Eelmises lõigus nimetatud korda ei pea järgima ka siis, kui osanike koosoleku protokoll on notariaalselt tõestatud. III Liikmete õigused ja kohustused 1. Aktsiaseltsi aktsiaraamatut peab EVK. Kui osanike nimekirja peab väärtpaberite keskregister, tuleb osakapitali suurendamine ja vähendamine ka seal registreerida.

Kas kohus saab juhatuse liikme tagasi kutsuda?

Abi ja nõuanded

Äriseadustik näeb ette, et mõjuval põhjusel saab nõuda juhatuse liikme tagasikutsumist ja määramist kohtu poolt. Äriseadustiku alusel esitatav juhatuse liikme tagasikutsumise hagi on osaühingu kaitseks kohaldatav õiguskaitsevahend olukorras, kus juhatuse liige käitub kahjulikult või ei ole võimeline ühingut juhtima, kuid teda ei ole mingil põhjusel võimalik osanike otsusega tagasi kutsuda.

Kohtud ei ole lugenud piisavaks lihtsalt äritüli esinemist, tagasikutsumine on põhjendatud, kui juhatuse liige on olulisel määral tegutsenud osaühingu huvide vastaselt. Oleme ehitusmaterjali müüv kauplus.

Please Enable JavaScript

Meilt ostis kaupa osaühing. Kauba müümisel nõudsime osaühingu juhatuse liikmetelt ka isiklikku Nouanded liikme suurendamine. Kahjuks jäi ettevõte meile võlgu, kas meil on õigus pöörata käendusest tulenev nõue osaühingu juhatuse liikmete vastu? Sageli võimaldatakse ostjale hulgimüüja juures krediiti, kuid tagatiseks tuleb juhatuse liikmel anda isiklik käendus.

Juhul, kui ostja saab küll kaupa, kuid ei suuda selle eest tasuda, saab hulgimüüja võlausaldaja pöörduda kohustuse täitmiseks juba juhatuse liikme enda poole ja nõuda täitmist temalt.

Juhatuse liige kas tasub Nouanded liikme suurendamine vabatahtlikult või saab pöörduda nõudega kohtusse.

Silmas tuleb Kuidas suurendada liikme kasutamata riigi ka seda, et osaühingu osaniku ja juhatuse liikme osaühingu kohustuse täitmise tagamiseks sõlmitud lepingule ei laiene võlaõigusseaduse tarbijakaitse sätted, kuna leping osaühingu kohustuse täitmise tagamiseks sõlmiti huvist ühingu majandustegevuse vastu ning osaühingu juhatuse liige ei olnud lepingus tarbija.

Seoses majanduslikult keerulise ajaga, on meie ettevõtte netovara vähenenud. Millised on õigusest tulenevad kohustused, mida ma peame ette võtma, et olukord oleks äriseadustikuga kooskõlas? Äriseadustik sätestab, et kui osaühingul on netovara vähem kui pool osakapitalist või vähem kui eurot või muu seaduses sätestatud osakapitali minimaalne suurus, peavad osanikud otsustama: 1 osakapitali vähendamise või suurendamise tingimusel, et netovara suurus moodustaks seeläbi vähemalt poole osakapitalist ja vähemalt äriseadustiku § nimetatud osakapitali suuruse või muu seaduses sätestatud osakapitali minimaalse suuruse või 2 muude abinõude tarvitusele võtmise; 3 osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise või pankrotiavalduse esitamise.

Category: Health & Beauty

Seega tuleb leida lahendus nende võimaluste seast ja teha otsus vastavalt praeguse hetke asjaoludele. Kuidas toimub osaühingu registrist kustutamine? Osaühingut on võimalik lõpetada ka osanike otsusega. Osaühingu lõpetamine toimub likvideerimismenetluses ning järgida tuleb äriseadustikus sätestatud protsessinõudeid ning tähtaegasid.

Likvideerimisprotsess algab osanike otsuse ning likvideerijate määramisega.

Nouanded liikme suurendamine

Kui osanikud ei otsusta teisti, siis on likvideerijateks juhatuse liikmed. Pärast lõpetamisotsuse vastuvõtmist ei ole keelatud äritegevuse jätkamine, kuid see tegevus peaks olema suunatud pooleliolevate asjade lõpetamisele ja täitmata kohustuste täitmisele.

Kas kohus saab juhatuse liikme tagasi kutsuda? Äriseadustik näeb ette, et mõjuval põhjusel saab nõuda juhatuse liikme tagasikutsumist ja määramist kohtu poolt. Äriseadustiku alusel esitatav juhatuse liikme tagasikutsumise hagi on osaühingu kaitseks kohaldatav õiguskaitsevahend olukorras, kus juhatuse liige käitub kahjulikult või ei ole võimeline ühingut juhtima, kuid teda ei ole mingil põhjusel võimalik osanike otsusega tagasi kutsuda. Kohtud ei ole lugenud piisavaks lihtsalt äritüli esinemist, tagasikutsumine on põhjendatud, kui juhatuse liige on olulisel määral tegutsenud osaühingu huvide vastaselt. Oleme ehitusmaterjali müüv kauplus.

Lõpetamiseotsus ja likvideerijad tuleb kanda äriregistrisse, selleks tuleb juhatusel esitada vastav avaldus. Likvideerimismenetluse kohta Nouanded liikme suurendamine viivitamatult avaldada teade Ametlikes Teadaannetes ning teada olevatele võlausaldajatele tuleb saata likvideerimisteade. Seejärel tuleb koostada likvideerimise algbilanss ja seda selgitav aruanne.

TRINITI äriõiguse nõuanne: osakapitali suurendamise otsus ja registreerimine äriregistris

Tuleb koostada majandusaasta aruanne osaühingu lõpetamise ajaks lõppeva ning iga lõpetamisjärgse majandusaasta lõpu seisuga.

Likvideerimise algbilanss ja majandusaasta aruanne tuleb kinnitada osanike otsusega.

Nouanded liikme suurendamine

Likvideerijad lõpetavad osaühingu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded. Teada olevate võlausaldajate nõuded tuleb rahuldada sõltumata nõuetest teatamisest.

Juhul kui nõuete üle on pooleli vaidlus, siis tuleb vaidlusalune summa hoiustada.

Nouanded liikme suurendamine

Pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist koostavad likvideerijad lõppbilansi ja likvideerimisel järelejäänud vara jaotusplaani.

Lõppbilanss ja jaotusplaan tuleb esitada osanikele tutvumiseks. Lõppbilanssi ja vara jaotusplaani peab kontrollima audiitor, kui osaühingu majandusaasta aruandele on audiitorkontroll ette nähtud. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja raha hoiustamist jaotatakse allesjäänud vara osanike vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende osade nimiväärtustele, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.

Nouanded liikme suurendamine

Väljamaksed tehakse üldjuhul rahas, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Likvideerijad ei pea vara müüma, kui see ei ole vajalik võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ning kui osanikud annavad selleks nõusoleku. Pärast likvideerimise lõpetamist esitatakse äriregistrile avaldus osaühingu kustutamiseks. Osaühingu dokumendid antakse hoiule likvideerijale, arhiivipidajale või muule usaldusväärsele isikule.

Dokumentide hoidja andmed kantakse äriregistrisse likvideerija avalduse alusel. Osaühing loetakse lõpetatuks alates lõpetamise kande tegemisest äriregistrisse.

Kohtu registriosakonnale tuleb esitada originaaldokumendid või notariaalselt kinnitatud koopiad. Allkirja ja ärakirja võib kinnitada ka konsulaaresindaja ja pädev välismaine ametiisik, kui tema volitusi kinnitatakse legaliseerimisega või apostilliga. Esitatud dokumendid peavad olema eesti keeles või koos notariaalselt kinnitatud tõlkega. Tõlget võib kinnitada ka vandetõlk. Avaldusele lisage kande eest lõivu tasumise tõend.

Kui vajad abi näiteks äriühingu registrist kustutamisel, siis palun võta meiega ühendust. Võta meiega ühendust.