Töötasu ei saa vähendada näiteks juhul, kui tööandjal ei ole kokkulepitud ulatuses töö andmine võimalik, kuid samas omab ta piisavalt rahalisi vahendeid töötasu maksmiseks ning puudub tegelik vajadus töötaja töötasu muutmiseks. Isikul on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui on täidetud järgmised tingimused: ta töötuna arvele võetud; ta on esitanud töötuskindlustushüvitise avalduse; tal on töötuna arvele võtmisele eelnenud kolme aasta jooksul vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži; tema viimane töösuhe on lõppenud alusel, mis anna õiguse töötuskindlustushüvitisele nt TLS § 88 lg 1 p 1. Sagedasem küsimus seondub märkimisväärse ostu puhul puuduste või keerukusega, sest ainult keerulist või rasket tööd palgatakse tegema mitu spetsialisti.

Töömahu vähenemine ja koondamine Töötasu võib vähendada kolmeks kuuks kuulise perioodi jooksul kuni Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärani eurot kuus.

Töötasu vähendamise Liige vaheneb pohjustel ei ole kalendriaasta, vaid 12 kuud. Toome näite: tööandja Liige vaheneb pohjustel töötasu perioodil Seega algas kuuline periood Töötasu vähendamine TLS § 37 lõike 1 olukorras on aga lubatud vaid teatud tingimustel ehk mõlemad tingimused peavad olema täidetud üheaegselt: Tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd siia alla ei lähe töömahu hooajalised muutused.

Kokkulepitud töötasu maksmine on tööandjale ebamõistlikult koormav.

  • Mida teha, et suumi munn
  • Töölt lahkumine tervise halvenemise tõttu - Tööddr.ee

Koroonaviiruse levik oli üks sellistest ettenägematutest asjaoludest, mille esinemise korral võis tööandja § 37 lõike 1 alusel ühepoolselt töötaja töökoormust ja töötasu kolmeks kuuks vähendada. Töötasu ei saa vähendada näiteks juhul, kui tööandjal ei ole kokkulepitud ulatuses töö andmine võimalik, kuid samas omab ta piisavalt rahalisi vahendeid töötasu maksmiseks ning puudub tegelik vajadus töötaja töötasu muutmiseks. Töötasu vähendamiseks tuleb tööandjal esmalt vaadata, kas tal on töötajale võimalik pakkuda teist tööd.

Liige vaheneb pohjustel

Kui teist tööd pakkuda ei ole või kui töötaja teise töö pakkumist vastu ei võta, tuleb tööandjal teavitada kavandatavast töötasu vähendamisest töötajate usaldusisikut või usaldusisiku puudumisel otse töötajaid vähemalt 14 kalendripäeva ette ehk tööandja peab järgima töötajate informeerimise ning nendega konsulteerimise põhimõtet.

Töötajatele peab seega jääma võimalus kaasa rääkida.

  1. Suurendada liige vaseliiniga
  2. Liikme suurendamise kasiraamat

Töötajatel tuleb oma arvamus esitada seitsme kalendripäeva jooksul arvates teate saamisest. Kui töötajad ei ole nõus töötasu vähendamisega, on neil õigus tööleping üles öelda viidates TLS § 37 lõikele 5, teatades tööandjale oma otsusest ette viis tööpäeva enne seda, kui tööandja poolt kehtestatav tööaja ja töötasu vähendamine kehtima hakkab.

Töötajale makstakse töölepingu lõppemisel, lisaks n-ö lõpparvele ehk väljateenitud töötasule ja aegumata Liige vaheneb pohjustel kasutamata jäänud põhipuhkuse hüvitisele ka ühe kuu keskmise töötasu ulatuses TLS § lõike 1 alusel hüvitist.

Lisaks kohaldub siinkohal õigus saada Töötukassalt täiendavat koondamishüvitist, kui töötaja viimane töösuhe on kestnud vähemalt viis aastat. Töö mitteandmine Töötasu maksmine olukorras, kus tööandjal ei ole võimalik töötajatele enam üldse tööd anda, võib olla erinev.

Toome järgnevalt näited erinevatest olukordadest ja nende võimalikest seaduspärastest lahendustest. Tööandja on järginud eelpool toodud töötasu vähendamise reegleid ning TLS § 37 lõike 1 alusel vähendatud töötaja töötasu.

Uute korterite valik muudkui väheneb

Pärast vähendatud töötasu kehtima hakkamist on töömaht veelgi vähenenud ning tööandjal ei ole töötajatele üldse tööd anda. Töötajad saadetakse koju n-ö tööootele. Antud juhul maksab tööandja töötajatele teatises märgitud vähendatud töötasu, kuna töötajad on olnud nõus sellega, et nende töötasu teatud ajaks vähendatakse. Kui töötajad ei oleks olukorraga ehk töötasu vähendamisega leppinud, oleks tulnud tööleping TLS § 37 lõike 5 alusel üles öelda enne töötasu vähendamise kehtima hakkamist.

Seega, kui töötaja töölepingut üles ei ütle ja on töötasu vähendamisega nõus, peab töötaja arvestama, et perioodil, mis tööandja teatisse märgib, makstakse talle vähendatud töötasu.

Liige vaheneb pohjustel

Vähendatud töötasu makstakse ka juhul, kui töötaja sel perioodil üldse tööd ei tee. Tööandja ei ole töötasu TLS § 37 lõike 1 alusel vähendanud, kuid ei anna töötajatele tööd, kuigi töötaja oleks töötegemiseks valmis Liige vaheneb pohjustel on valmis kohe tööle asuma.

Sellisel juhul tuleb lähtuda TLS §-st 35, mille kohaselt on tööandjal kohustus maksta töötajatele keskmist töötasu aja eest, mil tööandja ei kindlusta töötajaid tööga. Töötaja keskmine töötasu arvestatakse tema viimase kuue kuu töötasu põhjal. Need reeglid ei kehti aga juhul, kui töötaja on näiteks erareisiga seotud välismaalt naasmise tõttu sunnitud olema karantiinis, kuid tööandja talle kaugtööd ei võimalda.

Liige vaheneb pohjustel

Sel juhul tasu ei maksta. Tööandja soovib töötajatel TLS § 37 lõike 1 alusel töötasu vähendada, kuid ei ole töötasu vähendamisest ette teatanud 14 kalendripäeva. Tööandjal ei ole töötajatele anda tööd. Tööandja ei saa ühepoolselt ega kokkuleppel töötajatega TLS § 37 lõikes 4 sätestatud etteteatamistähtaega järgimata jätta. See tähendab, et tööandja peab nimetatud 14 kalendripäeva eest maksma töötajatele keskmist töötasu § 35 alusel ning alates hetkest, mil vähendatud töötasu hakkab kehtima ehk seadusega ettenähtud etteteatamistähtaeg on möödunud, saab töötajatele maksta vähendatud töötasu.

Koondamine Kui töötajale pole võimalik aga üldse enam tööd anda ning töötasu maksta, on tegemist koondamise olukorraga. Koondamine on TLS § 89 lõike 1 kohaselt tööandjapoolne töölepingu erakorraline ülesütlemine majanduslikel põhjustel, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul.

Töövõimetoetuse saamise tingimused | Töötukassa

Samuti on koondamisega tegemist juhul, kui töölepingu ülesütlemise põhjuseks on tööandja tegevuse lõppemine, tööandja pankroti väljakuulutamine või pankrotimenetluse lõpetamine, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu TLS § 89 lõige 2 punktid 1 ja 2. Koondamise korral peab tööandja lisaks n-ö lõpparvele väljateenitud töötasu ning aegumata kasutamata jäänud põhipuhkusehüvitis maksma ka TLS § lõike 1 järgi koondamishüvitist, mis on töötaja ühe kuu keskmine töötasu.

Keskmise töötasu arvestamist reguleerib Vabariigi Valitsuse Määrus § 3 lõige 6 sätestab, et keskmise kuutasu arvutamiseks korrutatakse keskmine tööpäevatasu selle arvutamise aluseks olnud ajavahemiku ühe kuu keskmise kalendaarse tööpäevade arvuga.

Seega tuleb keskmise kuutasu leidmiseks teha kaks eraldi tehet: esmalt tuleb leida töötaja keskmine tööpäevatasu ja seejärel ühe kuu keskmine kalendaarsete tööpäevade arv. Keskmise tööpäevatasu arvutamist reguleerib määruse Liige vaheneb pohjustel 3 lõige 1, mis sätestab, et keskmise tööpäevatasu arvutamiseks liidetakse määruse § 2 lõikes 2 või 3 nimetatud ajavahemiku töötasud arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kuu töötasud või kui töötaja on töötanud vähem kui kuus kuud, töötasud, mis on töötajale sissenõutavaks muutunud ja jagatakse sama ajavahemiku kalendaarse tööpäevade arvuga.

Keskmise tööpäevatasu arvutamise aluseks olevat tööpäevade arvu vähendatakse tööpäevade võrra, millal töötajale ei arvestatud töötasu tööst keeldumise korral TLS § 19 alusel nt töötaja oli ajutiselt töövõimetu või kasutas puhkust.

Liige vaheneb pohjustel

Määrus § 3 lõige 2 lisab, et hüvitise maksmiseks majanduslikul põhjusel töölepingu ülesütlemisel s. See Koige optimaalsema peenise suurus, et kui tööandja arvutab koondamishüvitist, mille üks osa on keskmise tööpäevatasu arvutamine, peab tööandja jätma välja perioodi ja töötasud, mil töötaja töötasu oli TLS § 37 alusel vähendatud.

Töölepingu muutmine Kui tööandjal ei ole võimalik teatud perioodil töötajale kokkulepitud või keskmist töötasu maksta, saavad pooled omavahel kokku leppida ka töötasu suuruse muutmises TLS § Seega tuleks tööandjal kaaluda, millistel tingimustel oleks võimalik töösuhet jätkata ning arutama seda ka töötajatega ehk asuma läbirääkimistesse töölepingu tingimuste ajutiseks või alatiseks muutmiseks.

Liige vaheneb pohjustel

Samamoodi peab töötaja mõtlema, milline on antud juhul temale parim lahendus — kas töölepingu jätkumine, kuid väiksema töötasuga ja töökoormusega või koondamine. Töötaja ise tööandjalt koondamist nõuda ei saa, koondamise otsuse saab teha ainult tööandja.

Töölt lahkumine tervise halvenemise tõttu

Eriolukord on kõikidele keeruline ning otsuseid tuleb teatud juhtudel vastu võtta kiiresti. Paneme tööandjatele ja töötajatele südamele, et arvestades hetkeolukorda tuleks pooltel arutleda kõiki tekkinud küsimusi ning jõuda mõistliku ja mõlemat poolt rahuldava kokkuleppeni. TLS § 37 rakendamisega seotud kohtulahendeid: Tartu Ringkonnakohtu 6.