Töötukassa võtab hüvitise maksmisega osaliselt üle tööandja töötasu maksmise kohustuse. Arendusfaas — Toote elutsükli lõik, mille kestel uut toodet veel ei müüda, aga kulutusi selle loomiseks ja müümiseks juba tehakse. Share this post: SmartAccountsMaksuvaba tulu arvestamine Tagasi nõutakse hüvitis ainult nende töötajate eest, kelle töösuhe koondamise tõttu üles öeldi. Füüsilisest isikust ettevõtja FIE — Inimene, kes tegutseb ettevõtjana pakub oma nimeltasu eest kaupu või teenuseid ja on end registreerinud äriregistris.

Kõige soodsam raamatupidamine

Aastakäive — Aastane läbimüük; aasta jookusl müüdud tooted, teenused või kaubad. Abitootmine — Põhitootmist teenindav tootmistegevuse osa: energiavarustus, seadmete hooldus ja remont jm.

Agregeerimine — Mingit laadi elementide või andmete ühendamine iseseisva majandusliku mõttega terviklikuks kogumiks. Ajapalk — Palk, mida arvestatakse ajaühiku alusel ja makstaksetunni, päeva, nädala- või kuutasuna.

Teo menetlemine ne bis in idem-põhimõtte kontekstis tähendab menetlust, millel on karistusõiguslik iseloom. Menetluse kriminaalõiguslik iseloom tuvastatakse Euroopa Inimõiguste Kohtu EIK praktikas Engeli kriteeriumite järgi: esmalt tuleb vaadata teo õiguslikku kvalifikatsiooni riigisiseses õiguses, teiseks teo olemust ja kolmandaks ähvardava karistuse raskust vt nt EIK Horvaatia, p Viidatud kriteeriumite valguses on selge, et ne bis in idem-põhimõte ei hõlma kriminaalsüüdistusega sarnaste asjaolude põhjal hilisemat tsiviilvaidluse lahendamist.

Aktiivne maksebilanss — Maksebilanss on aktiivne kui laekunud summa deebetpool on suurem kui välismaale ülekantud summa kreeditpool. Algmaksumus — Vara omandamisel makstud summa, mis koosneb ostuhinnast ning soetamisega otseselt seotud väljaminekutest, sealhulgas maakleri ja panga teenustasud, registreerimise ning juriidilise ekspertiisiga seotud väljaminekud jms.

Aktiva, vara — Bilansi vasak pool, milles on andmed majandusüksuse käsutuses oleva mille tottu liige vaheneb summa kohta selle paigutuse läbilõikes.

  • Хилвар объяснил, что здесь проходит граница главного горного бастиона, оберегающего Лиз.
  • Он был представителем Диаспара, и весь Лиз судит теперь о таинственном городе по тому, что он, Олвин, говорит, по тому, как он ведет себя, по тому, как он мыслит.
  • Он сделал паузу.

Aktivast on näha, kui palju on põhivara, materjale, valmistoodangut, kui palju on saada raha müüdud toodangu eest, sularaha jm. Amortisatsioon — Põhivara majanduslik kulumine ja vananemine tehnilises mõttes.

mille tottu liige vaheneb summa Kuidas suurendada YouTubei liiget

Vara maksumuse kulumise tõttu vähenenud osa. Amortisatsioonikulu — Tootmiskuludesse kantav amortisatsioonisumma. Amortisatsiooniperiood — Raamatupidamise sise-eeskirjades määratud ajavahemik, mille kestel mingit liiki põhivara maksumus kantakse kuludesse.

Arendusfaas — Toote elutsükli lõik, mille kestel uut toodet veel ei müüda, aga kulutusi selle loomiseks ja müümiseks juba tehakse.

Partneritele

Aruandeperiood — Aruandeajavahemik; ajavahemik kuu, kvartal, aastamille kohta koostatakse raamatupdamisaruanne.

Assotsiatsioon — Liit, ühendus või organisatsioonide koondis ühiste majanduslike, poliitiliste või muude eesmärkide saavutamiseks. Atesteerimine — Tööalaste teadmiste taseme hindamine; asutuse või isiku toimimisvõime ja selle taseme hindamine ning selle kohta vastava tunnistuse väljaandmine.

Parem hilja kui mitte kunagi Ka Reformierakonna liider Siim Kallas on juba öelnud, et ta ootas Rahvaliidult sellist käitumist, kuid oli imestunud, et see tuli nii vara. Kindlasti oleks Reformierakonnale sobinud, kui Rahvaliit oleks oma erimeelsusest teatanud pärast riigieelarve ja vanemahüvitise seaduse vastuvõtmist.

Audiitorfirma — Ettevõtete audiitorkontrollile spetsialiseerunud firma, mis lepingute alusel sooritab järelevalvet klientide raamatupidamise ja raamatupidamisearuannete andmete tõelevastavuse üle. Audiitor — Atesteeritud ja audiitorivande andnud sõltumatu välisrevident, kes kontrollib, kas ettevõtte finantsaruanded peegeldavad õigesti ettevõtte majandustulemusi.

  • Töötasu hüvitist makstakse töölepinguga töötajatele: kellele ei ole kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud ning kes töötab hüvitist taotleva tööandja juures hiljemalt alates 1.
  • Элвин начал излагать свою историю с опаской, которая вскоре сменилась доверием.
  • О, физические препятствия -- они-то как раз наименее существенны.

Arvelduskonto — Pangakonto arvelduste tegemiseks; sisse- ja väljamaksete sooritamise universaalkonto. Äriidee — Idee, mida saab ära kasutada ärilistel eesmärkidel, kasu saamiseks. Ärieetika — Eetika valdkond, mis käsitleb äripraktikas ette tulevaid eetilisi ja moraalseid probleeme. Õpetus ausast ettevõtlustegevusest. Ärinimi — Äriregistrisse kantud nimi, mille all FIE või äriühing tegutseb.

Seda tuleb kasutada juhul, kui töötaja on märkinud avaldusse kindla summa, mille ulatuses ta soovib maksuvaba tulu igakuist arvestamist.

Äriplaan — Detailne ja põhjendatud ettevõtte äriidee, eesmärkide ning kavandatava äritegevuse kirjeldus koos finantsprognoosidega. Äriühing — Õiguslik vorm ettevõtlusega tegelemiseks. B Bilanss — Raamatupidamisaruanne, milles kajastatakse ettevõtte varad, kohustused ja omakapital mingil ajahetkel.

mille tottu liige vaheneb summa mojutab umberloikamist liikme suuruse suurust

Bilansipäev — Aruandeperioodi lõppkuupäev. Bioloogilised varad — Taimed, loomad ja muud elusorganismid. Brutomüügihind — Hinnakirjahind miinus kaubanduslikud mahahindlused.

Brutopalk — Töötasu, mille ettevõte arvestab töötajale tehtud töö eest.

Sellest peetakse kinni üksikisiku tulumaks, töötuskindlustus- ning kogumispensioni makse. D Debiteerimine — Konto deebetipoolele kirjendamine, s. Deebet — Konto vasak pool, millesse tehtud kirjendite summa võrra aktivakontode saldo suureneb ja passivakontode saldo väheneb.

mille tottu liige vaheneb summa Suurenda Sex Dick pumbaga

Debitoorne võlgnevus — Summad, mis tõenäoliselt laekuvad ettevõttele klientidelt neile müüdud toodangu või teenuse eest. Deposiit — Hoius, hoiule antud rahasumma või muud likviidsed varad. Deviisid — Kõik välisrahas maksevahendid alates välisriikide paberrahast ja väärtpaberitest ning lõpetades välisvekslitega. Diskonto — Veksli ennetähtaegsel väljaostmsel või edasiandmisel võlasumma nimiväärtusest tehtav mahaarvatis; võlakohustuse tähtpäevaväärtuse ja tema eest enne tähtpäeva saadava väljamakse vahe.

mille tottu liige vaheneb summa Koore suureneb peenise