Sihtasutus peab esitama nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates Rahandusministeeriumile ja Riigikontrollile auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruande koopia. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

Juhatusel on üks 1 juhataja kuni viis 5 liiget. Juhatuse õigust esindada sihtasutust võib piirata nõukogu otsusega.

Juhatuse liikme volituste tähtaeg on neli 4 aastat. Juhatuse liikmete töökord ja muud tingimused määratakse kindlaks juhatuse liikme lepingus. Juhatuse liikmed nimetab ja kutsub tagasi nõukogu arvestades käesolevas põhikirjas sätestatut. Nõukogul on õigus juhatuse liige tagasi kutsuda igal ajal olenemata põhjusest.

Juhatus oma ülesannete täitmisel: 5.

Liikme suurus ja selle arendamine

Kui juhatuses on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust. Kui nõukogu on määranud ühe juhatuse liikme vastutusvaldkonnaks juhatuse tegevuse juhtimise, siis juhinduvad juhatuse liikmed juhatuse esimehe valimisel sellest nõukogu suunisest.

Liikme suurus ja selle arendamine

Kui juhatuses on paaris arv liikmeid ja juhatuse otsuste tegemisel jagunevad hääled võrdselt, siis on otsustavaks juhatuse esimehe hääl. Oma ülesannete täitmisel täidab juhatuse esimees muuhulgas järgmisi kohustusi: 5. Juhatuse liikmele tasu maksmine toimub üksnes temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingu alusel.

Liikme suurus ja selle arendamine

Kui juhatuse liige täidab lisaks sihtasutuse juhatuse liikme ülesannetele muid sihtasutusele vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta üksnes, kui see on ette nähtud juhatuse liikme lepingus. Juhatuse liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestama peab sihtasutusele seatud eesmärkide täitmist.

Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatuse liikmele eelmisel majandusaastal makstud neljakordset keskmist kuutasu.

Juhatuse liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel nõukogu algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võib maksta juhatuse liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses. Sihtasutuse eesmärkide saavutamiseks võib moodustada nõuandva õigusega nõukodasid, mis täidavad nõuandvat rolli sihtasutuse struktuuriüksuse või selle alamüksuse tegevusvaldkonnas.

Nõukoja liikmed nimetab ja kutsub tagasi juhatus.

Liikme suurus ja selle arendamine

Liikmeks vastuvõtmine 2. Kui juhatus keeldub sooviavaldajat liikmeks vastu võtmast, võib sooviavaldaja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon

Auliikmed nimetab üldkoosolek juhatuse ettepanekul ning nendeks võivad olla isikud, kellel on erilised teened Liidu suhtes. Auliikme staatus sätestatakse üldkoosoleku poolt kinnitatud auliikme statuudis. Liikme õigused 2. Liidu liikmel on õigus: 1 osaleda Liidu tegevuses kooskõlas tema eesmärkide ja ülesannetega; 2 esitada Liidu organitele ettepanekuid Liidu töö parandamiseks ja arupärimisi Liidu tegevust puudutavate küsimuste kohta; 3 osaleda Liidu liikmete üldkoosolekul ja esitada seal ettepanekuid ja parandusi Liidu töö parandamiseks ja täiustamiseks; 4 valida Liidu juht- ja kontrollorganeid; 5 olla valitud Liidu juht- ja kontrollorganitesse; 6 tutvuda üldkoosoleku poolt kehtestatud korras Liidu dokumentatsiooniga; 7 Liidust välja astuda.

Auliikmed on liikme- ja sisseastumismaksetest vabastatud. Liikmeks oleku peatamine Liidu liikmel on õigus taotleda Liidu liikmeks olemise peatamist kuni kaheks aastaks juhatusele esitatava kirjaliku avalduse alusel.

Põhikiri – PROLOG

Liidu liikme sellekohase avalduse peab juhatus läbi vaatama 30 päeva jooksul avalduse esitamisest. Liidu liikmeks oleku peatamine loetakse kehtivaks alates sellekohase otsuse vastuvõtmise päevast juhatuse poolt. Liikme väljaastumine Liidu liikmel on õigus Liidust välja astuda juhatusele esitatava kirjaliku avalduse alusel. Liidu liige loetakse lahkunuks alates sellekohase otsuse vastuvõtmise päevast juhatuse poolt. Isik loetakse Ühingu liikmeks alates juhatuse otsuse vastuvõtmise päevast.

Ühingu liikmeks astumisel tasub uus liige sisseastumismaksu, mille suuruse otsustab liikmete üldkoosolek.

Põhikiri — Edumus

Liikme väljaarvamise Ühingust otsustab juhatus oma otsusega. Ühingu liikmel on õigus juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel Ühingust välja astuda. Juhatus peab rahuldama liikme väljaastumispalve kolmekümne 30 päeva jooksul arvates avalduse juhatusele saabumise päevast. Eelnimetatud perioodil välja astuda sooviv liige on kohustatud likvideerima kõik oma võlgnevused Ühingu ees.

Mittetulundusühing Hiiukala põhikiri

Isikul, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigusi Ühingu varale. Ühingu liikme õigused: 3. Valida ja olla valitud Ühingu juhatusse; 3.

Liikme suurus ja selle arendamine

Võtta aktiivselt osa üldkoosolekutest, ühisüritustest, avaldada arvamusi ja ettepanekuid Ühingu töö kohta; 3. Saada teavet Ühingu tööst juhatuselt; 3.

Välja astuda Ühingust avalduse alusel.

Ühingu liikme kohustused: 3. Täitma põhikirja nõudeid ja Ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid; 3. Õigeaegselt tasuma makseid Ühingu üldkoosoleku poolt näidatud suuruses ja tähtajal.

ETFL teeb koostööd riigi- omavalitsuste- teadusasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega, samuti muude turismist huvitatud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega Eesti Vabariigis ja teistes riikides. ETFL on eraõiguslik juriidiline isik. ETFL-il on oma sümboolika. ETFL-i tegevuse eesmärgiks on turismi arendamine, liikmete huvide esindamine turismipoliitika väljatöötamises ja elluviimises, liikmete turismialase tegevuse koordineerimine ja kontaktide loomine. ETFL-i tegevuse põhisuunad on: Neutraalse ja adekvaatse informatsiooni kogumine ja jagamine; Liikmete nõustamine turismiga seotud küsimustes ning koolituste korraldamine; Uute ärikontaktide tekkimisele kaasaaitamine nii Eesti kui ka teiste riikide turismiettevõtjate vahel; Turismiettevõtjate mainekujundamisele kaasaaitamine; Muu liikmetele vajaliku või kasuliku tegevuse arendamine, mis on kooskõlas ETFL-i eesmärkidega.

Võtta aktiivselt osa Ühingu tööst, osaleda üldkoosolekul, täita juhatuse otsuseid ning järgida põhikirja; 3. Teavitada viivitamatult Ühingu juhatust oma elu- või asukoha muutmisest, samuti registrikoodi muutmisest. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.

Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.

  1. Assotsiatsiooni eesmärgiks on Eesti vabariigis soodsa ettevõtlus- ja välismajanduskeskkonna arendamine.
  2. MTÜ Hiiukala - Mittetulundusühing Hiiukala põhikiri

Juhatus võib juhatuse liikme tagasi kutsuda enne tema volituste tähtaja lõppu kohustuste olulisel määral täitmata jätmisel, võimetuse korral ühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. Sel juhul asendatakse tagasi kutsutud juhatuse liige esimese asendusliikmega. Ühingu juhatus võib võtta vastu otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees.

Asendusliikmed osalevad juhatuse koosolekul ilma hääleõiguseta.

MIS TV3 MAJAS TEGELIKULT TOIMUB?!

Ühingu juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav juhatuse esimehe, tema puudumisel aseesimehe hääl.

Liikme suurus ja selle arendamine

Ühingu juhatuse koosolekud protokollitakse. Juhatuse otsusele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Ühingu juhatuse pädevusse kuulub 3. Vähemalt kolme 3 Liikme soovituse alusel on Juhatus kohustatud edastama Assotsiatsiooni Liikmeks mitteolevale isikule, kes vastab käesoleva Põhikirja punkti 2. Soovituse vormi, Liikmeks astumise kutse vormi ning nõuded Liikmeks astuja poolt esitatavatele dokumentidele ning nende esitamise korrale kehtestab Assotsiatsiooni üldkoosolek.