Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud liikmetest. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti. Juhatuse liikmetega sõlmib lepingu nõukogu poolt volitatud isik. Juhatuse koosseis ja selles tehtud muudatused avalikustatakse Aktsiaseltsi veebilehel viie 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Lepingus määratletakse juhatuse liikmete õigused ja kohustused, tasustamise kord ning Aktsiaseltsi juhtimise ja esindamise seisukohalt tähtsust omavad teised asjaolud.

Liikmeks arvatakse liikmeks vastuvõtmise kohta jõustunud juhatuse otsuse kuupäevast. Juhatuse otsus jõustub sisseastumismaksu tasumise kuupäevast.

Igasuguste ja suuruste liikmed

Kollektiivliikme liikmemaksu arvestuse alused on samad, kuid arvestatakse kõigi liikmete summeeritud näitajaid. Alaliitude liikmemaksu suurus määratakse juhatuse poolt koostöökokkuleppe alusel.

Liikmemaksu arvestuse aluseks võetakse ettevõtte eelmise majandusaasta käive. Liikmemaksu tasutakse reeglina 1 kord poolaastas.

Igasuguste ja suuruste liikmed

Liikmemaksu tasumise tähtaeg on poolaasta kahe esimese kuu jooksul. Esimese poolaasta eest esitatakse liikmemaksu arve viimase auditeeritud majandusaasta aruandes esitatud käibe andmete alusel või ettevõtte poolt perioodi alguses esitatud liikme ankeedis deklareeritud viimase majandusaasta käibe andmete alusel.

Teise poolaasta eest esitatakse liikmemaksu arve vastavalt eelmise majandusaasta auditeeritud majandusaasta aruandes esitatud käibe andmetele. Kui esimesel poolaastal liikmemaksu Igasuguste ja suuruste liikmed esitatud käibeandmed erinevad ettevõtte eelmise majandusaasta auditeeritud majandusaasta aruandes esitatud käibe andmetest, siis korrigeeritakse esimese poolaasta eest tasutud liikmemaks vastavalt ettevõtte eelmise majandusaasta Optimaalne oma suuruse optimaalne liige käibele ja saadud erinevused tasaarveldatakse teise poolaasta eest esitatava liikmemaksu arvega.

Kui EEEL liige ei ole tasunud liikmemaksu arvestusperioodi kolme esimese kuu jooksul ilma mõjuva põhjuseta, lõpetatakse võlgnikele teenuste osutamine, info edastamine, soodustuste andmine.

Kahel järgneval arvestusperioodil liikmemaksu mittetasunud liikmed arvatakse EEEL liikmest välja.

Igasuguste ja suuruste liikmed

Liikmemaksu võlgnevus nõutakse sisse seaduses ettenähtud korras. Arvestusperioodi jooksul väljaastumise korral tasutud liikmemaksu ei tagastata. Need EEEL liikmed, kes käesoleva reglemendi p. Eesti Ehitusettevõtjate Liidu liikmete õigused 1.

  1. Põhikiri | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi
  2. Mittetulundusühing Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi edaspidi ühing on loodud sporditegevuse edendamiseks avalikes huvides ning Tartu Ülikooli edaspidi ülikool kehakultuuriteaduskonna õppe- ja teadustöö toetamiseks.
  3. Kuidas valida liikme suurus
  4. Kuidas kusitlust suurendada

Osaleda otsustava hääleõigusega Liidu üldkoosolekul; 2. Valida ja olla valitud Liidu juht- ja kontrollorganitesse; 3.

Osaleda Liidu poolt korraldavatel üritustel ning kasutada tema teenuseid; 4.

Astu liikmeks

Kasutada Liidu sümboolikat vastavalt kehtestatud reglemendile; 5. Osaleda põhikirjas etteantud korras Liidu töös ja selle juhtimises ning vabalt tutvuda Liidu dokumentatsiooniga; 6. Ühineda alaliiduks või regionaalseks liiduks. Eesti Ehitusettevõtjate Liidu liikmete kohustused 1. Järgida Liidu tegevuses osalemisel põhikirja ja Liidu juhtorganite otsuseid; 2.

Tasuda üldkoosoleku poolt reglementeeritud suuruses ja tähtajaks liikmemaksu; 3. Esitada kaks korda aastas Liidu liikmete ankeedi juhatuse poolt heakskiidetud vormis ja tähtajaks ning anda enda kohta tõest informatsiooni; 4.

Igasuguste ja suuruste liikmed

Teatada Liidu juhatusele Liidu liikmete arvestuse pidamiseks oma asukoha ja aadressi, äriühingute nime ja muudest muudatustest kirjalikult hiljemalt ühe kuu jooksul pärast nende muutumist; 5.

Tasuda Liidu liikmemaksu jooksva arvestusperioodi eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb arvestusperioodi kestel; 6. Hoiduda igasugusest tegevusest, mis kahjustab Liidu mainet; 7.

Igasuguste ja suuruste liikmed

Osutada kaasabi Liidu eesmärkide saavutamisel.