Auditikomitee moodustamisel ja selle tegevuse korraldamisel lähtutakse audiitortegevuse seadusest ja selle alusel antud aktidest. Sihtasutus moodustab siseaudiitori ametikoha või ostab siseaudiitori teenust audiitorühingult, kui aruandeaasta bilansipäeva seisuga on Sihtasutuse bilansimaht suurem kui kaks miljonit eurot või aruandeaasta tulud on suuremad kui kaks miljonit eurot. Kui juhatuses on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi seast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust, ja vajadusel esimehe asetäitja, kes täidab juhatuse esimehe ülesandeid juhatuse esimehe äraolekul või tema võimatuse korral oma ülesandeid täita. Oma eesmärgi täitmiseks Sihtasutus: 2.

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus – Riigi Teataja

Nõukogul on õigus: 3. Nõukogu liikmetele tasu ei maksta, samuti ei maksta hüvitist nõukogust tagasikutsumise korral.

 1. Sihtasutuse majandustegevusest ning muudest allikatest laekunud vahendid.
 2. Это - не обычный флаер из тех, что служили людям для перемещения по Земле.
 3. Тебе надо будет расспросить об этом у кого-нибудь из наших специалистов по теории поля.
 4. Но и это еще не .
 5. Никогда прежде за всю свою жизнь Олвин не слышал его, но он знал, чей это голос.

Nõukogu on kaheksa 8 kuni üheksa 9 liikmeline. Haridus- ja teadusminister määrab nõukogusse neli 4 kuni viis 5 liiget, kellest ühe 1 liikme valib ta vastavalt seadusele rahandusministri ettepanekust lähtuvalt, ühe 1 liikme vastavalt Eesti Koolijuhtide Ühenduse ettepanekule ning ühe 1 liikme vastavalt Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu ettepanekule.

Nõukogu liikmete määramisel arvestatakse punktis 3. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on viis 5 aastat. Nõukogu liikme volitused algavad tema nõukogu liikmeks määramise otsuse jõustumise päevast ja lõpevad nõukogust tagasikutsumise otsuse jõustumise päeval. Sihtasutuse nõukogu liikmeks ei või olla isik, kes ei vasta riigivaraseaduse § 80 lg 1 p 1 ja 2 toodud nõuetele või kelle puhul on tegemist lõigetes 3 — 5 nimetatud isikuga.

Samuti ei või nõukogu liikmeks olla sihtasutuste seaduse § 26 lg 2 nimetatud isikud, nendega võrdset majanduslikku huvi omavad isikud ega pankrotivõlgnik. Asutajal on õigus enda määratav nõukogu liige igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.

Nõukogu liikmel on õigus omal soovil nõukogust tagasi astuda. Nõukogu Teadus ja liikme suurus teatab oma soovist tagasi astuda teda nõukogu liikmeks määranud asutajale või määramise ettepaneku teinud isikule ning nõukogu esimehele kirjalikult vähemalt üks 1 kuu ette.

Nõukogu liikme volitused lõpevad punktis 3. Nõukogu valib enda liikmete hulgast nõukogu esimehe. Nõukogu esimehe äraolekul asendab teda nõukogu esimehe poolt asendajaks määratud nõukogu liige. Kui nõukogu esimees ei ole asendajat määranud, on nõukogu esimehe asendajaks vanim nõukogu liige. Nõukogu esimees: 3.

Põhikiri | Maaelu Edendamise Sihtasutus

Nõukogu koosolekud on korralised ja erakorralised. Nõukogu korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt neli 4 korda aastas. Nõukogu erakorraline koosolek kutsutakse viivitamatult kokku, kui seda nõuab Sihtasutuse nõukogu liige, juhatus või audiitor.

Nõukogu koosoleku toimumise kohaks on Sihtasutuse asukoht, kui nõukogu liikmed ei lepi kokku teisiti. Nõukogu korralise koosoleku toimumisest peab nõukogu liikmele ette teatama vähemalt seitse 7 kalendripäeva.

Nõukogu erakorralise koosoleku toimumisest peab nõukogu liikmetele ette teatama vähemalt viis 5 kalendripäeva. Koosoleku kokkukutsumise teade edastatakse posti või e-kirja teel nõukogu liikme määraja teatatud aadressil.

Teadus ja liikme suurus

Nõukogu koosoleku teates tuleb näidata: 3. Nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu.

Sihtasutusest

Nõukogu liikmele võidakse määrata täiendav tasu seoses tema osalemisega audiitortegevuse seaduses nimetatud auditi komitee või muu nõukogu organi tegevuses. Tasu maksmisel arvestatakse nõukogu liikme osalemist nõukogu koosolekutel ja nõukogu organi tegevuses.

Maaeluminister võib otsustada nõukogu esimehe tasu maksmise peatamise, kui põhikirja punktides 5.

Teadus ja liikme suurus

Nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust ei maksta talle hüvitist. Sihtasutuse juhatus juhib ja esindab Sihtasutust ning käsutab Sihtasutuse vara põhikirjast tulenevate ning nõukogu poolt antud volituste piires. Oma ülesannete täitmiseks on juhatusel seadustest ja käesolevast põhikirjast tulenevad õigused ja kohustused. Sihtasutuse juhatus on ühe 1 kuni kolme 3 liikmeline. Kui juhatuses on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi seast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust, ja vajadusel esimehe asetäitja, kes täidab juhatuse esimehe ülesandeid juhatuse esimehe äraolekul või tema võimatuse korral oma ülesandeid täita.

Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Sihtasutust kõigis õigustoimingutes. Nõukogu määrab juhatuse liikme d ametisse viieks 5 aastaks. Sihtasutuse juhatuse ülesanneteks on: 6. Juhatus on kohustatud Sihtasutuse juhtimisel järgima nõukogu seaduslikke korraldusi. Kui nõukogu on määranud ühe juhatuse liikme vastutusvaldkonnaks juhatuse tegevuse juhtimise, siis juhinduvad juhatuse liikmed juhatuse esimehe valimisel sellest nõukogu suunisest.

Põhikiri - Sihtasutus Eesti Teadusagentuur

Kui nõukogu ei ole juhatuse liikmete vastutusvaldkondi määranud või on määranud vastutusvaldkonnad osaliselt, on juhatus kollegiaalse otsusega kohustatud vastutusvaldkonnad piiritlema. Kuni küsimus ei ole määratud mõne juhatuse liikme vastutusvaldkonda, lahendatakse see kollegiaalselt. Juhatuse otsused peavad olema kollegiaalsed küsimustes, mis on ette nähtud seaduses, määruses või põhikirjas, mille osas nõukogu on nõudnud kollegiaalse otsuse vastuvõtmist või mille osas juhatuse esimees peab vajalikuks kollegiaalse otsuse vastuvõtmist.

Muid küsimusi otsustavad juhatuse liikmed Sihtasutuse nimel oma vastutusvaldkonna piires.

 • Põhikiri — EAÕS
 • Sihtasutuse nimi on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus edaspidi sihtasutusinglise keeles Information Technology Foundation for Education.
 • Üldsätted 1.
 • Nõukogu on sihtasutuse organ, mis kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.
 • Kuidas suurendada peenise ilma meditsiinita
 • Pisyun suures kodus
 • Põhikiri — Eesti Ajaloomuuseum

Juhatusel on sellekohasel vajadusel kollegiaalse otsusega õigus delegeerida oma ülesannete täitmist Sihtasutuse töötajatele, samuti volitada neid esindama Sihtasutuse huve suhetes kolmandate isikutega.

Juhatus määrab Sihtasutuse siseselt isikud, kes tegutsevad haldusmenetluses menetlustoimingute sooritamisel Sihtasutuse nimel, kui seaduses või määruses ei ole sätestatud teisiti.

Nõukogu esimees sõlmib nõukogu volituse alusel juhatuse liikmetega lepingud, milles nähakse ette juhatuse liikmete õigused ja kohustused Sihtasutuse suhtes.

Teadus ja liikme suurus

Nõukogu võib juhatuse liikme tagasi kutsuda ainult mõjuvatel põhjustel, milleks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine või võimetus juhtida Sihtasutust. Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest nõukogule. Nõukogu liikmete arvu määramisel lähtutakse sihtasutuse eesmärkidest, varade mahust ja majanduslikust olukorrast ning vajadusest tagada nõukogu ülesannete efektiivne täitmine sihtasutuse tegevuse kavandamisel, korraldamisel ja juhatuse tegevuse üle järelvalve teostamisel.

Nõukogu liikmele makstava tasu suuruse määrab asutajaõiguste teostaja ning nõukogu liikmetele määratakse võrdne tasu. Nõukogu liikmele võidakse määrata täiendav tasu seoses tema osalemisega audiitortegevuse seaduses nimetatud auditi komitee või muu nõukogu organi tegevuses. Nõukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist nõukogu koosolekutel ja nõukogu organi tegevuses.

Nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu.

Account Options

Nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust ei maksta talle hüvitist. Nõukogu liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

 • Põhikiri | Regionaalhaigla | Investeerime inimeste tervisesse
 • Riiklikud teadus- ja arendusprogrammid 1 Riiklike teadus- ja arendusprogrammide täitmiseks eraldatakse riigieelarves raha sellele ministeeriumile, kes vastutab programmi täitmise eest.
 • Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts edaspidi nimetatud selts on mittetulunduslik juristide vabatahtlik ühendus mittetulundusühing.
 • Sihtasutus Eesti Teadusagentuur edaspidi Sihtasutus on asutatud avalikes huvides riikliku teaduspoliitika elluviimise toetamiseks.
 • Suurendage liiget 10 kella
 • Alasti meeste suuruse liikmed
 • Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord – Riigi Teataja

Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seltsi esimehe, juhatuse, revisjonikomisjoni või vähemalt ühe kümnendiku seltsi liikmete nõudmisel. Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb seltsi liikmetele ette teatada vähemalt kolm nädalat.

Seltsi üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt ¼ seltsi liikmetest. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada seltsi liige isiklikult või oma esindaja kaudu. Seltsi liiget võib esindada ainult Teadus ja liikme suurus seltsi liige lihtkirjaliku volikirjaga.

Seltsi üldkoosolek: 1 võtab vastu seltsi põhikirja ja teeb selles muudatusi; 2 arutab seltsi tegevuse põhiküsimusi ja võtab nende kohta vastu otsuseid; 3 määrab liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruse; 4 määrab juhatuse ja revisjonikomisjoni suuruse; 5 valib avaliku hääletamise teel kolmeks aastaks seltsi juhatuse, mille liikmete hulgast nimetab seltsi esimehe ja aseesimehe; 6 valib avaliku hääletamise teel kolmeks aastaks revisjonikomisjoni liikmed; 7 kuulab ära juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded ning kinnitab majandusaasta aruande; 8 valib seltsi auliikmed ja välisliikmed; 9 võtab vastu eelarve; 10 otsustab seltsi ühinemise või jagunemise; 11 võtab vastu otsuseid küsimustes, mis on juhatuse või seltsi liikmete poolt esitatud otsustamiseks üldkoosolekule; 12 otsustab juhatuse või revisjonikomisjoni liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramise.

Seltsi üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

Teadus ja liikme suurus

Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks ka koosolekut kokku kutsumata, kui kirjalikul hääletamisel on otsuse pool kõik seltsi liikmed.

Seltsi tegevust juhib juhatus, kes langetab otsuseid kõigis küsimustes, välja arvatud üldkoosoleku pädevusse kuuluvad küsimused.

Juhatuse tööd korraldab seltsi esimees. Seltsi juhatuse suurus on liiget. Juhatus on otsustusjõuline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

Teadus ja liikme suurus