Any protocol, except as otherwise provided in such protocol, shall enter into force for a party that ratifies, accepts or approves that protocol or accedes thereto after its entry into force pursuant to paragraph 2 above, on the ninetieth day after the date on which that party deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or on the date which the Convention enters into force for that Party, whichever shall be the later. Article 6.

Kirjeldage oma erialase töökogemuse tähtsamaid aspekte riigi rahanduse, avaliku halduse ja halduskontrolli valdkonnas. Alates minu liitumisest Austria kontrollikojaga Eelkõige omandasin rohkem kui teostatud auditi käigus ja osaledes riiklike auditeerimisasutuste riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil lõimitud auditiprotseduurides põhjendatud teadmisi ja laialdasi kogemusi auditeerimise ja revisjoni valdkonnas.

  1. RAPORT Ettepanek nimetada Oskar Herics kontrollikoja liikmeks
  2. Hinterthal talvel Teenused moodustavad Austrias üle poole hüvistest.

Minu läbi viidud või juhitud auditid hõlmasid väga erinevaid liidu- ja liidumaavalitsuse asutusi, ettevõtteid ja muid asutusi energeetika- liiklus- ja põllumajandussektoris, kultuuri- ja ürituste korraldamise ning teadusvaldkonnas, Liikmete paranduste ulevaated ja finantssektoris.

Kaheksa aasta jooksul, mil olin pankade ja võlahalduse eest vastutava auditeerimisosakonna juhataja, oli minu juhitud auditite peamiseks sisuks hinnata i liidu, liidumaade ja kohalike omavalitsuste finantshaldust, ii liidumaade konkreetseid prognoose, iii avalik-õiguslike äriühingute riskantseid tehinguid, iv sisekontrollisüsteemi tulemuslikkust kohalike asutuste finantshalduse valdkonnas ja v riigipankade sh Austria riigipanga tulemuslikkust ja finantsjärelevalve süsteemide Suurenenud Viini liige järelevalve, pankade maksevõime taastamise paketid tõhusust.

Sellega seoses koostatud Austria kontrollikoja kriitilised aruanded tõid kaasa mitmeid reforme, nt spekuleerimiskeelu sätestamise õigusaktina või finantsturgude järelevalve läbivaatamise, viisid poliitilise vastutuse ulatusliku ümbertöötamiseni parlamendi alamkojas ja liidumaade parlamentides ja andsid olulise panuse avalike ülesannete täitmise paremasse juhtimisse finantshalduse valdkonnas.

Rohkem kui kümne aasta jooksul, kui töötasin osakonna- ja sektsioonijuhatajana, vastutasin tegeliku auditeerimise kõrval töötajate juhtimise ja koolitamise, ressursside tulemusliku kasutamise ja auditeerimistegevuse juhtimise eest minu juhitud üksustes, auditeerimispõhimõtete sätestamise ja kvaliteedi tagamise eest ning Austria kontrollikoja välise esindamise eest.

Lisaks tegutsesin aktiivselt avaliku sektori finantskontrollivõrgustiku raames tehtava koostöö arendamises ja optimeerimises kahepoolsel, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil. Minu vastutusajal ELi rahanduse osakonna juhatajana tegelesin intensiivselt ELi teemadega ja sain Euroopa Kontrollikoja tegevusega põhjalikult tutvuda.

ELi eelarve olulised tegevusvaldkonnad, nt põllumajandus, maaelu areng, keskkond, regionaalpoliitika, tööhõive ja sotsiaalküsimused, kajastuvad või kajastusid ka minu juhitud sektsioonide auditiosakondades.

Suurenenud Viini liige Suurenenud liikme seadmed

Minu pädevuses läbi viidud finantsauditid nendel tähtsatel ELi teemadel andsid mulle põhjaliku ülevaate ELi eelarve struktuurist ja nn struktuuri- ja põllumajandusfondide toimimisest.

Neid ülesandeid täites sain täiendada oma teadmisi lisaks auditeerimisele ka liidu, liidumaade ja kohalike omavalitsuste finantshalduse valdkonnas ja edukalt rakendada oma auditeerimisest saadud kogemusi Austria Vabariigi finantspoliitilise olukorra hindamisel ja eelarvepoliitika jätkusuutlikkuse ja kvaliteedi analüüsimisel.

Mis on kolm tähtsaimat otsust, milles olete oma erialase tegevuse ajal osalenud? Kolm minu osalusega otsustusvaldkonda seostuvad praktiliste näidetega minu juhtivast auditeerimistegevusest Austria kontrollikojas.

Osoonikihi kaitsmise Viini konventsioon

Vahetult pärast ülemaailmse finantskriisi esimesi märke Mahukad auditiprotseduurid keskendusid võlahaldusele, finantsinstrumentide kasutamisele, eriti tehingutele tuletisinstrumentidega, prognooside ja riskide juhtimisele ning järelevalve- ja sisekontrollisüsteemide toimimisele. Auditites esitatud kriitilised tähelepanekud, mis muu hulgas näitasid ka kõrget riski pea miljoni euro suuruse kahjumi tekkimisele liidu finantshalduse eest vastutavas Austria Liidufinantside Agentuuris riskantsete finantstehingute tõttu, tõid kaasa kaugeleulatuva mõju, mis seisnes selles, et aruanne i oli aluseks kõrgeimal poliitilisel tasandil liidukantsler ja rahandusminister loodud töörühma moodustamisele; ii viis Austria Liidufinantside Agentuuri vastavusnõuete uuestisõnastamiseni; iii oli poliitikakujundajatele aluseks, mille põhjal hiljem määratleda spekuleerimiskeeld riigiasutuste finantstehingute teostamisel; iv parandas sisekontrollisüsteeme ja tugevdas auditite metoodikat kohalike omavalitsuste kõigil tasanditel ning v aitas kaasa riigi rahanduse tugevdamisele.

Kohalike asutuste finantsinstrumente käsitlevad finantsauditid lisati Need on INTOSAI kõigi liikmete jaoks rahvusvahelisel tasandil võrdlusaluseks kui eriti sisukad ja õnnestunud näited riiklikul tasandil iseäranis edukatest audititest. Vastutava Meeste liikmed nende suurus tegelesin sellega, et tugevdada Austria kontrollikoja positsiooni liidu raamatupidamisaruannete auditeerimisel ja algatasin uusi meetmeid finantsauditite valdkonnas, rakendades rahvusvahelisi auditeerimisstandardeid ISSAI ja ISA.

See puudutab eelkõige toimimisauditite kehtestamist teatud eelarve koostamise süsteemidele, nt rahastamisprotsessidele ja personaliarvestusele. Need süsteemipõhised toimimisauditid võttis Austria kontrollikoda pärast Šveitsi ja Ühendkuningriigi kõrgeimate kontrolliasutustega konsulteerimist edukalt kasutusse. Toimimisaudititest ja eelarvearvestuse sisekontrollisüsteemi auditeerimisest saadud Suurenenud Viini liige põhjal viib minu sektsiooni vastutav auditiosakond täiendavate tõendite saamiseks riskipõhiselt läbi valimi auditeerimise, mille eesmärk on ISSAI kohaselt omandada piisav kindlustunne, et aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastusi.

Austria kontrollikoja kõrgeima esindajana tegutsesin aktiivselt töörühmas, mille ülesandeks oli luua Euroopa Stabiilsusmehhanismi ESM juurde sõltumatu väline auditikomisjon, mis loodi Saksamaa kõrgeima kontrolliasutuse algatuse alusel.

Terasetarbimus suureneb

Nõustamise käigus suutis Austria kontrollikoda Austria poliitikakujundajaid oma seisukohtades edukalt veenda, andes pädevatele otsustajatele õigeaegselt teavet ja nõudes, et ESMi lepingus Suurenenud Viini liige asjakohasel kujul ette nähtud sõltumatu ja tõhus väline avalik finantskontroll. Neid algatusi kroonis otsustav edu, kuna ESMi lepinguga kinnitati viieliikmelise välise sõltumatu auditikomisjoni loomine. See on oluline samm ESMi tegevuse aruandluskohustuse ja läbipaistvuse suurendamise poole.

Sõltumatus 3. Kuidas kavatsete seda tingimust tulevaste kohustuste täitmisel järgida? Kontrollikoja liikmete sõltumatuse suur tähtsus avaldub selles, et see on sätestatud nii Euroopa Liidu toimimise lepingus artikkel ja artikli lõige 1 kui ka Lima deklaratsioonis, mis käsitleb finantskontrolli suuniseid INTOSAI IX kongressmida arendati edasi México deklaratsiooniga Eeskirjad kontrollikoja käitumiskoodeksis, eetikasuunistes ja kodukorra jõustamissätetes on täpsustatud sõltumatusnõuded, millega ma täielikult ja reservatsioonideta nõustun.

Sellega peaks olema tagatud, et säilitatakse ja edendatakse üldsuse usaldust kontrollikoja auditeerimisülesannete objektiivse, sõltumatu ja professionaalse täitmise suhtes.

Sümfooniaorkester

Minu seisukohal on täieliku sõltumatuse nõue avaliku sektori tõhusa ja tulemusliku finantskontrolli peamine alustala, millest sõltub selle usaldusväärsus ja seega vastuvõetavus. Pikaajaliste auditeerimiskogemuste käigus olen jõudnud arusaamale, et sõltumatus on otseses seoses isiku väärikuse, parteituse ja huvide konfliktide Suurenenud Viini liige.

Kontrollikoja liikmed peavad olema eeskujuks ja ilma kahtluseta nendele kriteeriumidele vastama.

SPÖ võitis ka

Nimetatud põhimõtteid järgisin ma suurima sisemise veendumusega kõigil Austria kontrollikojas täidetud ametikohtadel, alates audiitorist ja auditijuhist kuni osakonna- ja sektsioonijuhatajani, ja tõestasin seda auditeerimistegevuse jooksul ka väga tundlikes küsimustes, nt abikavade ja konkurentsieeskirjade võimalike rikkumiste ja karistatavate tegude kahtlustamise korral.

Kui mind peaks nimetatama kontrollikoja liikmeks, järgin ma ülima täpsusega kehtivaid sätteid sõltumatuse säilitamiseks, nagu olen seda senises töös teinud, et mu sõltumatus oleks kahtluseta tagatud. See kehtib ka juhul, kui seoses minu pädevusse kuuluva auditeerimisülesandega tekib huvide konflikt minule kuuluva vastutusega. Sellisest auditeerimisülesandest loobun ma presidendi nõusolekul. Kas Teid vabastati varem Teie täidetud haldusülesannetest, kui selline menetlus on ette nähtud?

Ma ei ole täitnud haldusülesandeid, samuti ei ole Austrias ette nähtud formaalset vabastamist haldusülesannetest. Kas Teil on äri- või finantshuvisid või muid kohustusi, mis võivad sattuda vastuollu Teie tulevase tööga? Kas olete valmis avaldama kontrollikoja presidendile Suurenenud Viini liige oma majanduslikud huvid ja muud kohustused ning need avalikustama? Kui olete hetkel seotud mõne kohtumenetlusega, andke palun selle kohta lähemat teavet. Vastavalt Austria põhiseaduse artiklile on Austria kontrollikoja liikmetel keelatud osaleda nende ettevõtete juhtimises ja haldamises, mille suhtes kohaldatakse Suurenenud Viini liige auditeid, samuti osaleda muude kasumile suunatud ettevõtete juhtimises ja haldamises.

Suurenenud Viini liige Mida liige paksus on vajalik

Mul ei ole äri- ega finantshuvisid või muid kohustusi, mis võivad sattuda vastuollu minu tulevase tööga. Vastavalt kontrollikoja liikmete käitumiskoodeksile teavitan presidenti ametisseastumisel oma finantshuvidest ja muudest kohustustest, et ta saaks need avalikustada.

Suurenenud Viini liige On seksi liikme vaartus

Peale selle teatan ma, et ma ei ole seotud ühegi käimasoleva kohtuasjaga. Kas olete valmis astuma pärast kontrollikoja liikmeks nimetamist tagasi kõikidelt valitavatelt ametikohtadelt ja loobuma igasugusest aktiivsest tegevusest vastutaval ametikohal poliitilises erakonnas? Ma ei tegutse ühelgi valitaval ametikohal ega täida ka ühtegi aktiivset ülesannet vastutaval ametikohal erakonnas.

Minu jaoks on iseenesestmõistetav, et ma ei võta selliseid tegevusi oma tulevaste ülesannete täitmisel Euroopa Kontrollikoja liikmena vastu. Kontrollikoja liikmed teevad selle otsuse nr alusel ulatuslikku koostööd Euroopa Pettustevastase Ametiga OLAF Liikmete seadmete kasiraamat juurdlustes pettusega võitlemise, korruptsiooni ja muu liidu finantshuve kahjustava Suurenenud Viini liige tegevuse valdkonnas.

Auditeerimistegevuse käigus ilmnevad kahtlused või viited võimalikule pettusele, korruptsioonile või muule liidu finantshuve kahjustavale ebaseaduslikule tegevusele edastab Euroopa Kontrollikoda viivitamata OLAFile.

See põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli lõikel 2, mille kohaselt teatab kontrollikoda seoses oma auditeerimistegevusega üksikasjalikult kõigist eeskirjade eiramise juhtudest. See puudutab nii tulusid nt tollimaksude ja muude maksude vältimine kui ka kulusid nt ELi toetuste kuritarvitamine.

Euroopa kodanike usalduse säilitamiseks Euroopa Liidu institutsioonide toimivuse suhtes on minu arvates vältimatu, et eelkõige aitaksid ka kontrollikoja liikmed viivitamata avastada võimalikke pettusejuhtumeid sellega, et nad edastavad neile teadaolevad pettusekahtlused kohe OLAFile, sõltumata isikust või päritolust. Sõltumatuse ja parteituse põhimõtted kehtivad seetõttu enesestmõistetavalt ilma piiranguteta ka minu enda liikmesriigi isikutega seotud võimalike eeskirjade rikkumise või pettuse- või Suurenenud Viini liige korral.

Põhjendatud kahtluse korral, et tegu on eeskirjade rikkumisega, olen oma senises töös Austria kontrollikojas võtnud vajalikke meetmeid, vajaduse korral ka enda auditimeeskonna liikmete suhtes, mis ulatusid distsiplinaar- või kriminaaljuurdluse algatamiseni pädeva asutuse poolt.

Lisaks sellele olen mitmete minu juhitud või minu vastutusel olevate auditite puhul põhjendatud kahtluse korral, et tegu Suurenenud Viini liige karistatava tegevusega, andnud korralduse, et kriminaaluurimiseks loodud riigiprokuratuuri teavitatakse viivitamata ja edastatakse talle vastavad audititulemused. Nii oli see näiteks kõrge riskiga finantstehingute ja nendest tuleneva riikliku transpordiettevõtte kahjumi korral ning samamoodi ka ühe liidumaa pealinna finantsspekulatsioonidest tuleneva ähvardava kahjumi puhul.

Samamoodi algatasin ka tõendatud ja ilmse isikliku kasumi hankimise ja hanke-eeskirjade rikkumise alusel riigiprokuratuuri kohese sekkumise ulatusliku pettuse- ja korruptsioonijuhtumi kahtluse korral minu liidumaa energeetikaettevõttes.

Suurenenud Viini liige Fotod ja kirjeldused Kuidas suurendada munn

See tõestab, et eeskirjade ilmnenud rikkumise korral ei tee ma vahet piirkondlike aspektide või isiklike kriteeriumide alusel ja käsitlen kõiki kahtlusejuhtumeid ühtemoodi. Kohustuste täitmine 8. Millised peaksid olema usaldusväärse finantshalduse tava peamised tunnused avalikus halduses? Lisaks raamatupidamiskontode usaldusväärsusele ja Euroopa Liidu kulude seaduslikkusele ja korrektsusele on erilise tähtsusega finantshalduse usaldusväärsus ja sellest tulenevalt Euroopa Liidu poliitika tulemuslikkus ja tõhusus.

Finantshalduse usaldusväärsuse hindamisel vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli lõikele 2 ja Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavate finantseeskirjade Suurenenud Viini liige artiklile 30 peab Euroopa Kontrollikoda hindama, kas finantshaldus vastab kokkuhoidlikkuse, usaldusväärsuse ja tulemuslikkuse põhimõtetele. Need auditeerimispõhimõtted kujutavad endast teisalt tegevusjuhiseid auditeid läbiviivatele asutustele, mille kohaselt nad ELi vahendeid haldama peavad.

Minu kogemuste alusel liidu- ja liidumaavalitsuste ja avalik-õiguslike äriühingute auditeerimisel Austria kontrollikojas on usaldusväärse finantshalduse tava eelduseks tõestatult funktsioneerivad tegevusviisid ja toimiv kontrollisüsteem. Nimetatud kontekstis peab Euroopa Kontrollikoda iseäranis kontrollima, kas — eesmärkide teostamiseks rakendatud meetmed on sobivad ja nende jaoks ettenähtud rahalised vahendid piisavad; — olemasolevad standardid võimaldavad vastavust Suurenenud Viini liige pidades tõhusalt rakendada programme ja tagada tugev orienteeritus teenustele ja klientidele ning edendada sihipärast tulemuste saavutamist; — haldusasutuste vastutus oma ülesannete, kulude ja rahastamise eest on eesmärgipäraselt reguleeritud, et edendada vastutuse võtmist ja häid haldustavasid; — on olemas arusaadav finants- ja ajaline raamistik, mida järgitakse, ja jälgitakse, kas eelarve täitmine on piisavalt läbipaistev; — rakendatud avalike vahendite Suurenenud Viini liige Uksikasjalik kirjeldus liikme suurendamise saavutatud.

Soovitud tulemuste sõnastamisel tuleb lisaks lühiajalistele eesmärkidele arvesse võtta ka jätkusuutlikkuse aspekte. Väljundi mis tuleb programmi raames saavutadatulemuste vahetult programmi põhjustatud muutused ja mõju pikaajalised muutused, mis tulenevad ELi sekkumisest esitamise aluseks peavad olema asjakohased ja usaldusväärsed andmed; — raamatupidamine ja aruandlussüsteemid on usaldusväärsed, et hinnata tulemuste kattuvust juhtimiskavas sätestatud eesmärkide ja näitajatega; — sisekontrollisüsteemi ülesehitus on eesmärgipärane ja kontrollisüsteem toimib tõhusalt ka juhtimis- ja kontrollivahendite puhul.

See on veelgi tähtsam, kuna Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide eelarvetele avaldub praegu aina suurenev rahaline surve tagada avalike haldusasutuste finantsjuhtimise vajalikkus, usaldusväärsus ja tulemustele suunatus.

[THAISUB] Letter - VIINI (Kwon Hyun Bin) (여신강림 OST)

Aluslepingu kohaselt peab kontrollikoda Suurenenud Viini liige parlamendil kasutada oma volitusi eelarve täitmise kontrollimisel. Kuidas kirjeldaksite oma tööd seoses aruandlusega Euroopa Parlamendile ja eelkõige selle eelarvekontrollikomisjonile? Parlament kui eelarve täitmisele heakskiitu andev institutsioon ja iseäranis eelarvekontrollikomisjon moodustavad kontrollikoja aruannete olulise sihtrühma, kuna parlament toetub finantsjuhtimise hindamisel, eelarve täitmise kohta otsuse langetamisel ja soovituste jagamisel eelkõige kontrollikoja aruannetele.

Sihtkoht on täna Viinis, Austrias

Need aruanded peavad seega vastama täielikult kontrollikoja tulemusauditi käsiraamatu nõuetele, olema eelkõige objektiivsed, täielikud, selged, veenvad, asjakohased, täpsed, konstruktiivsed ja sisukad. Parlament vajab ELi eelarve täitmise järelevalvel ja eelkõige sellele heakskiidu andmise menetluses piisavalt ajakohaseid ja rakendatavaid andmeid ELi vahendite haldamise tõhususe ja tulemuslikkuse kohta.

Seda saab saavutada, kui kinnitava avalduse jaoks tehtavate kontrollide raames võtta rohkem arvesse usaldusväärsuse ja tulemuslikkuse küsimusi. Samuti võidaks kontrollikoja eriaruannetes pöörata rohkem tähelepanu kontrollikriteeriumide seaduslikkus, korrektsus, säästlikkus, usaldusväärsus ja tulemuslikkus erinevatele kombinatsioonidele ja seejuures ka süsteemipõhistele küsimustele.

Minu arvates oleks parlamendi ja eeskätt eelarvekontrollikomisjoni liikmetele iseäranis kasulik, kui põhimõtteliselt kaasneks kontrollikoja mis tahes olulise kriitikaga ka konstruktiivne soovitus; sellega saavutatakse tulemustele orienteeritud lähenemine.

Ma veenduksin isiklikult selles, et Suurenenud Viini liige tulevases mõjualas juhitava auditimeeskonna töö oleks ajakohane, kvaliteetne ja tulemustele orienteeritud, ja hoolitseksin aasta- ja eriaruannetes sisalduvate märkuste ja soovituste olulisuse ja järjepidevuse eest.