Ainulaadse võimalusena maailmas on Post24 pakiautomaatidest võimalik kombineerida kulleri, postkontori ja pakiautomaadi kanaleid. Kodakondsuse seaduse alusel tehtava toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine 1 Alla aastane isik on vabastatud riigilõivu tasumisest Eesti kodakondsuse saamiseks esitatava sooviavalduse läbivaatamise eest.

Riigilõivuseadus – Riigi Teataja

Toimingu nimetust ei pea märkima, kui see on tuvastatav viitenumbri kaudu. Riigilõivu tasumisel teise isiku eest märgitakse ka selle isiku nimi.

kellel on mingi peenise

Riigilõivu tasumine välisriigis ja riigipiiril 1 Välisriigis tehtava riigilõivu ülekande kulud kannab makse tegija. Riigilõivu määr arvutatakse välisvaluutasse taotluse esitamise kuu esimesel tööpäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel. Kuu esimesel tööpäeval esitatud taotluse eest tasutakse riigilõiv eelmise kuu esimesel tööpäeval kehtinud kursi alusel. Välisminister teavitab oma otsusest eelnevalt rahandusministrit.

Riigilõivu tasumise kontrollimine 1 Riigilõivu riigi- valla- või linnaeelarvesse laekumise või riigilõivu võtjale sularahas tasumise õigsust kontrollib riigilõivu võtja, kes teeb toimingu. Kui taotluse esitaja on jätnud riigilõivu tasumata, määrab riigilõivu võtja talle esimesel võimalusel tähtaja riigilõivu tasumiseks, hoiatades, et riigilõivu tähtpäevaks tasumata jätmisel võib jätta taotluse läbi vaatamata.

Kui taotluse esitaja on jätnud riigilõivu tasumata, juhib notar isiku tähelepanu sellele, et riigilõivu tasumata jätmisel on riigilõivu võtjal õigus jätta taotlus läbi vaatamata. Riigilõivu tagastamise taotlemine 1 Riigilõivu tasunud isikul on õigus taotleda riigilõivu võtjalt riigilõivu tagastamist käesoleva seaduse § 15 alusel.

Riigilõivu tagastamise nõue lõpeb kahe aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal riigilõiv tasuti.

Sarnased tooted

Riigilõivu tasumist tõendav maksedokument tuleb esitada vaid juhul, kui riigilõivu võtjal ei ole võimalik kontrollida riigilõivu laekumist elektroonilisel teel. Riigilõivu tagastamine 1 Riigilõivu võtja teeb otsuse riigilõivu tagastamise kohta ja tagastab riigilõivu 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates. Tagastamise taotluse läbi vaatamata jätmine Riigilõivu tagastamise taotlust ei vaadata läbi, kui: 1 puudub teave riigilõivu Liikme mootmed 21 kohta; 2 taotluse kohta on tehtud riigilõivu võtja otsus või kohtumäärus; 3 riigilõivu tagastamise nõue on lõppenud.

Tagastatav riigilõiv 1 enam tasutud osas, kui riigilõivu on tasutud ettenähtust rohkem; 2 kui riigilõiv on tasutud valele riigilõivu võtjale või toimingu eest, mille tegemist ei taotletud; 3 kui riigilõivu on tasunud isik, kes on vabastatud riigilõivu tasumisest; 4 kui isik võtab toimingu tegemise taotluse tagasi enne taotluse läbivaatamist; 5 kui toimingu tegemise taotlus jäetakse läbi vaatamata; 6 kui asja menetlus lõpetatakse, kuna asi ei kuulu taotluse saanud kohtu pädevusse; 7 kui abielulahutusakti ei koostata abikaasade leppimise tõttu; 8 kui abielulahutuse hagist loobutakse menetluse kestel; 9 kui esinevad muud seaduses sätestatud alused.

Mis on liikme suurus rahuldada

Kui menetluskulu täpset suurust ei ole võimalik kindlaks määrata, arvatakse riigilõivu tagastamisel menetluskuluna maha 25 protsenti toimingu eest ette nähtud riigilõivust. Riigilõivu tasumise ettekirjutus 1 Kui juba tehtud toimingu eest ei ole riigilõivu seaduses ette nähtud määras tasutud, võib riigilõivu võtja teha riigilõivu tasujale riigilõivu tasumise ettekirjutuse edaspidi ettekirjutus. Vaide või kaebuse esitamine ei peata ettekirjutuse täitmist, kui seda ei peata kohus ega vaiet lahendav Liikme mootmed 21.

Ettekirjutuse täitmise tähtaeg Riigilõivu tasuja on kohustatud tasuma ettekirjutuses määratud riigilõivusumma 10 tööpäeva jooksul ettekirjutuse saamise päevast arvates. Riigilõivu sissenõudmine 1 Kui riigilõivu tasuja ei ole tasunud riigilõivu ettekirjutuses määratud tähtpäevaks, on riigilõivu võtjal õigus pöörduda kohtutäituri poole tasumata riigilõivu sissenõudmiseks.

Välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni esindaja vabastamine riigilõivu tasumisest Välisriigi diplomaadi staatust omav isik, välisriigi diplomaatiline ja konsulaaresindus, rahvusvahelise organisatsiooni ja valitsustevahelise koostööprogrammi esindus on riigilõivu tasumisest vabastatud, välja arvatud Esmase juhiloa, juhiloa ja sõidumeerikukaardi väljastamise eest võetakse riigilõivu vähendatud määras vastavalt käesoleva seaduse § lõikele 3 ja § lõikele 2.

Kohaliku omavalitsuse üksuse asutuse vabastamine riigilõivu tasumisest Kohaliku omavalitsuse üksuse asutus ja hallatav asutus on vabastatud riigilõivu tasumisest, kui toimingu taotleja ja toimingu tegija on sama kohaliku omavalitsuse üksuse asutused või hallatavad asutused.

Märguanded

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine 1 Riigilõivu ei võeta järgmiste toimingute eest: 1 äriseadustiku § 45, või 46 alusel tehtav toiming; 2 sama omavalitsuse üksuse piires aadressi muutmine; 3 mittetulundusühingute või sihtasutuste ühinemise kestel ühendatava mittetulundusühingu või sihtasutuse registrikaardile ühendava mittetulundusühingu või sihtasutuse kohta tehtud ühinemiskande tegemise aja kandmine; 4 mittetulundusühingu või sihtasutuse jagunemise kestel omandava mittetulundusühingu või sihtasutuse registrikaardile jaguneva mittetulundusühingu Liikme mootmed 21 sihtasutuse kohta tehtud jagunemiskande tegemise aja kandmine; 5 likvideeritud mittetulundusühingu või sihtasutuse dokumentide hoidja andmete registrisse kandmine või andmete muutmine; 6 mittetulundusühingu või sihtasutuse registrist kustutamine.

Abieluvararegistri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine 1 Riigilõivu ei võeta alusetu ega ebaõige kande parandamise eest. Pärimisregistri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine Kohus, notar ja kohtutäitur on vabastatud riigilõivu tasumisest pärimisregistrist teabe väljastamise eest.

Maa-ameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes on vabastatud käesoleva seaduse §-s sätestatud riigilõivu tasumisest maakatastri väljavõtte eest.

Maksikirjad muutuvad kõhnemaks Eesti Post teatas eelmisel nädalal, et nende maksikirja mõõtmed vähenevad alates märtsist oluliselt.

Keskkonnaregistri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine Riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, notar ja kohtutäitur on vabastatud riigilõivu tasumisest tema pädevuses oleva ülesande täitmiseks vajaliku keskkonnaregistri toimingu eest. Lennuameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine 1 Riigilõivu ei võeta sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamise eest, kui selle eesmärk on sertifikaadiga antud õiguste vähendamine.

Tehnilise Järelevalve Ameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine 1 Riigilõivu ei võeta toimingute eest, mis on seotud: 1 üleeuroopaliselt harmoniseeritud algusega lühinumbri, riigisisese hädaabinumbriEuroopa ühtse hädaabinumbri ja vältimatu psühholoogilise abi kohustusliku lühinumbri numbriloaga; 2 keskkonnaseireks kasutatava raadiosageduse sagedusloaga; 3 sagedusloaga raadiosagedusvahemikus — MHz ja — MHz.

Liiklusregistri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine 1 Kutseõppeasutuse põllumajanduse kutseala õpilane on vabastatud riigilõivu tasumisest mootorsõiduki esmase juhiloa, juhiloa ja vastava duplikaadi väljastamise eest, samuti mootorsõidukijuhi teooriaeksami ja sõidueksami eest.

Riikliku ehitisregistri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine Mass masturbatsioon suurendamiseks, maksuhaldur, prokuratuur, uurimisasutus, Liikme mootmed 21 ja kohtutäitur on vabastatud riigilõivu tasumisest tema pädevuses oleva ülesande täitmiseks vajalike andmete kinnitatud väljavõtte eest.

Account Options

Põllumajandusameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine 1 Taimepassi väljastamise eest ei võeta riigilõivu, kui kaubasaadetise kontrollimise eest on tasutud taimetervise järelevalve tasu.

Kodakondsuse seaduse alusel tehtava toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine Mis on poiste liikme suurus 15 aasta jooksul Alla aastane isik on vabastatud riigilõivu tasumisest Eesti kodakondsuse saamiseks esitatava sooviavalduse läbivaatamise eest.

Euroopa Liikme mootmed 21 kodaniku seaduse alusel tehtava toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine ja riigilõivumäära vähendamine Politsei- ja Piirivalveametil ning konsulaarametnikul on isiku majanduslikust olukorrast lähtuvalt õigus vabastada isik käesoleva seaduse §-s sätestatud riigilõivu tasumisest või vähendada tasutava riigilõivu määra. Isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel Liikme mootmed 21 toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine ja riigilõivumäära vähendamine 1 Politsei- ja Piirivalveametil ning konsulaarametnikul on isiku majanduslikust olukorrast lähtuvalt või riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse organi põhjendatud taotluse alusel õigus vabastada isik käesoleva seaduse §-s sätestatud riigilõivu tasumisest või vähendada tasutava riigilõivu määra.

Välismaalaste seaduse alusel tehtava toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine ja riigilõivumäära vähendamine 1 Riigilõivu ei võeta välismaalaste seaduse alusel kaaluka avaliku huvi korral antava tähtajalise elamisloa või selle pikendamise Liikme mootmed 21 läbivaatamise eest.

Step by Step AQUASCAPE IWAGUMI - ADA 45p

Karistusregistri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine Riigilõivu tasumisest on vabastatud: 1 karistusregistri seaduse § 17 lõike 1 punktides 2—17 nimetatud isikud karistusregistri toimingute eest; 2 karistusregistri seaduse § 22 lõike 1 punktides 2—23 nimetatud asutused karistusregistri arhiivist andmete väljastamise eest.

Relvaseaduse alusel tehtava toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine Riigilõivu tasumisest on vabastatud: 1 laskespordiga tegelev spordiorganisatsioon ja laskesportlane sporditulirelva ja selle laskemoona omamiseks, Liikme mootmed 21, edasitoimetamiseks ning veoks vajalike, käesoleva seaduse §-des — nimetatud toimingute eest; 2 isik, keda siseminister Liikme mootmed 21 kaitseminister on autasustanud nimelise tulirelvaga, nimelisele tulirelvale relvaloa väljastamise eest; 3 välisriigi kodanikust diplomaatilise või konsulaaresinduse töötaja, samuti välisriigi ametliku delegatsiooni või sellega diplomaatilise tava kohaselt võrdsustatud delegatsiooni koosseisu kuuluv välisriigi kodanik ja teda saatev isik käesoleva seaduse §-des — nimetatud toiminguteks Välisministeeriumi taotlusel Politsei- ja Piirivalveameti ühekordse eriloa andmise eest.

Ravimiameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine Riigilõivu ei võeta ravimiseaduse § 95 lõikes 3 nimetatud tingimuste täitmisel ravimi kliinilise uuringu loa taotluse läbivaatamise eest.

Keskmise peenise liige

Konsulaarteenuse eest Liikme mootmed 21 tasumisest Liikme mootmed 21 ja riigilõivumäära vähendamine 1 Konsulaarametnikul on õigus isiku, Eesti riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse organi, samuti välisriigi riigiasutuse põhjendatud taotlusel, diplomaatilise noodi alusel või välislepingus ette nähtud juhul vabastada isik käesoleva seaduse §-s,või nimetatud toimingu eest riigilõivu tasumisest või vähendada tasutava riigilõivu määra, lähtudes isiku majanduslikust olukorrast või kultuuri- välis- arengupoliitilisest või muust olulisest avalikust huvist.

Avaliku arhiivi arhiiviteatise ja arhivaali väljavõtte eest riigilõivu tasumisest vabastamine Kohus, maksuhaldur, prokuratuur, uurimisasutus, notar ja kohtutäitur on vabastatud riigilõivu tasumisest avaliku arhiivi arhiiviteatise, arhivaali väljavõtte ja ärakirja väljastamise eest. Ametliku teadaande avaldamise eest riigilõivu tasumisest vabastamine 1 Riigilõivu ei võeta käesoleva seaduse §-s 22 nimetatud kohtuasjade toimingutega seonduvalt seaduses nõutava teadaande avaldamise eest.

Registreerimine: Võistkondade eelülesandmine toimub teavitamise teel e-posti aadressil margus. Eelülesandmiseta võistkonda võistlusele ei lubata.

Valla- ja linnasekretäri ning vangladirektori tõestamistoimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine Riigilõivu ei võeta riikliku toetuse ja pensioni saamiseks ning eestkoste, hoolduse ja lapsendamise asjas vajaliku dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest ning pensioni saamiseks vajaliku volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arvelduskontole kandmise avalduse tõestamise eest.

Perekonnaseisuasutuse toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine 1 Riigilõivu ei võeta järgmiste toimingute eest: 1 sünni ja surma registreerimine, samuti sünni- või surmatõendi esmakordne väljastamine; 2 abielu- ja abielulahutuse tõendi esmakordne väljastamine; 3 seoses lapsendamisega või põlvnemisandmete muutumisega rahvastikuregistrisse kantud või muudetud andmeid kajastava esmakordse sünnitõendi väljastamine; 4 perekonnaseisuametniku vea tõttu perekonnaseisuandmete registreerimisel valede andmetega väljastatud tõendi asemel parandatud andmetega uue tõendi väljastamine; 5 õigusvastaselt represseeritud sugulase surma kohta surmatõendi väljastamine.

Nimemuutmistoimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine Regionaalministri või tema volitatud isiku poolt haldusaktiga uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmisel või eesnime, perekonnanime või isikunime taastamisel ei võeta riigilõivu nimeseaduse § lõike 1 punktides 5—8 ja § 19 lõike 1 punktides 6—8 sätestatud juhul.

Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise eest riigilõivu tasumisest vabastamine Välisriigi advokaat on vabastatud riigilõivu tasumisest välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse läbivaatamise eest. Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse alusel tehtava toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine ja riigilõivumäära vähendamine 1 Riigimuuseum või -etendusasutus, munitsipaalmuuseum või -etendusasutus, avalik-õigusliku juriidilise isiku muuseum või rahvusooper, samuti riigi asutatud või riigi osalusel asutatud sihtasutusena tegutsev muuseum või etendusasutus on vabastatud käesoleva seaduse §-s sätestatud riigilõivu tasumisest.

Riigilõivu tasumisest vabastamise taotlus ja riigilõivumäära vähendamise taotlus 1 Käesoleva seaduse § 35 lõikes 2, §-s 36, § 37 lõikes 1, § 38 lõigetes 5 ja 6, § 42 lõikes 1 Liikme mootmed 21 § 49 lõikes 2 sätestatud riigilõivu tasumisest vabastamise või riigilõivumäära vähendamise taotlus esitatakse kirjalikult.

Parimad kategooria ettepanekud

Taotluses, välja arvatud diplomaatilises noodis, märgitakse: 1 taotleja nimi või nimetus ja aadress; 2 isiku, kelle riigilõivu tasumisest vabastamist või riigilõivu määra vähendamist taotletakse, isikunimi ning isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ja -koht, kodakondsus, elukoht, töö- või teenistuskoht, kuusissetuleku suurus ja allikad ning ülalpeetavate arv; 3 toiming, mille tegemise eest riigilõivu määra vähendamist või riigilõivu tasumisest vabastamist taotletakse; 4 taotluse põhjendus.

Erakooliseaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse ning kutseõppeasutuse seaduse alusel koolitusloa taotluse ja erakooliseaduse alusel kõrgharidustaseme õppe läbiviimise õiguse saamiseks taotluse läbivaatamine 1 Koolitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu: 1 üldkeskhariduse, kutseõppe ning täiskasvanute tööalase ja vabaharidusliku koolituse puhul 31,95 eurot; 2 alus- ja põhihariduse puhul 15,97 eurot.

Kutseseaduse alusel kutsekvalifikatsiooni omistamise tegevusloa taotluse läbivaatamine Kutsekvalifikatsiooni omistamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 3,19 eurot. Noorsootöö seaduse alusel noortelaagri tegevusloa taotluse läbivaatamine Noortelaagri tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 3,19 eurot.

Nõuded laevapere liikme laeval majutamise tingimustele – Riigi Teataja

Liiklusseaduse alusel mootorsõidukijuhi koolitamise loa taotluse läbivaatamine Mootorsõidukijuhi koolitamise loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 63,91 eurot. Eesti Hariduse Infosüsteemi registreering Huvikooli Eesti Hariduse Infosüsteemis registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 15,97 eurot.

Riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimine Keskhariduse omandanud isik tasub sama õppeaine riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimise eest riigilõivu 4,47 eurot.