Article Pädevatel organitel tuleb avaldada aruanne, milles on esile toodud juurdlustulemused ja põhjendatud järeldused kõigis asjakohastes faktilistes ja õiguslikes küsimustes. Märgatava kahju ohu olemasolu tuleb tuvastada faktide, mitte lihtsalt väite, oletuse või kaudse võimaluse põhjal; c tuvastades kahju või selle ohu, tuleb "kodumaise tootmisharu" all mõelda liikme territooriumil tegutsevaid samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjaid tervikuna või neid, kelle samasuguste või otseselt konkureerivate toodete väljalase ühtekokku moodustab põhiosa nende toodete omamaisest kogutoodangust. Any information which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis shall, upon cause being shown, be treated as such by the competent authorities. Sellised meetmed peaksid endast kujutama suurendatud tollimaksu, mis makstakse viivitamata tagasi, kui artikli 4 lõikes 2 märgitud juurdlus ei tuvasta, et suurenenud import on põhjustanud või ähvardanud põhjustada märgatavat kahju kodumaisele tootmisharule. Kuhu pöörduda?

The period mentioned in paragraph 1 Suurenenud liige uhes tingimustes be extended provided that the competent authorities of the importing Member have determined, in conformity with the procedures set out in Articles 2, 3, 4 and 5, that the safeguard measure continues to be necessary to prevent or remedy serious injury and that there is evidence that the industry is adjusting, and provided that the pertinent provisions of Articles 8 and 12 are observed. The total period of application of a safeguard measure including the period of application of any provisional measure, the period of initial application and any extension thereof, shall not exceed eight years.

In order to facilitate adjustment in a situation where the expected duration of a safeguard measure as notified under the provisions of paragraph 1 of Article 12 is over one year, the Member applying the measure shall progressively liberalize it at regular intervals during the period of application. If the duration of the measure exceeds three years, the Member applying such a measure shall review the situation not later than the mid-term of the measure and, if appropriate, withdraw it or increase the pace of liberalization.

A measure extended under paragraph 2 shall not be more restrictive than it was at the end of the initial period, and should continue to be liberalized.

Kaitsemeetmete leping

No safeguard measure shall be applied again to the import of a product which has been subject to such a measure, taken after the date of entry into force of the WTO Agreement, for a period of time equal to that during which such measure had been previously applied, provided that the period of non-application is at least two years. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, a safeguard measure with a duration of days or less may be applied again to the import of a product if: a at least one year has elapsed since the date of introduction of a safeguard measure on the import of that product; and b such a safeguard measure has not been applied on the same product more than twice in the five-year period immediately preceding the date of introduction of the measure.

Article 8. Level of Concessions and Other Obligations 1. A Member proposing to apply a safeguard measure or seeking an extension of a safeguard measure shall endeavour to maintain a substantially equivalent level of concessions and other obligations to that existing under GATT between it and the exporting Members which would be affected by such a measure, in accordance with the provisions of paragraph 3 of Article To achieve this objective, the Members concerned may agree on any adequate means of trade compensation for Suurenenud liige uhes tingimustes adverse effects of the measure on their trade.

If no agreement is reached within 30 days in the consultations under paragraph 3 of Article 12, then the affected exporting Members shall be free, not later than 90 days after the measure is applied, to suspend, upon the expiration of 30 days from the day on which written notice of such suspension is received by the Council for Trade in Goods, the application of substantially equivalent concessions or other obligations under GATTto the trade of the Member applying the safeguard measure, the suspension of which the Council for Trade in Goods does not disapprove.

Artikkel 2 Tingimused 1. Liige [1] võib rakendada kaitsemeedet teatava toote puhul ainult siis, kui see liige on vastavalt allpool toodud sätetele tuvastanud, et sellist toodet imporditakse tema territooriumile niisuguses absoluutselt või kodumaise toodanguga võrreldes suhteliselt suurenenud koguses ja sellistel tingimustel, et see põhjustab või ähvardab põhjustada märgatavat kahju samasuguseid või otseselt konkureerivaid tooteid valmistavale kodumaisele tootmisharule. Kaitsemeetmeid tuleb rakendada imporditavale tootele sõltumata selle lähtemaast.

The right of suspension referred to in paragraph 2 shall not be exercised for the first three years that a safeguard measure is in effect, provided that the safeguard measure has been taken as a result of an absolute increase in imports and that such a measure conforms to the provisions of this Agreement. Article 9. Developing Country Members 1. Safeguard measures shall not be applied against a product originating in a developing country Member as long as its share of imports of the product concerned in the importing Member does not exceed 3 per cent, provided that developing country Members with less than 3 per cent import share collectively account for not more than 9 per cent of total imports of the product concerned.

  • Kuidas suurendada liiget kiiremini oma meetodil
  • Virtuaalne meeskond – Vikipeedia
  • RT II22, Kaitsemeetmete leping Liikmed, pidades silmas liikmete üldeesmärki parandada ja tugevdada GATTil põhinevat rahvusvahelist kaubandussüsteemi; tunnistades vajadust selgitada ja tugevdada GATT põhimõtteid, eriti XIX artikli omi «Erakorralised meetmed teatavate toodete impordi suhtes» ning taaskehtestada mitmepoolne kontroll kaitsemeetmete üle ja kõrvaldada meetmed, mis väldivad sellist kontrolli; tunnistades struktuurilise kohandamise tähtsust ja vajadust pigem tõhustada kui piirata konkurentsi rahvusvahelistel turgudel; tunnistades veel, et nende eesmärkide täitmiseks on vaja laiahaardelist, kõikide liikmete puhul kohaldatavat lepingut, mis rajaneb GATT põhiprintsiipidel, on kokku leppinud järgmises.

A developing country Member shall have the right to extend the period of application of a safeguard measure for a period of up to two years beyond the maximum period provided for in paragraph 3 of Article 7. Notwithstanding the provisions of paragraph 5 of Article 7, a developing country Member shall have the right to apply a safeguard measure again to the import of a product which has been subject to such a measure, taken after the date of entry into force of the WTO Agreement, after a period of time equal to half that during which such a measure has been previously applied, provided that the period of non-application is at least two years.

Article Prohibition and Elimination of Certain Measures 1.

Dick vaheneb paksusega

Any such measure in effect on the date of entry into force of the WTO Agreement shall be brought into conformity with this Agreement or phased out in accordance with paragraph 2. The phasing out of measures referred to in paragraph 1 b shall be carried out according to timetables to be presented to the Committee on Safeguards by the Members concerned not later than days after the date of entry into force of the WTO Agreement.

Toimetulekutoetus Kellel on õigus toimetulekutoetusele?

These timetables shall provide for all measures referred to in paragraph 1 to be phased out or brought into conformity with this Agreement within a period not exceeding four years after the date of entry into force of the WTO Agreement, subject to not more than one specific measure per importing Member5, the duration of which shall not extend beyond 31 December Any such exception must be mutually agreed between the Members directly concerned and notified to the Committee on Safeguards for its review and acceptance within 90 days of the entry into force of the WTO Agreement.

The Annex to this Agreement indicates a measure which has been agreed as falling under this exception. Members shall not encourage or support the adoption or maintenance by public and private enterprises of non-governmental measures equivalent to those referred to in paragraph 1. Notification and Consultation 1.

A Member shall immediately notify the Committee on Safeguards upon: a initiating an investigatory process relating to serious injury or threat thereof and the reasons for it; b making a finding of serious injury or threat thereof caused by increased imports; and c taking a decision to apply or extend a safeguard measure.

In making the notifications referred to in paragraphs 1 b and 1 cthe Member proposing to apply or extend a safeguard measure shall provide the Committee on Safeguards with all pertinent information, which shall include evidence of serious injury or threat thereof caused by increased imports, precise description of the product involved and the proposed measure, proposed date of introduction, expected duration and timetable for progressive liberalization.

In the case of an extension of a measure, evidence that the industry concerned is adjusting shall also be provided.

Suurendage liikme Largo kreemi

The Council for Trade in Goods or the Committee on Safeguards may request such additional information as they may consider necessary from the Member proposing to apply or extend the measure. A Member proposing to apply or Suurenenud liige uhes tingimustes a safeguard measure shall provide adequate opportunity for prior consultations with those Members having a substantial interest as exporters of the product concerned, with a view to, inter alia, reviewing the information provided under paragraph 2, exchanging views on the measure and reaching an understanding on ways to achieve the objective set out in paragraph 1 of Article 8.

A Member shall make a notification to the Committee on Safeguards before taking a provisional safeguard measure referred to in Article 6. Consultations shall be initiated immediately after the measure is taken. The results of the consultations referred to in this Article, as well as the results of mid-term reviews referred to in paragraph 4 of Article 7, any form of compensation referred to in paragraph 1 of Article 8, and proposed suspensions of concessions and other obligations referred to in paragraph 2 of Article 8, shall be notified immediately to the Council for Trade in Goods by the Members concerned.

Members shall notify promptly the Committee on Safeguards of their laws, regulations and administrative procedures relating to safeguard measures as well as any modifications made to them.

Members maintaining measures described in Article 10 and paragraph 1 of Article 11 which exist on the date of entry into force of the WTO Agreement shall notify such measures to the Committee on Safeguards not later than 60 days after the date of entry into force of the WTO Agreement.

Any Member may notify the Committee on Safeguards of all laws, regulations, administrative procedures and any measures or actions dealt with in this Agreement that have not 25-aastane suurus notified by other Members that are required by this Agreement to make such notifications.

Any Member may notify the Committee on Safeguards of any non-governmental measures referred to in paragraph 3 of Article All notifications to the Council for Trade in Goods referred to in this Agreement shall normally be made through the Committee on Safeguards.

Toimetulekutoetus

The provisions on notification in this Agreement shall not require any Member to disclose confidential information the disclosure of which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public interest or would prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises, public or private. Liikmel tuleb rakendada kaitsemeetmeid ainult niisugusel määral, kui on vaja märgatava kahju vältimiseks või heastamiseks ja kohandamise hõlbustamiseks.

Liikme massaaz ja suurendada liikme videot

Kui kasutatakse kvantitatiivset piirangut, ei tohi see meede vähendada impordi mahtu allapoole hiljutise perioodi taset, mis peab olema kolme viimase tüüpilise Suurenenud liige uhes tingimustes impordi keskmine, mille kohta statistika on kättesaadav, kui ei ole selgelt põhjendatud, et märgatava kahju vältimiseks või heastamiseks on vaja teistsugust taset.

Liikmed peaksid selliste eesmärkide saavutamiseks valima kõige sobivamad abinõud. Juhul kui seda meetodit ei ole võimalik mõistlikult praktikas rakendada, tuleb asjaomasel liikmel jaotada kõnealuse toote tarnimisest tõsiselt huvitatud liikmetele osad, mis põhinevad proportsionaalselt nende liikmete poolt eelneva tüüpilise perioodi jooksul tarnitud selle toote kogustel, võttes kohaselt arvesse eritegureid, mis võisid või võivad mõjutada selle tootega kauplemist.

Mis tahes sellise meetme rakendusaega ei tohi pikendada üle artikli 7 lõikes 1 märgitud esialgse aja. Eespool nimetatud kõrvalekaldumist ei tohi lubada märgatava kahju ohu puhul. Artikkel 6 Ajutised kaitsemeetmed Kriitilistel asjaoludel, kui viivitamisega võib kaasneda raskesti korvatav kahju, võib liige rakendada ajutist kaitsemeedet, lähtudes esialgsest otsusest, mille järgi on olemas selge tõendusmaterjal, et suurenenud import on põhjustanud või ähvardab põhjustada märgatavat kahju.

Ajutise meetme rakendamisaeg ei tohi ületada päeva, mille jooksul tuleb täita artiklite 2—7 ja 12 asjakohased nõuded.

Sellised meetmed peaksid endast kujutama suurendatud tollimaksu, mis makstakse viivitamata tagasi, kui artikli 4 lõikes 2 märgitud juurdlus ei tuvasta, et suurenenud import on põhjustanud või ähvardanud põhjustada märgatavat kahju kodumaisele tootmisharule.

Liikme suuruse normi foto

Iga sellise ajutise meetme rakendamisaeg tuleb arvestada esialgse rakendamisaja osaks või selle mis tahes pikenduse osaks, millele on viidatud artikli 7 lõigetes 1, 2 ja 3. Artikkel 7 Kaitsemeetmete rakendamisaeg ja läbivaatamine 1.

See rakendamisaeg ei tohi ületada nelja aastat, kui lõike 2 kohaselt seda ei pikendata.

Virtuaalne meeskond

Lõikes 1 märgitud rakendamisaega võib pikendada tingimusel, et importijaliikme pädevad organid on artiklites 2, 3, 4 ja 5 esitatud protseduuride kohaselt tuvastanud, et kaitsemeedet on jätkuvalt vaja märgatava kahju vältimiseks või heastamiseks ja et on tõendeid, et tootmisharu kohandub, ning tingimusel, et on järgitud artiklite 8 ja 12 asjakohaseid sätteid.

Kaitsemeetme üldrakendamisaeg, sealhulgas mis tahes ajutise meetme rakendamisaeg, esialgne rakendamisaeg ja iga selle pikendus ei tohi ületada kaheksat aastat. Kohandamise hõlbustamiseks olukorras, kus kaitsemeetme oodatav rakendamisaeg on, nagu sellest on artikli 12 lõike 1 sätete alusel teatatud, üle aasta, tuleb Suurenenud liige uhes tingimustes rakendaval liikmel seda rakendamisaja kestel järk-järgult regulaarsete ajavahemike järel liberaliseerida.

Kui meetme rakendamisaeg ületab kolme aastat, tuleb sellist meedet rakendaval liikmel hiljemalt poole rakendamisaja järel olukord üle vaadata ja kui asjakohane, kõrvaldada meede või kiirendada selle liberaliseerimist.

Lõike 2 alusel pikendatud meede ei tohi olla piiravam kui esialgse rakendamisaja lõpul ja selle liberaliseerimine peaks jätkuma. Rühma liikmed olid üksteistest füüsiliselt isoleeritud ja elektrooniliselt sõltuvad ning pidid pidevalt suhtlema selleks, et jagada üksteisega ülesandele kohaseid infot ja teadmisi. Kõik rühmad pidid arendama inimressursside ettevõtte loomise projekti. Rühma liikmed kohtusid kord nädalas ühe kuu jooksul. Iga sessiooni ajal oli neil erinev eesmärk ja oodatavad tulemused.

Mõlemas tingimuses oli iga rühma liige paigutatud eraldi ruumi ilma otsese füüsilise kontaktita teiste rühmaliikmetega.

Suguelundite liikmete suurused ja nende nimed

Uuringu käigus vaadeldi, hinnati ja määratleti igale rühmale omane interaktsiooni stiil. Rühma tulemusi hinnati meeskonna objektiivse ja subjektiivse sooritusega. Meeskonna objektiivset sooritust hinnati kirjaliku raporti kaudu, mis kajastas rühma ülesande tulemusi teatud kriteeriumite järgi.

  • Suure suurusega liige pihustid
  • IRF7 – Vikipeedia
  • Kuidas ja millal see märkus eemaldada?

Meeskonna subjektiivset sooritust hinnati skaalaga, mis mõõdab tajutud rahulolutunnet ülesande tulemuste osas.

Hinnangud anti erinevate sessioonide ajal, mis lubas võrrelda tulemuste muutusi aja jooksul. Tulemustest selgus, et videokonverentsi tingimustes ilmneb sagedamini konstruktiivne koostöövalmidus, vastastikuse toetuse pakkumine suhtlemise stiil, meili teel suhtlemise tingimustes aga agressiivne konkureeriv, käskiv, sundiv ja passiivne osavõtmatu, sõltuv stiil. Samuti selgus, et need erinevused ei muutu rühma töötamise aja jooksul.

Kui toimetulekutoetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige hakkab saama töist sissetulekut ning enne seda oli talle vähemalt kahel järjestikusel kuul määratud toimetulekutoetus, mille arvestamisel ei võetud arvesse töist sissetulekut, ei arvata töise sissetuleku saamisele vahetult järgnevatel kuudel toimetulekutoetuse arvestamisel üksi elava isiku või perekonna sissetulekute hulka kahel kuul protsenti töisest sissetulekust ja seejärel neljal kuul 50 protsenti töisest sissetulekust.

Sellist erandit töise sissetuleku mitte arvamise kohta toimetulekutoetuse arvestamisel sissetulekute hulka on võimalik kasutada ühel korral 24 kuu jooksul.

Kaitsemeetmete leping – Riigi Teataja

Lisaks on kohalikul omavalitsusel õigus mitte arvata sissetulekute hulka: õppimist ja töötamist soodustavaid stipendiume ning toetusi; konkreetse kulu või kahju katmiseks saadud hüvitisi; lähedastelt toimetuleku parandamiseks saadud rahalisi toetusi ja kingitusi kuni poole toimetulekupiiri ulatuses perekonna kohta kuus. Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ning kehtestatud piirmäärade ulatuses arvesse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud: üür; korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu; korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse; veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus; soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus; kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus; elektrienergia tarbimisega seotud kulu; maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind; hoonekindlustuse kulu; olmejäätmete veotasu.

Lisaks on kohalikul omavalitsusel toimetulekutoetuse arvestamisel inimestele, kes on pikemat aega vähemalt viimasel kuuel kuul toimetulekutoetust saanud, õigus võtta arvesse muid ühekordseid eluasemekulusid, mille tegemise vajadus on vältimatu ja tuleneb õigusaktist või on tingitud ohust inimese tervisele või elule. Selliseid kulusid on võimalik toimetulekutoetuse määramisel arvesse võtta kuni ühe toimetulekupiiri ulatuses kalendriaasta jooksul.

Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks loetakse 18 m2 iga perekonna liikme kohta ning lisaks 15 m2 perekonna kohta. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu sellises ulatuses, et oleks tagatud inimese inimväärne äraelamine.