Kui teiega on sõlmitud ka juhatuse liikme leping, siis sellele kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu ülesütlemise kohta sätestatut. Hoolimata sellest, et Liechtenstein, Norra ja Šveits vastavad liikmesuse tingimustele, ei kuulu nad Euroopa Liitu, sest nende riikide avalik arvamus on ühinemise vastu. Kuidas saaksime kasutada neid põhimõtteid oma peres? Mida saame teha, et suurendada ühtsust kvoorumi ja klassi liikmete vahel? Euroopa lõimimine on Üheks võimaluseks on täpsema juriidilise analüüsi käigus hinnata, kas kõnealustel asjaoludel või mõne muu asjaolu esinemisel oleks olnud osaühingu lõpetamise otsuse vastuvõtmine põhikirja kohaselt kohustuslik ja kui see nii on, siis vastavalt sellele esitada kohtule sundlõpetamise avaldus.

Kuidas saame juhtidena olla rohkem Kristuse moodi?

Mida teha selleks, et ettevõtte pankrot ei viiks juhatuse liikme isikliku pankrotini? Targal ettevõtjal nii võlgniku kui võlausaldaja positsioonis tasub astuda ettevalmistavaid samme pigem varem kui hiljem.

Mida teha, et suurendada liige

Ettevõte, kelle käive ja kasum satuvad eriolukorra tõttu ettenähtavas tulevikus suure löögi alla, peab arvestama pankrotiavalduse esitamise kohustusega. Äriseadustiku kohaselt peab osaühingu või aktsiaseltsi juhatus viivitamata, kuid mitte hiljem kui 20 päeva möödumisel maksejõuetuse ilmnemisest esitama kohtule pankrotiavalduse.

Mida teha, et suurendada liige

Riigikohus on oma praktikas selgitanud, et pankrotiavalduse esitamise Mida teha teenib esmajoones eesmärki tagada äriühingu vara võimalikus suures ulatuses säilimine ning seeläbi et suurendada liige nõuete võimalikult suures ulatuses rahuldamine. Teiseks tagab pankrotiavalduse õigeaegne esitamine seda, et sisuliselt maksejõuetu äriühing ei osaleks edasi majandustegevuses olukorra, kus äriühing ettenähtavalt ei suuda majandustegevusest tekkivaid kohustusi täita.

Pankrotiavalduse õigeaegse esitamise kohustuse rikkumine võib kaasa tuua juhtorgani liikme isikliku varalise vastutuse võlausaldajatele tekkinud kahjude eest, ent samuti vastutuse riigi eest maksunõuetest tulenevalt.

Mida teha, et suurendada liige

Ettevõtte majandusliku seisu asjatundlik hindamine on juhatuse kohustus ning vastutus maksejõuetuse põhjustamise eest ei eelda juhatuse liikme pahatahtlikku tegevust, vaid piisab ka juhatuse hooletusest.

Seepärast ei tasu ettevõtte majandusliku seisu prognoosimisel ja võimaliku maksejõuetuse hindamisel lähtuda Mida teha optimistlikust stsenaariumist. Samuti väärib rõhutamist, et pankrotiavalduse esitamise kohustus ei ole kollegiaalne kohustus juhatusel kui juhtorganil, vaid individuaalne kohustus igal juhatuse liikmel ning seda ka siis, kui juhatuse liikmete esindusõigus on piiratud nt ühise esindusõigusega.

The Dirty Secrets of George Bush

Võib eeldada, et eriolukorraga kaasnevas majanduslanguses on lisaks ettevõtete pankrotilainele oodata ka Keskmise suurusega liige hobusel, et võlausaldajad on aktiivsemad hüvitusnõuete esitamisel pankrotistunud ühingute juhatuse liikmete vastu.

Riigikohtu praktikas on võlausaldajate nõuded juhatuse liikme vastu tulenevalt pankrotiavalduse esitamisega hilinemisest põhjustatud kahju hüvitamiseks korduvalt tunnustamist leidnud.

Seepärast võib ettevõtte pankrotistumine viia ka juhatuse liikme isikliku pankrotini.

Võlaõigus Soovin asutada äriühingu näiteks osaühingu või aktsiaseltsi. Mida ma pean selleks tegema?

Praktikas välja joonistunud kitsaskohtade tõttu on pankrotiseaduse muutmise kavatsus olnud päevakorral juba mõnda aega. Paraku on tänane reaalsus see, et valdav osa pankrotimenetlus lõpeb raugemisega ehk teisisõnu pole pankrotistunud ettevõttel isegi mitte vahendeid pankrotimenetluse läbiviimiseks, rääkimata võlausaldajate nõuete rahuldamisest. Need ei ole julgustavad numbrid.

Advokaadibüroo KPMG Law

Muutunud oludes võib olla põhjendatud seadusemuudatuste vastuvõtmisel ja ellu rakendamisel suurem aktiivsus. Muuhulgas planeeritakse pankrotiavalduse esitamise kohustuse laiendamist teatud juhtudel ka äriühingu nõukogule ja osanikele ning maksujõuetuse mõiste täpsustamist nii, et oleks hõlpsam hinnata maksejõuetuse olukorra tekkimise hetke ning seeläbi ka pankrotiavalduse esitamise tähtaegsust.

Mida teha, et suurendada liige

Ühe võimaliku muudatusena kaalutakse eriregulatsiooni äriühinguga omanike või nendega lähedalt seotud isikute poolt äriühingule antud laenude allutamiseks, s. Võimalike muudatustena on räägitud ka konkurentsiameti juurde maksejõuetuse teenistuse loomisest, mille peamiseks eesmärgiks on uurida seadusvastaselt tekitatud maksejõuetuste põhjuseid ja suurendada oma tegevuse kaudu võlausaldajatele tehtavaid väljamakseid.

Kokkuvõtvalt tasub muutunud oludes läbimõeldult tegutseda nii potentsiaalse pankrotivõlgniku juhtkonnal kui ka võlausaldajal ning hoida end hoolikalt kursis pankrotiõiguse regulatsiooni võimalike muudatustega.