Konventsioon tuleb ratifitseerida. Kirjalik menetlus koosneb kohtule ja pooltele kirjade ja vastukirjade saatmisest ja, kui vaja, vastustest neile. Artikkel 8 Peaassamblee ja Julgeolekunõukogu valivad kohtu liikmed teineteisest sõltumatult. Eesti ei kanna mingisugust vastutust Venemaa võla- ning igasuguste teiste kohustuste eest, selles hulgas ka need, mis tekkinud paberraha, riigikassa tähtede, kohustuste, Vene rentei seeriate ning tunnistuste väljaandmisest, väliste ega sisemiste laenude, mitmesuguste asutuste ning ettevõtete laenude tagatiste ja muude eest, ja kõik sarnased Venemaa kreeditoride nõudmised Eestisse puutuvas osas tulevad üksnes Venemaa vastu sihtida. Personali valikul tuleb pöörata vajalikku tähelepanu valiku võimalikult laiemale geograafilisele alusele.

Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib Seltsi tegevust juhatus. Üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord tehakse liikmeile kirjalikult teatavaks vähemalt seitse päeva enne üldkoosolekut. Üldkoosolek teeb otsuseid lihthäälteenamusega, välja arvatud põhikirja muutmine ja kinnitamine ning Seltsi tegevuse lõpetamine, mis otsustatakse koosolijate vähemalt ¾ häälteeenamusega.

Üldkoosolekut juhatab Seltsi juhatuse esimees, aseesimees või juhatuse liige, välja arvatud juhatuse ja revisjonikomisjoni valimise protseduur, mida juhatab koosoleku poolt valitud juhatusse mittekuuluv liige. Üldkoosoleku pädevus Üldkoosoleku pädevusse kuulub: Seltsi põhikirja muutmine, s.

Rahvasteliit – Vikipeedia

Igal aastal toimub seltsi üldkoosolek, kus juhatus esitab tegevusaruande. Seltsi tegevuse lõpetamise ja reorganiseerimisega seotud küsimused; Seltsi tegevuse juhtimiseks nelja- kuni seitsmeliikmelise juhatuse valimine; Juhatus Suurbritannia valitsus viis probleemi Rahvasteliidu Nõukogusse, kuid Soome ei lubanud Rahvasteliidul sekkuda, sest pidas seda riigi siseasjaks. Rahvasteliit moodustas väikese paneelrühma, mis pidi otsustama, kas asja edasi uurida. Jaatava vastuse peale loodi küsimusega tegelemiseks neutraalne komisjon.

Kuigi vastumeelselt, oli ka Rootsi selle otsusega nõus. Ahvenamaa konflikti lahendus oli esimene rahvusvaheline kokkulepe Euroopas, mis saavutati otseselt Rahvasteliidu vahendusel. Ometi ei olnud need kindlaks määratud ka veel septembriksmis tõi kaasa ebastabiilse olukorra.

Navigeerimismenüü

Kreeka üksused korraldasid Albaania lõunaosas sõjalisi õppusi. Jugoslaavia väed sattusid riigi põhjaosas relvastatud konflikti kohalike albaanlaste hõimudega. Rahvasteliit saatis piirkonda eri riikide esindajatest koosneva komisjoni. Novembris otsustas Rahvasteliit, et Albaania piirid tuleb taastada Selle tulemusel viis Jugoslaavia oma väed mõne nädala jooksul välja.

Itaalia peaminister Benito Mussolini oli raevus ja nõudis vahejuhtumi uurimiseks viie päeva jooksul komisjoni moodustamist. Venemaa ütleb enese lahti nii liikuva kui liikumata üleriikliku Vene Kroonu varanduse temale üleandmisest või selle väärtuse tasumisest, milles see varandus ka ei seisaks, siia hulka arvatud sõjalised ja teised ehitused, kindlustused, sadamad, iga liiki laevad, ühes arvatud ka sõjalaevad, laevakoormad jne.

Kõik ülesloetud varandused tunnistatakse Eesti ainuomanduseks, vabaks igasugustest kohustustest, arvates viieteistkümnen dast novembrist ükstuhat üheksasada seitseteist, või kui Venemaa Liikme suurused koigis rahvastes on hiljemini omandanud, siis nende omandamise ajast. Eestile lähevad kõik Vene Kroonu rahalised nõuded Eesti kodanikkude vastu, kui need nõuded peab täidetama Eesti territooriumil, sealjuures ainult sel määral, kui need nõuded ei ole kustutatud deebitoride vastunõuete läbi.

Dokumendid ja aktid, mis käesolevas punktis tähendatud õigusi tõendavad, annab Vene Valitsus Eesti Valitsusele, juhtumisel aga, kui seda kuue kuu jooksul, lepingu ratifitseerimis e päevast arvates, ei täideta, tunnistatakse need kaotatuteks.

Eesti oma poolt ei hakka oma varema endisesse Vene keisririigisse kuuluvuse fakti põhjal mingisuguseid nõudeid järeldama Venemaa vastu.

Uudis – Sinine Äratus

Artikkel XI kindlaks määratud kokkuleppeid arvesse võtmata: 1. Venemaa annab Eestile viisteistkümmen d miljonit rubla kullas, sellest kaheksa miljonit ühe kuu, aga teised seitse miljonit kahe kuu jooksul rahulepingu ratifitseerimis e päevast arvates.

Liikme suurused koigis rahvastes Kas seksuaallass on voimalik suurendada

Eesti ei kanna mingisugust vastutust Venemaa võla- ning igasuguste teiste kohustuste eest, selles hulgas ka need, mis tekkinud paberraha, riigikassa tähtede, kohustuste, Vene rentei seeriate ning tunnistuste väljaandmisest, väliste ega sisemiste laenude, mitmesuguste asutuste ning ettevõtete laenude tagatiste ja muude eest, ja kõik sarnased Venemaa kreeditoride nõudmised Eestisse puutuvas osas tulevad üksnes Venemaa vastu sihtida.

Eesti piirides liikuvate Vene valitsusliste, Valitsuse poolt garanteeritute kui ka nende era-väärtpaberi te tasumise asjus, mis seltside ja asutuste poolt on välja antud, kelle ettevõtted Venemaa Valitsuse poolt natsionaliseeri tud, niisama Eesti kodanikkude nõuete rahuldamise asjus Vene Kroonu vastu, kohustub Venemaa tunnistama Eesti ja Eesti kodanikkude omaks kõik need hõlpsused, õigused ja eesõigused, mis tema poolt otseteed või kaudselt on antud või edaspidi antakse kellelegi väljamaa riikidest või viimaste kodanikkudele, seltsidele ja asutustele.

Eestis olevate pankade jaoskondade vastu, missugused pangad Täidesaatva Keskkomitee dekreedi põhjal pankade natsionaliseeri mise kohta neljateistkümne ndast detsembrist ükstuhat üheksasada seitseteist Seadl.

Venemaa Valitsus toimetab tagasi Eestisse ja annab üle viimase Valitsusele varandused, siia hulka arvatud raamatukogud, arhiivid, õpeabinõud, dokumendid ja muud asjad, mis on Tartu Ülikooli kui ka kõigi Eesti piirides praegu olevate või varemini olnud õpe- teaduse- valitsuse- ja seltskonna-asut uste päralt, niisama üleüldse kõik Eestist Venemaale välja viidud arhiivid, dokumendid ja teised asjad, Liikme suurused koigis rahvastes on Eestile teadusline või ajalooline tähtsus, niipalju kui tähendatud asjad on praegu või satuvad edaspidi Venemaa Valitsuse, valitsuse- ja seltskonna-asut uste võimkonda.

Liikme suurused koigis rahvastes Suurendamine kliinik hindade

Venemaa Valitsus toimetab Eestisse tagasi Eesti Valitsuse kaasabil kuuluvust mööda edasiandmiseks igasugused väärtused, välja arvatud kuld ning kalliskivid, väärtpaberid ning varalised dokumendid, nagu: obligatsioonid, vekslid ja nii edasi, mis Eesti piiridest valitsuse, seltskondlikkud e ja era-krediit- ning teiste asutuste poolt evakueeritud või välja viidud, muu seas ka õpeasutuste poolt, kui Eesti võimud nende väärtpaberite ja muu asukoha kätte juhatavad.

Kui neid juhatusi ei anta või kui antud juhatuse põhjal tähendatud väärtpaberid ja muud üles ei leita, siis avaldab Venemaa Valitsus valmisolekut selle artikli punkt 3. Seks otstarbeks asutatakse iseäraline segakomisjon. Need riigid teatavad komitee esimehele kolme kuu jooksul, kas nad on nõus komisjoni ettekandes sisalduvate soovitustega. Kui lõikes 2 ettenähtud ajavahemik on möödunud, saadab komitee esimees komisjoni ettekande ja asjaomaste osalisriikide avaldused teistele konventsiooni osalisriikidele.

Noorteühendus Sinine Äratus

Artikkel 14 1. Osalisriik võib igal ajal teha deklaratsiooni, et ta tunnustab komitee pädevust vastu võtta ja läbi vaadata tema jurisdiktsiooni all olevate üksikisikute või isikurühmade avaldusi selle kohta, et riik on rikkunud nende konventsioonikohaseid õigusi. Komitee ei võta vastu ühtegi avaldust, kui see puudutab osalisriiki, kes pole niisugust deklaratsiooni teinud.

Kui osalisriik on teinud lõikes 1 ette nähtud deklaratsiooni, võib ta oma õigussüsteemis luua või määrata asutuse, kes on pädev vastu võtma ja läbi vaatama osalisriigi jurisdiktsiooni all olevate üksikisikute ja isikurühmade kaebusi selle kohta, et on rikutud nende konventsioonikohaseid õigusi, kui nad on ammendanud muud kohalikud õiguskaitsevahendid.

Lõike 1 kohaselt tehtud deklaratsiooni ja lõike 2 kohaselt loodud või määratud asutuse nimetuse esitab osalisriik Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile, kes edastab nende koopiad teistele osalisriikidele.

Deklaratsiooni võib peasekretärile saadetava teatega igal ajal tagasi võtta, kuid see ei tohi mingil määral mõjutada komitees arutatavaid avaldusi. Lõike 2 kohaselt loodud või määratud asutus peab kaebuste nimestikku, mille tõestatud koopia edastatakse kord aastas asjakohaste kanalite kaudu peasekretärile, kusjuures selle sisu ei avalikustata.

Kui lõike 2 kohaselt loodud või määratud asutuse lahend ei rahulda avaldajat, siis on tal kuue kuu jooksul õigus Liikme suurused koigis rahvastes küsimus üle komiteele. Komitee ei võta vastu anonüümseid avaldusi; b teate saanud riik esitab kolme kuu jooksul komiteele kirjalikud seletused või seisukohad selle küsimuse kohta ning meetmete kohta, mida see riik võiks võtta. Komitee ei vaata läbi mitte ühtki avaldust, kui ta ei tuvasta, et avaldaja on ammendanud kõik kättesaadavad riigisisesed õiguskaitsevahendid.

See ei kehti juhul, kui niisuguste vahendite kasutusele võtmine on põhjendamatult veninud; b kui komiteel on ettepanekuid ja soovitusi, saadab ta need asjaomasele osalisriigile ja avaldajale.

  1. Rahvasteliidu mandaadid[ muuda muuda lähteteksti ] Esimese maailmasõja lõpul seisid liitlasriigid silmitsi küsimusega, mida teha Saksamaa endiste kolooniatega Aafrikas ja Vaikse ookeani piirkonnas ning Osmanite riigi nende provintsidega, mida ei asustanud türklased.
  2. EUR-Lex - D - EN - EUR-Lex
  3. I OSA Artikkel 1 1.
  4. Toelise suuruse liikme foto

Komitee lisab oma aastaaruandesse niisuguste avalduste kokkuvõtte ning vajaduse korral ka asjaomaste osalisriikide seletuste ja seisukohtade lühikokkuvõtte, samuti oma ettepanekud ja soovitused. Komitee on pädev käesolevas artiklis ettenähtud ülesandeid täitma ainult neil juhtudel, kui vähemalt kümme osalisriiki on teinud lõike 1 kohase deklaratsiooni.

Hooldusnõukogu koosneb järgmistest ÜRO liikmetest: a organisatsiooni liikmetest, kes valitsevad hooldusaluseid territooriume; b neist artiklis 23 nimetatud liikmetest, kes ei valitse hooldusaluseid territooriume; c sellisest arvust teistest Peaassamblee poolt kolmeks aastaks valitud liikmetest, mis võib osutuda vajalikuks, et Hooldusnõukogu liikmete üldarv jaguneks võrdselt hooldusaluseid territooriume valitsevate ja mittevalitsevate liikmete vahel.

Artikkel 15 1. Seni kui pole saavutatud koloniaalmaadele ja -rahvastele iseseisvuse andmise deklaratsioonis [deklaratsioon sisaldub peaassamblee Komitee koondab peaassambleele esitatavasse aruandesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni organitelt saadud kaebuste ja ettekannete kokkuvõtted ning komitee selliste kaebuste ja ettekannete kohta käivad omapoolsed arvamused ja soovitused.

Komitee taotleb Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärilt kogu temale kättesaadavat lõike 2 punktis a nimetatud territooriumide kohta käivat konventsiooni eesmärkidega seotud teavet. Artikkel 16 Vaidluste ja kaebuste lahendamist käsitlevaid konventsiooni sätteid kohaldatakse selliselt, et nad ei kahjustaks teisi diskrimineerimisvaidluste ja -kaebuste lahendamise viise, mis on sätestatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja tema eriorganisatsioonide asutamisdokumentides või nende vastuvõetud konventsioonides, ega takistaks osalisriikidel kasutada vaidluste lahendamise muid vahendeid nende üld- või erikokkulepete kohaselt.

Kohtu nõupidamine toimub kinnisel istungil ning selle käik ei kuulu avaldamisele. Artikkel 55 1. Kõik küsimused lahendatakse kohalviibivate kohtunike häälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav esimehe või teda asendava kohtuniku hääl. Artikkel 56 1.

Otsus peab olema motiveeritud. Otsuses tuuakse ära kohtunike nimed, kes võtsid osa selle vastuvõtmisest. Artikkel 57 Kui otsus tervikuna või osaliselt ei väljenda kohtunike üksmeelset arvamust, on igal kohtunikul õigus esitada oma eriarvamus.

Artikkel 58 Otsusele kirjutavad alla kohtu esimees ja sekretär. Otsus kuulutatakse välja kohtu avalikul istungil pärast poolte esindajate nõuetekohast informeerimist. Artikkel 59 Kohtuotsus on kohustuslik ainult kohtuasja pooltele ja ainult antud kohtuasjas.

Artikkel 60 Otsus on lõplik ega kuulu edasikaebamisele. Vaidluse puhul otsuse tähenduse ja ulatuse kohta on kohtul õigus seda kummagi poole palvel tõlgendada. Artikkel 61 1.

Liikme suurused koigis rahvastes Liikme suurus 13cm on normaalne

Avalduse otsuse uueks läbivaatamiseks võib esitada ainult uute asjaolude tõttu, mis oma iseloomult võivad kohtuasja l õpptulemust otsustavalt mõjutada ja mis otsuse tegemisel ei olnud teada ei kohtule ega poolele, kes Liikme suurused koigis rahvastes uuesti läbivaatamist, tingimusel, et selline teadmatus ei olnud tingitud hooletusest.

Uuesti läbivaatamisele võtmise menetlus avatakse kohtu otsusega, milles sõnaselgelt konstateeritakse uue asjaolu ilmnemist koos selle tunnistamisega selliseks, mis annab aluse kohtuasja uuesti läbivaatamiseks, ja märgitakse, et seetõttu on asja uuesti läbivaatamisele võtmise avaldus vastuvõetav.

Kohus võib nõuda, et endise otsuse tingimused täidetaks, enne kui ta kohtuasja menetluse uueks läbivaatamiseks avab. Avaldus uueks läbivaatamiseks peab olema esitatud hiljemalt kuue kuu jooksul pärast uute asjaolude avastamist. Avaldusi uueks Liikme suurused koigis rahvastes ei või esitada pärast kümne aasta möödumist otsuse tegemise momendist.

Artikkel 62 1. Kui mõni riik leiab, et kohtuasjas tehtav otsus võib riivata tema seaduslikke huve, võib ta pöörduda kohtu poole palvega, et tal lubataks kohtuasja arutamises osaleda. Palve rahuldamise otsustab kohus. Artikkel 63 1. Kui tekib küsimus sellise konventsiooni tõlgendamisest, milles peale asjahuviliste poolte ka teised riigid on poolteks, teatab kohtu sekretär sellest viivitamatult kõigile neile riikidele. Igal riigil, kes sai sellise teate, on õigus kohtuasjast osa võtta, ja kui ta kasutab seda õigust, siis on otsuses antud tõlgendus võrdselt kohustuslik ka temale.

Artikkel 64 Kui kohus ei määra teisiti, kannab kumbki pool ise oma kohtukulud. Kohus võib anda soovitusliku iseloomuga arvamusi igas juriidilises küsimuses iga asutuse järelpärimise peale, kes vastavalt ÜRO põhikirjale on volitatud selliseid järelpärimisi esitama.

Kohtu soovitusliku iseloomuga arvamust nõudvad küsimused esitatakse kohtule kirjalikult, kusjuures küsimus, mille kohta arvamust soovitakse, peab olema täpselt sõnastatud. Lisatakse kõik dokumendid, mis võivad kaasa aidata küsimuse selgitamisele. Artikkel 66 1. Kohtu sekretär teatab viivitamatult soovitava iseloomuga arvamuse taotlemisest kõigile riikidele, kes omavad õigust kohtus esineda.

Peale selle teatab kohtu sekretär eriteadaandega vahetult igale riigile, kes omab õigust esineda, samuti ka igale rahvusvahelisele organisatsioonile, kes võib kohtu arvates või tema esimehe arvates, kui kohus ei pea istungeid anda informatsiooni antud küsimuses, et kohus on valmis esimehe poolt määratud aja jooksul vastu võtma küsimust puudutavaid kirjalikke avaldusi või ära kuulama samasuguseid suulisi avaldusi selleks määratud avalikul istungil. Kui riik, kellel on õigus kohtus esineda, ei ole saanud käesoleva artikli lõikes 2 tähendatud eriteadaannet, võib ta kirjaliku või suulise avalduse esitamiseks soovi avaldada; küsimuse otsustab kohus.

Riikidel või organisatsioonidel, kes esitasid kirjalikke või suulisi avaldusi või mõlemaid, võimaldatakse teiste riikide või organisatsioonide poolt tehtud avaldusi kommenteerida vormides, piirides ja tähtaegadel, mis määratletakse igal eraldi juhul kohtu või, kui istungeid ei peeta, kohtu esimehe poolt.

Selleks otstarbeks teeb kohtu sekretär õigel ajal kõik niisugused kirjalikud avaldused teatavaks riikidele ja organisatsioonidele, kes on ise esitanud selliseid avaldusi.

Artikkel 67 Kohus teeb oma soovitusliku iseloomuga arvamused teatavaks avalikul istungil, millest informeeritakse peasekretäri ja ÜRO otseselt huvitatud liikmeid ning teiste otseselt huvitatud riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajaid.

Liikme suurused koigis rahvastes Liikme suurus poiss 15 aastat

Artikkel 68 Oma soovituslike funktsioonide teostamisel juhindub kohus käesoleva statuudi sätetest, mis puudutavad vaidlusaluseid asju, määral, mil kohus tunnistab neid kohaldatavaks. Artikkel 70 Kohtul on õigus esitada käesoleva statuudi kohta vajalikke parandusettepanekuid, teatades neist kirjalikult peasekretärile nende edasiseks läbivaatamiseks vastavalt artikli 69 sätetele.

Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the city of San Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organization to be known as the United Nations.

Põhikiri | Eesti Rahva Muuseum

To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace; 2.

To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace; 3. To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and 4.

To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends. Article 2 The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.

All Members, in order to Liikme suurused koigis rahvastes to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.

All Members Liikme suurused koigis rahvastes refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations. All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.

The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.

Article 4 1. Membership in the United Nations is open to all other peace-loving states which accept the obligations contained in the present Charter and, in the judgment of the Organization, are able and willing to carry out these obligations. The admission of any such state to membership in the United Nations will be effected by a decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

Article 5 A Member of the United Nations against which preventive or enforcement action has been taken by the Security Council may be suspended from the exercise of the rights and privileges of membership by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. The exercise of these rights and privileges may be restored by the Security Council. Article 6 A Member of the United Nations which has persistently violated the Principles contained in the present Charter may be expelled from the Organization by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with the present Charter.

  • Seltsi varasid kasutatakse tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks; 7.
  • Välja viima neljakümneteise ks päevaks pärast rahulepingu ratifitseerimis t Peipsi ja Pihkva järvedest artikkel III p.
  • Rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvaheline konventsioon – Riigi Teataja
  • Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikiri ning Rahvusvahelise Kohtu statuut – Riigi Teataja

Article 8 The United Nations shall place no restrictions on the eligibility of men and women to participate in any capacity and under conditions of equality in its principal and subsidiary organs.