõrvalseisjad minusse väga hästi suhtunud, keegi pole parastanud. Tähelepanuväärne on, et tööandja eluruumi on saanud ka rahvusvahelise detektiiv- ja poliitilise romaani assotsiatsiooni Moskva peakorteri Tallinna keskus aadressil Pärnu maantee , pinna suurus on 39 ruutmeetrit. Minnes teisele, ka kõrgemale ametikohale, kus autot pole, ametnik kaotab sissetulekus. Me peame ühiselt leidma nii trahviraha ja raha juhuks, kui politsei esitab kahjutasu arve.

Kolm ministrit otsivad teed odavamasse Eesti riiki, Ettepanekud riigi halduskulude vähendamiseks, Kokkuhoid pole riigi eesmärk omaette, Tallinna väärtkorterite jagamine tähelepanu all, Ilmar Ämarik hakkab küsima alles kohtus, Eestlased said Koreas gaasi Väike Eesti ei saa ülal pidada rikkaid suurriike jäljendavat kallist ja keerukat haldussüsteemi, on kolme ministri sõnum.

Leimann-Opmann-Vare peavad Eesti praegust haldussüsteemi kalliks, keerukaks ja ebapiisavalt rahva teenindamisele orienteerituks. Enamik ametnikke tegeleb igapäevaste bürokraatlike protseduuridega, vaid vähesed otsivad loominguliselt strateegilisi lahendusi,» kirjutavad ministrid oma teeside rakendamise vajadust põhjendades. Rahandusminister Mart Opmann rääkis eile «Postimehele», et algatus ettepanekute koostamiseks pärines Jaak Leimannilt, kes on «nutika inimesena aastaid valitsusest eemal olles vaadanud asju kõrvalt ja suhelnud riigiasutustega kodanikuna».

Kuid kõige kokkutõmbamisel kolmandiku võrra võime jämedalt arvestades isegi terve miljardi säästa,» arutles rahandusminister. Teesid on esimese positiivse vastukaja saanud valitsuses, mille liikmed arutasid ideid oma tavapärasel teisipäeva-õhtusöögil. Lõviosas said ettepanekud selgelt heakskiitva suhtumise osaliseks.

Majandusministri, rahandusministri ning teede- ja sideministri esitatud haldusreformi läbiviimise teesid on kolmiku hinnangul ellu viidavad vaid avaliku arutelu ja rahva toetuse korral.

Jätta järgnevaks kaheks aastaksriigi ja omavalitsuste halduskulud Alustada kohe kõigil valitsemise tasanditel töötajate arvu vähendamist, tõsta töölejääjate kvalifikatsiooni ja palka. Sisemajanduse kogutoodangu kasvu arvel tekkinud vahendid suunata investeeringuteks ja kasutada läbimõeldult sisemajanduse kogutoodangu kasvu toetamiseks.

Vähendada alates Vähendada valitsuse koosseis liikmeliseks, kaotades alates Täpsustada ministeeriumide valitsusalasid, andes üle regionaalministri aparaadi siseministeeriumile, euroministri büroo välisministeeriumile, majandusministeeriumi elamuosakonna keskkonnaministeeriumile jne.

Ärevuse stress

Vähendada ministeeriumide ülalpidamiskulusid, koondades nende haldusosakonnad hooldus, remont, puhastus jne ühte vastavaid teenuseid pakkuvasse ja vahendavasse organisatsiooni; normeerida ministeeriumide organisatsiooni ülesehitus, piirdudes osakonnaga; kaotada asekantslerite ametikohad.

Normeerida ühele riigiametnikule tehtavate kulutuste määrad riigiametniku kulustandard ja jagada nende alusel halduskulusid, muuta eelarveseadust nii, et jooksval aastal kokkuhoitud vahendeid saab kasutada ka järgmisel eelarveaastal. Erastada riigikantselei autobaas. Riigijuhte ja tippametnikke teenindavaid autosid liisida vähempakkumise korras liisingufirmadelt.

Kaotada AAA numeratsioon, jättes presidendile, Riigikogu esimehele, peaministrile ja välisministrile erilise tähtsusega personaalsed esindusautod. Vähendada kõigi ministeeriumide haldusala, vähendades ametite ja inspektsioonide arvu, viies üle vastavate funktsioonide täitmine erasektorile, kusjuures riik on neid funktsioone täitvate eraettevõtetega edaspidi lepingulises vahekorras.

Kaotada parallelism, näiteks tervisekaitse, tarbijakaitse, toidu- ja veterinaarkontrolli töös ja muudel aladel. Tõsta kohtulõive. Piirata riigipoolseid kohtute ülalpidamiskulusid.

Mis suurus on tavaline peenis

Tõsta regulaarselt trahve ja muid rahalisi karistusmäärasid ja kompenseerida sel viisil üha kasvavaid korrakaitsekulutusi. Vähendada Ühendada alates Valitsus- ja omavalitsusasutuste töömahu vähendamiseks inkorporeerida olemasolev seadusandlus, sh teha otstarbekuse revisjon ja viia ta süsteemi. Lähtuda edaspidi põhimõttest, et kui ametkond ei ole teinud kodaniku poolt soovitavat või õigusaktiga ettenähtud toimingut õigusaktis ettenähtud tähtaja jooksul, loetakse toiming tehtuks kodaniku huvides.

Teha kriitiline revisjon kõigi loodud või loomisel olevate andmebaaside osas tuvastamaks ühtede ja samade andmete korduv kogumine ja see lõpetada. Minimeerida riigile kuuluv kinnisvara, selleks läbi töötada vastav nimekiri ja alustada privatiseerimisega, säilitades vajadusel riigi huvidest tulenevad servituudid.

Reformida julgeolekuvaru süsteem, jättes hoiule ainult kütused. Täiustada ametnike töömeetodeid, vähendada valitsusaparaadi dokumentide sisekäivet, kasutada horisontaalset koordineerimist ja kooskõlastamist. Vaadata läbi riiklike investeeringute programmi kavandatud Sport mojutab liiget aastateksseejuures eriti haldusasutuste remondikavad, ja vähendada nende mahtu hädavajalikule tasemele.

Lähtudes iga-aastasest valitsusprogrammist koostada ministeeriumide ja ametite ning inspektsioonide konkreetsed töökavad põhiliste osakondade kaupa, fikseerida neis mõõdetavad tulemused, milleni Kondoomide all olevate liikmete mootmed pool aasta jooksul. Valitsusel analüüsida jooksval aastal regulaarselt suuremate eelarvekulude kasutamise otstarbekust ja tulemuslikkust.

Loe ka siit. Artikli algusesse, lehekülje algusesse, esileheküljele ALO LÕHMUS Tartu Ülikooli avaliku halduse erakorraline dotsent ja osakonnajuhataja kohusetäitja, euroteaduskonna õppejõud Ivar Tallo leiab haldusreformi ettepanekuid kommenteerides, et valitsuskulude kokkuhoid on küll vajalik, ent see ei garanteeri automaatselt rahva heaolu tõusu.

Liikme suuruse aforism

Milline on teie kui teoreetiku esimene reaktsioon ministrite säästuettepanekuid lugedes? Ettepanek ise on väga huvitav ja koondab haldusreformile poliitilise tähelepanu, mis kindlasti on vajalik ja väga kiiduväärt. Aga paljud ettepaneku punktid vajavad poliitilist konsensust.

Selle leidmine kahe kuu jooksul on minu arvates ebareaalne, ilma selleta võib aga juhtuda, et reformid muutuvad hüplevaks. Üleminekuühiskonnas, kus me siiamaani siiski oleme, on teinekord töötav lahendus parem kui järjest muutuvad töötingimused.

Naiste heaoluaruanne - Healths -

Tähelepanu riigivalitsemiskuludele ja valitsemise efektiivsus on kindlasti üks keskseid momente. Aga me ei saa ühest piirjoont tõmmata riigi ja eraettevõtte vahele, sest hinnangukriteeriumid on erinevad.

Ühel juhul on see kasum, teisel juhul aga kodanike heaolu. Kodanike heaolus mängib valitsemise efektiivsus kindlasti oma rolli, aga kulutuste kokkuhoid ei põhjusta automaatselt elanike rahulolu tõusu. Kas kõnealune haldusreformi ettepanek tervikuna omab teie silmis üldse sisulist mõtet, kas ta on teostatav?

Mõte on tal olemas arutelu algatamise seisukohast. Reformi teostatavus on juba poliitiline küsimus. Elu on näidanud, et põhjalik haldusreform eeldab kõigepealt korralikku läbimõtlemist ja reformi enda elluviimise aega tuleb lugeda mitte ühe-kahe, vaid viie kuni kümne aastaga. Kas ettepanekus on punkte, mis on teie arvates täiesti mõttetud?

  1. Liige 16 cm normaalne suurus

Üks seisukoht, millele avaliku halduse teooria on jõudnud, kõlab, et suuremad bürokraatlikud organisatsioonid sünnitavad rohkem bürokraatlikke tõkkeid kui väikesed. Kodanikul on suurtes valitsusasutustes raskem orienteeruda. Kui me võtame ettepanekus kajastuva suuna tsentraliseerimisele, mida on kirjeldatud kui Saksamaa eeskuju järgivat, siis Saksamaal on Pildid ja liikme suurused ka tunnistatud tsentraliseerimise vigu - inimene peab sõitma ühest linnast teise, et oma asju ajada.

Omavalitsusüksuste ühendamisel tekib ka meil sama olukord.

Mida sa vajad peenise suurendamiseks sooma

Asjad, mida praegu saab korda ajada tunni või paariga, hakkavad nõudma poolt või tervet päeva. Kas praegune omavalitsussüsteem üldse vajab teie arvates muutmist? Äkki on praegune süsteem optimaalne?

Optimaalne ta vaevalt on. Mõned vallad on kindlasti liiga väikesed ja elujõuetud. Aga ettepanekus kavandatud liitumise sundust ka ei tohiks olla.

Kui me räägime demokraatlikust riigist, siis üks demokraatia põhimõtteid on tuua võim rahvale võimalikult lähemale. Nende ettepanekute sisus see ei kajastu.

Kondoomi suurused sildi all. Mitte et kokkuhoid ei oleks vajalik - ta on vajalik, aga asjad tuleb väga hästi läbi mõelda. Sama kehtib vist ka maakondade ühendamise plaani kohta, eriti sel määral, et tuleks vaid neli maakonda.

Suurendas huposfadia liige

Kui kohalikud omavalitsused suudaksid enamikku inimese elu puudutavaid probleeme lahendada, siis maavalitsuse kui vahelüli tähtsus väheneks ning neid võiks ja tuleks koondada. Aga see vajab järjekordselt läbimõtlemist. Samas ei saa seadused kunagi reguleerida kõike. Kui me kõik ära reglementeerime, muutub süsteem paindumatuks, paindumatus põhjustab aga uuesti Kondoomide all olevate liikmete mootmed.

Mida arvate ideest vähendada Riigikogu liikmete arvu lt le? See kuulub mitte niivõrd avaliku halduse, kuivõrd poliitika valdkonda. Kodaniku ja poliitikateadlasena arvan, et esmatähtis küsimus on Riigikogu liikmete vastutuse suurendamine valijate eest.

Selle mehhanismi väljatöötamine ja Riigikogu liikmete sidumine kohaliku eluga. Praegu nad lähevad ära Toompeale ja kaotavad paljudel juhtudel kohtadega sideme, millest tuleneb praeguse Eesti poliitika Tallinna-kesksus ning regionaalpoliitika nõrkus.

Kas ettepanekute reas on punkte, mida te nö kahel käel heaks kiidate? Esiteks on kogu selle probleemistiku nii jõuline väljatulemine iseenesest positiivne. Halduskulude külmutamine on täiesti normaalne ettepanek.

Ministeeriumide ühendamine ja portfellita ministrite ametikohtade kaotamine ning ministeeriumide ülalpidamiskulude paikapanemine on normaalne. See tuleb aga põhjalikult läbi mõelda. Minule kui teoreetikule on südamelähedane punkt, mis näeb ette kasutada enam ametnike horisontaalset ja vähendada hierarhiale tuginevat suhtlemist.

Taiuslik liikme suurus Kui palju

See on üks riigijuhtimise efektiivsuse tõstmise teid, kuigi samal ajal tuleb leida ka optimaalne balanss: päris ilma hierarhilise struktuurita ka ei saa. Kindlasti vaidlustatav ettepanek on põhimõte, et kui ametkond pole kodaniku soovitavat toimingut õigusaktis ettenähtud ajal teinud, loetakse toiming tehtuks kodaniku huvides.

Kindlasti kahtlasevõitu on mõte muuta valitsuse seadust nii, et osa regulatiivseid funktsioone antakse üle majandussubjektide assotsiatsioonidele. See on väga huvitav, aga majandussubjektide assotsiatsioonid esindavad ennekõike majandussubjektide assotsiatsioonide endi huve, samal ajal kui riik peaks esindama üldisi huve.

Kuidas me saame üldiste huvide jälgmist sel juhul garanteerida?

Mõnede ettepanekute Kondoomide all olevate liikmete mootmed põhineb puhtalt arvutustel. Riigikantselei autobaasi erastamine ja tippametike autode liisimine - võibolla on see tõesti odavam. Täiesti selge on see, et praegu on autosid liiga palju ja nad muudavad ametnikud sunnismaiseks, sest isiklik auto annab ametnikule ju teoreetiliselt vähemalt 10 krooni palgalisa, kui ta saab seda vabalt oma isiklikuks otstarbeks kasutada.

Minnes teisele, ka kõrgemale ametikohale, kus autot pole, ametnik kaotab sissetulekus. Ametnike tasustamine peaks järgima otsese tasustamise printsiipi - et tasustamine ei sõltuks ülemuse volist lisahüvede jagamisel. Üldse tuleks teadvustada ametniku eetika.

Kolm ministrit otsivad teed odavamasse Eesti riiki, Ettepanekud riigi halduskulude vähendamiseks, Kokkuhoid pole riigi eesmärk omaette, Tallinna väärtkorterite jagamine tähelepanu all, Ilmar Ämarik hakkab küsima alles kohtus, Eestlased said Koreas gaasi

Et ametnikule makstakse palka ikkagi rahva teenimise eest, kusjuures rahvas pole mitte midagi umbmäärast, vaid koosneb konkreetsetest elanikest. Siin võiks olla abi ametnikueetika koodeksi väljatöötamisest ja ametnike koolituse tõhustamisest. Artikli algusesse, lehekülje algusesse, esileheküljele ENNO TAMMER Tallinna kesklinna valitsuse kaudu toimunud väärtkorterite jagamise süsteem tööandja eluruumiks kinnitamise abil läheb Normaalse suuruse liikme mehed põhjalikumale selgitamisele volikogu revisjonikomisjonis.

Suguelundite liikmete suuruse rida

Materjalidest nähtub, et nimekirjas, mis lähevad vastava skeemi alla, on näidet Tallinna kesklinna territooriumil paiknevatest eluruumidest. Kuid põgusalgi tutvumisel materjalidega nähtub süsteemsus.

Kahe-kolme kuu jooksul on pind kantud tööandja eluruumide hulgast välja ning üürnik on kohe sutsti saanud selle tavalisel alusel erastada,» kommenteeris materjale üks volikogu liige.