Avalikus teenistuses olemise keeld 1 Riigikogu liige ei või oma volituste ajal olla teenistuja riigi ametiasutuses. Ametivande andmine 1 Riigikogu uue koosseisu liikmed annavad ametivande esimesel istungil Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses ettenähtud korras. Seda summat ei maksta välja parlamendiliikmele endale, vaid palgana tingimustele vastavatele ja kehtiva töölepinguga assistentidele ning samuti palgalt maksu koguvatele asutustele. Parlamendiliikmel on õigus võtta tööle kuni kolm või teatavatel tingimustel kuni neli registreeritud assistenti.

Ta teostab demokraatlikku järelevalvet kõigi ELi institutsioonide, eelkõige komisjoni üle.

Millised on parlamendiliikme suurused

Ta on pädev kiitma heaks või lükkama tagasi volinike nimetamist ning tal on õigus avaldada umbusaldust tervele komisjonile. Ta jagab nõukoguga võimu ELi eelarve üle ja võib seega mõjutada ELi kulutusi.

  1. Video paksus liige
  2. Vaata, kuidas suurendada munn pumba video
  3. Liikmete suuruste vordlus

Menetluse lõpus võtab ta eelarve tervikuna vastu või lükkab selle tagasi. Kuidas on korraldatud parlamendi töö?

Parlamendi töö on jagatud kahte põhietappi. Salastatud välisteabe juurdepääsusertifikaat väljastatakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses ettenähtud korras. Riigikogu liikmete märgukirjadele ja avaldustele vastamine 1 Riigikogu liikmete märgukirjadele ja avaldustele on riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud kohustatud vastama 10 tööpäeva jooksul märgukirja või avalduse saamisest arvates.

Õigus parlamendiliikme vanaduspensionile on Riigikogu liikmel, kes on jõudnud käesoleva seaduse paragrahvis 27 sätestatud parlamendiliikme vanaduspensioni ikka, tingimusel, et tal on vähemalt aastane pensioniõiguslik või pensionikindlustusstaaž ja ta on olnud Riigikogu liige ühes või enamas Riigikogu koosseisus kokku vähemalt kolm aastat.

Tähtaja pikendamisest tuleb Riigikogu liiget kirjalikult teavitada. Toimingupiirangud ning majanduslike huvide ja tegevusalade deklareerimise kohustus 6.

Millised on parlamendiliikme suurused

Riigikogu liikme ametiga ühitamatud ametid ja ülesanded 1 Riigikogu liikme põhitöökoht on Riigikogu. Avalikus teenistuses olemise keeld 1 Riigikogu liige ei või oma volituste ajal olla teenistuja riigi ametiasutuses.

  • Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide kohta – Riigi Teataja
  • Kui Riigikogu liikme volitused peatuvad või lõpevad enne tähtaega, asub tema asemel Riigikogu liikmeks asendusliige.
  • Mis on Euroopa Parlament?
  • 14-aastase liige
  • Meeste kuju suurus

Linna- ja vallavolikogu liikmeks olemise keeld § On ka mõned erandid: parlamendiliikmed, kes kuulusid Euroopa Parlamenti juba enne Pensionid Põhimääruse kohaselt on endistel parlamendiliikmetel õigus saada alates Pensioni makstakse Euroopa Liidu eelarvest. Euroopa Parlamendi liikmetele makstavad hüvitised Sarnaselt riikide parlamentide liikmetele saavad Euroopa Parlamendi liikmed mitmeid hüvitisi, mis on mõeldud parlamendiliikme kohustuste täitmise käigus tekkivate kulutuste katmiseks.

Euroopa Parlamendi saadikud saavad oma töö eest laias laastus kolme liiki kompensatsiooni: palk, hüvitised ja eripension.

Üldkulude hüvitis Hüvitis on mõeldud kulutuste katmiseks valimisriigis, näiteks parlamendiliikme büroo haldamise kulud, telefoni- ja postikulud ning arvuti- ja telemaatikaseadmete ostmise, kasutamise ja hooldusega seotud kulud. Hüvitist vähendatakse poole võrra, kui parlamendiliige on nõuetekohase põhjenduseta puudunud parlamendi ühe tööaasta jooksul septembrist augustini pooltelt täiskogu istungitelt.

Millised on parlamendiliikme suurused

Üldkulude hüvitis ja läbipaistvus Reisikulud Enamik Euroopa Parlamendi kohtumisi, nagu täiskogu istungid, komisjonide ja fraktsioonide koosolekud, toimub Brüsselis või Strasbourgis. Parlamendiliikmetele hüvitatakse tõendavate dokumentide esitamisel sellistel kohtumistel osalemiseks ostetud reisipiletite tegelik maksumus maksimaalselt D-äriklassi või samaväärse lennupileti hinna või esimese klassi rongipileti hinna ulatuses või autoga läbitud marsruudi puhul 0,53 eurot kilomeetri kohta kuni kilomeetrit ; lisaks saavad parlamendiliikmed kindlasummalisi hüvitisi sõltuvalt vahemaast ja lähetuse kestusest, et katta muud reisiga seotud kulud näiteks kiirteemaks, lisapagasi tasu või broneerimistasu.

Muud reisikulud Parlamendiliikmed peavad oma ametiülesannete tõttu sageli reisima oma valimisriigist väljapoole või selle piires ka muudel põhjustel kui ametlikud kohtumised näiteks osalemine konverentsil või töövisiit.

Millised on parlamendiliikme suurused

Hüvitise suurus on viimastel andmetel eurot kuus. Parlamendiliikmel on õigus oma ravikulude hüvitamisele kahe kolmandiku ulatuses.

Millised on parlamendiliikme suurused

Kui hüvitise määr välja arvata, on süsteemi üksikasjalikud reeglid ja menetlused samad mis ELi teenistujate puhul. Ametiaja lõppemisel on Euroopa Parlamendi liikmel õigus saada palgaga võrdset üleminekutoetust, mida makstakse nii mitu kuud, kui mitu aastat kestis tema ametiaeg parlamendiliikmena. Seda hüvitist makstakse kuni kaks aastat.

Millised on parlamendiliikme suurused

Kui Euroopa Parlamendi endine liige saab koha mõnes teises parlamendis või avalikus teenistuses, arvestatakse sealt saadav palk üleminekutoetusest maha. Kui parlamendiliikmel on õigus ka vanadus- või invaliidsuspensionile, ei ole tal õigust saada nii pensioni kui ka üleminekutoetust, vaid ta peab valima ühe neist.

Eripension Kõige vastuolulisem osa on Euroopa Parlamendi liikmetele makstav eripension.

Euroopa Parlamendi liikme palk

Nimelt endistel parlamendiliikmetel on õigus saada alates