Juhatuse liikme volituste tähtaeg on viis 5 aastat. Juhatuse otsus 1 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet. Tööandja töötuskindlustusmakset peavad maksma kõik tööandjad kõigile töötajatele makstud tasudelt, sh ka vanaduspensionieas või ennetähtaegset vanaduspensioni saavatele töötajatele makstud tasudelt. Nõukogu liikmed Nõukogul on kolm kuni viis liiget. Nõukogu on sihtasutuse organ, mis kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.

Kes peavad maksma töötuskindlustusmakset? Töötaja töötuskindlustusmakset peavad maksma kõik töötajad, sh võlaõigusliku lepingu alusel töötavad inimesed ning avalikud teenistujad.

Mittetulundusühingute seadus (lühend - MTÜS)

Samuti peavad töötaja töötuskindlustusmakset maksma Eesti Vabariigi välisesinduses töötavate teenistujatega kaasasolevad mittetöötavad abikaasad, kes saavad abikaasatasu.

Töötuskindlustusmakse maksmise kohustus lõpeb vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Töötuskindlustusmakset ei pea maksma: töötajad, kes on jõudnud vanaduspensioniikka mehed alates Töötajad, kes ei ole vanaduspensionieas, kuid saavad mõnda muud liiki pensioni Liikme suurus 5 aastat ennetähtaegset vanaduspensioni nt soodustingimustel vanaduspension, väljateenitud aastate pension, politseiametniku pension vms on kindlustatud ja peavad töötuskindlustusmakset maksma; füüsilisest isikust ettevõtjad; notarid, kohtutäiturid, vandetõlgid või muud avalik-õiguslikku ametit pidavad sõltumatud isikud; vabakutselised loovisikud; juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmed tulumaksuseaduse § 9 tähenduses, kellele ei laiene töölepingu seadus st nad ei saa tasu töölepingu alusel ; Vabariigi President, Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse liikmed, kohaliku omavalitsuse volikogude liikmed, kohtunikud, õiguskantsler, riigikontrolör.

Tööandja töötuskindlustusmakset peavad maksma kõik tööandjad kõigile töötajatele makstud tasudelt, sh ka vanaduspensionieas või ennetähtaegset vanaduspensioni saavatele töötajatele makstud tasudelt. Töötuskindlustusmakse kinnipidamine ja maksmine Töötuskindlustusmakset tuleb kinni pidada ja maksta töötajale makstud palgalt ja muudelt tasudelt nt puhkusetasu.

Töötuskindlustusmakset ei maksta: töö- või teenistussuhte lõpetamisel seadusega ettenäh- tud hüvituselt nt koondamishüvitus, tööandjapoolse lepingutingimuste rikkumise tõttu töölepingu lõpetamisel ette- nähtud hüvituselt vms ; töö- või teenistussuhte ebaseaduslikul lõpetamisel seadusega ettenähtud hüvituselt ja viiviselt nt töölepingu lõpetamise ebaseaduslikuks tunnistamise korral individuaalse töövaidluse lahendamise seadusega ettenähtud hüvituselt ; tööraamatu või lõpparve kinnipidamisel seadusega ettenähtud palgalt; sotsiaalmaksuseaduse §-s 3 nimetatud summadelt.

Töötuskindlustusmakset peab arvestama, kinni pidama ning Maksu- ja Tolliametile üle kandma tööandja. Kui tööandja peab töötuskindlustusmakset kinni töötaja, kes pole kindlustatu, palgalt, ei anna see isikule kindlustuskaitset ega õigust töötuskindlustushüvitisele.

Liikme suurus 5 aastat

Samuti ei suurenda töötaja õigusi see, kui tööandja on töötuskindlustusmakse kinni pidanud summalt, millelt tegelikult ei pea töötuskindlustusmakset maksma nt koondamishüvitiselt.

Sellisel juhul võib töötaja taotleda tööandjalt õigusliku aluseta kinni peetud maksete tagastamist ning tööandja saab taotleda Maksu- ja Tolliametilt enammakstud summade tagasimaksmist või tasaarvestamist maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

Töötuskindlustushüvitis Õigus töötuskindlustushüvitisele on teil, kui: te olete töötukassas töötuna arvele võetud; olete esitanud töötuskindlustushüvitise avalduse; teil on töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži.

Liikme suurus 5 aastat

Seega peab hüvitise saamiseks olema töötatud ja töötuskindlustusmakset tasutud vähemalt 12 kuul töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul; te ei ole viimaselt töö- või teenistuskohalt lahkunud: o enda algatusel omal soovilvälja arvatud juhul, kui olete töölepingu üles öelnud tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu TLS § 91 lg 2 või põhjusel, et tööandja on töötasu vähendanud töö mitteandmise korral TLS § 37 lg 5 või on tööleping lõpetatud kohtus või töövaidluskomisjonis TLS § lg 2 alusel; o kokkuleppel tööandjaga poolte kokkuleppel ; o enda süülise käitumise tõttu töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punktides 3—8 nimetatud põhjusel või avaliku teenistuse seaduse § 94 alusel distsiplinaarsüüteo eest teenistusest vabastamisega.

Teistel töölepingu lõpetamise või teenistustest vabastamise juhtudel nt koondamise, asutuse likvideerimise, katseaja ebarahuldavate Suurendada liikme loodusliku treeningprogrammi, töö- või teenistussuhte tähtaja möödumise, tööandja algatusel töölepingu ülesütlemisel pikaajalise töövõimetuse tõttu on teil õigus töötuskindlustushüvitisele.

Hüvitise taotlemine ja määramine Töötuskindlustushüvitise avalduse saate esitada endale sobivas töötukassa osakonnas või e-töötukassa kaudu. Lisaks avalduste täitmisele peate esitama järgmised dokumendid: isikut tõendav dokument pass või ID-kaart ; tööandja tõend Liikme suurus 5 aastat.

Tööandja tõendile märgitakse viimase töö- või teenistussuhte lõppemise alus ja aeg, abikaasatasu maksmise lõppemise aeg, andmed töösuhte alguse kuupäeva või teenistusstaaži pikkuse kohta, võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu lõppemise aeg, samuti rasedus- ja sünnituspuhkusel, lapsendaja puhkusel või lapsehoolduspuhkusel viibimise aeg.

Tõendil peavad olema kuude kaupa välja toodud teile viimasel kolmel töötatud kuul makstud tasud ja kinnipeetud töötuskindlustusmaksed.

Liikme suurus 5 aastat

Kui teil ei ole võimalik tööandjalt tõendit saada, võite esitada muid dokumente, mis tõendavad eelnimetatud andmeid. Kindlustatule, kes on Eesti Vabariigi välisesinduses töötava teenistujaga kaasasolnud mittetöötav abikaasa või pikaajalisse välislähetusse saadetud ametnikuga kaasasolev mittetöötav abikaasa, annab tasude kohta tõendi välis- või lähetajaministeerium, kes peab tõendile märkima ka andmed abikaasatasu maksmise lõpetamise aja kohta.

Kui olete hüvitise taotlemise avalduse koos nõutavate dokumentidega esitanud, otsustab töötukassa, kas teil on õigus hüvitisele hiljemalt Viie päeva jooksul otsuse tegemisest arvates saadetakse otsus Teile elektrooniliselt või saate selle kätte töötukassa osakonnast. Kindlustusstaaži arvestus lõpetatakse ja kindlustusstaaž loetakse nulliks päevast, mil teile määratakse töötuskindlustushüvitis.

Tööle asumisel algab kindlustusstaaži arvestus uuesti.

Pensioniiga, liigid ja soodustused

Hüvitise maksmise periood kui teil on kindlustusstaaži vähem kui 5 aastat, määrab töötukassa teile hüvitise kalendripäevaks; kui teil on kindlustusstaaži 5 kuni 10 aastat, määrab töötukassa teile hüvitise kalendripäevaks; kui teil on kindlustusstaaži 10 aastat või enam, määrab töötukassa teile hüvitise kalendripäevaks. Kui te jõuate hüvitise perioodi jooksul riiklikku vanaduspensioniikka, määratakse teile töötuskindlustushüvitis kuni vanaduspensioniikka jõudmise kuupäevani.

Hüvitise suurus ja arvutamine Andmed hüvitise suuruse arvutamiseks saab töötukassa Maksu- ja Tolliametilt. Hüvitise suuruse arvutamiseks leitakse kõigepealt teie ühe kalendripäeva keskmine töötasu. Arvesse lähevad viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul makstud tasud, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmakse. Üheksal töötamise kuul makstud tasude summa jagatakse arvuga ning tulem ongi teie ühe kalendripäeva keskmine töötasu.

Ühe kalendripäeva keskmise töötasu arvutamisel ei võeta arvesse teile viimasel kolmel töötatud kuul makstud tasusid, samuti tasusid, millelt ei peeta kinni töötuskindlustusmakset nt koondamishüvitused, lähetustasud jne. Kui teie tööleping lõpetati detsembris, siis ei võeta arvesse teile oktoobrist kuni detsembrini makstud tasusid. Sel juhul arvutatakse ühe kalendripäeva keskmine töötasu jaanuarist kuni septembrini makstud tasude alusel.

Kui teile jaanuarist kuni septembrini kõigil kuudel tasu ei makstud, võetakse arvesse enne jaanuari makstud tasud. Ühe kalendripäeva keskmise töötasu alusel arvutab töötukassa teie ühe kalendripäeva hüvitise suuruse.

 • Tulundusühistuseadus – Riigi Teataja
 • Sihtasutus on Sõmerpalu valla sihtasutus, mis on asutatud Sõmerpalu Vallavolikogu
 • Põhikiri | Regionaalhaigla | Investeerime inimeste tervisesse
 • Põhikirjaga võib ette näha, et liikme mittevaralised õigused lõpevad väljaastumisel või väljaarvamisel.
 • Mootmed HOA juhatuse liikmetele

Näiteks oli teie kalendripäeva keskmine töötasu 22 eurot. Esimesel sajal päeval saate iga päeva eest hüvitist 11 eurot ning alates Töötuskindlustushüvitisel on nii maksimum- kui miinimumsuurus.

Tulundusühistuseadus (lühend - TÜS)

See tähendab, et kui teie ühe kalendripäeva keskmine töötasu on suurem kui kolmekordne Eesti keskmine ühe kalendripäeva töötasu, arvutatakse teie hüvitis viimase alusel. Seda ka juhul, kui kindlustatu enda saadud tasude põhjal arvutatud hüvitise summa on väiksem. Näiteks Kalendripäeva töötasu alammäära leidmiseks jagatakse see 30ga ning tulemuseks on 18 eurot.

Juhul, kui teile arvutatud hüvitise suurus kalendripäevas tuleb väiksem kui 9 eurot, saate hüvitist 9 eurot kalendripäeva eest. Hüvitise maksmine Töötukassa hakkab teile hüvitist arvestama alates kaheksandast päevast pärast avalduse ja sellele lisatud dokumentide töötukassale esitamist, kuid mitte varem kui kaheksandast päevast teie töötuna arvelevõtmise päevast arvates.

Pensionistaaž

Liikme suurus 5 aastat makstakse iga kuu Oletame, et esitasite hüvitise taotlemise avalduse 1. Sel juhul hakkab töötukassa arvestama teile hüvitist alates 8. Kuna hüvitist arvestatakse eelmise kuu eest, siis detsembris saate sellisel juhul hüvitist 8.

Suspense: Money Talks / Murder by the Book / Murder by an Expert

Juhul, kui te detsembrikuu jooksul veel tööd ei leia, siis Kui teie tööleping lõppes koondamise tõttu või põhjusel, et tööandja ei saanud anda teile kokkulepitud tööd ning vähendas teie töötasu, rakendub nn ooteaeg. Töötuskindlustushüvitist hakatakse arvestama ja maksma pärast ooteaja möödumist ja hüvitise maksmise periood sellest ei lühene.

 • Mittetulundusühingute seadus – Riigi Teataja
 • Nõukogu on sihtasutuse organ, mis kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.
 • Töötukindlustus ja koondamishüvitis
 • Juhatuse liikme tasustamine 1 Kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, võib juhatuse liikmele maksta tasu.
 • Ta kusib liikme suurusest

Sel juhul hakatakse teile hüvitist arvestama: 30 kalendripäeva pärast töö- või teenistussuhte lõppemist kui teie tööstaaž oli aastat 60 kalendripäeva pärast töö- või teenistussuhte lõppemist kui teie tööstaaž oli üle kümne aasta. Näiteks lõppes teie töösuhe Esitasite hüvitise taotlemise avalduse 1. Kuna teil on tööstaaži üle kümne aasta, rakendub päevane ooteaeg, mida hakatakse arvestama töösuhte lõppemise päevast.

Seega hakatakse teile hüvitist arvestama alates Esimene hüvitise summa Näiteks on teie ühe kalendripäeva brutohüvitis 12 eurot ja teile makstakse hüvitist terve aprillikuu Valiku liikmeks 30 päeva eest.

Sel juhul on teie brutohüvitis eurot. Kui soovisite arvestada maksuvaba tulu kuni eurot kuus, siis enne hüvitise ülekandmist peab töötukassa maksuvaba tulu eurot ületavalt osalt kinni tulumaksu. Kuna summa on väiksem kui eurot, siis Hüvitise maksmise lõpetamine enne määratud tähtaega Töötuskindlustushüvitise saamise ajal peate aktiivselt uut tööd otsima. Töötukassal on õigus lõpetada teile hüvitise maksmine enne määratud tähtaega: kui töötukassa lõpetab teie töötuna arveloleku tööleasumise, füüsilisest isikust ettevõtjana alustamise, individuaalse tööotsimiskava kinnitamisest keeldumise, töötu soovi, töötu surma, vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegne vanaduspensioni määramise vms tõttu; kui te ei lähe vähemalt kord 30 päeva jooksul või teile määratud ajal töötukassa maakondlikku osakonda vastuvõtule ja teil puudub minemata jätmiseks mõjuv põhjus; kui te ilma mõjuva põhjuseta keeldute individuaalse tööotsimiskava täitmisest või teile pakutud sobivast tööst; kui te esitate sellekohase kirjaliku Liikme suurus 5 aastat.

Hüvitise korduv taotlemine Kui teile määratud töötuskindlustushüvitise maksmine lõpetatakse enne perioodi lõppu nt lähete tööle ja te jääte uuesti töötuks 12 kuu jooksul pärast esmast hüvitise määramist, on teil võimalik uuesti töötuskindlustushüvitist taotleda. Selleks peaksite olema kahe töötuna arveloleku vahelisel ajal töötanud töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel või avalikus teenistuses ning teie viimane töö- või teenistussuhe peaks olema lõppenud teist mittesõltuvatel asjaoludel.

Hüvitise korduval taotlemisel ei pea teil olema uuesti kogutud kuulist töötuskindlustusstaaži ning hüvitist makstakse nende päevade eest, mis jäid eelmisel korral kasutamata. Hüvitise korduval taotlemisel 12 kuu jooksul arvestatakse teile töötuskindlustushüvitist avalduse ja sellele lisatud dokumentide töötukassale esitamise päevast arvates, kuid mitte varem kui teie töötuna arvelevõtmise päevast arvates. Koondamishüvitis 3. Kellel on õigus koondamishüvitisele?

 1. Pensionistaaž | Sotsiaalkindlustusamet
 2. Pensioniõigusliku staaži kuni
 3. Meeste liikme mootmed fotodel
 4. Milliseid massaazi tuleb liikme suurendamiseks teha
 5. Töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel - Tööddr.ee

Õigus saada kindlustushüvitist koondamise korral on töötajal või ametnikul, kelle töö- või teenistussuhe tööandjaga on kestnud vähemalt viis aastat ja kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu või kes on töölepingu üles öelnud, kuna tööandja ei saanud temast mitteolenevatel põhjustel anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd ja vähendas töötasu töölepingu seaduse § 37 lõike 5 alusel või kelle teenistussuhe on lõpetatud avaliku teenistuse seaduse § 90 alusel.

Kui ametnik soodustingimustel töölepingu sõlmimisest keeldub ning ta vabastatakse teenistusest avaliku teenistuse seaduse § lg 3 alusel, siis koondamishüvitist talle ei maksta.

Koondamishüvitisele on õigus ka vanaduspensionäridel. Õigus kindlustushüvitisele koondamise korral ka vanaduspensionäridel. Liikme suurus 5 aastat suurus Kindlustushüvitist koondamise korral edaspidi koondamishüvitis makstakse töötajale, kelle töösuhe selle tööandjaga on kestnud vähemalt viis aastat või ametnikule, kelle teenistusstaaž on vähemalt viis aastat ja kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu või kes on töölepingu üles öelnud, kuna tööandja ei saanud temast mitteolenevatel põhjustel anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd ja vähendas töötasu töölepingu seaduse § 37 lõike 5 alusel või kelle teenistussuhe on lõpetatud avaliku teenistuse seaduse § 90 alusel.

Hüvitise suurus arvutatakse töötaja või ametniku üheksa kuu keskmisest ühe kalendripäeva töötasust või palgast töötuskindlustuse andmekogu andmete alusel.

Liikme suurus 5 aastat või ametniku keskmine ühe kalendripäeva töötasu või palk leitakse viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise Liikme suurus 5 aastat selle tööandja poolt töötajale või ametnikule makstud tasude summa jagamisel arvuga Töötamise kuudena võetakse arvesse kuud, mil töötuskindlustuse andmekogu andmete kohaselt on töötajale või avalikule teenistujale välja makstud tasusid.

Koondamishüvitise taotlemine Kindlustushüvitise taotlemiseks koondamise korral esitab tööandja töötukassale vormikohase vt töötukassa koduleht viie kalendripäeva jooksul töö- või teenistussuhte lõppemisest arvates. Tööandjal on õigus taotleda eelnimetatud tähtaja ennistamist, kui avaldus on jäänud tähtaegselt esitamata.

Juhul, kui tööandja ei ole avaldust kindlustushüvitise taotlemiseks koondamise korral tähtaegselt esitanud, on töötukassale avalduse esitamise õigus ka töötajal või ametnikul.

Töövõimetuspension Töövõimetuspensionit saavad inimesed, kes ei ole võimelised tööga elatist teenima või see on raskendatud. Töövõimereformist lähemalt. Sotsiaalkindlustusamet pikendab kuue kuu võrra kõiki töövõimetuspensione, mille lõpptähtaeg on vahemikus

Avaldusse on kohutuslik märkida alljärgnevad andmed: 1 tööandja nimi, isiku- või registrikood ja aadress või e-posti aadress; 2 töötaja või ametniku nimi, isikukood ja aadress või e-posti aadress ning pangakonto number; 3 töötaja või ametniku töö- või teenistussuhte alguse kuupäev; 4 ametniku kogu teenistusstaaži pikkus.

Kui avaldusel märgitud tööandja esindaja ei ole kantud äriregistri B-kaardile või ei ole ametiasutuse või ametiasutuse hallatava asutuse juht, palutakse avaldusele lisada ka volitus. Vajadusel võib töötukassa paluda esitada dokumente Liikme suurus 5 aastat märgitud andmete tõendamiseks. Hüvitist kondoomi liikme suuruste kohta taotleda teile sobival viisil: esitate avalduse e-töötukassas kui olete tööandja ; täidate avalduse, allkirjastate selle digitaalselt ja saadate e-postiga aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud.

Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. Koondamishüvitise määramine ja maksmine Töötukassa vaatab tööandja avalduse läbi ja teeb otsuse kindlustushüvitise määramiseks koondamise korral 14 kalendripäeva jooksul avalduse vastuvõtmise päevast arvates. Töötukassa võib mõjuval põhjusel avalduse läbivaatamise tähtaega pikendada 14 kalendripäeva võrra.

Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teatame tööandjale ja töötajale või avalikule teenistujale viivitamata.

Töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel

Töötukassa toimetab otsuse tööandjale ja töötajale või ametnikule kätte vastavalt avalduses tehtud valikule lihtkirjaga või elektrooniliselt viie kalendripäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Hüvitis makstakse hiljemalt viiendal kalendripäeval arvates otsuse tegemisest töötaja või ametniku pangakontole.

Määratud hüvitise summast peetakse kinni tulumaks ja kohustusliku Liikme suurus 5 aastat liitunutel ka kohustusliku kogumispensioni makse. Tööandja maksejõuetus ja tööandja maksejõuetuse hüvitis Maksejõuetuse hüvitise eesmärk on hüvitada töötajale tööandja maksejõuetuse tõttu saamata jäänud töötasu, puhkusetasu ja töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitised, mis on ette nähtud töölepingu seaduses.