Päringu aruande genereerimiseks peab olema valitud vähemalt maakond. Saadikule, kes kasutab saadikuülesannete täitmisel pikamaabussi või kodumaal regulaarselt sõitvat lennukit, hüvitatakse piletikulud vastavalt sellele, kuidas kantseleikomitee määrab.

Minimaalne ajavahemik on kuu.

Enamasti räägitakse ikka rohkem keskmisest palgast kui mediaanpalgast. Seda väga lihtsal põhjusel: keskmise palga numbrid on suuremad ja kasvavad kiiremini. Sellel kaunil kuvandil on jälle kaks poolt. Kuuldes uudistest, mis ühe või teise eriala keskmine palk on, siis mõtled küll, kas tõesti on enamuste palgad nii kõrged? Mis ma valesti olen teinud?

Kvartalit ja kuud samaaegselt valida ei saa. Aruanded Aruanne avatakse veebibrauseri samas aknas. Aruande ülemisele reale kuvatakse aruande pealkiri, mis on valitud aruande trükise nimetus. Aruande alapealkirja kuvatakse valitud asukoht või asukohad ja valitud ajavahemik.

Lisavalikute valimisel ainult ostu-müügitehingud Üldise statistika osas või lõikeprotsent Hinnastatistika osas kuvatakse alapealkirjas selle kohta vastav märge.

Language switcher

Numbrilisi andmevälju on võimalik sorteerida kasvavalt või kahanevalt klikkides vastaval veeru pealkirjal. Kui valitud rohkem kui kolme veeru nimi, siis kuvatakse nupu nimeks valitud veergude arv näiteks 11 valitud.

Nupp Jõusta valik - valitud veerud tuuakse aruandesse vajutusega nupule Jõusta valik. Nupp Pööra tabel - vajutus nupule pöörab tabeli - tabeli ülal kuvatud veergude nimetused viiakse tabeli vasakule esimesse veergu.

Navigeerimismenüü

Nupp Väljasta Excelisse - aruanne väljastatakse Exceli formaadis. Aruannetel kasutatavad mõisted Keskmine - aruannetel on keskmise arvutamise aluseks aritmeetiline keskmine. Aritmeetiliseks keskmiseks nimetatakse tunnuste kõikide väärtuste summa ja objektide arvu jagatist. Senaatorid tasuvad üldkehtestatud sotsiaalmaksu 2. Neid erinevaid kinnipidamisi arvesse võttes parlamendiliikme soodustus, mis definitsiooni kohaselt on ühesugune saadikutele ja senaatoritele, tõuseb 1.

See summa on mõeldud tähtsate mandaatkulude katmiseks, nimelt sõidu- esindus- ja kahe elupaiga kulude katmiseks, mis lasuvad igal senaatoril.

Vabatahtlikke kinnipidamisi võib teha uurimis- või sõprusgruppide või poliitiliste gruppide toetuse näo.

Keskväärtused

Senati reglement näeb ette ka teist tüüpi kinnipidamisi, mis toimivad sanktsioonina kohustuste mittetäitmise eest. Reglemendi art. Siiski, parlamendiliikme suhtes, kes mõjuval põhjusel ei saanud koosolekutel osaleda, ei kohaldata seda sanktsiooni, kui ta oma puudumist piisavalt põhjendab. Senati reglemendi art.

Recommended

C - Rakendamise ja kumulatsiooni reeglid nii parlamendisoodustus kui ka eluasemesoodustus "on kehtestatavad tulumaksule vastavalt reeglitele, mis on rakendatavad töötasudele ja palkadele" seadus nr. Reeglid, mis keelavad parlamendiliikme soodustuse kumulatsiooni teist laadi tasudega, tulenevad parlamendi vastuolude rezhiimist. Nõnda art. Sel põhimõttel on siiski kaks erandit.

Summaarsed statistikud

Esimene, vastavalt vastuolude kohta käivatele määrustele, puudutab kateedrite koosseisulisi professoreid, kellele on ülesandeks tehtud juhtida uurimistöid ja Ülem- ja Alam-Reinimaa ja Moseli jõe departemangudes, vaimulikke ja valitsuse esindajaid usuasjade juhtimises. Teine võimaldab ühendada parlamendisoodustuse igat liiki tsiviil- ja sõjaväeliste pensionidega. Kuna on tegemist parlamendisoodustuse laekumisega koos soodustustega, mida määratakse teiste saadikuvolituste eest, kehtestati soodustuste ülemmäär saadikuvolituste kumulatsiooni korral seadusega nr.

Kinnipeetud ülemmäär on võrdne 1,5 kordsele parlamendi põhisoodustuse summale, mis 1.

Keskmine rahvasaadik — kas minu ja sinu moodi?

Nõnda ei või senaator oma kohalike mandaatidena saada üle Kuna parlamendiliikme soodustuse põhisumma on kindlaks määratud seadusega, siis ei saa seda vähendada. Ülemmäära ületamise korral toimub võrdsustamine teiste soodustuste või tasude pealt. II - Sotsiaalkindlustus ja pension A - Sotsiaalkindlustus Tegutsevad senaatorid on kohustuslikult Senati iseseisva sotsiaalkindlustuskassa liikmed, mis annab neile ühelt poolt üldisele korrale vastavaid baastoetusi ja teiselt poolt täiendavaid toetusi spetsiifilise sissemaksu kaudu.

B - Pension Tegevsenaatorid on kohustuslikult endiste senaatorite iseseisva kassa liikmed, mille juures nad loovad endale õiguse saada pensioni. Vanaduspensionid on proportsionaalses suhtes aastaste laekumistega ja neid hakatakse maksma alles Keskmine liige aja lõpul. Lisaks tagab kassa ka edaspidi pensionide maksmise leseks jäänud abikaasadele ja endiste senaatorite alaealistele orbudele.

Senaatori keskmine pension on 14, franki kuus. III - Individuaalsed vahendid Kui Senatis endas paljud administratiivstruktuurid saadikuvolituste täitmisel kokku langevad, on loodud individuaalsed vahendid, võimaldamaks igal senaatoril organiseerida Luxembourg'i Palees või oma departemangus, oma saadikuvolitusi vastavalt omaenda vajadustele.

Keskväärtus, mediaan ja mood

Kinnistatuina senaatorile endale, mitte aga Assambleele, on need vahendid "isikliku" iseloomuga, sest nende eesmärgiks on võimalikult paremini kohandada saadikuvolituste täitmise tingimusi iga senaatori eriliste ettekirjutustega. A - Mandaadi esinduskulude soodustused Senaatorid saavad oma poliitiliste gruppide kaudu spetsiaalset soodustust, mille eesmärgiks on nende saadikuvolituste täitmisega kaasnevate kulutuste katmine sekretariaadi personali tasustamine, alalise ruumi üürimine, büroosisustus jne.

Keskmine liige

See soodustus hakkab kehtima 1. B - Abid Senaatorite isiklikud töötingimused on tunduvalt paranenud võrreldes võimalusega, mida neile pakutakse Nende kaastöötajate osa seisneb "senaatori abistamises isiklike ülesannete täitmisel, mis on otseselt seotud tema parlamendisaadiku volituste täitmisega", samade Senati Büroo otsuste piirides, mis selle võimaluse on loonud.

Abid on senaatori erilised kaastöötajad: tööle võetud otseselt tema poolt ilma mingi muu kitsenduseta peale selle, et nad peavad olema poliitiliselt ja isiklikult sobivad ning omama bakalaureuse kraadi; nad on otseselt seotud oma tööandjaga eraõigusliku lepingu kaudu.

Keskmine liige

Üllatuslikult ei erine see palju keskmise täiskasvanud Eesti elaniku vanusest, milleks on 49 aastat. Siiski on täisealisest elanikkonnast ligi viiendik kuni aastased.

Seega, et parlament oleks rohkem ühiskonna nägu, peaks noori saadikute hulgas olema rohkem. Infogram Abielus ja lastega Rahvasaadiku keskmine laste arv on kaks, peegeldades hästi keskmist laste arvu Eesti peredes.

Kas pangad keeravad laenukraanid kinni?

Kõige lasterikkam pere on Jaak Valgel, kelle peres on kaheksa last. Võrreldes rahvastikuga on riigikogulased kaldu abielu poole.

Keskmine liige

Enamik Riigikogu liikmeid on abielus, vaid kolm on lahutatud. Vabaabielu on eelistanud ligi viiendik saadikutest.