Koori asukoht on Salme 12, Tallinn, Eesti Vabariik. Valter Soosalu tenoriks koolitatud vokaal manab nii selles kui ka mõnes teises loos esile rokkooperi hõngu. InSpereeritud Tüürist", mida võib kuulata lihtsalt kui laiendatud Põhja Konna etteastet, aga ka peaaegu kui Erkki-Sven Tüüri veidi teistmoodi autoriplaati mõningate Põhja Konna lisandustega, sest tervelt seitse lugu üheteistkümnest on Tüüri sulest. Sümpaatne on ka vastupidine muundus: rockloost "Isamaa", mille vokaali esitas originaalis Tüür, on saanud uues versioonis koorilaul, küll rockiliku tšellosaatega. Inimestel on tahe ja käiakse rõõmuga koos.

Käesolev põhikiri sätestab koori tegevuse eesmärgid, ülesanded, juhtimise ja struktuuri, liikmete põhiõigused ja kohustused, vara valdamise ja kasutamise korra, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

  • Liikmesuurus Mis juhtub
  • Suurendamine liikme, kes tegi kommentaare

Tegevuse korraldamine ning siseelu reeglid sätestatakse üldkoosoleku otsusega koori kodukorras. Koor on asutatud Koor on oma liikmete vabatahtlik ühendus, mille majanduslik tegevus ei ole suunatud tulu saamisele.

MTÜ Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra

Türnpu Meeskoor on harrastuskoor, mille peaeesmärk on koorilaulu ja muusikakultuuri edendamine, aatelisuse ja lauluarmastuse kasvatamine. Oma eesmärkide saavutamiseks koor: 1 esineb kultuurist huvitatuile peamiselt tasuta avalike koorimuusika kontsertidega iseseisvalt või koos teiste harrastus- ning professionaalsete muusikakollektiividega; 2 salvestab koorimuusika teoseid; 3 osaleb laulupidudel ning koorikonkurssidel ja -festivalidel; 4 korraldab kontsertmatku; 5 korraldab muusikaalaseid loenguid ja seminare; 6 loob ja arendab välissidemeid, teeb koostööd ja sõlmib lepinguid teiste muusikakollektiividega ning organisatsioonidega Eestis ja välismaal; 7 kirjastab koorimuusika kogumikke, metoodilisi koorimuusikat populariseerivaid väljaandeid; 8 informeerib avalikkust oma tegevusest.

Kooril on oma lipp, eraldusmärgid ja moto, Koor laiendatud liige on koori ühtekuuluvuse, püüdluste ja traditsioonide sümbolid. Nende kasutamise tingimused ja kord fikseeritakse vastavate statuutidega. Koori asukoht on Salme 12, Tallinn, Eesti Vabariik.

  1. Liikme foto reaalsed suurused
  2. Koori koosseisu kuulub laiendatud koosseisuga lauluansambel Lõke ja austraallased In Harmony koorist, kellel on huvi uuema eesti koorimuusika vastu.

Koori koosseisu kuuluvad: tegevliikmed ja nende kandidaadid, veteranid, sõprusliikmed, toetajaliikmed ei osale koori muusikalises tegevuses ja auliikmed.

Koori liikmeks vastuvõtmine, väljaastumine ja liikmeks oleku peatamine toimub isikliku sooviavalduse alusel koori juhatuse otsusega.

DIRIGENT JA KUNSTILINE JUHT LYDIA RAHULA

Toetajaliikmeid ei osale koori muusikalises tegevuses võetakse koori liikmeks vastu juhatuse ettepanekul ja toetajaliikme nõusolekul. Koorist saab välja astuda omal soovil, kooriliikme sellekohase sooviavalduse põhjal.

Ülejäänud juhtudel reguleeritakse liikmelisus koori juhatuse otsuse alusel ning selle kinnitab koori üldkoosolek. Koori liikmel on õigus: 3.

Mis suurus on teie poisi liige

Koori liige on kohustatud: 3. Koori kõrgeim otsustuskogu on üldkoosolek, mille igal liikmel on üks hääl.

Nädala tegija: Türi koor Suisapäisa

Üldkoosoleku pädevuses on: 1 koori põhikirjas ja koori eesmärkides muudatuste tegemine; 2 koori kodukorra ning sümboolika, aunimetuste ja aumärkide statuutide kinnitamine; 3 koori tegevuskavade vastuvõtmine ja kinnitamine; 4 koori juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamine; 5 liikmemaksu suuruse kinnitamine; 6 koori juhatuse liikmete, nende kandidaatide ja lippurite valimine, kinnitamine; 7 koori koondeelarve ja selle täitmise aruannete kinnitamine; 8 koori nimekirja, peadirigendi ja dirigendi kinnitamine; 9 revisjonikomisjoni määramine; 10 koori juhatuse otsuste kinnitamine; 11 koori liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine, aunimetuste andmine; 12 juhatuse liikmetele umbusalduse avaldamise küsimuses seisukoha võtmine; 13 koori juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes koori esindaja määramine; 14 muude koori tegevusega seotud küsimuste arutamine ja otsustamine.

Üldkoosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas. Erakorralised üldkoosolekud kutsutakse kokku juhatuse initsiatiivil ja vajaduse korral.

Kuidas leida liikme suurus

Üldkoosoleku kokku kutsumiseks avaldab koori juhatus vähemalt kaks nädalat Koor laiendatud liige koosoleku toimumist avaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab kirjaliku teate kaks nädalat enne koosolekut.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koos on vähemalt pool pluss üks koori tegevliikmetest.

Liikmete keskmine paksus

Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud koori tegevliikmetest, kui seadus ei näe ette suuremat häälteenamust. Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile koori liikmetele ja liikmekandidaatidele. Kui üldkoosolek ei ole kvoorumi puudumise tõttu pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kahe nädala jooksul kokku sama päevakorraga uue koosoleku, mis on pädev otsuseid vastu võtma tingimusel, et kohal on vähemalt kaheksa koori tegevliiget.

Massaazi meetod Kuidas klopsata