Ostmiseks: 16 dollarit; amazon. Alates silmadesse tungivast turbatolmust ja suitsust, lõpetades võimalusega, et keegi vajub põlengu ajal turbasse tekkinud tühimikku. Marnie on normaalseks eluks valmis ja ta loodab just seda saada, kui abiellub oma unistuste mehega. Sellised on üldiselt võttes need erinevate nimetustega moodsad süsteemid, mis toetuvad lapse väidetavale autonoomiale ja piiramatule vabadusele ning vähendavad õpetaja autoriteeti ja tööd või isegi suruvad seda alla, andes lapsele tema kasvatamisel erilised eesõigused selliseks initsiatiiviks ja aktiivsuseks, mis on sõltumatud igast kõrgemast loomulikust või üleloomulikust seadusest. Kas sellepärast, et tekiks alternatiiv, või selleks, et saada presidendiks? Pisutades mu emotsioone George Floydi, Breonna Taylori, Ahmaud Arbery ja veel paljude enne neid tapmiste mõrvade üle, jõudsid pea peale, mis viis mind valusa ja valusa hädaldamiseni.

Paavst kutsub üles kristlikule kasvatusele 1. Esindades maa peal jumalikku Õpetajat, kes oma armastuse mõõtmatuses kogu inimkonda, isegi väärituid patuseid emmates tahtis aga erilist õrnust ja kiindumust ilmutada laste vastu ja väljendas seda ainulaadselt liigutavate sõnadega Laske lapsed minu juurde tulla1, nii oleme ka Meie igal võimalusel püüdnud üles näidata erilist isalikku armastust, mida Me nende vastu tunneme, seda eriti oma väsimatu hoolitsusega ning igal sobival juhul noorte kristlikku kasvatamist käsitleva õpetuse esitamisega.

Jumaliku Õpetaja vaimus oleme kristliku kasvatuse erinevates küsimustes pöördunud noorte ja õpetajate, isade ja emade poole kord päästvate, kord hoiatavate, kord manitsevate, kord juhatavate sõnadega.

Me oleme seda teinud hoolitsevusega, mis sobib kõigi usklike ühisele Isale, ja sellise nõudlikkusega, olgu sobival või ebasobival ajal, mida nõuab Meie karjaseamet ja mida õpetab apostel: Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, Suumi liige ei ole kahjulik, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. Kuid just meie aja üldine olukord, pidevad diskussioonid kooli ja pedagoogikat puudutavate probleemide üle erinevates maades ning soov, mida paljud teie seast, auväärsed vennad, ja teie karjade liikmed on pojalikus usalduses Meile väljendanud, samuti nagu Meie eelpool nimetatud sügav kiindumus noortesse paneb Meid otsesemalt selle küsimusega tegelema.

Pius XI ringkiri Kristlikust kasvatusest

Me ei kavatse siin käsitleda teooriat ja praktikat kogu selle ammendamatus ulatuses, vaid ainult kokku võtta peamised põhimõtted, heita täit valgust tähtsatele järeldustele ja osutada nende praktilisele rakendamisele. Olgu see mälestuseks Meie preesterlikust juubelist, mille Me pühendame erilise intentsiooni ja armastusega kallile noorsoole ja usaldame kõigi nende hoolde, kelle amet ja kohustus on nende harimine. Tõepoolest, kunagi ei ole kasvatuse üle nii palju arutletud kui meie päevil, kunagi pole olnud nii palju uute pedagoogikateooriate leiutajaid, või välja töötatud ja soovitatud nii paljusid uusi meetodeid ja vahendeid ja arutletud nende üle, mitte ainult selleks, et kasvatamist hõlbustada, vaid ka selleks, et luua uus vääramatult tõhus kasvatussüsteem, mis oleks võimeline uusi põlvkondi ette valmistama palavalt igatsetud maiseks õnneks.

Põhjus on selles, et inimesed, kelle Jumal lõi oma näo järgi ja enda sarnaseks ja määras nad elama Tema enda, lõpmatu täiuse jaoks, mõistavad tänapäeval keset kõige suuremat materiaalset progressi rohkem kui kunagi varem, et maistest hüvedest üksikinimese ja rahvaste tõeliseks õnneks ei piisa.

I Tavaline liikme suurus Kuidas suurendada peenise sellega, mida

Seetõttu tunnevad nad endas elavamalt püüdlust kõrgema täiuslikkuse järele, mille Looja ise on pannud nende mõistuslikku loomusesse ja püüavad seda täiuslikkust saavutada kasvatuse abil. Kuid näib, et paljud neist tahavad, sõna etümoloogilist tähendust liialt rõhutades, kasvatust inimloomusest endast välja meelitada ja seda ainuüksi inimloomuse enda jõul arendada.

Nii langevad nad kasvatuse küsimustes kergesti eksitusse. Selle asemel, et suunata pilk Jumalale, universumi algpõhjusele ja lõppeesmärgile, tõmbuvad nad enesesse ja sidudes end üksnes kaduvate maiste asjadega, loodavad ainult enda peale. Seega on kasvatuses vigu vältida sama tähtis nagu vältida vigu püüdlemisel lõppeesmärgi poole, millega kogu kasvatustöö on tihedalt ja vääramatult seotud. Tõesti, kuna kasvatus seisneb peamiselt inimese kujundamises selliseks, milline ta peab siin maa peal olema ja mida tegema, et pälvida ülevat lõppeesmärki, mille jaoks ta loodi, siis on selge, et ei saa olla tõelist kasvatust, mis ei oleks täielikult suunatud lõppeesmärgi poole.

Praeguses Ettenägevuse korras, see tähendab, sellest ajast peale, kui Jumal end ilmutas oma ainusündinud Pojas, kes üksi on tee, tõde ja elu,4 ei saa olla täielikku ja täiuslikku kasvatust, mis poleks samas kristlik kasvatus.

2. Teraapia mustadele meestele

Sellest näeme kristliku kasvatuse ülimat tähtsust mitte ainult üksikinimese jaoks, vaid ka perekondade ja kogu inimühiskonna jaoks, mille täiuslikkus tuleneb selle algosade täiuslikkusest. Samuti saab nendest põhimõtetest selgeks ja silmnähtavaks kristliku kasvatustöö headus, võib öelda ületamatu oivalisus, sest see püüab eelkõige tagada kasvatatavate hingele Ülimat Hüve, Jumalat, ja suurimat võimalikku maist heaolu inimühiskonnale.

Seda teeb ta tõhusaimal viisil milleks inimene on võimeline, see tähendab koostöös Jumalaga üksikisikute ja ühiskonna täiustamiseks. Kasvatus jätab tõepoolest hingele esimese, kõige tugevama ja kestvama jälje kogu eluks, nagu ütleb tuntud õpetussõna: Juhata poiss ta tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas! Kuid ükski sõna ei ilmuta kristliku kasvatustöö suurust, ilu ja üleloomulikku headust paremini kui see ülev armastusväljend, millega meie Issand Jeesus end lastega samastades kuulutab: Kes iganes ühe niisuguse lapse Suumi liige ei ole kahjulik võtab minu nimel, võtab vastu minu.

Et selles ülimalt tähtsas töös mitte vigu teha ja seda Jumala armu abil parimal võimalikul viisil juhtida, on vaja selget ja täpset ettekujutust kristliku kasvatuse peamistest aspektidest, nimelt: kelle ülesanne on kasvatada, kes on kasvatatavad, millised on kasvatuseks hädavajalikud tingimused, milline on kristliku kasvatuse eesmärk ja õige vorm vastavalt Jumala seatud korrale Tema Ettehoolduse ökonoomias. Oma põhiolemuselt on kasvatus ühiskondlik, mitte individuaalne tegevus.

Inimene on sündinud aga kolme ühiskonda, mis kõik on vajalikud, üksteisest erinevad, ja mille Jumal on harmooniliselt ühendanud. Kaks, nimelt perekond ja riik, kuuluvad loomuliku korra alla, kolmas, Kirik, üleloomuliku korra alla.

Esimene on perekond, mille seadis sisse otseselt Jumal sellele eriomase eesmärgi jaoks, milleks on järglaste sünnitamine ja kasvatamine.

Sel põhjusel on perekonnal loomupärane prioriteet ja seetõttu ka õiguste prioriteet riigi ees. Sellele vaatamata on perekond ebatäiuslik ühiskond, sest tal ei ole iseendas kõiki oma täielikuks arenguks vajalikke vahendeid, sellal kui tsiviilühiskond on täiuslik ühiskond8, omades iseendas kõik vahendid talle eriomase eesmärgi saavutamiseks, milleks on ühiskonna ajalik heaolu.

Seega seisab ta selles suhtes, see tähendab ühise hüve seisukohalt, kõrgemal perekonnast, mis jõuab oma ajalikule täiuslikkusele just tsiviilühiskonnas.

Kolmas ühiskond, kuhu inimene sünnib, kui ta ristimise läbi jõuab armu jumalikule elule, on Kirik, universaalse ulatusega üleloomulikku korda kuuluv ühiskond: Kirik on täiuslik ühiskond, sest tal on iseendas kõik nõutavad vahendid oma eesmärgi teostamiseks, milleks on inimkonna igavene pääsemine; seega on tal oma valdusalal ülemvõim.

Järelikult kasvatus, mis puudutab inimest kui tervikut, nii üksikisikut kui ühiskonna liiget, nii loomukorras kui ka armukorras, kuulub paratamatult kõigi kolme ühiskonna ülesannete hulka vastavalt Jumala Ettehoolduse korraldamisele ning kooskõlas iga ühiskonna vastavate eesmärkidega. Kiriku õigus kasvatusele Ennekõike kuulub kogu kasvatus Kirikule kahesuguse üleloomulikku korda kuuluva õiguse tõttu, mille on ainuliselt talle andnud Jumal ise ja mis seetõttu on täiesti ülimuslikud kõigi teiste loomuliku korra õiguste suhtes.

1 Kuidas jalutada minema, Katherine Centre

Esimene õigus põhineb kindlal ülesandel ja kõrgeimal õpetamisautoriteedil, mille tema jumalik Rajaja talle andis: Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: 'Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!

Jõhvi lähedal põleb suur turbaväli, Estonia laevapere liikmed saavad sel nädalal hüvituspakkumise, Tunne Kelam läheb värskena võidu peale, Lennart Meri süümevanne vaidlustati kohtus, Uuema aja väidetavad patud, Riigikohtu esimees ei poolda infosulgu süüme Viimaste aastate suurim tulekahju turbaväljadel puhkes Jõhvi lähedal AS Oru Konsu piirkonna turbavallidel juba laupäeval.

Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni'. Järelikult Kiriku "rajas tema jumalik Autor tõe tugisamba ja aluspõhjana, et õpetada kõigile inimestele jumalikku usku ja hoida talle usaldatud usupärandit tervikliku ja rikkumatuna, juhtida ja kujundada inimesi kogu nende isiklikus ja ühiskondlikus tegevuses kõlbeliselt puhtaks ja ausaks vastavalt ilmutatud õpetusele".

Teine õigus on üleloomulik emadus, mille jõul Kirik, Kristuse immakulaatne Mõrsja, sakramentide ja õpetusega hingi sünnitab, toidab ja kasvatab armu jumalikus elus. Mis puudutab tema kasvatusülesande tõelist eesmärki, see tähendab "usku ja moraalireegleid, siis Jumal on teinud Kiriku osaliseks omaenda jumalikus õpetamisametis ja andnud talle erilise jumaliku heateona eksimatuse privileegi.

5 Musta Vaimse Tervise Ressurssi Rassismi Kahjulike Mõjude Vastu Võitlemiseks | Vaim-keha

Järelikult on ta inimeste ülim ja täiesti ustav õpetaja ning tal on iseenesest loomupärane vääramatu õigus oma õpetusametit vabalt teostada". Seega on Kirikul õigus Suumi liige ei ole kahjulik kasutada igasugust inimlikku teadmist ja õpetust, mis on üksikisikute ja ühiskonna ühine pärand, ning eelkõige otsustada, mis kristlikku kasvatust aitab ja mis seda kahjustab.

Nii peab see olema, kuna Kirikul kui täiuslikul ühiskonnal on sõltumatu õigus oma lõppeesmärgile juhtivatele vahenditele, ja kuna igal õpetamise vormil, nagu igal inimlikul teol, on paratamatu seos inimese lõppeesmärgiga, mistõttu ei saa neid lahutada jumaliku seaduse reeglitest, mille hoidja, tõlgitseja ja eksimatu õpetaja on Kirik. Selle tõe on selgelt esitanud endast püha mälestuse jätnud Pius X: "Mida ka kristlane maiste asjade korras ei teeks, ei anna see talle õigust üleloomulikest hüvedest mitte hoolida.

Tõepoolest, vastavalt kristliku tarkuse õpetustele peab ta juhtima kõik asjad Ülima Hüve kui oma lõppeesmärgi poole. Peale selle, kõik ta teod, on nad siis moraalselt head või halvad, see tähendab, kas nad on kooskõlas loomuseaduse ja jumaliku seadusega või mitte, alluvad Kiriku kohtumõistmisele ja jurisdiktsioonile.

  • Need On Superfännide Sõnul Suve Oodatuimad Armastusromaanid | Tööelu
  • Et teada saada, millistest raamatutest romantikafännid praegu kõige rohkem vaimustuses on, pöördusime suhtlusvõrgustiku Goodreads poole, mis võimaldab lugejal raamatuid avastada, kataloogida, jagada ja sõpradega arutada.
  • chrome/app/resources/generated_resources_ddr.ee - chromium/src - Git at Google
  • Etheli klubi 5 musta vaimse tervise ressurssi rassismi kahjulike mõjude vastu võitlemiseks Võib öelda, et mul oli päris hea oma mustanahalises orienteerumises valges ülimuslikus maailmas.
  • Скученные на небольшой площади, обитатели города удерживали за собой уголок, куда трудно было проникнуть.

Tasub märkida, kui hästi on seda fundamentaalset katoliku õpetust osanud mõista ja väljendada ilmik, imetlusväärne kirjanik ning samal ajal sügav ja järjekindel mõtleja: "Kirik ei ütle, et moraal kuulub ainult talle, eksklusiivses mõttes, vaid et see kuulub talle oma terviklikkuses.

Ta pole kunagi väitnud, et väljaspool teda ja ilma tema õpetuseta ei saa inimene tunda ühtegi moraalitõde. Vastupidi, ta on rohkem kui üks kord selle arvamuse hukka mõistnud, sest see on ilmunud rohkem kui ühe vormi all. Ta ütleb aga, on öelnud ja ütleb alati, et oma asutamise tõttu Jeesus Kristuse poolt, ja Püha Vaimu tõttu, kelle Nagu liikme suurus normaalne liige ei ole kahjulik talle saatis Jeesus Kristuse nimel, on ainult temal see, mille ta on algselt saanud Jumalalt, ja mida ta ei kaota kunagi, nimelt moraalitõde tervikuna omnem veritatemmilles sisalduvad kõik üksikud moraalitõed, nii need, mida inimene võib õppida tundma mõistuse abil, kui ka need, mis on osa Ilmutusest või mis võivad olla sellest tuletatud.

Seepärast edendab Kirik täie õigusega kirjandust, teadust ja kunste nii palju, kui see on vajalik või kasulik kristlikuks kasvatuseks nagu ka kogu tema hingede päästmise tööks — ta rajab ja peab ülal kõiki talle selleks sobivate õppeharude ja haridusastmete koole ning institutsioone. Sellest Kiriku tööst igas kultuuriharus on tohutu kasu perekondadele ja rahvastele, kes ilma Kristuseta on kadunud, nagu Püha Hilarius õigesti märkis: "Mis võib olla maailmale veel ohtlikum kui Kristust mitte vastu võtta?

Ta on igal viisil valmis tsiviilvõimuga koostööd tegema ja hoolitsema vastastikuse mõistmise eest, kui peaksid tekkima raskused. Pealegi on Kiriku võõrandamatu õigus nagu ka hädavajalik kohus valvata oma laste kasvatamise üle kõigis, nii avalikes kui ka erainstitutsioonides, ja seda mitte ainult seal antava religioosse õpetuse, Suumi liige ei ole kahjulik ka iga teise õppeaine ja õppetöö korralduse osas, niivõrd kui nad on seotud religiooni ja moraaliga.

Suurendage liiget 12 cm Kuidas suurendada mutsi peenis

Selle õiguse rakendamist ei tohi pidada lubamatuks sekkumiseks, vaid Kiriku hinnaliseks emalikuks hoolitsuseks, mis kaitseb oma lapsi igat liiki õpetusliku ja moraalse mürgitamise ohu eest.

Pealegi ei saa Kiriku valvsus tekitada segadust, vaid vastupidi, see osutab hinnalist abi perekondade ja tsiviilühiskonna õigeks korraldamiseks ja heaoluks, sest hoiab noortest eemal moraalse mürgi, mis selles kogenematus ja muutuvas eas tungib kergesti meeltesse ja levitab kiiresti oma hukatuslikku mõju. Nagu meid oma tarkuses on hoiatanud Leo XIII, ilma korraliku religiooni- ja moraaliõpetuseta "on iga vaimukultuur kahjulik, sest noored inimesed, kes ei ole harjunud Jumalat austama, on võimetud taluma voorusliku elu piiranguid, ja kuna nad pole kunagi õppinud endale midagi keelama, siis võib neid kergesti panna riike kukutama.

Kiriku ülesanne kasvatusalal ulatub eranditult iga rahvani, vastavalt Kristuse käsule tehke jüngriteks kõik rahvad,19 Suumi liige ei ole kahjulik maa peal pole võimu, mis võiks seaduslikult sellele vastu seista või seda takistada. Eelkõige ulatub see üle kõigi usklike, kelle eest ta hella emana virgalt hoolt kannab. Nende pärast on ta läbi sajandite loonud ja edendanud paljusid koole ja institutsioone igas õppeharus.

Tõepoolest, nagu Me hiljuti ütlesime, "kaugel keskajal, kui oli nii palju mõned on isegi öelnud, et liiga palju kloostreid, kirikuid, kolleegiumikirikuid, toom- või teisi kapiitleid, oli neist igaühe juures õppimise ja õpetamise, kristliku hariduse andmise koht.

Kuidas mojutada sigarette tuleb lisada kõik ülikoolid, mis olid levinud üle kõigi maade, ning seda alati Püha Tooli ja Kiriku initsiatiivil ja kaitse all. See hiilgav vaatepilt, mis on täna seda veelgi enam, sest see on meile lähemal ja ajastu tingimuste tõttu suurejoonelisem, oli kõigi aegade vaatepilt.

suurendada peenist enne ja parast Video suurendamiseks pikkuse suurendamiseks

Need, kes õpivad tundma ajaloolisi sündmusi ja võrdlevad neid omavahel, on hämmastunud, mida Kirik on olnud võimeline neis asjus tegema, hämmastunud viisi üle, millega tal on õnnestunud täita Jumala antud ülesannet kasvatada inimpõlvkondi kristlikus vaimus ja on saavutanud sealjuures kõikjal nii palju vilju ja suurepäraseid tulemusi.

Kuid kui me imetleme, et Kirik on kõigil aegadel olnud võimeline enda ümber koguma ja harima sadu, tuhandeid, miljoneid õpilasi, pole mitte vähem imetlusväärne, mida ta on saavutanud mitte ainult hariduse, vaid ka tõelise eruditsiooni alal. Nii palju kultuuri- ja tsivilisatsiooniväärtusi ja kirjandust on pääsenud hävingust tänu tegevusele, millega Kirik isegi kaugetel barbaarsetel aegadel valas nii heledat valgust kirjanduse, filosoofia, kunsti ja eriti arhitektuuri valdkonda. Kirik on olnud suuteline seda kõike tegema sellepärast, et tema kasvatusülesanne hõlmab samuti uskmatuid — sest kõik inimesed on kutsutud astuma Jumala kuningriiki ja saama igaveseks päästetud.

Nii nagu meie päevil asutavad tema misjonärid tuhandete kaupa koole veel mittekristlikesse maadesse ja piirkondadesse Gangese kallastelt kuni Kollase jõeni ja Vaikse ookeani suurte saarte ja arhipelaagideni, Mustalt Mandrilt kuni Tulemaani ja külmunud Alaskani, nii on Kirik igal ajastul oma misjonäride kaudu õpetanud kristlikku elu ja tsivilisatsiooni erinevatele rahvastele, kes nüüd kuuluvad tsiviliseeritud maailma kristlike rahvaste hulka.

Seega on ilmne, et nii õiguse poolest kui ka faktide jõul kuulub õpetamisülesanne erilisel viisil Kirikule ja eelarvamustest vabadel vaimudel ei saa olla mõistlikku motiivi Kirikule selles tegevuses vastu rääkida või takistada tal täitmast tööd, mille kosutavaid vilju maailm täna maitseb. Kiriku õigus kasvatusele on täielikus kooskõlas perekonna ja riigi õigustega kasvatuse alal See on õige seda enam, et perekonna ja riigi õigused ning isegi üksikisiku õigused, mis puudutavad õiglast Suumi liige ei ole kahjulik teadustöödes, teaduslikes meetodites ja igasuguses ilmalikus kultuuris üldiselt, pole Kiriku ülimuslikkusega vastuolus, vaid on sellega Suumi liige ei ole kahjulik kooskõlas.

Selle kooskõla peamine põhjus, üleloomulik kord, millele Kirik võlgneb oma õigused, ei kahanda vähimalgi määral loomulikku korda, kuhu kuuluvad teised nimetatud õigused, vaid ülendab loomulikku ja täiustab seda.

Ettevalmistused liikme suurendamiseks kuni 10 cm Kiiresti suurendada fotoliige

Mõlemad korrad abistavad ja täiendavad teineteist proportsioonis, mis vastab nende olemusele ja väärikusele, sest mõlemad lähtuvad Jumalast, kes ei saa iseendale vastu rääkida: Tema töö on täiuslik, sest kõik Tema teed on õiged. See kooskõla saab veelgi selgemaks, kui vaadelda lähemalt ja üksikasjalikumalt perekonna ja riigi kasvatusülesandeid.

Perekonna õigus kasvatusele Perekonnal on loomupärane kasvatusõigus Kõigepealt, Kiriku kasvatusülesanne langeb imepäraselt kokku perekonna omaga, sest mõlemad lähtuvad Jumalast tähelepanuväärselt sarnasel viisil. Jumal annab perekonnale loomulikus korras viljakuse, mis on elu põhialus ja järelikult ka kasvatamise põhialus, annab talle ka autoriteedi kui korra põhialuse. Ingellik Doktor22 ütleb oma tavalise mõtteselguse ja stiilitäpsusega: "Lihane isa osaleb erilisel viisil põhialuses, mis oma universaalsuses asub Jumalas Isa on sugupõlvede, kasvatuse ja distsipliini ning kõige muu põhialus, mis puudutab inimelu täiustamist.

Seega sai perekond otse Loojalt ülesande ja järelikult ka õiguse järglasi kasvatada, võõrandamatu õiguse, sest see on lahutamatult seotud range kohustusega. See õigus seisab eespool tsiviilühiskonna ja riigi ükskõik millist õigust ja on seetõttu puutumatu ükskõik millise maise võimu poolt. Suumi liige ei ole kahjulik õiguse puutumatust tõestab Püha Thomas järgnevalt: "Loomult on poeg tõepoolest midagi isa sarnast Seega oleks loomuõiguse vastane, kui laps võetaks enne, kui ta hakkab mõistust kasutama, vanemate hoole alt ära või kui tehtaks vanemate tahte vastaselt mingi teda puudutav korraldus.

Selles küsimuses väljendab Kiriku tarkust täpselt Suumi liige ei ole kahjulik selgelt Kanoonilise Õiguse Koodeks, kaanon "Vanematel on range kohustus hoolitseda oma laste religioosse ja moraalse kasvatamise eest, agu ka nende kehalise ja kodanikuettevalmistuse eest, nii kaua kui nad seda saavad teha, ja kanda hoolt ka nende ajaliku heaolu eest.

Suurenda peenise inimesi Kuidas suurendada suguelundite elundite fotot

Selles küsimuses on inimkonna kaine praktiline mõistus täielikult üksmeelne, nii et sellega oleksid otseses vastuolus need, kes söandaksid väita, et lapsed kuuluvad riigile enne, kui nad kuuluvad vanematele, ja et riigil on tingimusteta õigus neid kasvatada. Talumatu on nende Diudid liikme paksuse suurendamiseks põhjendus, et inimene sünnib esiteks Suumi liige ei ole kahjulik ja kuulub seetõttu esiteks riigile.

Nad ei mõtle sellele, et enne kodanikuks saamist peab inimene olemas olema ja olemasolemine ei tule riigist, vaid vanematest, nagu Leo XIII targalt väitis: "Lapsed on midagi isast, nii-öelda isa isiku avardus, ja et olla täiesti täpne, nad astuvad tsiviilühiskonda ja saavad osaks sellest mitte otseselt iseenda, vaid perekonna kaudu, kuhu nad sündisid.

Leo XIII väidab teises mälestusväärses entsüklikas, kus ta võtab kokku vanemate õigused ja kohustused: Mis peenise suurus on normaalne poolest on vanematel õigus lapsi kasvatada, kuid selle lisakohustusega, et lapse kasvatamine ja harimine peab olema kooskõlas lõppeesmärgiga, mille jaoks ta Jumala õnnistusega sündis. Seepärast on vanemate kohuseks teha kõik pingutused, et selles vallas hoida ära igasugune sekkumine oma õigustesse, ja kindlustada, et laste kasvatamine kui nende kristlik kohus jääb nende kontrolli Suumi liige ei ole kahjulik, eelkõige aga keelduda neid saatmast koolidesse, kus on oht, et nad imevad endasse jumalakartmatuse surmavat mürki.

Peab ka meeles pidama, et perekonna kohustus laste kasvatamiseks ei haara mitte ainult religioosset ja moraalset kasvatust, vaid samuti kehalist ja kodanikukasvatust,30 niivõrd, kuivõrd see puudutab ka religiooni ja moraali.

Ka kaasaegsed riigid tunnistavad seda lastevanemate eesõigust Seda perekonna vaieldamatut õigust on erinevatel aegadel tunnistanud rahvad, kes on oma tsiviilsätetes hoolitsenud loomuõiguse austamise eest. Et tuua üks näide hiljutiste hulgast, lahendas Ameerika Ühendriikide Ülemkohus väga tõsise vastuolu, kuulutades, et riigi kompetentsi ei kuulu vähimalgi määral üheainsa haridustüübi kehtestamine, sundides lapsi haridust saama ainult avalikes koolides, ja põhjendas seda loomuseaduse alusel: laps ei ole ainult mingi riigi loodu — neil, kes teda toidavad ja tema saatust juhivad, on üleva kohustusega seotud õigus teda kujundada ja ette valmistada tema teiste kohustuste täitmiseks.

Ajalugu tunnistab, kuidas — eriti nüüdisajal — riik on tarvitanud ja tarvitab vägivalda õiguste kallal, mille Jumal on perekonnale andnud. Samal ajal näitab see suurepäraselt, kuidas Kirik on neid õigusi alati kaitsnud.

Parim tõend selle kohta on eriline usaldus, mida lastevanemad katoliku koolide vastu tunnevad, nagu Me seda oma hiljutises kirjas Kardinal Riigisekretärile kirjutasime: "Perekond on vaistlikult aru saanud, et nii peab see olema, ja kristluse kõige varasematest aastatest kuni meie päevini on isegi vähese usuga või uskmatud isad ja emad pannud miljonite kaupa oma lapsi Kiriku rajatud ja juhitud haridusasutustesse.

See on Jumala antud vanemlik instinkt, mis paneb neid Kirikut usaldama, olles kindel, et leiab temas perekonnaõiguste kaitsja ja selle harmoonia, millega Jumal on kõik asjad korraldanud. Kirik on tõepoolest teadlik oma jumalikust ülemaailmsest ülesandest ja kõigi inimeste kohustusest praktiseerida ainsat õiget religiooni ning seepärast ei väsi ta kunagi kaitsmast oma õigust ja tuletamast vanematele meelde nende kohustust ristida kõik katoliiklikele vanematele sündinud lapsed ja nad kristlastena üles kasvatada.

Teisalt valvab ta Suumi liige ei ole kahjulik armukadedalt perekonna puutumatu Kuidas suurendada suguelundeid inimeste poolt üle lapsi kasvatada, et ei nõustu kunagi, välja arvatud erakorralistel asjaoludel ja erilise ettevaatusega, ristima uskmatute lapsi või hoolitsema nende kasvatamise eest vastu nende vanemate tahtmist, kuni lapsed saavad ise valida ja vabalt usku vastu võtta.

Paavst kutsub üles kristlikule kasvatusele 1. Esindades maa peal jumalikku Õpetajat, kes oma armastuse mõõtmatuses kogu inimkonda, isegi väärituid patuseid emmates tahtis aga erilist õrnust ja kiindumust ilmutada laste vastu ja väljendas seda ainulaadselt liigutavate sõnadega Laske lapsed minu juurde tulla1, nii oleme ka Meie igal võimalusel püüdnud üles näidata erilist isalikku armastust, mida Me nende vastu tunneme, seda eriti oma väsimatu hoolitsusega ning igal sobival juhul noorte kristlikku kasvatamist käsitleva õpetuse esitamisega. Jumaliku Õpetaja vaimus oleme kristliku kasvatuse erinevates küsimustes pöördunud noorte ja õpetajate, isade ja emade poole kord päästvate, kord hoiatavate, kord manitsevate, kord juhatavate sõnadega. Me oleme seda teinud hoolitsevusega, mis sobib kõigi usklike ühisele Isale, ja sellise nõudlikkusega, olgu sobival või ebasobival ajal, mida nõuab Meie karjaseamet ja mida õpetab apostel: Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. Kuid just meie aja üldine olukord, pidevad diskussioonid kooli ja pedagoogikat puudutavate probleemide üle erinevates maades ning soov, mida paljud teie seast, auväärsed vennad, ja teie karjade liikmed on pojalikus usalduses Meile väljendanud, samuti nagu Meie eelpool nimetatud sügav kiindumus noortesse paneb Meid otsesemalt selle küsimusega tegelema.

Seega on Meie valduses, nagu Me eelpool toodud kõnes märkisime, kaks ülimalt tähtsat tõsiasja: "Kirik annab perekondade käsutusse oma õpetamis- ja kasvatusameti ning perekonnad kiirustavad sellest kasu saama ning usaldavad Kirikule sadade ja tuhandete kaupa oma lapsi.