Käesolev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri ja liitumistasu võtmise kord edaspidi eeskiri reguleerib suhteid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud ja liituvate veekasutajate vahel Jõelähtme valla territooriumil. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja vaatab liitumise taotluse läbi 14 päeva jooksul ja esitab taotlejale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tingimused edaspidi liitumistingimused.

Liitumiseks vajalikud sammud Liitumistaotluse alusel saame koostada hinnapakkumise.

Liitumised

Liitumislepingu sõlmimiseks on vaja esitada liitumistaotlus, mille põhjal koostame pakkumise koos võrguühenduse valmimise tähtaja ja maksumusega. Taotluse esitamiseks on vajalik teada peakaitsme suurust ja liitumiskilbi võimalikku asukohta. Uue maja puhul aitab vajalikud peakaitsme arvutused teha Sinu maja elektrisüsteemi projekteerija.

Liitumiskilbi asukoha valikul tuleb arvestada, et see oleks lihtsasti ligipääsetav ja suure kinnistu puhul tarbimiskohast mitte väga kaugel. Tavaliselt on liitumiskilbi sobivaim asukoht kinnistu piiril, asukoha valimisel on abiks ka Maa-ameti kodulehel olev katastriüksuse kaart.

Liitumislepingute liitumine

Liitumiskilbi lõpliku asukoha lepime kokku elektrivõrgu ehitusprojekti koostamise käigus. Pakkumise koostame keskmiselt 7 päeva jooksul, keerukamatel juhtudel võib see aega võtta kuni 30 päeva.

Kliendile | Liitumine - Viljandi Veevärk

Pakkumine kehtib 60 päeva. Kui pakkumine sobib, siis allkirjastame lepingu ja väljastame arve.

Liitumislepingute liitumine

Töödega alustame pärast esimese osamakse tasumist. Arve tasumise maksetähtaeg on 7 päeva. Ehitamise ajal peaksid alustama majasisese elektrisüsteemi paigaldamist.

Liitumislepingute liitumine

Soovitame paralleelselt meiepoolse elektriühenduse Liitumislepingute liitumine Sul alustada majasisese elektrisüsteemi paigaldamist. Meie tööd Taotleme vajalikud kooskõlastused maaomanikelt ja koostame liinide rajamiseks vajaliku projekti.

Võrguühendus

Telli majasisene elektrisüsteemi projekt vastavat litsentsi omavalt elektritööde ettevõttelt. Ehitame välja elektrivõrgu koos liitumiskilbi, liitumispunkti, peakaitsme ja arvestiga.

Pärast elektritööde teostamist telli elektripaigaldise audit. Ühendame liitumiskilbi elektrivõrguga.

KA Vaiko AS vaatab liitumistaotluse läbi 14 päeva jooksul ja väljastab liitumistingimused. Juhul, kui taotlust ei ole võimalik mingil põhjusel rahuldada 14 päeva jooksul, võib pikendada tähtaega 14 kalendripäeva, teavitades sellest liitujat kirjalikult. Kui dokumendis on puudusi, lepitakse nende kõrvaldamise tähtajas eraldi kokku.

Teavitame Sind tööde lõppemisest ja edastame tasumiseks viimase osamakse arve. Esita auditi koopia e-posti aadressile info elektrilevi.

Liitumisprotsessi kirjeldus 1. Liitumistingimuste taotlus Täidetud taotlus koos blanketil loetletud lisadega tuleb esitada AS-i Tartu Veevärk info- ja arendusosakonnale: 1. Kui dokumendis on puudusi, lepitakse nende kõrvaldamise tähtajas eraldi kokku. Liitumistaotluse läbivaatamine ja liitumistingimuste väljastamine maksab 13 eurot.

Ajutine elekter ehituse ajaks Kui vajad elektrit enne võrguehituse valmimist, on olemas erinevaid ajutisi lahendusi elektri tarbimiseks. Seda saab teha juhul, kui liitumisleping on sõlmitud ja esimene osamakse alalise võrguühenduse loomiseks on tasutud.

Liitumislepingute liitumine

Liitumislepinguks loetakse ka ehitamiseks sõlmitud koostöölepingut, eeldusel et projekt on eelnevalt Elektrilevi poolt vastu võetud. Ajutise võrguühenduse loomiseks paigaldab Sinu valitud elektriettevõtja Sulle ajutise Kuidas suua suumi munn, mille ta hiljem demonteerib.

Ajutine võrguühendus ja liitumispunkt tuleb välja ehitada oma kuludega ning kooskõlas Elektrilevi tehniliste tingimustega. Võrguga ühendamine, lahtiühendamine ja arvesti paigaldamine on tasulised teenused, vaata hinnakirja » Ajutist võrguühendust on võimalik kasutada maksimaalselt kuus kuud, liitumislepingu olemasolul kuni alalise võrguühenduse valmimiseni.

Veendumaks elektrisüsteemide ohutuses, tuleb tellida elektripaigaldise Liitumislepingute liitumine.

Liitumislepingute liitumine

Et olla kindel oma elektrisüsteemide ohutuses, tuleb tellida elektripaigaldise audit ja esitada koopia aadressile info elektrilevi. Selleks, et saaksime Sinu tarbimiskohta hakata elektriga varustama, on vajalik sõlmida võrguleping.

Pärast võrgulepingu sõlmimist pingestame tarbimiskoha ja ongi valmis. Nüüd vali elektrimüüja. Liitumistasu kalkulaator.