See jäi, kuna mul on võimalus seda e-maili edasi kasutada. Maavanema korraldus 1 Maavanem annab seaduse või Vabariigi Valitsuse määruse alusel ja täitmiseks korraldusi. Erandina arvatakse kõik ajateenijad tavaleibkondade üldkogumist välja, kui andmeid kogutakse tööjõu valdkonnas.

Fort Aero: meil pole mingit seost Bank Rossijaga

Artikkel 3 Statistiliste üldkogumite ja vaatlusüksuste tehnilised tunnused 1. Vaatlusüksused on tavaleibkonnad või tavaleibkondade liikmed.

Kui isik elab tavaliselt rohkem kui ühes elukohas, on tema alaliseks elukohaks see, kus ta veedab enamiku aja aastast, olenemata sellest, kas see asub mujal samas riigis või välismaal. Alaliselt hotellides elavad isikud arvatakse tavaleibkondade üldkogumist põhimõtteliselt välja.

Robert Roode: mina ei ole tankist

Tavaleibkondadest võidakse välja arvata isikud, kelle peavarju- ja toimetulekuvajaduse katab eespool määratletud asutus ja kes on konkreetseks andmekogumiseks kindlaks määratud vaatluskuupäeval seal elanud või tõenäoliselt elavad seal 12 kuud või kauem.

Kohustuslikus sõjaväeteenistuses isikud ajateenijad arvatakse tavaleibkondade üldkogumisse, kui nende teenistus kestab vähem kui 12 kuud või kui nad veedavad märkimisväärse osa ajast perekonna eluasemes ning on kohustusliku sõjaväeteenistuse ajal oma vanemate, eestkostjate või muude pereliikmete ülalpidamisel.

Kas liikme suurus edastatakse tema pojast

Erandina arvatakse kõik ajateenijad tavaleibkondade üldkogumist välja, kui andmeid kogutakse tööjõu valdkonnas. Olenemata sellest, kas alalised elanikud on muude tavaleibkonna liikmete sugulased, käsitatakse neid mitmeliikmelise tavaleibkonna liikmetena, kui nad jagavad muude leibkonna liikmetega leibkonna sissetulekut või majapidamiskulusid.

Kas liikme suurus edastatakse tema pojast

Korteri- või majakaaslasi, kes elavad elamuüksuses eluruumide jagamise põhimõttel ja jagavad üksnes eluasemega seotud kulusid, kuid mitte leibkonna sissetulekut, ei käsitata selles elamuüksuses elava mitmeliikmelise tavaleibkonna liikmetena, isegi kui nad jagavad mõnesid muid majapidamiskulusid. Kui pole võimalik kindlaks teha, kas täidetud on ühe- või mitmeliikmelise tavaleibkonna kriteeriumid, tuleb võtta arvesse Liikme suuruste vahenemine arvamust tema olukorrast seoses samades eluruumides elavate muude isikutega.

Kui samades eluruumides elab mitu tavaleibkonda, püüavad liikmesriigid registreerida andmed kõigi asjaomastes eluruumides elavate leibkondade kohta.

Kas liikme suurus edastatakse tema pojast

Liikmesriigid püüavad igati vältida sama isiku registreerimist kaks korda. Isiku jaoks, kes töötab nädala sees perekonna eluasemest eemal ja naaseb tavaliselt nädalavahetusel perekonna eluasemesse, on alaliseks elukohaks tema perekonna eluase, olenemata Kas liikme suurus edastatakse tema pojast, kas tema töökoht asub mujal samas riigis või välismaal.

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

Põhi- ja keskkooliõpilaste jaoks, kes viibivad kooliaasta vältel perekonna eluasemest eemal, on alaliseks elukohaks perekonna eluase, olenemata sellest, kas nad omandavad haridust mujal samas riigis või välismaal.

Ülalpeetava lapse puhul, kes elab vaheldumisi kahes elukohas, peetakse alaliseks elukohaks seda, kus ta veedab enamiku oma ajast.

  1. Eesti keele käsiraamat
  2. Vähemalt ühe ettevõtte kasutatava lennuki varasema omaniku äriniidistik viis Putini sõprade pangani ning Gazpromini.
  3. Liikme suurus 14 aastat vana
  4. Sissejuhatus Lauseõpetus ja lause Lauseõpetus ehk süntaks on grammatika osa, mis kirjeldab lausete ehitust - missugustest osadest lause koosneb ja missugused on nende osade seosed ja funktsioonid.
  5. Vabariigi Valitsuse seadus – Riigi Teataja
  6. Välisministeeriumi valitsemisala 1 Välisministeeriumi valitsemisalas on ettepanekute tegemine riigi välispoliitika kavandamiseks, välislepingute ja välismajandusega seotud küsimuste lahendamine, Eesti Vabariigi suhtlemise korraldamine välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, Eesti riigi ja kodanike huvide kaitsmine välisriikides ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.

Kui laps veedab sama palju aega mõlema eestkostja või vanema juures, peetakse tema alaliseks elukohaks selle eestkostja või vanema elukohta, kes saab lapsetoetust, või selle eestkostja või vanema elukohta, kes kannab suurema osa lapsega seotud kuludest.

Kui ükski eespool nimetatud asjaoludest ei kehti, käsitatakse lapse alalise elukohana seda elukohta, kus ta oli konkreetseks andmekogumiseks kindlaks määratud vaatluskuupäeval. Kestevandmete kogumise korral käsitatakse last, kes elab vaheldumisi kahes elukohas, eri andmekogumisetappides samas elukohas elavana, välja arvatud juhul, kui elukorraldus on muutunud.

Kas liikme suurus edastatakse tema pojast

Sissetuleku ja elamistingimuste ning tarbimise valdkonna andmete kogumise korral kohaldatakse järgmisi täiendavaid erieeskirju: a isikute puhul, kes elavad pikema aja jooksul töötamise eesmärgil perekonna eluasemest eemal kas mujal samas riigis või välismaal, käsitatakse perekonna eluaset alalise elukohana, kui nad panustavad märkimisväärselt leibkonna sissetulekusse ja pole muu tavaleibkonna alalised elanikud; b kolmanda taseme haridust omandavate õppurite puhul, kes viibivad oma kõrgkooliõpingute vältel perekonna eluasemest eemal kas mujal samas riigis või välismaal, käsitatakse perekonna eluaset alalise elukohana, kui nad kasutavad leibkonna sissetulekut ja pole muu tavaleibkonna alalised elanikud.

Põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid otsustada selles lõikes sätestatud eeskirju mitte kohaldada.

Kas liikme suurus edastatakse tema pojast

Neil juhtudel peavad liikmesriigid kirjeldama kohaldatud kriteeriume kvaliteediaruannetes ja tagama nõuetekohase andmete esitamise leibkondadevaheliste rahasiirete kohta, sealhulgas õppuri nimel tehtud maksete kohta.

Selles lõikes sätestatud eeskirjad võivad olla kohaldatavad ka muudes valdkondades, millisel juhul tuleb nende kohaldamist kirjeldada kvaliteediaruannetes. Artikkel 5 Muutujate kirjeldus ja statistilised liigitused Käesoleva määruse lisas on esitatud mitmele andmekogumile ühiste muutujate kirjeldused ja liigitus.

Artikkel 3 Statistiliste üldkogumite ja vaatlusüksuste tehnilised tunnused 1. Vaatlusüksused on tavaleibkonnad või tavaleibkondade liikmed.

Artikkel 6 Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Kas liikme suurus edastatakse tema pojast

Brüssel,