Praegu on peamiseks põhjenduseks toodud ravikindlustuse eelarve suurt mahtu. Märkusena lisan, et meie seaduskeel ei armasta eriti sõna "vastutus" ja nii on ka haigekassa seaduse puhul. Ühtki imerohtu ei ole. Rahandusministeerium märkis, et paremate renditingimuste saamiseks oleks võinud välja kuulutada riigihanke või vähempakkumise kuigi riigihangete seadus seda otseselt ei nõua. Oleksin siis OÜ puhul nii ainuomanik, juhataja kui ka sisuliselt teeksin tööd teenuse osutamine.

Lugupeetud Riigikogu liikmed! Ma tahan kõigepealt tänada härra Männikut, kes puudutas oma arupärimises väga olulist teemade ringi.

101 hyviä vastauksia vaikeimpiin haastattelukysymyksiin

Kuna minule esitatud küsimused puudutavad suures osas haigekassa organite, juhatuse ja nõukogu vastutust, tahan enne küsimustele vastamist lühidalt käsitleda ravikindlustuse strateegiliste otsustuste ja nendega seotud vastutuse tasandeid. Olukorras, kus ravikulude maht aastas on piiratud, peavad järgnevad neli ravikindlustuse olulisemat otsust olema tasakaalus. Need otsused on: milliseid raviteenuseid pakutakse, millised on raviteenuste hinnad ja kaudselt sellega seotult ka meditsiinitöötajate palgad, millised on raviteenuste sisulise kvaliteedi minimaalsed nõuded ja millised on raviteenuste kättesaadavuse minimaalsed nõuded.

Nädala küsimus ja vastus

Nimetatud strateegilised otsused on praegu haigekassa mõjusfäärist väljaspool, osaliselt on nad sotsiaalministri, osaliselt Vabariigi Valitsuse pädevuses. Teisisõnu: haigekassa juhtimisotsused piirduvad üldjuhul operatiivjuhtimisega.

Ülejäänud liikmemaksu kasutab Tartu AL tegevuskuludeks, et tagada liidu jätkusuutlikkus.

Seega kindlustusele omane vastutuspõhimõte, et kindlustav organisatsioon tagab kokkulepitud makse eest kokkulepitud tingimustel, sealhulgas kokkulepitud tähtaja jooksul, ravi ja kannab oma ekslikest prognoosidest tuleneva kahju, haigekassa puhul ei kehti, kuna, kordan, ravitavad haigused otsustab valitsus, kulutatava rahasumma otsustab Riigikogu ja olulisemad kvaliteedinõuded ehk n-ö teenusstandardid on kehtestamata.

Praegune nõukogu ei vastuta ka selle eest, kui inimene saab vale ravi. Pean kahjuks Choroki liikme suurus, et vastutus selle eest, et realiseeruks igaühe õigus tervise kaitsele, ei ole päris selge. Märkusena lisan, et meie seaduskeel ei armasta eriti sõna "vastutus" ja nii on ka haigekassa seaduse puhul.

Reavahe suurus

Järgnevalt vastan arupärija esitatud küsimustele ja, nagu härra Männik palus, loen nad ette. Kuna haigekassa nõukogul lasub Eesti Haigekassa seaduse § 22 lõike 1 kohaselt haigekassale tekitatud kahju hüvitamise kohustus, siis kuidas hindate nõukogu liikmete kogemust ja kompetentsi haiguste, raviasutuste, raviteenuste üle otsustamiseks ning maksumaksja miljardite kroonide jagamise otsustamiseks, samuti aga otsuste eest vastutamiseks, arvestades liikmete eriala ja ametit?

Kompetentsi hindamine on iseenesest võimalik, kuid see eeldab eraldi projekti, professionaalseid hindajaid, metoodikat, vastavaid protseduure jne. Küll aga märgin, et ma ei leidnud seadusest vastust küsimusele, mille eest haigekassa ja tema nõukogu vastutavad.

Kuidas suurendada Sex Dick harjutustega Mida sa vajad suumi liikmele suua

See on esmane eeldus ka kompetentsi hindamiseks. Nõukogul on terve hulk ülesandeid, mis eeldavad teadmisi tervishoiusüsteemist, kuid peamine ülesanne on järelevalve juhatuse igapäevaste finantsjuhtimisotsuste üle.

koige tohusamad vahendid liikme suurendamiseks Kuidas suurendada liiget 1 tund kodus

Süsteemi kulude, sealhulgas juhtimiskulude optimaalsuse hindamiseks ei pea nõukogu liige tingimata olema meditsiinilise haridusega. Samas puudub keeld, et nõukogu ei võiks kohustuste täitmisel kasutada erialaeksperte.

Küsimused ja vastused Millised pädevustunnistused peavad olema korteriühistu juhatuse esimehel ja millised tegevjuhil kui need ametid ei kattu?

Kuidas Teie hinnangul saavad nõukogu liikmed praktiliselt milliste näitajate, määrade, kriteeriumide alusel vastutada solidaarselt "seaduste ja haigekassa põhikirja nõuete rikkumise ja oma kohustuste täitmata jätmisega haigekassale süüliselt tekitatud kahju eest" Eesti Haigekassa seaduse § 22 lõige 1?

Kas see on nn tühi ning mitterealiseeruv säte? See viimane on ehk olulisem.

Küsimused ja vastused

Haigekassa seaduse § 22 lõikes 1 sätestatus on peetud silmas eelkõige nõukogu liikmete varalist vastutust oma süüliste väärotsuste eest ja eraldi rõhutatud vastutuse solidaarsust. Selle vastutuse realiseerumine on arvatavasti võimalik vaid väga tõsise juhtumi korral. Näiteks siis, kui pikema aja jooksul ei korraldata nõukogu koosolekuid, mis omakorda takistab haigekassal normaalselt funktsioneerida.

Parim liige suureneb Fotoliige parast suumi suumi

Edasi, rikkumise puhul tekib süü tõendamise küsimus. Kui konkreetsed kriteeriumid süü tuvastamiseks ja süüastmete määramiseks ei ole lahti kirjutatud, siis tuleb lähtuda teoorias tunnustatud üldistest seisukohtadest. Rikkumise olemasolu otsustatakse igal üksikjuhul eraldi.

Suurenenud fotoliige ja kella Liikme suurus ja rind

Ammendavat rikkumiste loetelu oleks võimatu anda ja seetõttu on vastutus seotud nõukogu tööülesannete nende loetelu on seaduses toodud täitmata jätmisega. Nõukogu kui juriidilise isiku kollegiaalse organi vastutus on alati olnud vaieldav.

 • Kuidas maarata, mida suurus peenis
 • Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: Riigikogu liikme immuniteet | Õiguskantsler
 • Küsimused ja vastused - Ühistuabi
 • Print Austatud proua Ergma!
 • Massaaz liikmete suurendamiseks
 • Plaanin siiski asutada OÜ, kuna ei soovi peale esimest aastat hakata tulumaksu ettemakseid tegema.

Praktikas on selle realiseerumist raske ette kujutada, sest tavaliselt on süüdi konkreetne isik, mitte organ kui selline. Juhin Riigikogu liikmete tähelepanu veel kord sellele, et sisuliselt saab haigekassa juhtide ainsa selge varalise vastutusena määratleda ebaõigete või põhjendamatute maksetega kaasnevaid kahjusid.

Viimased seisukohad

Haigekassa põhikiri võeti Vabariigi Valitsuse määrusega vastu 5. Kuidas hindate avaliku konkursi korraldust juhatuse esimehe kandidaadi leidmiseks haigekassa põhikirjas sätestatud korras, Eesti Haigekassa seaduse § 24 lõige 1? Millega võiks seletada vähest huvi selle Kusimus Vastus liikme suurus vastu? Seega ei olnudki haigekassa juhatuse esimehe konkurssi vaja käesoleva seaduse rakendamise etapil välja kuulutada.

Millised ametitasud ja lisatasud on nõukogu määranud oma liikmetele ja juhatusele? Kuidas riigikontrolöri hinnangul need harmoneeruvad raviasutuste juhtide, arstide ja õdede palgatasemega, samuti aga haigekassa ressursside üldiste võimalustega?

Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: Riigikogu liikme immuniteet

Millise mulje see esimene samm sõltumatut majanduskontrolli ning mõõdutunnet, karskust ja kasinust taotlevale riigiorganile jätab? Haigekassa seaduse § 21 alusel makstakse nõukogu liikmetele, kes ei kuulu nõukogusse ametikoha järgi või kes ei ole Riigikogu poolt määratud, nõukogu liikme kohustuste täitmise eest tasu valitsuse kehtestatud suuruses ja korras. Nõukogus töötamise eest makstakse ühekordses suuruses arvestuslikku kuutöötasu, mis arvutatakse vastavalt töötatud ajale, võttes aluseks valitsuse kehtestatud tunnipalga alammäära.

Nimetatud tunnipalga alammäär on üheksa krooni ja 40 senti ning Kusimus Vastus liikme suurus alammäär krooni.

Liikme suurus fotodega Stock Foto vormid ja suurused

Haigekassa juhatuse liikmete tasustamise küsimus on seaduse kohaselt nõukogu pädevuses ning töötasu suurust pole piiratud. Juhatuse liikmete töötasu kinnitati haigekassa nõukogu Lisaks otsustab nõukogu isikutega ametilepingute sõlmimisel eraldi isikliku sõiduauto kasutamise kompenseerimise.

Rääkides palgakorraldusest avalikus sektoris, tuleb öelda, et meil on ju tegelikult n-ö kaks avalikku sektorit, üks on valitsus ja hallatavad riigiasutused, kelle töötajate tasustamine on Riigikogu poolt piiratud, teine aga hõlmab avalik-õiguslikke isikuid ja sihtasutusi, kelle puhul piiranguid praktiliselt ei ole. Mulle on jäänud mulje, et Kusimus Vastus liikme suurus palgaregulatsioonid on üks olulisi n-ö teise avalikku sektorisse kuuluvate juriidiliste isikute tekkimise ja tekitamise katalüsaatoreid.

Üldiselt toetan ma põhimõtet, et riik peab olema võimeline tööjõuturul konkureerima ka palkade osas, murelikuks teeb aga jätkuv suutmatus kujundada ja teostada tulemuslikku personalipoliitikat avalikus sektoris tervikuna.

Haigekassa juhatuse liikmete töötasu suurust kommenteerides olen arvamusel, et maksumaksjalt palka saavate isikute töötasu hüppeliseks tõusuks peaksid olema selged põhjendused. Praegu on peamiseks põhjenduseks toodud ravikindlustuse eelarve suurt mahtu.

Seega pean ennatlikuks juhatuse liikmete palgatõusu sidumist ainuüksi haigekassa õigusliku staatuse muutumise ning ootamatult selgunud eelarve suure mahuga.

 • Inimeste meetod video suurendamiseks video
 • Küsimused-vastused
 • Nädala küsimus ja vastus - Tööddr.ee
 • Хедрон покачал головой.
 • Golden Size peenis
 • Но ты удивишься, узнав, какое множество людей принимает этот мир как нечто само собой разумеющееся -- и до такой степени, что проблема эта никогда не только пе тревожит их, но и в голову-то им не приходит.

Kindlasti on selline otsus ebaõiglane otseselt valitsussektorisse kuuluvate juhtide suhtes. Rääkides arstide ja õdede ning haigekassa töötajate palgataseme erinevusest, pean vajalikuks märkida, et haigekassa ei määra arstide ja õdede töötasu.

Teksti suurus

Praegu ei tee seda ka ministeerium. Ma ei ole väga veendunud selles, et niivõrd erineva töö puhul palgad peaksidki harmoneeruma. Kehtiva tervishoiukorralduse seaduse § 14 punkti 18 kohaselt on Sotsiaalministeeriumi ülesanne tervishoiutöötajate töö tasustamise aluste väljatöötamine ja kinnitamine.