Täheldasime puudusi 17 juhtumist kolmes: need sisaldasid ainult mõnda kirjeldavat lõiku ega selgitanud seost vastajate seisukohtade ja välja pakutud variantide vahel. Tugigruppides pakkusid lapsevanematele tuge psühholoogid, sotsiaaltöötajad ja muud vajalikud spetsialistid.

Tollilattu paigutavad oma kaupu üldiselt lääneriigid ja Venemaa, sealt veetakse kaupu välja aga põhiliselt endise NLi riikidesse.

Neile järgnesid Saksamaa, Rootsi, Holland, Suurbritannia jne. Üsna suurtes kogustes veeti tolliladude kaudu mineraalseid tooteid ning toidukaupu ka Hollandisse. Õigeks osutus katlamajade ja katelde arv. Kogu arvutusmetoodika oli vale ja põhjendamatu.

Suurendas spetsialistide arvamust Sorporate liikme suurendamiseks

Seega on kogu Tartu tsentraalsoojamajanduse rekonstrueerimise kava ehitatud põhjendamatutele ja tõestamatutele eeldustele. Kogu põhieelduse - kohalikud kütused - käsitlemine on äärmiselt ebaprofessionaalne, pealiskaudne ja vastutustundetu.

Suurendas spetsialistide arvamust Millist inimeste teed liikme suurendada

Tartu linnavolikogu otsusega võeti Koos protsentidega tuleb tagasi maksta miljonit. Vähemalt miljonit krooni on aga tuulde lennanud. Ehitatud ja turbaküttele viidud Luunja katlamaja ei olnud linnale üldse vaja. Luunja katlamaja ja ka kõik teised kohalikele kütustele viidud katlamajad toodavad linnale kahjumit ja selle tulemusena on soojuse hinnad oluliselt kasvanud, kuigi laenu võtmisel lubati soojuse hinna alanemist.

Tartu linnavolikogu ja -valitsus langetasid miljoni laenamise otsuse vähimagi tõestuse ja kontrollita. Rootsi spetsialistide ja Maailmapanga koostatud projekt oli ökonoomiliselt ja tehniliselt kõlbmatu ja vale.

Suurendas spetsialistide arvamust Optimaalsed liikmed

Tartule soojalaenu võtmise initsiatiivgrupp eesotsas linnapea Ants Veetõusme, energeetikaosakonna juhataja Priit Paalo ja linnakodanik Tiit Veeberiga moodustus juba Tartu Jõujaamale andis linnapea Ants Veetõusme, kes oli samal ajal ka AS Tartu Jõujaama juhatuse esimees, mitmed monopoolsed õigused linna rahaga ümber käia.

Tartu Jõujaama kaudu käisid ka mitmesugused uuringud ja tehingud. Lepingu maksumus oli ca 5 miljonit Eesti krooni. Projekti hindasid ning kiitsid heaks Maailmapanga spetsialistid ja selle dokumendi alusel tegid Maailmapank ja Eesti valitsus Tartu linnale laenu andmise otsuse. Lõpparuanne nägi ette, et kogu Tartu tsentraalküttesüsteem tuleb viia turba- ja hakkpuiduküttele.

Et Turu tänava katlamaja ei ole võimalik üle viia, tuleb sellest aja jooksul loobuda. Et soojavõrgud olid ehitatud arvestades keskkatlamaja, kavandati ümber ehitada ka soojavõrgud. Kõik Liikme suurendamise kord nõuaks edaspidi täiendavaid suuri investeeringuid ja laene.

Keskkatlamajast loobumine tähendas loobumist ca 0,5 miljardi krooni suurusest varasematest tasuta investeeringutest ja nende asendamist uute kallite investeeringutega. Projekti aluseks on, et hinnad ei muutu ja jäävad 15 aasta jooksul Tööliste brutopalk on ja inseneridel krooni kuus. Kohalike kütuste hinnakujundus lähtus aga nõukogudeaegsetest tasuta ressurssidest, odavatest palkadest. Ainus häda, et suure projekti suurte kulude jaoks sellest vahest ei piisanud. Mida tähendas selline kaval rehkendus?

Suurepärane must arvutus kunsti Suurendas spetsialistide arvamust ja krooni MWh kohta justkui maast leitud. Turbatonni hind kasvab 15 aasta jooksul 40 kroonilt kroonile, gaasi hind kroonilt kroonile tuhande kuupmeetrikohta. Tegelikult on turba hind kahe aasta jooksul kasvanud kolm korda, kroonini, ning aastaks jõuab see kroonini. Gaasi hind on jäänud ja jääb veel kaheks aastaks muutumatuks, aastaks kasvab see kroonini.

Huvitav, mis alusel planeerivad Rootsi ja Maailmapanga spetsialistid maailmaturul sellist suurt hinnatõusu? Piisavaks tasuvuseks jäi senistest ökonoomilistest arvutustest ikkagi väheks.

COVID-19 mõjust sotsiaaltöö valdkonna tööjõu ja oskuste vajadusele

Hea suure kokkuhoiu saab ainult siis, kui odavat sooja tarbitakse piisavalt palju. Nüüd võeti appi soojusenergia tarbimise kasv. Selle kompenseerimiseks kavandati tsentraalsoojavarustuse baasil ehitada Tartusse juurde m2 uut elamispinda. Tartlaste arv aga hoopis väheneb ning piiri saavutamise asemel suundub see hoopis 92 piirile. Suurendas spetsialistide arvamust saadigi projektis Oligi kenasti põhjendatud Luunja katlamaja vajadus ning Ropka ümberehituse tasuvus.

Edaspidi väheneb soojavajadus kadude vähendamise ja autonoomsele küttele ülemineku tõttu veelgi. Kuid kõigest sellest oli ikka veel vähe. Tegelikult Tartu ümbruse turbatootmisaladel sellist turvast enamasti ei ole. Kokku saadi suurepärased tulemused - Näiteks oli kolmes küsimustikus enam kui 50 küsimust kokku või mõne vastajate rühma jaoks. Selle tulemusena sai neist ühe uuringu puhul täielikult kasutada kõigest vastust st osaleda üritanud vastajastsest kõik vastajad ei täitnud küsimustikku lõpuni.

Ühel juhul oli tegu tehnilise IT-teemaga, kuid spetsialistidele ja mittespetsialistidele eraldi küsimustikku ei olnud. Erinevad küsimused neile kahele vastajatüübile oleks võimaldanud koguda rohkem vastuseid kokku saadi ainult 17 vastust.

Kuigi komisjoni suunistes seda ei nõuta, pidasime hea tava näiteks 11 juhtu, kus mittespetsialistide küsimustikud olid vähem spetsiifilised. Lisaks ei täpsustanud komisjon, et konsultatsiooni tulemusi kasutataks kohe pärast nende saamist olulise alusena seadusandliku ettepaneku esitamiseks Meie arvates on oluline, et potentsiaalseid osalejaid teavitataks just sellisest tagajärgedest.

Mis on töövõime?

Kõnealuse teabe puudumine võib mõjutada avaliku konsultatsiooni tulemusi. Selline bürokraatlik keel on juba saksa keeleski väga keeruline, mis välistab küsimustiku täitmise juba ette!

Sõnastust peaks olema lihtsam mõista, kuna kõigil ei ole ülikooliharidust. Konsultatsioonide ajakava vastas esitatavatele nõuetele 73 Komisjoni parema õigusloome suunistes on sätestatud, et avaliku konsultatsiooni miinimumperiood on 12 nädalat ja tungiv soovitus on seda tähtaega pikendada, kui see kattub puhkuseperioodidega Kaheksal juhul, kus vastamisperiood hõlmas osaliselt suvepuhkuste aega, seda tegurit arvesse ei võetud. Täheldasime, et suveaja teemalisel avalikul konsultatsioonil sai komisjon erakordselt suurel arvul vastuseid, kuigi konsultatsioon toimus suvel väga lühikese kuue nädala pikkuse ajavahemiku jooksul.

Konsultatsioonitööst ja tulemustest teavitamine 76 Uurisime komisjoni andmeanalüüsi järgmisi aspekte ja viisi, kuidas komisjon teavitas oma konsultatsioonitööst ja tulemustest 3. Puudused andmetöötluses Teave andmetöötluse kohta 78 Komisjoni parema õigusloome suuniste kohaselt tuleks isikuandmete kaitse põhimõtetes vastajaid selgelt teavitada, kuidas andmeid kogutakse ja töödeldakse Praktikas tuli kuni ühtsete isikuandmete kaitse põhimõtete kasutuselevõtuni mais koostada iga avaliku Suurendas spetsialistide arvamust jaoks, mis hõlmas isikuandmete kogumist, konkreetsed isikuandmete kaitse põhimõtted ja need oleks tulnud avaldada algatust käsitleva konsultatsiooni veebilehel.

Veebilehed ei sisaldanud aga isikuandmete kaitse põhimõtteid, mis annaksid vastajatele teavet selle kohta, kuidas isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse, ka ei olnud märgitud, kui kaua andmeid säilitatakse. Ülejäänud nelja konsultatsiooni veebilehel isikuandmete kaitse põhimõtteid või märkust vastutuse välistamise kohta ei olnud.

COVID mõjust sotsiaaltöö valdkonna tööjõu ja oskuste vajadusele - OSKA

Tehnilised riskid 80 Teave ja tehnikaga seotud kontrollid on eriti olulised veebipõhiste konsultatsioonide puhul, et tagada protsessi turvalisus ja saadud vastuste kehtivus. Uurisime vaatlusaluste peadirektoraatide tehtud kontrolle, et hinnata, kas tehniliste riskide leevendamiseks võeti nõuetekohaseid meetmeid.

Joonis 8 Mõned juhtumid, kus oli palju viimase hetke vastuseid Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. Seetõttu palusime teavet komisjoni kontrollide kohta, mis käsitlevad allika IP-aadresside asukohatuvastust, serveri kättesaadamatusega seotud põhiprobleeme serveri ülekoormusmis tahes vahendite võimalikku kasutamist veebiteenustele anonüümseks juurdepääsuks TORi 67 võrkkaitset internetirobotite veebirobotid vastu, ja vastajate vastuste valideerimiseks kasutatavate muude kontrollide kohta.

Näiteks oli see nii suveaja teemalise avaliku konsultatsiooni puhul Sellegipoolest saab üks osaleja mitu korda osaleda, kasutades erinevaid e-posti aadresse.

Suurendas spetsialistide arvamust Foto ja video suurendate liige

Sellisel juhul võib eri vastustel olla sama IP-aadress, mis võib osutada topeltvastusele. Komisjon ei andnud meile juurdepääsu sellele teabele, põhjendades seda enda tõlgendusega andmekaitse-eeskirjadest. Selle asemel kinnitas informaatika peadirektoraat, et oli viis korduvat IP-aadressi.

Ülejäänud avalike konsultatsioonide puhul informaatika peadirektoraat ega teised peadirektoraadid enne avalike konsultatsioonide tulemuste avaldamist sarnaseid kontrolle ei teinud.

Suurendas spetsialistide arvamust 14 cm liikme suurus kondoom

Puudused andmete analüüsis Andmete tõlgendamine 87 Avalik konsultatsioon võib jõuda suure hulga vastajateni, kes annavad tagasisidet vabatahtlikult; osalevad peamiselt aktiivsed ja huvitatud ELi kodanikud.

Komisjoni parema õigusloome suunistes selgitatakse, et avalike konsultatsioonide käigus kogutud andmed ei anna ELi elanikkonnast representatiivset ülevaadet Selle põhjuseks on asjaolu, et vastajad n-ö valivad ennast ise, mis tähendab, et vastused ei saada representatiivsest valimist Komisjon käsitles neid tulemusi olulise alusena seadusandliku ettepaneku koostamiseks.

Lisaks sellele koostas komisjon ettepaneku kellakeeramisest loobumiseks Euroopas, ilma et oleks eelnevalt nõuetekohaselt hinnatud erinevate variantide häid ja halbu külgi. Kampaania käigus saadud vastused 90 Juhul kui mitu vastajat annavad avalikul konsultatsioonil sama vastuse, on see kas kokkusattumus või koordineeritud kampaania. Kampaaniad võivad olla väga tulemuslikud kodanikes huvi tekitamisel ja peamiste sõnumite rõhutamisel poliitikakujundajate jaoks.

Samas valmistavad need raskusi vastuste analüüsijatele. Komisjoni parema õigusloome suuniste kohaselt on seetõttu oluline kampaaniad nõuetekohaselt kindlaks teha, neid eraldi analüüsida ja tulemused nõuetekohaselt esitada. Kui tuvastatakse kampaaniad, tuleb kokkuvõtlikus aruandes neile konkreetselt viidata Leidsime aga, et ühte kampaaniat ei selgitatud aruande kokkuvõtlikus aruandes piisavalt. Lisaks tegime kindlaks veel neli juhtumit, kus kampaaniast ei teatatud.

Läbipaistvusregistris registreeritud organisatsioonid 92 Organisatsioonid ja ettevõtjad, kes soovivad konsulteerimises osaleda, peavad esitama läbipaistvusregistrisse registreerudes teavet selle kohta, milliseid huve nad esindavad ja kui hästi nad seda teevad. Vastajad tundsid muret oma panuse kasutamise pärast 94 Meie uuringule vastanud olid mures selle pärast, kas ja Suurendas spetsialistide arvamust võtab komisjon nende vastuseid arvesse 6. Kuidas kasutatakse tulemusi seadusandlike ettepanekute koostamiseks kui see on tegelikult nende eesmärk?

Ebapiisav tagasiside vastajatele ja tulemuste vähene tutvustamine 96 Komisjon annab avalike konsultatsioonide tulemustest aru faktilistes kokkuvõtetes ja kokkuvõtlikes aruannetes. Seadusandlike ettepanekute puhul tuleks seletuskirjas selgitada, kuidas vastuseid arvesse võeti või miks neid arvesse ei võetud. Faktilised kokkuvõtted 97 Komisjoni parema õigusloome suunistes soovitatakse, et läbipaistvuse tagamise hea tavana avaldataks kodanikelt saadud vastuste faktilised kokkuvõtted.

Kokkuvõtted tuleks avaldada varsti pärast avaliku konsultatsiooni lõppemist ja neis Suurendas spetsialistide arvamust anda üldsusele põhilist statistilist teavet nt sidusrühmade liigid, osalejate arv, geograafiline jaotus ja muud asjakohased põhiandmed Mõni neist aruannetest esitati alles tükk aega pärast konsultatsiooni lõppu.

Ülejäänud 18 aruannet olid kättesaadavad vaid inglise keeles. Leiame siiski, et visuaalset materjali nt diagrammid, joonised ja graafikud oleks saanud paremini esitada. Kokkuvõtlikud aruanded Komisjoni parema õigusloome suunistes nõutakse, et kokkuvõtlik aruanne, olgu see siis iseseisev või lisatud mõjuhinnangule või hindamisele, peaks andma üksikasjalikuma ülevaate kogu saadud tagasisidest ja kõikidest vastustest.

Lõppenud projektid – Lapseleomakodu

Töövõime puudub. Töövõime hindamise otsuse alusel on õigus saada töövõimetoetust. Töövõime toetuse summa erineb kuude lõikes, kuna seda makstakse päevamäära alusel. See tähendab, et näiteks päevases kuu eest on toetus väiksem kui päevase kuu eest.

Audit suurendas farmaatsiatehase kasumit

Tööle asudes on oluline teada, et osaliselt töövõimelistele makstakse töötamisel toetust täies ulatuses, kui brutotöötasu on väiksem kui ,10 eurot. Kui brutotöötasu on üle selle, hakkab toetus tasapisi vähenema ja kaob, kui brutotöötasu on üle ,72 euro.

Kui tuvastatud on puuduv töövõime, aga sa siiski töötad ja brutotöötasu on üle ,10 euro, hakkab toetus samuti tasapisi vähenema. Üle ,50 euro töötasu saamisel töövõimetoetust ei maksta. Tegemist on Töövõimetoetuse summa arvutamiseks on abiks töövõimetoetuse kalkulaator. Osalise või puuduva töövõime korral väljastab töötukassa postiga töövõime plastikkaardimis kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

  • Eesmärk: Projekti tegevuste eesmärk oli arendada ja tugevdada MTÜ Lapsele Oma Kodu ja Ida-Virumaa omavalitsuste vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises ja aidata sellega kaasa sotsiaalselt haavatavamate sihtgruppide olukorra paranemisele ja parema elukeskkonna kujundamisele.
  • Liikme suurus edastab Isa poolt
  • Eriaruanne nr 14/ „Avaldage arvamust!“
  • Tolliameti peadirektori Rein Talviku sõnul peaks EK ja Estonian Transoili dokumentide kontrollimise lõppakt valmis saama paari nädala jooksul.
  • COVID mõjust sotsiaaltöö valdkonna tööjõu ja oskuste vajadusele
  • Saab masturbating suurendada liige