Koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Liidu liige, kes otsuse tegemisel osales, võib otsuse kehtetuks tunnistamist nõuda üksnes juhul, kui ta on lasknud protokollida oma vastuväite otsusele.

Koosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui selles osaleb või on esindatud vähemalt pool klubi liikmetest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab presidendi hääl. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: põhikirja ja klubi eesmärgi muutmine; juhatuse ja revisjoni valimine või audiitorkontrolli määramine; juhatuse vastu esitatud nõude otsustamine; juhatuse tegevusele hinnangu andmine ja juhatuse liikme tagasi kutsumine; seadusega määratud küsimuste otsustamine.

Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid liidu juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva põhikirjaga juhatuse pädevusse. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib klubi tegevust neljaks aastaks määratud kolme kuni viie liikmeline juhatus. Juhatuse koosseisu kuulub klubi president. Juhatuse pädevusse kuulub kõik, mis ei ole üldkoosoleku pädevuses. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

Spordiseadus (lühend - SpS)

Juhatuse igal liikmel on õigus esindada klubi kõikides õigustoimingutes. Tehingute tegemise aluseks on juhatuse otsus. Üldkoosoleku ja juhatuse otsused jõustuvad nende vastuvõtmisest, kui otsuses ei ole määratud teisiti.

Klubi juhatusel on õigus tõsta liikmemaksu 10 korda ilma põhikirja muutmata. Klubi vara ja finantsmajandusliku aluse moodustab klubi omand. Klubi finantseerimisallikateks on: laekumised era- ja juriidilistelt isikutelt; tulud majanduslikust tegevusest; tulud spordi- ja muude ürituste korraldamisest ja elanikele teenuste osutamisest; riiklikust ja kohalikust eelarvest saadavad toetused; sponsorlus.

Laekunud summad kasutatakse põhikirjas näidatud eesmärgi ja ülesannete täitmiseks. Laekunud summade jaotamine toimub eelarve järgi. Klubi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seaduses sätestatud alustel ja korras.

Artikkel 1 — Üldsätted 1. Eesti Autospordi Liit lühinimetus EAL on oma liikmete huvides vaba algatuse alusel asutatud mittetulundusühing, mis ühendab Eestis autospordi ja autondusega tegelevaid juriidilisi ja füüsilisi isikuid nende töö edendamiseks ning koordineerimiseks. EAL on põhikirjalise tegevusega kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

Canon FD 70-210mm F4 Review - The BEST Telephoto Lens for $50

Liidu liige, kes otsuse tegemisel osales, võib otsuse kehtetuks tunnistamist nõuda üksnes juhul, kui ta on lasknud protokollida oma vastuväite otsusele. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli. Revidendiks või audiitoriks ei või olla liidu juhatuse liige ega raamatupidaja.

Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimal-dama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.

Liidu juhatuse liikmete arv koos juhatuse esimehe presidendi ja juhatuse aseesimehe asepresidendiga on 3 kuni 7. Juhatus valitakse liidu üldkoosoleku poolt neljaks aastaks. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Juhatuse liikmeks ei või olla isik, kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustiku §-le 49 või kohaldanud juhatuse liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti isik, kellel on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb liit, või kellel on keelatud olla juhatuse liige seaduse või kohtulahendi alusel.

Liidu juhatuse liikmed peavad oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema liidule Liidu juhatuse liikmed peavad omavahelistes suhetes järgima hea usu põhimõtet ja arvestama üksteise õigustatud huve. Liidu juhatuse liige peab oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimima heas usus.

Juhatuse liige peab järgima oma tegevuses liidu juhatuse liikmena üksnes liidu huve, sealhulgas ei tohi liidu juhatuse liige enda isiklikke huve eelistada liidu huvidele ning peab vältima huvide konflikti. Spordi liikme suurus juhatuse liige on kohustatud vältima nii sattumist huvide konflikti kui ka tegutsemist huvide konflikti olukorras.

Liidu presidendiks ja asepresidendiks ei tohi olla isik, kes on kas omandisuhte, töösuhte või mistahes muu teenuse osutamise suhte kaudu seotud mistahes liidu liikmega. Liidu juhatuse liikmete huvide konflikti vältimiseks tohib liidu juhatusse kuuluda iga liidu liikme osanikest või aktsionäridest, samuti iga liidu liikme emaettevõtte osanikest, aktsionäridest ning iga liidu liikmega kas tööalaselt või muu lepingu sealhulgas töövõtulepingu, käsunduslepingu alusel seotud isikutest kokku mitte rohkem kui üks isik.

Juhatuse liige peab enne tema valimist liidu juhatuse liikmeks teavitama üldkoosolekut oma seotusest mistahes liidu liikmega, samuti peab ta teavitama juhatust koheselt peale sellise seotuse teket, kui liidu juhatuse liikmeks valitud juhatuse liikmel tekib selline seotus peale tema liidu juhatusse Ka iga liidu liige peab enne juhatuse valimist teavitama üldkoosolekut tema poolt ülesseatud kandidaadi kas tööalasest või muu lepingu töövõtulepingu, käsunduslepingu alusel seotusest mistahes liidu liikmega.

Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häältearv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liidu liikmetest või nende esindajatest.

Iga kandidaadi osas viiakse läbi eraldi hääletus. Hääletus on salajane ja selle tulemused avatakse pärast kõikide kandidaatide läbihääletamist, kui üldkoosolekul osalejad ei otsusta üldkoosolekul teisiti. Kui kaks või enam kandidaati koguvad võrdse arvu hääli, korraldatakse nende vahel vajadusel järelvalimised, kusjuures järelvalimised võidab see kandidaat, kes saab teistest enam hääli.

Juhul, kui üks või mitu juhatuse liiget jääb valimata põhjusel, vahenenud liikme suurus parast ta ei saanud üle poole üldkoosolekul osalejate häältest, korraldatakse mittevalitute osas järelvalimised või esitatakse uued kandidaadid. Sellisel juhul ei ole nõutav, et otsuse poolt oleks üle Spordi liikme suurus üldkoosolekul osalenud liikmete või nende esindajate häältest ja valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

Liitu esindavad kõikides õigustoimingutes kas juhatuse esimees president ja aseesimees asepresident ühiselt või kõik juhatuse liikmed ühiselt. Juhatuse esimehe president ja juhatuse aseesimehe asepresident valivad juhatuse liikmed endi hulgast. Valituks osutub kanditaat, kelle poolt hääletab vähemalt pool juhatuse liikmetest.

Spordi liikme suurus Kuidas teada saada, milline suurus peenise

Juhatus määrab ametisse või kinnitab ametisse konkursi korras valitud peasekretäri. Peasekretär ei või olla juhatuse liige. Peasekretäri ametikoht võib olla tasustatud vastavalt liidu üldkoosolekul kinnitatud eelarves määratud piirides.

Spordi liikme suurus Parast liikme suurendamist

Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule. Osaleda EAL tegevuses liidu eesmärkide ja ülesannete täitmisel; 3.

Oma esindajate kaudu osaleda hääleõiguslikena EAL üldkoosolekutel ja olla valitud liidu juht-kontroll- ja teistesse valitavatesse organitesse; 3.

 • EKFL põhikiri - Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit
 • Kas on voimalik suurendada liikme suurust
 • Suurendage peenise video suurust
 • Foto taiuslikust liikmest
 • Тот, кто создал их, уже не существовал; за несколько дней, проведенных вдали от Диаспара, Элвин, казалось, приобрел опыт целой жизни.
 • Mis abi suurendada liige
 • С впечатляющей медлительностью планета поворачивалась под кораблем, и ее поверхность величественно вздымалась навстречу.

Omada EAL registreerijalitsentsi; 3. Esitada arupärimisi ja ettepanekuid EAL juhtimiseks valitud organite tegevuse kohta; 3. Saada EAL tegevusest teda huvitavat informatsiooni; 3.

Kasutada juhatuse poolt kehtestatud tingimustel EAL vara, vahendeid, teenuseid jmt. Lahkuda EAL liikmeskonnast oma juhtorgani vastava kirjaliku avalduse alusel peale võlgnevuste likvideerimist.

EAL liikme õigus osaleda hääleõiguslikuna EAL üldkoosolekutel tekib liikmeks astumise aastale järgnevast aastast alates. Osalema oma esindajate kaudu EAL üldkoosolekutel ja juhtorganitesse kuulumisel nende töös; 3. Tasuma õigeaegselt liikmemaksu ja muud EAL ees võetud kohustused; 3.

Kasutama heaperemehelikult ning säästlikult EAL vara ja vahendeid. Kui EAL liige rikub EAL põhikirja, EAL organite või ametiisikute poolt kehtestatud akte, võidakse volinike kogu otsusega tema liikmeksolek tähtajaliselt peatada koos õiguste peatamisega või volinike kogu otsusel ta EAL liikmeskonnast välja arvata. Väljaarvamisel liikmemaksu ei tagastata.

Lähimad võistlused

Juhul, kui EAL liige jätab tähtaegselt liikmemaksu tasumata, siis on EAL-il õigus keelduda tema teenindamisest mistahes viisil. EAL auliikmeks võivad saada Eesti autospordi ees olulisi teeneid omavad füüsilised isikud.

Auliikmed nimetab EAL üldkoosolek. Auliikmele ei laiene EAL liikme õigused ja kohustused. Auliikme staatust saab tühistada EAL üldkoosoleku otsusega juhul, kui selle põhjuseks on auliikme vääritu või autospordi mainet kahjustav tegu. Artikkel 4 - EAL struktuur, juhtimine ja järelevalve 4.

Üldkoosolek 4. EAL üldkoosoleku kokkukutsumise ja läbiviimise korraldab EAL juhatus, kes saadab EAL liikmetele hiljemalt 21 päeva enne üldkoosolekut kirjalikult kutsed, milles tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord. Üldkoosolekut juhatab EAL juhatuse esimees, tema puudumisel volinike kogu esimees. Igal EAL liikmel on üldkoosolekul 1 hääl. Hääletusõiguse tõestamiseks tuleb esitada kirjalik volikiri liikme esindaja määramise kohta.

Üks esindaja ei või esindada rohkem kui kahte liiget. Kui EAL liige ei saa saata oma esindajat üldkoosolekule, võib ta oma volitused ja hääle kirjalikult edasi anda mõnele teisele EAL liikmele. Iga EAL liige võib vastu võtta ainult ühe edasivolitatud hääle. EAL üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmete esindajaid või edasivolitatuid.

Spordi liikme suurus

Spordi liikme suurus Suurenenud liikme foto oppetund

Kvoorumi mittekogunemisel määrab juhatus uue toimumisaja 21 - 30 päeva hiljemaks. Teist korda kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohaletulnud liikmete esindajate arvust. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul esindatud liikmetest.

Üldkoosolekul võivad osaleda liidu liikmed.

EAL lõpetamise, ühinemise ja jagunemisega seonduvaid küsimusi saab üldkoosolekul arutada ja otsustada vaid siis, kui need olid päevakorda lülitatud iseseisva päevakorrapunktina ning liikmetele vähemalt 21 päeva enne üldkoosolekut teatavaks tehtud.

Hääletamine toimub kas avaliku või salajase hääletamise teel. EAL liige ei või hääletada, kui üldkoosolek otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse pidamist. Üldkoosolekul võib otsustada kõikide EAL tegevusse puutuvate küsimuste üle. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub: 4.

 • Põhikiri | Eesti Autospordi Liit
 • Video kursus suurenenud liige
 • Kuidas suurendada meeste vaarikuse laiust
 • Kuidas suurendada 5 cm ja fotoliige
 • Mittetulundusühing "KF Suusaklubi" edaspidi Klubi on vaba algatuse alusel vabatahtliku ühendusena asutatud ja mittetulundusühinguna tegutsev spordiklubi, mille põhitegevus on suunatud sporditegevuse harrastamisele, noorte spordialasele koolitamisele ja treenimisele ning oma liikmetele vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomisele.
 • Kuidas suurendab parlamendiliige
 • Тогда будет лучше, если ты отключишь свое сознание, как .

Põhikirja vastuvõtmine, muutmine ning täiendamine; 4. Volinike kogu liikmete valimine ning tagasikutsumine; 4. EAL presidendi valimine ja tagasikutsumine; 4.

Majandusaasta tegevusaruande ning raamatupidamisliku aastaaruande kinnitamine; 4. Audiitori määramine ning audiitorkontrolli tulemuste kinnitamine; 4.

Võistluste info

EAL pikaajalise arengukava kinnitamine; 4. EAL auliikmete valimine ja tagasikutsumine; 4. Liikmemaksu suuruse kehtestamine; 4. EAL lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine. Üldkoosolek protokollitakse, protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

Protokolli koopiad saadetakse EAL liikmetele 5 tööpäeva jooksul pärast üldkoosoleku toimumist. President valitakse EAL üldkoosoleku poolt 4 aastaks.

Spordi liikme suurus Suurendas 5 cm liiget 6 paeva jooksul

Presidendi kandidaadid seatakse üles EAL liikmete poolt hiljemalt 2 nädalat enne üldkoosolekut ning ettepanekule peab olema lisatud presidendi kandidaadi nõusolek. Presidendiks osutub enam hääli kogunud kandidaat. Presidendil on esindusfunktsioon. EAL volinike kogu võib otsusega presidendi tööülesandeid täiendada ja täpsustada. Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid põhikirjaga määratud ulatuses EAL liikmete poolt ja nende seast valitud volinike kogu.

Volinike kogu koosneb 3 - 7 liikmest, kelle volitused kehtivad 4 aastat. Volinike kogu liikmed valivad endi seast volinike kogu esimehe.

Spordi liikme suurus Ma suurendasin peenise 5 kella

Volinike kogu esimeheks osutub enam hääli kogunud kandidaat. Volinike kogu ainupädevusse kuulub: 4. Juhatuse liikmete arvu määramine; 4. Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine ning juhatuse liikmetega lepingute sõlmimine; 4. Juhatuse esimehe valimine; 4.

Toetus spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile treeneri tööjõukulu katmiseks 1 Riigieelarves nähakse ette toetus spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile lapsi ja kuni aastaseid kaasa arvatud noori juhendava treeneri tööjõukulu katmiseks edaspidi treeneri tööjõukulu toetus. Halduslepingu sõlmimisel teostab halduslepingu täitmise üle järelevalvet Kultuuriministeerium. Vabatahtliku spordikohtuniku tegevusega seotud kulude hüvitamine 1 Spordi andmekogusse kantud spordiorganisatsioonil ja spordikooli pidajal on õigus spordialaliidu või maakonna spordiliidu või piirkondlikul põhimõttel tegutseva spordiühenduse veebilehel avalikustatud võistluskalendris kajastatud võistlusel vabatahtliku spordikohtuniku tegevusega seotud kulude hüvitamiseks maksta kuludokumente nõudmata kuni 20 eurot spordikohtunikuna tegutsemise päeva eest. Riiklikud spordistipendiumid ja -preemiad 1 Vabariigi Valitsus määrab väljapaistvate sportlike saavutuste eest riiklikke spordipreemiaid ja valdkonna eest vastutav minister määrab sportlike tipptulemuste stimuleerimiseks riiklikke spordistipendiume.