Esimese astme kohus pidas väljasaatmist seaduslikuks. Tallinn: Valgus, , lk 58— Sel juhul käsitatakse lühendit nagu üksiksõna, isegi kui lühendi aluseks olev sõnaühend või pikem liitsõna kirjutatakse põhisõnast lahku: vrd HEV-kool nagu erikool ja hariduslike erivajadustega laste kool, LNG-terminal nagu gaasiterminal ja veeldatud maagaasi terminal LNG — ingl liquefied natural gas , LCD-teler nagu plasmateler ja vedelkristallekraaniga teler LCD — ingl liquid crystal display.

Tähtsaimad on kaks liigitust.

Lühendusviisi järgi milline osa sõnast või sõnadest moodustab lühendi eristatakse algustäht- katkend- ja valiktähtlühendeid [7]. Algustähtlühend on sõna esimene täht: a — aasta, u — umbes, s — sekund, sent, sajand või saar, E — esmaspäev. Katkendlühend on sõna algus kuni esisilbi või mõne järgmise silbi täishäälikuni, viimane välja arvatud: okt — oktoober, Kuidas moota peenise — trükk, õp — õpetaja, maj — majandus või majanduslik.

Valiktähtlühend on valik lühendatavas keelendis esinevaid tähti, kõige sagedamini kaks-kolm tähte.

Autojuhtidel palutakse jälgida teemärke ja mitte kalduda tähistest kõrvale, sest jää paksust pole veel jõutud kõikjal kontrollida.

Lihtsõna lühendamisel valitakse enamasti kaashäälikutähed, liitsõnade ja sõnaühendite puhul sõnade algustähed: vt — vaata, nr — number, prk — perekond, lp — lugupeetud, õa — õppeaasta, ak — arvelduskonto, jne — ja nii edasi, v.

Õigekirjutuse ja tekstis kasutamise seisukohast on oluline eristada väiketäht- ja suurtähtlühendeid.

Liige 13 cm paksus 3 cm

Väikese algustähega sõnadest ja sõnaühendeist moodustatakse enamasti aga mitte alati väiketähtlühend a — aasta, okt — oktoober, lp — lugupeetud, e- — elektrooniline, elektron. Väiketähtlühend kirjutatakse suure algustähega algustähtlühend suureltkui ta 1 jääb lause algusse: Lp Mari Maasikas!

Suurtähtlühend võib sisaldada täpsustavaid väiketähti, eriti ühe ja sama valdkonna homonüümsete lühendite eristamiseks, nt KTS — kohtutäituri seadus ja KeTS — keskkonnatasude seadus, TÜ — täisühing ja TuÜ — tulundusühistu. Osa suurtähtlühendeid on iseseisvad nn lühendsõnad [8]mille puhul lühendamata kuju peaaegu ei tarvitata.

Liige 13 cm paksus 3 cm

Väiketähtlühendi lugemisel öeldakse välja sõna, mida lühend tähistab. Suurtähtlühendit veeritakse tähthaaval või loetakse omaette sõnana vt lühendite lugemine. Väiketähtlühendi käänamisel lisatakse käändelõpp sidekriipsuga harilikult alates sisseütlevast käändest.

Suurtähtlühendi käänamisel lisatakse tüvevokaal ja käändelõpp sidekriipsuga või kokku kirjutades alates omastavast käändest vt lühendite käänamine.

Erandlikud on nädalapäevade Liige 13 cm paksus 3 cm lühendid, mis loetakse sõnana välja ja millele enamasti ei lisatagi kirjas käändelõppe ega liiteid: lahti E—P [esmaspäevast pühapäevani] 10—20, vastuvõtt T ja N [teisipäeviti ja neljapäeviti] kl 15— Kirjavahemärgid lühendites Punkt Väiketähtlühendi lõppu tänapäeval punkti pigem ei panda vt reegli ajalugu. Selguse huvides pannakse punkt id lühendi sisse, kui punktita lühend langeks kokku mõne eesti sõnaga: k. Sama on tavaks veel mõne sõnaühendi lühendamisel: s.

Returning Customer

Kui kaastekst ei ole küllalt selge, võib punkti panna ka sõnaga kokku langeva katkendlühendi lõppu: koost. Suurtähtlühendites punkte ei kasutata. Sidekriips Sidekriipsu kasutatakse liitsõnaosade piiril, kui esi- või mõlemast osast on tehtud väiketähtlühend: e-post — elektronpost, t-liige — tegevliige, maj-dr — majandusdoktor, osk-juh, osk-juhataja — osakonnajuhataja, rg-kood — registrikood.

Liige 13 cm paksus 3 cm

Sidekriipsu ei panda, kui liitsõnast tervikuna on moodustatud valiktähtlühend õa — õppeaasta, lk — lehekülg, rmtk — raamatukogu. Erandina on lugemist hõlbustav sidekriips mõnes pikemas valiktähtlühendis, nt auastmed kpt-ltn — kaptenleitnant, n-srs — nooremseersant, m-kpt — mereväekapten. Sel juhul käsitatakse lühendit nagu üksiksõna, isegi kui lühendi aluseks olev sõnaühend või pikem liitsõna kirjutatakse põhisõnast lahku: vrd HEV-kool nagu erikool ja hariduslike erivajadustega laste kool, LNG-terminal nagu gaasiterminal ja veeldatud maagaasi terminal LNG — ingl liquefied natural gasLCD-teler nagu plasmateler ja vedelkristallekraaniga teler LCD — ingl liquid crystal display.

Lühendis säilib sõnas endas sisalduv sidekriips: n-ö — nii-öelda, v-o — võib-olla.

Sidekriipsu kasutatakse ka lühendite käänamisel. Hüüumärk Väljaspool üldkirjakeelt kasutatakse vana Saksa tava kohast hüüumärki üliõpilaskorporatsioonide tekstides: korp! Lühendite lugemine Väiketähtlühendi lugemisel öeldakse välja sõna dmida lühend tähistab: lk-l 17 [leheküljel seitseteist], lg-s 2 [lõikes kaks], Sõnana lugemine võib jätta argikeelsema mulje. Täiesti põhjendamatu on ladina curriculum vitae lühendi CV [tsee vee] inglispärane hääldus.

Kõige selgem oleks kasutada tõlget: kolmemõõtmeline ehk Kuidas konkreetselt suurendada liige, neljanda põlvkonna mobiilside või -telefon.

Lühendite käänamine ja lühenditest tuletamine Väiketähtlühendile lisatakse sidekriipsu abil käändelõpp harilikult alates ainsuse sisseütlevast käändest, mitmuses ka mitmuse tunnus: astus aü-sse [ametiühingusse], lk-l [leheküljel] 17, p-d [punktid] 21 ja 22, a-il [aastail] —, nr-te [numbrite] 6 ja 7 järgi.

ZEP Orleans NC766 Holzrahmen, 3 x 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 15 Tee \u0026 Espresso, Vakuum-Kaffeebe ▶

Selguse huvides saab näidata ka osastava t-lõppu: nr-t [numbrit], lg-t [lõiget]. Mõõtühikute lühendamisel numbri järel on mõnes ühendis kääne vaikimisi arusaadav lõppu näitamata: teekonna pikkus on 5 km [kilomeetrit], 2 l [liitrit] piima, raamat ilmus Vrd teekond pikeneb 6 km-ni [kilomeetrini], tehti plaane Sama kehtib kalendrikuunimetuste puhul: koolivaheaeg kestis Suurtähtlühendi puhul käänatakse viimast veeritavat tähte või tervikuna häälduvat lühendsõna.

Käändelõpp lisatakse alates ainsuse osastavast, tüvevokaal vajaduse korral kui lühend lõpeb hääldatuna kaashäälikuga ainsuse omastavast käändest vt ka reegli ajalugu. Mitmesuguste ühikute lühendid ja tähised võivad tähistada nii nimisõnu l — liiter, km — kilomeeter, W — vatt, a — aasta, lk — lehekülg kui numbri järel ka ne- ja line-omadussõnu: 2 l [kaheliitrine] nõu, 50 km [viiekümnekilomeetrine] tunnikiirus, 40 W [neljakümnevatine] hõõglamp, 7 a [seitsmeaastane] laps, lk [saja kahekümne leheküljeline] raamat.

Omadussõnaliidet neile ei lisata.

FOTOD: Tallinnas sadas ööga 13 sentimeetrit lund - Delfi

Lisaks lühendite kasutamise kohta Isikunimede lühendamine Nimetähti võib kirjutada punktita ja tühikuta kokku või punktiga ja tühikuga lahku: JFK või J.

Perekonnanimele eelneva te nime de lühendamisel pannakse tähe või tähtede järele punkt ja tühik: L. Meri — Lennart Meri, H-K. Hellat — Henn-Kaarel Hellat, P. Filimonov kirjanikunimi. Lühendamisel võetakse nimest ainult esitäht: F. Kreutzwald, F. Kahe tähe kasutus on mööndav vaid juhul, kui need märgivad üht häälikut: P. Karell või Ph. Karell Liige 13 cm paksus 3 cm Philipp [filipp] Karell. Eesnimede lühendamine ei ole üldiselt hea tava, eriti mitte esmakordsel või ainsal tekstis esinemisel, raamatute kaantel ja tiitellehtedel, dokumentides, uksesiltidel jne.

Nimetähte on ebaloomulik kasutada isiku poole pöördumisel või tema järele küsimisel, ka ei anna eesti perekonnanimed infot inimese soo kohta kui keegi peab ühendust võtma talle kirja saatnud A. Tammega, ei tea ta sedagi, kas küsida härra või proua Tamme. Teose autori märkimisel, filmitiitrites jm oli eesnimede lühendamine varem tavalisem kui tänapäeval. Eesti keele lühend on eesti tekstides ee, ISO standardi järgi et või est. Eesti Vabariigi lühendi EV järele ei ole tarvidust. Pidulikus või ametlikus tekstis, kus on nõutav riigi täisnimi, ei ole lühendamine sobilik.

Väinamere ja Soela väina jäämõõtmised näitavad, et lähinädalatel jääteed ei avata | Eesti | ERR

Vabamas pruugis ei ole aga täisnimi vajalik, saab öelda lühidalt Eesti või riigi. Lühend EW, mida mõni autor on kasutanud Rahaühikute lühendamine Tuntumate rahaühikute ja nende kümnendosade nimetusi lühendatakse tavapärasel viisil: kr — kroon, s — sent, rbl — rubla, kop — kopikas, mk — mark. Neid sobib kasutada ainult eri vääringute kõrvutamisel, mitte tavatekstis rahaühiku hariliku lühendina. Kirjakeeles on korrektne sõna välja kirjutada, sageli saab võõrosise asendada lühema eesti sõnaga vrd organiseerimistöö ja korraldus tööveterinaararst ja loomaarst, sotsiaalmeedia ja ühismeedia.

Kui ruumipuudus sunnib lühendama, tuleb liitsõnaosade piirile panna sidekriips vet-arst, sots-demokraadid ja lugedes sõna tervikuna välja öelda.

  • Kuidas suurendada peenise kuni 18 aastat

Võõrkeelsed ja erialalühendid Võõrkeelsed lühendid Eesti tekstides esineb võõrkeelseid lühendeid nii oskus- kui ka üldkeeles. Nende tarvitust ei ole seni väga täpselt reeglistatud, ent mõned tavad on välja kujunenud.

Punkt pannakse võõrlühendites nii, nagu näeb ette lähtekeele või eriala tava.

Eesti Täna Väinamerel ja Soela väinas tehtud jäämõõtmised lähinädalateks uute jääteede rajamiseks lootust ei anna. Kõigil trassidel leidus kohti, kus jää paksus oli alla 10 sentimeetri, kuigi see peaks olema vähemalt 24 sentimeetrit. Sellest ajast kui Kuivastust sai viimati autoga jääle sõidetud on möödunud viis aastat, mistõttu on aastatega kallas juba kõrkjatesse kasvanud. Kas aga tänavu on lootust taas mandri ja Muhu vaheliseks jääteeks, - selle nimel tehakse juba teist nädalat uuringuid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Väiketähtlühendeid käsitatakse nagu tsitaatsõnu, st kirjutatakse kaldkirjas: vs. Vt ka reegli ajalugu.

Rõivad ja jalatsid veebis - Igapäevane müük | Pam Project | MEMBERSHOP

Muudes selle peatüki lõikudes on kõik näitelühendid kaldkirjas. Erialalühendid Erialalühendeid tarvitatakse kas Eesti-sisese või rahvusvahelise erialakokkuleppe alusel.

Liige 13 cm paksus 3 cm

Need võivad olla ka võõrkeelsed ega kuulu eesti keele üldortograafia alla. Erialalühendeid on näiteks matemaatikas sin — siinus, sec — seekans, lim — piirväärtus, liimes; keemias tavaliselt ladinakeelsest nimetusest saadud elementide ja nende ühendite sümbolid O — hapnik, Ag — hõbe, CO — süsinikoksiid; füüsikas mõõtühikute ja nende kordajate tähised J Liige 13 cm paksus 3 cm džaul, Å — ongström, d- — detsi-; geograafias ja merenduses ilmakaarte tähised O v E — ida, NW — loe; keeleteaduses keelte, murrete ja murrakute lühendid ee — eesti keel, eL — lõunaeesti murded, Khn — Kihnu murrak; õigusteaduses õigusaktide lühendid LS — liiklusseadus, KarS — karistusseadustik, KMSK — kaubandusliku meresõidu koodeks; muusikas itaaliakeelsed lühendid mf — poolvaljusti, cresc.

Reegli ajalugu Otsuses ja selle selgituses on öeldud, et väiketähtlühendi lõppu võib soovi kohaselt punkti panna või jätta panemata, lühendamise eesmärgiga — lühend peab andma täiskujuga võrreldes olulist ruumisäästu — paremini kooskõlas on punkti ärajätmine.

  1. Mis seal on liige

Mitut moodi on suhtutud tüvevokaalisse lühendite käänamisel.