Peasekretäri ametikoht võib olla tasustatud vastavalt liidu üldkoosolekul kinnitatud eelarves määratud piirides. Volinike kogu esimehel on häälte võrdse jaotumise korral otsustav hääl. Üks esindaja ei või esindada rohkem kui kahte liiget.

Liidu liikmel on kõik seadusega, käesoleva põhikirjaga ja Liidu organite otsustega Liidu liikmele ettenähtud kohustused. Muuhulgas on liikmel kohustus: järgida Liidu põhikirja ning täita Liidu organite otsusega liikmele ettenähtud kohustusi; arendada ja harrastada discgolfi; oma esindajate kaudu osaleda korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute ja Liidu valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös; tasuda õigeaegselt liikmemakse; kasutada heaperemehelikult ning säästlikult Liidu vara; hoida ja kaitsta Liidu head nime, seista Liidu eesmärgi ja põhimõtete eest.

EKFL põhikiri

Põhikiri on kinnitatud Eesti Discgolfi Liidu Kas teil tekkis liitumise osas küsimusi? Eesti Discgolfi Liit on mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud discgolfi arendamisele Eestis. Kutsutud osavõtjatele nähakse ette võrdne osalemistasu, mille suurus määratakse võistlustingimustes ning see on vähemalt vastavuses väljakujunenud konsultatsiooni- ja projekteerimisteenuse hindadega. Kutsutud osavõtjatega võistluse puhul võib võitjatele määrata avalike võistluste põhimõttel lisaauhinnad p 9.

Kui avalikul võistlusel hindamisele kuulunud tööde arv osutub võrdseks kõigi auhindade arvuga pluss kolm või väiksemaks sellest, Voistluste liikme suurus žürii osa auhindu ära jätta. I auhind jäetakse ära üksnes siis, kui žürii tunnistab võistluse ühtlasi ebaõnnestunuks või otsustab järgmise etapi korraldamise vajalikkuse. Žürii ei saa auhindade suurusi muuta. Erandina võib žürii ilmselgelt võrdsete võistlustööde korral auhindadeks määratud summad ümber jagada, andes neile töödele võrdsed auhinnad, mille suurus on jagatavate auhindade aritmeetiline keskmine.

I preemiat ja preemiafondi suurust ei ole õigus vähendada. Auhinnad ja osalemistasud maksab välja peakorraldaja, kui võistlustingimustes pole määratud teisiti. Nimekaardil märgitud isiku te le makstakse auhind või osalustasu välja hiljemalt ühe kuu jooksul pärast võistlustulemuse väljakuulutamist nimekaardil märgitud arvelduskonto de le.

Auhinna väljamaksmisel füüsilisele isikule on maksjal õigus pidada sellest kinni tulumaks. Auhindu ja osalemistasusid ei maksustata muude maksudega. Avaliku võistluse kuulutab peakorraldaja välja meedias, sh vähemalt ühes üle-eestilises päevalehes ja korraldajate veebisaitidel. Riigihanke puhul kuulutab hankija võistluse lisaks välja ka riigihangete registris. Rahvusvahelise võistluse väljakuulutamise teate saadab peakorraldaja lisaks rahvuslikesse arhitektide liitudesse ja suuremate rahvusvahelise levikuga arhitektuuriajakirjade toimetustele.

Kutsutud võistlus kuulutatakse välja võistlustingimuste saatmisega kutsutud osavõtjatele. Võistluse väljakuulutamisest kuni võistlustööde esitamise tähtajani on aega vähemalt kolm kuud. Avaliku võistluse tingimusi väljastatakse kuulutuses märgitud kohtades digitaalselt ja vajaduse korral paberkandjal.

Korraldajad võivad nõuda võistlejatelt registreerimist ja registreerimistasu maksmist. Nad võivad nõuda tasu ka üksnes Voistluste liikme suurus võistlustingimuste eest, pakkudes võistlustingimusi digitaalselt tasuta. Võistlusest osavõtjad võivad esitada põhjendatud ja asjassepuutuvaid küsimusi võistlustingimuste täpsustamise kohta. Küsimuste esitamise ja vastamise kord täpsustatakse võistlustingimustes. Küsimuste esitamise viimane tähtaeg on 2 nädalat enne võistlustööde esitamise tähtaega. Küsimustele vastab võistluse toimkond või sekretär, konsulteerides võistlustingimuste vastava osa koostajaga.

Extender omatehtud liikme suurendamiseks Masturbatsioon suureneva liikmega

Küsimustele tuleb vastata 5 tööpäeva jooksul. Võistluse korraldajad tagavad küsimuste esitajate anonüümsuse ning kõikide küsimuste-vastuste kättesaadavuse võrdselt kõikidele osavõtjatele.

Juhend — Libahundi Jälg

Kui korraldaja peab vajalikuks võistlejate kvalifitseerimist, siis kvalifitseerimisdokumentide esitamiseks määratakse võistlustingimustes tähtaeg, mis on hea tava kohaselt hiljemalt 2 kuud enne võistlustööde esitamise tähtaega. Kvalifitseerimiskomisjoni töö korraldatakse järgmiste põhimõtete järgi: Võistlustöid võetakse vastu võistlustingimustes määratud aadressil.

Zodiac Signs liikme suurus Kas liikme suurus soltub rahvusest

Vastuvõtja tagab tööde vastuvõtmise kuni tingimustes märgitud kuupäeva ja kellaajani. Võistlusest osavõtja võib saata võistlustöö posti või kullerteenusega. Saadetud võistlustööl peab olema hiljemalt võistluse tähtajana märgitud kuupäeva postitempel. Võistlustingimustega saab korraldada saadetud tööde vastuvõtmise kahel viisil: Sel juhul pole vastuvõtjal pärast selle kuupäeva tööpäeva lõppu kohustust tööd vastu võtta; Sel juhul ootab vastuvõtja ära kõik õigel ajal postitatud ning mõistliku aja jooksul Eesti võistluse puhul kuni üks nädal, rahvusvahelise võistluse puhul kuni üks kuu saabuvad tööd, võttes vajaduse korral ühendust vastava posti- või kullerteenuse pakkujaga.

Kuidas suurendada oma liikme ilma tervise kahjustamata Millised suurused peenise

Võistlusest osavõtja esitab kogu võistlusele esitatava materjali ilma märgusõna ja väliste eraldusmärkideta pakendis. Võistlustöö võtab vastu selleks volitatud isik, kes peab tagama võistlustööde anonüümsuse ning ei tohi olla žürii liige, varuliige ega ekspert. Juhatuse liikmeks ei või olla isik, kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustiku §-le 49 või kohaldanud juhatuse liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti isik, kellel on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb liit, või kellel on keelatud olla juhatuse liige seaduse või kohtulahendi alusel.

Liidu juhatuse liikmed peavad oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema liidule Liidu juhatuse liikmed peavad omavahelistes suhetes järgima hea usu põhimõtet ja arvestama üksteise õigustatud huve. Liidu juhatuse liige peab oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimima heas usus.

Võistlused / Arhitektuurivõistluste juhend

Juhatuse liige peab järgima Voistluste liikme suurus tegevuses liidu juhatuse liikmena üksnes liidu huve, sealhulgas ei tohi liidu juhatuse liige enda isiklikke huve eelistada liidu huvidele ning peab vältima huvide konflikti.

Liidu juhatuse liige on kohustatud vältima nii sattumist huvide konflikti kui Suurenda foto peenise tegutsemist huvide konflikti olukorras.

Liidu presidendiks ja asepresidendiks ei tohi olla isik, kes on kas omandisuhte, töösuhte või mistahes muu teenuse osutamise suhte kaudu seotud mistahes liidu liikmega.

Liidu juhatuse liikmete huvide konflikti vältimiseks tohib liidu juhatusse kuuluda iga liidu liikme osanikest või aktsionäridest, samuti iga liidu liikme emaettevõtte osanikest, aktsionäridest ning iga liidu liikmega kas tööalaselt või muu lepingu sealhulgas töövõtulepingu, käsunduslepingu alusel seotud isikutest kokku mitte rohkem kui üks isik.

Juhatuse liige peab enne tema valimist liidu juhatuse liikmeks teavitama üldkoosolekut oma seotusest mistahes liidu liikmega, samuti peab ta teavitama juhatust koheselt peale sellise seotuse teket, kui liidu juhatuse liikmeks valitud juhatuse liikmel tekib selline seotus peale tema liidu juhatusse Ka iga liidu liige peab enne juhatuse valimist teavitama üldkoosolekut tema poolt ülesseatud kandidaadi kas tööalasest või muu lepingu töövõtulepingu, käsunduslepingu alusel seotusest mistahes liidu liikmega.

Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häältearv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liidu liikmetest või nende esindajatest. Iga kandidaadi osas viiakse läbi eraldi hääletus. Hääletus on salajane ja selle tulemused avatakse pärast kõikide kandidaatide läbihääletamist, kui üldkoosolekul osalejad ei otsusta üldkoosolekul teisiti.

Kui kaks või enam kandidaati koguvad võrdse arvu hääli, korraldatakse nende vahel vajadusel järelvalimised, kusjuures järelvalimised võidab see kandidaat, kes saab teistest enam hääli.

Wikkelhouse: pick your modular segments \u0026 click them together

Juhul, kui üks või mitu juhatuse liiget jääb valimata põhjusel, et ta ei saanud üle poole üldkoosolekul osalejate häältest, korraldatakse mittevalitute osas järelvalimised või esitatakse uued kandidaadid. Sellisel juhul ei ole nõutav, et otsuse poolt oleks üle poole üldkoosolekul osalenud liikmete või nende esindajate häältest ja valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

Suured suurused Kahjulikud Video Kuidas kiiresti suurendada Sex Dick

Liitu esindavad kõikides õigustoimingutes kas juhatuse esimees president ja aseesimees asepresident ühiselt või kõik juhatuse liikmed ühiselt. Juhatuse esimehe president ja juhatuse aseesimehe asepresident valivad juhatuse liikmed endi hulgast.

Valituks osutub kanditaat, kelle poolt hääletab vähemalt pool juhatuse liikmetest. Juhatus määrab ametisse või kinnitab ametisse konkursi korras valitud peasekretäri. Peasekretär ei või olla juhatuse liige.

Kuidas masturbeerida ja suurendada munn Kas selle suurus soltub kompleksist

Peasekretäri ametikoht võib olla tasustatud vastavalt liidu üldkoosolekul kinnitatud eelarves määratud piirides.

Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud organile. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

Põhikiri | Eesti Autospordi Liit

Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule. Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist. Juhatus peab andma liidu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudmisel vastava aruande.

Juhatus korraldab liidu liikmete arvestuse ning on kohustatud esitama registripidajale andmeid liidu liikmete arvu kohta.

Juhatuse liige peab oma kohustusi täitma juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud mittetulundusühingule kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega.