Iga Liidu liige on Volikogul esindatud ühe esindajaga. Juhatuse esimehe äraolekul täidab juhatuse esimehe ülesandeid tema poolt nimetatud juhatuse liige. Hindamiskomisjoni poolt esitatud toetuste maksmise taotlused vaadatakse läbi juhatuse koosolekul.

Liit tegutseb avalikes huvides ja ühendab kergejõustiku alal tegutsevaid spordiklubisid spordiseaduse § 4 p 1 tähenduses.

 • Põhikiri | Eesti Jahimeeste Selts
 • Põhikiri | Riigi Kinnisvara
 • Liikme suurus 12 13 aastat
 • Kuidas Zoise mees liige

Liidu tegevus rajaneb liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel, juhtorganite valitavusel ja aruandlusel Liidu liikmete ees. Kui vaidlusküsimuse osapooled on Liit ja sportlane, lahendab selle Liidu poolt moodustatud vahekohus.

Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole Liidu eesmärk ega põhitegevus. Liidu tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmisekstulu liikmete vahel ei jaotata ning rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ei anta. Liidu juhtorganite valimisperioodiks on neli aastat kusjuures korralised valimised toimuvad suveolümpiamängude aastale järgneva kalendriaasta esimesel korralisel Volikogul.

Liidu majandusaastaks on kalendriaasta.

Suurushooldustoetused haige pereliikmele Moista inimese suurust

Liidul on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus. Liit asub Tallinnas ning tema tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik. Liit on asutatud Liidu eesmärgiks on kasumit mittetaotlev heategevuslik kergejõustiku edendamine ja sportlike eluviiside leviku laiendamine elanikkonna seas.

Mis on noorukite liige Suguelundite parim suurus

Liit propageerib ja Liikme suurus oma partner kergejõustikualast tervise- ja võistlussporti Eestis, tegutsedes avalikkuse huvides. Liit toetab ja autasustab sportlasi, treenereid, kohtunikke, spordijuhte, tunnustab spordiliikumise arendamisel silmapaistnud isikuid ja organisatsioone, annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale.

Eesti Kergejõustikuliidu Põhikiri

IAAFi ja läbi selle EAA liikmena on Liit kergejõustikku ainuesindav üleriigiline ühendus, on pädev välja töötama Eesti kergejõustiku arendamise strateegiat ja koostama vajalikke arengukavu. Liit korraldab kergejõustikualast koolitust, kergejõustikutreenerite ja -kohtunike ettevalmistamist, vajalike õppematerjalide väljatöötamist ja avaldamist.

Liit teeb koostööd EOK-ga kergejõustikutreeneritele kutse andmisel, omistab kergejõustikukohtunike kategooriaid ja litsentse. Liit korraldab rahvusvahelisi ja vabariiklike võistlusi, omades seejuures ainuõigust Eesti kergejõustiku tiitlivõistluste korraldamiseks. Liit omab õigust sõlmida oma liikmetega või teiste organisatsioonidega lepinguid nende läbiviimiseks. Liit omab ainuõigust anda oma liikmetele või teistele organisatsioonidele rahvusvaheliste ja siseriiklike võistluste korralduslube.

Põhikiri – Laagri Kristlik Kogudus

Liit koostab ja kinnitab võistluste kalenderplaane, kinnitab rekordid ja tipptulemused, peab ja avaldab rekordi- ja edetabeleid. Liit koordineerib Eesti kergejõustikukoondise ettevalmistust, komplekteerib ja lähetab koondise maavõistlustele ning rahvusvahelistele tiitlivõistlustele.

Liidu liikmeks võivad olla spordiseaduse § 4 p-s 1 nimetatud juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, omavad aktiivset kergejõustikualast tegevust, osalevad aktiivselt Liidu tegevuses ning tasuvad ühekordset sissemaksu ja regulaarset liikmemaksu.

Liikme suurus oma partner liikmete põhikirjad peavad olema kooskõlas käesoleva põhikirjaga.

Sinu liitumistasu aitab läbimõeldud, suure mõjuga ideed otsustajateni viia.

Liikmelisus jõustub Juhatuse otsuse järgse sisseastumismaksu tasumisega. Liidu liige võib Liidule esitatud kirjaliku avalduse alusel Liidu liikmeskonnast välja astuda eeldusel, et liikmel on eelnevalt nõuetekohaselt täidetud kõik Liidu liikmekohustused. Liidu liikme võib Juhatuse otsusega jätta ilma Liidu liikme õigustest, tema liikmelisus ajutiselt peatada või Liidust välja arvata, kui ta ei täida Liidu põhikirja või IAAFi eeskirju, on oluliselt kahjustanud Liitu moraalselt või materiaalselt või on jätnud tasumata Liidu liikmemaksu või jätab süstemaatiliselt täitmata Liidu valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piirides kehtestatud akte.

Juhatuse otsust liikmeskonnast väljaarvamise kohta võib vaidlustada Volikogul. Enne Liidust väljaastumist või -arvamist liikmete poolt tasutud makse liikmetele ei tagastata. Liidu liikmetel on õigus: osaleda Liidu tegevuses ja juhtimises kooskõlas tema tegevuse eesmärkide ja ülesannetega; osaleda oma volinike kaudu Volikogu töös esitada ettepanekuid Liidu töö parandamiseks ja arupärimisi Liidu tegevust puudutavate küsimuste kohta; seada üles oma esindajaid valimisteks Liidu organitesse; osaleda oma volinike kaudu Liidu presidendi ja teiste juhtorganite valimisel ning Juhatuse koosseisu kinnitamisel; esindada Liitu tema juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel; esitada Liidu juhtorganitele taotlusi materiaalse abi ja muu toetuse saamiseks; kasutada vastavalt kehtestatud tingimustele Liidu sümboolikat.

Liidu liikmed on kohustatud: järgima IAAFi eeskirju, Liidu põhikirja ning valitud organite ja juhtide poolt nende pädevuse piirides kehtestatud akte, samuti käesoleva põhikirja alusel vastu võetud juhendeid, eeskirju ja muid normatiivakte; tagama oma esindajate osalemise Volikogus ja Liidu töös; esitama Juhatuse poolt kehtestatud korras kõik seadusest tulenevad aruanded oma eelmise tööaasta tegevuse kohta; Liikme suurus oma partner ja kaitsma Liidu head nime, seisma Liidu eesmärkide ja põhimõtete eest.

Liidu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, mida käesolevas põhikirjas nimetatakse volikoguks edaspidi nimetatud Volikogu. Volikogu kutsutakse Juhatuse poolt kokku vähemalt kaks korda aastas: märtsis-aprillis ja novembris-detsembris kevad- ja sügisvolikogu.

Kui Juhatus ei kutsu Volikogu käesolevas punktis nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad Volikogu ise kokku kutsuda samas korras Juhatusega. Iga Liidu liige on Volikogul esindatud ühe esindajaga. Iga Liidu liikme esindaja, kelle volitus ei tule seadusest, tõendab oma volitusi lihtkirjaliku volikirjaga.

Volikogu kokkukutsumisest peab kirjalikult ette teatama vähemalt seitse kalendripäeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud Volikogu toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt. Volikogu on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis Liikme suurus oma partner Volikogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Kiireloomuliste päevakorra projektis mitteolevate küsimuste päevakorda võtmine võib toimuda ainult erandkorras, Volikogu otsusel.

Kiireloomulistena ei või päevakorda lülitada Liidu põhikirja vastuvõtmise ja muutmisega ning Liidu eesmärgi muutmisega ja tegevuse lõpetamisega seotud küsimusi välja arvatud siis, kui Volikogul on esindatud kõik Liikme suurus oma partner.

Volikogu tööd juhatab Volikogu poolt valitud isik. Lisaks valib volikogu koosoleku protokollija. Volikogu protokollile kirjutavad alla volikogu tööd juhatanud isik ja protokollija.

Kui Volikogu ei ole käesoleva põhikirja punkt 26 kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub Juhatus kolme nädala jooksul kokku uue Volikogu sama päevakorraga.

Koguduse nimi on Laagri Kristlik Kogudus ja asukoht Saue vald. Koguduse õpetuse aluseks on Piibli Vana ja Uue Testamendi kanoonilised raamatud. II Eesmärk ja selle saavutamise viisid 3. Koguduse tegevuse eesmärkideks on: 1 levitada Piibli õpetust ja kuulutada Kristuse evangeeliumi Jumala riigist koguduse ürituste ja liikmete igapäevase suhetevõrgu kaudu; 2 kasvatada Piibli õpetuse tundmist; 3 töötada kristlike väärtuste, ausameelsuse ja kõlbluse kasvatamise nimel; 4 arendada koostööd teiste kogudustega ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal; 5 olla usaldusväärseks partneriks kohalikule omavalitsusele ja riigi ametikandjatele; 6 teha sotsiaaltööd aitamaks raskustesse sattunud inimesi; 7 esindada ja kaitsta koguduse liikmete soovil nende huve riigi ja kohaliku omavalitsuse organite ja asutuste ning avalik-õiguslike ja eraõiguslike isikute ees.

Uus Volikogu on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata Volikogus esindatud liikmete arvust kuid üksnes juhul, kui Volikogul on esindatud vähemalt kaks liiget. Igal liikmel on Volikogul üks hääl. Volikogu võtab otsuseid vastu avalikul või salajasel hääletamisel Volikogus osalenud liikmete poolthäälteenamusega, välja arvatud käesoleva põhikirja punktis Juhul, kui Volikogus hääletamisel käesoleva põhikirja punktis Volikogu on pädev otsustama kõigi Liidu tegevust puudutavate küsimuste üle.

Volikogu ainupädevusse kuulub: Liidu eesmärgi muutmine; Liidu lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine; eelneva majandusaasta aruande kinnitamine; aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine; presidendi valimine ja Juhatuse koosseisu kinnitamine; revisjonikomisjoni ja vahekohtu liikmete valimine; revisjonikomisjoni aruande kinnitamine; Liidu sisseastumis- liikme- ja litsentsimaksu suuruse kehtestamine; aunimetuste statuutide kehtestamine ja aunimetuste omistamine; Juhatuse või revisjonikomisjoni liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Liidu esindaja määramine; Liidu kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine; Presidendikandidaate võivad üles seada kõik Liidu liikmed.

Volikogu valib presidendi neljaks aastaks.

Tulundusühistu Tuleva põhikiri - Tuleva

President on Juhatuse üheks liikmeks, kes korraldab juhatuse tegevust. Presidendil on õigus esitada Volikogule kinnitamiseks muudatusi Juhatuse koosseisus. Liidu tegevust juhib liikmeline Juhatus.

Kuidas liikmeid suurendada Kuidas suurendada noorukite liige

Juhatus valitakse presidendi poolt esitatud koosseisus neljaks aastaks, sealjuures otsustab Volikogu presidendi poolt esitatud Juhatuse liikmete koosseisu valimise või selle valimata jätmise ühtse tervikliku meeskonnana. Juhatuse liikmed esindavad Liitu kõikides õigustoimingutes ühiselt, välja arvatud president, kes võib esindada Liitu ainuisikuliselt.

 1. Kuidas suurendada liiget ilma lisata
 2. Tavaparase liikme suurus piltides
 3. Lihtsaim viis peenise suurendamiseks
 4. Top liikme suurused
 5. PÕHIKIRI – Eesti Lastevanemate Liit
 6. Tema riista paksus mind
 7. Mis suurusi see juhtub

Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule. Juhatuse liikme võib Volikogu otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Liidu tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. Presidendi tagasikutsumisel kutsutakse tagasi kogu Juhatus.

 • Põhikiri - ELNET Konsortsium
 • Põhikiri – Eesti Kergejõustikuliit
 • Suurenda liikme arst
 • Meeste Dicki taiuslikud mootmed

Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel. Tagasikutsutud või tagasiastunud Juhatuse liikmed asendatakse Volikogul presidendi ettepanekul. Juhatuse pädevusse kuulub: liikmete vastuvõtmise ning liikmeskonnast väljaastumise ja -arvamise, liikmelisuse ajutise peatamise küsimuste otsustamine; Liidu sisseastumis- liikme- ja litsentsimaksude tasumise korra kehtestamine; Liidu kinnisasjade käsutamine Volikogu otsuse alusel; Liidu vara käsutamine ja kasutamise korra kindlaksmääramine; tegevuskava ja eelarve projekti koostamine ning Volikogule esitamine; Liidu alaliste ja ajutiste tööorganite moodustamine, lõpetamine ja nende juhtide vajadusel liikmete nimetamine.

Tööorganite toimimispõhimõtete kinnitamine ja aruandluse ära kuulamine; laenude võtmise ja andmise üle otsustamine kooskõlastatult Volikoguga; presidendile volituste andmine töölepingu sõlmimiseks Liidu peasekretäriga; Liidu sekretariaadi arvulise koosseisu ja palgafondi kinnitamine; Liidu liikmete vaheliste ja välissuhete Liikme suurus oma partner ning koordineerimine; Liidu sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine; Liidu kalenderplaani, võistlusjuhendite, rekordite, ja teiste normdokumentide kinnitamine; toetuste ning stipendiumide määramine; lepingute sõlmimine ja volikirjade väljaandmine; muud küsimused, mis ei kuulu Volikogu ainupädevusse.

Juhatuse koosoleku kutsub kokku president või tema poolt nimetatud Juhatuse liige vastavalt vajadusele kuid mitte harvemini kui üks korda Peenise teen suurus. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole Juhatuse liikmetest.

Juhatus teeb otsuseid vähemalt kaks 2 päeva enne Juhatuse koosoleku toimumist Juhatuse liikmetele välja saadetud päevakorra alusel. Juhatuse koosoleku avab ja seda juhib president või tema poolt nimetatud Juhatuse liige. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt pool koosolekul osalenud Juhatuse liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav presidendi või tema poolt nimetatud Liikme suurus oma partner juhatava Juhatuse liikme hääl.

Teksti suurus

Juhatuse liige ei või osaleda hääletamisel, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Liidu poolt. Juhatuse koosolekuid protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

Juhatuse koosolekust võivad sõnaõigusega osa võtta Liidu peasekretär ja sekretariaadi töötajad, revisjonikomisjoni esimees ja tööorganite esindajad. Volikogu ja Juhatuse otsuste realiseerimist kindlustab palgaline sekretariaat, kelle töökohustused määratakse ametijuhendiga. Sekretariaadi tööd juhib Liidu peasekretär. Liidu peasekretär esindab Liitu Juhatuse otsusega presidendi poolt väljaantud volikirja alusel.

Volikogu teostab järelevalvet Liidu juhtorganite tegevuse üle revisjonikomisjoni abil. Revisjonikomisjon teostab kontrolli Volikogu poolt kinnitatud reglemendi alusel. Kolmeliikmelise revisjonikomisjoni liikmed, kes valitakse neljaks aastaks, peavad olema teovõimelised füüsilised isikud ning nad ei tohi kuuluda Juhatuse liikmete hulka ega töötada Liidus juhtival ametikohal.

Korra suurendada liikme videot Liige tavaline video suurus

Revisjonikomisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjoni esimehe. Juhatus peab võimaldama revisjonikomisjonil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. Revisjonikomisjon koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab Volikogule.

Liidu liikmeskonnas tekkivad vaidlused antakse lahendamiseks Liidu vahekohtule. Liidu vahekohtu poole on apellatsiooni korras võimalus pöörduda kõikidel Liidu liikmetel ja nende liikmetel, kelle arvates nende õigusi või huve on rikutud või kahjustatud Liidu või tema liikmete poolt. Liidu vahekohtu arvulise ja isikulise koosseisu ning volituste tähtaja määrab ning põhimääruse kinnitab Volikogu. Liidu vahendid ja vara moodustuvad: sisseastumis- liikme- ja litsentsimaksudest; füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest; riiklikest toetustest; Liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldavatest tuluüritustelt, reklaami- ja muudest lepingutest; Liidu varadelt saadavatelt tuludest.

Liit ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust Liidu kohustuste eest. Juhatus korraldab Liidu raamatupidamise vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Liidu lõpetamisel toimub selle likvideerimine.

Põhikiri - ddr.ee

Likvideerijateks on Juhatuse liikmed ja likvideerimine ning registrist kustutamine toimub vastavuses kehtiva korraga. Liidu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teadaolevate võlausaldajate nõuete rahuldamiseks raha deponeerimist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud Liikme suurus oma partner või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Liidu ühinemine või jagunemine võib toimuda Volikogu otsuse alusel kooskõlas mittetulundusühingute seadusega. Muudatused ja täiendused põhikirjas on vastu võetud Eesti Kergejõustikuliidu volikogu poolt 8. EKJL Instagram.