Täiemenetlusaegse elatisabi taotlemiseks tuleb vastavasisuline avaldus esitada täitemenetlust läbiviivale kohtutäiturile, kelle kaudu edastatakse avaldus Sotsiaalkindlustusametile. Tänaseks pole olukord oluliselt paranenud. Kui lapse elatise võlgnik ei ole täitemenetluse ajal kahe kuu jooksul korrapäraselt elatist maksnud ja kohtutäituril ei ole õnnestunud seda sisse nõuda võlgniku vara arvelt, hoiatab kohtutäitur võlgnikku sissenõudja nõusolekul, et võlgnikku jahipidamisõiguse, mootorsõiduki juhtimisõiguse, relvaloa ja relvasoetamisloa, väikelaeva ja jeti juhtimisõiguse või kalastuskaardi kehtivus peatatakse, kui võlgnik ei täida 30 päeva jooksul hoiatuse kättetoimetamisest arvates vähemalt ühte järgnevatest tingimustest: tasub vähemalt ühe kuu elatise; sõlmib elatise tasumiseks sissenõudjaga maksegraafiku kokkuleppe ja tasub esimese osamakse; põhjendab, miks hoiatuses märgitud õiguste ja loa piiramine oleks tema suhtes ebaõiglane, eelkõige juhul, kui elatise tasumata jätmiseks oli mõjuv põhjus või kui õiguste piiramine takistaks oluliselt võlgniku ja tema ülalpeetavate toimetulekut. Menetlusabi on riigipoolne abi menetluskulude katmiseks. Kohtumenetlusaegse elatisabi saamiseks peab selleks õigustatud isik elatist nõudev lapsevanem esitama vastava taotluse Sotsiaalkindlustusametile. Audiitori võib nõukogu tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

Liikme suurus edastab Isa poolt

Liitumise üldinfo EAÜ on loodud selleks, et aidata autoritel teostada oma õigusi ning kasutajatel täita Liikme suurus edastab Isa poolt kohustusi autorite ees.

Kuna muusikateosed on teosed, mida kõige rohkem kasutatakse, siis on EAÜ liikmeteks põhiliselt muusikateoste autorid heliloojad, teksti autorid, arranžeerijad ja nende õiguste omajad pärijad, muusikakirjastused. Kuid EAÜ liikmeks võivad astuda ka kujutava kunsti teoste autorid ja koreograafid ning nende pärijad, kui nad soovivad, et EAÜ neid esindaks. Antud lehel on üldine informatsioon EAÜ-ga liitumise kohta kõigile autoritele ja nende õiguste omajatele.

Suspense: Stand-In / Dead of Night / Phobia

EAÜ-ga liitumiseks vajalikud avalduse ja liikmelepingu vormid leiate vasakult sisupuust, kus on informatsioon konkreetselt muusikateoste autoritele ja kunstnikele s. Astunud EAÜ liikmeks loovutavad autorid või nende õiguste omajad EAÜ-le oma varaliste õiguste teostamise ning seda konkreetselt alljärgnevate varaliste õiguste kategooriate osas ehk teoste kasutamiseks järgmistel viisidel: teoste avalikuks esitamiseks kas elavas või tehniliselt vahendatud ettekandes avaliku esitamise õigus ; teoste edastamiseks või taasedastamiseks raadio, televisiooni, kaabellevivõrgu, satelliidi ja muude tehnikavahendite vahendusel edastamise ja taasedastamise õigus ; teoste üldsusele kättesaadavaks tegemiseks sellisel viisil, et isikud saavad teoseid kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal, sh Interneti vahendusel üldsusele kättesaadavaks tegemise õigus teoste salvestamiseks heli- ja videokandjale, filmile jms.

  • Voite masturbatsioonide suurendamisega

Lisaks on EAÜ-l õigus tasu koguda kasutuste eest, kus autorid saavad vastavat tasu saamise õigust teostada ainult läbi kollektiivse esindamise organisatsiooni, sh on EAÜ-l õigus: kõikide liikmete puhul koguda tasu audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise kasutamise eest isiklikeks vajadusteks; kunstiteoste autorite ja nende õiguste omajatest liikmete puhul koguda tasu algupärase kunstiteose edasimüümise eest avalikul enampakkumisel oksjonil või kunstigalerii või kunstiteoste vahendaja kaudu.

Liikmeleping, mille autorid või nende õiguste omajad sõlmivad EAÜ-ga, hõlmab kõiki ülalnimetatud varaliste õiguste kategooriaid ehk teoste kasutusviise, samuti kõiki autori poolt loodud teoseid ja kehtib kogu maailma osas.

Liikme suurus edastab Isa poolt

EAÜ-ga sõlmitava liikmelepingu üldtingimused leiate siit. EAÜ-ga liitumiseks tuleb täita vastav avaldus ja sõlmida liikmeleping.

Liikme suurus edastab Isa poolt

Kui EAÜ-ga soovib ühineda alaealine alla aastane isik, siis tuleb tal esitada lisaks seadusliku esindaja näiteks ema või isa kirjalik nõusolek. Autorite pärijad peavad lisaks allkirjastatud avaldusele ja liikmelepingule esitama EAÜ-le ka notari poolt väljastatud pärimisõiguse tunnistuse koopia. EAÜ-ga liitunud autorid ja nende õiguste omajad ei pea maksma liitumis- ega liikmemakse.

EAÜ-l on õigus võtta vahendustasu, mis läheb tehtud kulutuste katteks ning mille suuruse kehtestab igal aastal EAÜ üldkoosolek.

Liikme suurus edastab Isa poolt

Vahendustasude suuruste kohta vaata lähemalt siit. Juhul kui autor või tema õiguste omaja soovib teha muudatusi varaliste õiguste kategooriate osas saada tagasi mõni EAÜ-le loovutatud õiguste kategooria või loovutada see uuesti EAÜ-le ning ühtlasi teha muudatusi õiguste teostamise territoriaalse ulatuse osas, siis tuleb selleks esitada vastav avaldus, mille vormi leiate siit.

Õigus kindlustushüvitisele koondamise korral Õigus saada kindlustushüvitist koondamise korral on töötajal, kelle töösuhe selle tööandjaga on kestnud vähemalt viis aastat ja kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu või kes on töölepingu üles öelnud töölepingu seaduse § 37 lõike 5 alusel, või ametnikul, kelle teenistusstaaž on vähemalt viis aastat ja kelle teenistussuhe on lõpetatud avaliku teenistuse seaduse § 90 alusel. Kindlustushüvitise suurus koondamise korral 1 Kindlustushüvitist makstakse koondamise korral töötajale, kelle töösuhe selle tööandja juures, või ametnikule, kelle teenistusstaaž on kestnud: 1 viis kuni kümme aastat — ühe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses; 2 üle kümne aasta — kahe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses.

Õiguste või territooriumide eemaldamine puudutab kõiki liikmelepinguga hõlmatud teoseid. Pärast eemaldamist ei kogu ega jaota EAÜ enam autoritasu eemaldatud õiguste kategooria valdkonda kuuluvate kasutuste eest nendelt territooriumidelt, mis on liikme Liikme suurus edastab Isa poolt antud EAÜ hallata.

  • Valiku liikmeks
  • Claudius Õigusbüroo Tallinn | Õigusabi. Elatis ehk alimendid.

EAÜ liikmeks olevad autorid ja nende õiguste omajad ei saa ise lubada oma teoste kasutamist ajal, mil nad on oma vastava varalise õiguse teostamise loovutanud EAÜ-le. Autoriõiguse seadus lubab kollektiivse esindamise organisatsiooni liikmeks olevatel isikutel ainult ühel juhul ise sõlmida litsentsilepinguid — kui tegemist on mitteärilisel eesmärgil kasutamisega.

Sihtasutuse juhtorganid ja nõuded juhtorgani liikmetele 4. Põhikirja punktis 4. Sihtasutuse nõukogu 5.

Kuid kollektiivse esindamise organisatsioonil on õigus otsustada, millistel tingimustel tema liikmeks olevad isikud seda seadusega lubatud õigust teostada saavad.

Selle kohta, millistel tingimustel saavad EAÜ liikmeks olevad autorid või nende õiguste omajad ise anda n-ö mitteärilise kasutamise lubasid, saate lähemalt lugeda siit.

Liikme suurus edastab Isa poolt