Võimuvahetusega kaasnev ebastabiilsus kahjustab paratamatult rahva huvides olevat efektiivset tööd ja ülesannete täitmist nii riigi kui ka kohalikul tasandil. Seega võiks ka kõrvaltvaataja mõelda, kas huvide vabatahtliku väljatoomise karistamine avaliku hukkamõistu näol võib olla põhjuseks, miks huve avalikustada ei soovita ja kas selliste huvide avalikustamine, mis tegelikult huvide konflikti ei põhjusta, on alati vajalik. Samal ajal tasub analüüsida ka riigikogu liikmete lahkumishüvitise regulatsiooni, kuna praegu ei maksta riigikogu liikme lahkumishüvitist vajaduspõhiselt nn mahajahtumisperioodiks ning seda makstakse sõltumata sellest, kas endisel parlamendiliikmel on amet, kuhu tööle asuda või mitte, erandiks on vaid riigiametisse asumine otse parlamendist. Kas mõjutab hooldajatoetuse saamine?

Loe samal teemal

Töötuskindlustushüvitise või töötutoetuse maksmise lõppemine ei mõjuta teie töötuna arvelolekut. Töötuna arveloleku lõpetamisest saate lähemalt lugeda lehelt Töötuna arveloleku lõpetamine.

Kas töövõimetuspensionär saab töötuna arvele tulla?

Jah, töövõimetuspensionär saab end töötuna arvele võtta, kui ta vastab muudele töötuna arvelevõtmise tingimustele. Loe lähemalt Kas töövõimetuspensionär saab töötuna arvele tulla?

  • Kohus kuulab ära ka nõukogu nimetatud audiitori.
  • Avaleht Suurenda uksi liige
  • Riigikogu liikme hea tava - Riigikogu

Töötuna arvelevõtmise avalduse ja vajalikud lisadokumendid saate esitada töötukassa iseteenindusportaali kaudu: arvelevõtmine. Kui olete dokumendid elektrooniliselt edastanud, peate pöörduma töötukassa konsultandi vastuvõtule. Selleks saate valida pöördumise aja endale sobivaimas töötukassa esinduses.

Kui liige mojutab liige

Täpselt samal moel mõjutab riigikogu komisjonide tööd avalik-õiguslike juriidiliste isikute nõukogude töös osalemine. Samas ei keela miski riigikogu liikmel olla näiteks mõne eraõigusliku juriidilise isiku juhatuses, osutamast kas või töövõtulepinguga töid ja teenuseid, mis viib meid tagasi seaduste hõivamise riski juurde.

  1. Suurenda 5 minutit
  2. Mehed Kuidas Zoise peenise

Olgu siinkohal veel öeldud, et on selgusetu, kui sageli riigikogu liikmetel selliseid kõrvaltegevusi on,10 aga huvide konflikt võib kõrvaltegevusest kerkida. Samuti on mujal maailmas leitud, et suurema kõrvalsissetulekuga parlamendiliikmed paistavad silma suurema puudumise arvuga parlamendist.

Mitme mütsi kandmine võibki avalduda mitte üksnes vastandlike huvide esindamises, vaid nendest kõrvalejäämises.

Poolte vahetus Poolte vahetus või pöörduste efekt on olukord, kus töökohavahetus toob kaasa korruptsiooniohu. Selle olukorra vältimiseks on ametnikel avaliku teenistuse seaduses ette nähtud aastane nn mahajahtumisaeg — parlamendiliikmetel sellist kohustust ei ole.

Värske kohtuotsus mõjutab juhatuse liikme vastutust Värske kohtuotsus mõjutab juhatuse liikme vastutust. Foto: Julia-Maria Linna Riigikohus lõi pretsedendi, leides, et kontserni kuuluva äriühingu juhatuse liige võib vabaneda isiklikust vastutusest, kui tegutseb kontserni kui terviku huvidest lähtuvalt, kuigi tütarühingule võib esmapilgul osutuda tehing kahjulikuks. Riigikohtu uue praktika kohaselt tuleb juhatuse liikme hoolsusstandardi sisustamisel arvestada ka kontsernisuhteid.

Näiteks võib tuua olukorra, kus riigikogu liige seisab hea teatud tööstusharu huvide eest, kindlustades nii endale hea hilisema töökoha selle tööstusharu ettevõttes. Või siis olukord, kus ettevõtted lubavad riigikogu liikmetele töökohti tänu nende headele kontaktidele parlamendi teiste liikmetega, lootes neid hiljem kasutada lobistidena.

Näiteks kui riigikogu liikmele pakutakse hiljem töökohta energiasektoris, sest ta on end riigikogu liikmena teemaga kurssi viinud ja temas nähakse tulevikus potentsiaali, et ärihuvisid edendada.

Hiljutises arvamusloos hoiatas Priit Hõbemägi endiste ja praeguste parlamendiliikmete transformeerumise eest avalike sihtasutuste jms juhtideks, pidades seda sisuliselt parteipoliitilise toiduahela väetamiseks, mida tehes loodavad nõukogude liikmed oma juhitud organisatsioonidele paremaid rahastamisvõimalusi.

Kuna korruptiivse tulu ja altkäemaksu puhul pole vahet, mis vormis see edastatakse, siis võib ka poolte vahetus olla üks nende vorme, mis avaldub edaspidi töökoha ja kindla igakuise sissetulekuna, mis kokkuvõttes võib olla suuremgi kui ühekordne altkäemaks. Meelehea Meelehea teema puhul on alati oht, et diskussioon taandub šokolaadi või veinipudeli tasemele, millega devalveeritakse korruptsiooni olemust.

Kuigi uurijad väidavad, et väike meeneke võib meid panna oma käitumist tänu usaldussuhtele kinkija suhtes muutma,13 on küsimus siiski selles, kas kinkija sooviks on kingisaaja mõjutamine või mitte. Igal juhul on vastutasu eest tehtud otsuste puhul põhjust rääkida korruptiivsest tulust väärtegu või altkäemaksust kuritegu.

  • Riigikogu liige ei tohi kuuluda samaaegselt kohaliku omavalitsuse volikokku Riigikogu liige ei tohi kuuluda samaaegselt kohaliku omavalitsuse volikokku Õiguskantsler Allar Jõks saatis
  • Harjutused suurendavad liiget
  • Riigikogu liige ei tohi kuuluda samaaegselt kohaliku omavalitsuse volikokku | Õiguskantsler

Omaette kategooria moodustavad diplomaatilised kingitused, mille vastuvõtmine võib osutuda keerulisemaks kui nendest loobumine nt kingiti kunagisele välisministrile Bulgaarias lammas Riigikogu liikme hea tava ütleb, et riigikogu liige ei võta vastu kingitusi ega teeneid, mis on seotud tema tööga ja ületavad tavapärase viisakuse piirid ning mis ei tulene diplomaatias või rahvusvahelistes suhetes üldtunnustatud tavadest ega ole seadusega lubatud annetused.

Seda toetavad käitumisjuhised toovad näiteks parlamendi liikmele endiselt kolleegilt sünnipäevaks kingitud šokolaadi, mis on lubatud.

Viimased seisukohad

Reaalsest huvide konfliktist saab kingituste näitel rääkida juhul, kui mõni ettevõte premeerib parlamenti ohtrate soodustustega, nt ruumide tasuta kasutusse andmine, piletite korvamine jms.

See, mis ettevõttele on turundustegevus, on avalikku võimu teostava inimese jaoks libastumisoht ja kui ei midagi enamat, siis näiline korruptsioon.

Juhatuse liikme tasustamine 1 Kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, võib juhatuse liikmele maksta tasu. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega. Juhatuse liikmel on tasude või muude hüvede vähendamise nõude esitamise korral õigus temaga sõlmitud leping ühekuulise etteteatamisega erakorraliselt üles öelda.

Huvide konflikti maandamine Üldjuhul on huvide konflikti maandamisel abiks enda taandamine ja huvide avalikustamine. Juhul, kui Riigikogu liikmel on menetletava eelnõu või vastuvõetava otsusega seotud huvisid, mis ei ole kajastatud huvide deklaratsioonis, kuid mis võivad seada kahtluse alla tema objektiivsuse, siis annab ta neist teada enne arutelu.

Tava ei hammusta, seadus aga küll ehk Pilk riigikogu liikmete huvide konfliktile — Sirp

Riigikogu liige täidab oma kohustusi rahva esindajana ning võtab selgeid ja põhjendatud seisukohti. Riigikogu liige kujundab oma seisukoha, kaaludes parimal võimalikul viisil nii huvitatud osapoolte arvamusi kui ka otsuse mõju kogu ühiskonnale.

Kui liige mojutab liige

Vajaduse korral antakse teada, kes olid otsustamisse kaasatud. Riigikogu liige valmistab ennast Riigikogu tööks põhjalikult ette ning täiendab end järjepidevalt, et aruteludes asjatundlikult kaasa rääkida.

Kui liige mojutab liige

Riigikogu liige selgitab valikute ja otsuste tagamaid ning on parlamendi töö ja oma tegevuse selgitamiseks mõistlikult kättesaadav. Riigikogu liige ei väldi küsimustele vastamist, välja arvatud juhud, kui küsimus puudutab konfidentsiaalset informatsiooni või isiklikku elu.

Kui liige mojutab liige

Riigikogu liige ei avalda talle usaldatud tundlikku informatsiooni ega kasuta seda isikliku kasu saamiseks või kellelegi eeliste loomiseks. Riigikogu liige ei anna lubadusi, mille täitmine pole tema pädevuses.