Riikliku kaitseteenistuse seadmed 1. Need soovituste projektid esitatakse kinnitamiseks raadioside assambleele või kahe assamblee vaheajal kirjavahetuse teel administratsioonidele, vastavalt assamblee poolt vastuvõetud menetlusele.

Selleks peavad nad püüdma viivitamata rakendada kõige uuemaid tehnilisi saavutusi. Kasutades sagedusalasid raadioteeninduses, peavad liikmed meeles pidama, et raadiosagedused ja geostatsionaarsatelliidi orbiidid on piiratud looduslikud ressursid ja neid peab kasutama ratsionaalselt, efektiivselt ja ökonoomselt, kooskõlas raadioeeskirjade sätetega nii, et riigid või riikide grupid võiksid omada mõlemale võrdväärset juurdepääsu, võttes arvesse arengumaade erilisi vajadusi ning nende riikide geograafilist asukohta.

Raadiohäired 1. Kõik Folk meetodid laienemise liikmed tahes eesmärgiga jaamad peavad olema rajatud ja töötama nii, et nad ei põhjustaks raadiohäireid teiste liikmete raadioteenistustele ja -sidedele ega tunnustatud operaatorfirmadele või seaduspäraselt volitatud firmadele, mis osutavad raadioteenuseid ja mis töötavad kooskõlas raadioeeskirjadega.

Iga liige kohustub nõudma operaatorfirmadelt, millele ta tunnustuse annab ja teistelt töötavatelt firmadelt ülaltoodud lõigu sätte täitmist. Veelgi enam, liikmed tunnistavad vajadust võtta ette praktilisi samme, et takistada mis tahes seadmete ja elektriliste aparaatide kasutamist, mis võiksid põhjustada raadioteenistuse või raadioside häireid, nagu märgitud lõigus Hädakutsed ja teated Raadiojaamad on kohustatud eranditeta vastu võtma hädakutseid ja teateid, sõltumata nende päritolust, samuti vastama nendele kutsetele ja viivitamatult tegutsema vastavalt vajadusele.

Valed või petlikud häda- ohutus- ja identifitseerimissignaalid Liikmed nõustuvad ette võtma samme, et hoida ära valede või petlike häda- ohutus- ja identifitseerimissignaalide edastamist ning tegema koostööd, et avastada ning tuvastada selliseid signaale saatvaid, nende jurisdiktsiooni alla kuuluvaid jaamu. Riikliku kaitseteenistuse seadmed 1. Liikmetel on täielik vabadus sõjaväeliste raadioseadmete suhtes. Siiski tuleb nende seadmete osas nii palju kui võimalik kinni pidada põhisätetest, mis puudutavad abi andmist häda korral, meetmetest, mida võetakse, vältimaks raadiohäirete tekitamist ning administratiiveeskirjade sätetest, mis puudutavad emissiooni tüüpe ning kasutatavaid sagedusi vastavalt teeninduse laadile, mida sellised seadmed teostavad.

Veelgi enam, kui selliseid seadmeid kasutatakse avaliku korrespondentsi edastamisel või teiste teenuste puhul, mida juhivad administratiiveeskirjad, siis peavad nad üldjuhul olema allutatud reeglitele, mis selliseid teenuseid reguleerivad. VIII peatükk. Suhted teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega Eesmärgiga edendada rahvusvahelist koostööd elektersidega seotud aladel, teeb liit koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, millel on vastavad huvid ja tegevus.

Suhted mitteliikmesriikidega Iga liige jätab endale ja tunnustatud operaatorfirmadele õiguse fikseerida tingimused, mille järgi ta tunnustab elektersidesid, mida on vahetatud liidu liikmeks mitteolevate riikidega. Kui liige on selliselt riigilt saadud elektersidet tunnustanud, siis peab seda edasi kandma ja seni, kuni see on liikme elekterside kanalites, V�geo Kuidas suurendada liige selle suhtes põhikirja, konventsiooni ja administratiiveeskirjade sätted tasude kohta.

IX peatükk. Ratifitseerimine, vastuvõtmine ja kinnitamine 1. Käesolev põhikiri ja konventsioon tuleb ratifitseerida, vastu võtta või kinnitada samaaegselt iga allakirjutanud liikme poolt vastavalt selle riigi konstitutsiooni sätetele ühe dokumendiga.

V�geo Kuidas suurendada liige Liikmete suuruste maailm

See dokument tuleb niipea, kui võimalik deponeerida peasekretäri juures. Peasekretär peab liikmeid informeerima igast sellisest deponeerimisest.

Muid õigusi peale hääletamisõiguse, ei muudeta. Pärast põhikirja ja konventsiooni kehtima hakkamist vastavalt põhikirja artiklile 58, hakkab dokument ratifitseerimise, vastuvõtmise või kinnitamise kohta kehtima selle peasekretäri juures deponeerimise momendist alates. Ühinemine 1. Liige, kes ei ole põhikirjale ega konventsioonile alla kirjutanud ega ole põhikirja artikli 2 sätete subjekt, või iga teine riik, mida on selles artiklis 2 mainitud, võib selle põhikirjaga igal ajal ühineda.

V�geo Kuidas suurendada liige Kas liige suurendab ohutult

Selline ühinemine peab toimuma ühe dokumendiga, mis haarab nii põhikirja kui konventsiooni. Ühinemisdokument peab olema deponeeritud peasekretäri juures, kes peab informeerima liikmeid iga sellise dokumendi deponeerimisest, kui ta on selle kätte saanud ja saatma igaühele neist selle tõestatud koopia.

Peale käesoleva põhikirja ja konventsiooni kehtima hakkamist vastavalt artikli 58 sätetele, hakkab ühinemise dokument kehtima alates selle peasekretäri juures deponeerimise kuupäevast, kui see ei ole teisiti sätestatud.

Administratiiveeskirjad 1. Administratiiveeskirjad, nagu on viidatud põhikirja artiklis 4, on siduvad rahvusvahelised aktid ning tulenevad põhikirjast ja konventsioonist. Selle põhikirja ja konventsiooni ratifitseerimine, vastuvõtmine või kinnitamine või nende aktidega ühinemine vastavalt põhikirja V�geo Kuidas suurendada liige 52 ja 53 tähendab samuti nõusolekut administratiiveeskirjadega, mis on vastu võetud pädeva ülemaailmse konverentsi poolt enne põhikirjale või konventsioonile alla kirjutamise kuupäeva.

Selline nõusolek allub igale reservatsioonile, mis on tehtud administratiiveeskirjadele alla kirjutamise ajal, või selle muudatustele, tingimusel et reservatsioon säilib ratifitseerimise, vastuvõtmise või kinnitamise dokumendi deponeerimise ajal.

Administratiiveeskirjade parandused, kas osalised või täielikud, mis on sisse viidud peale eelnimetatud kuupäeva, peavad kehtima kõigi liikmete kohta, kes on nendele parandustele alla kirjutanud, selles Tegelike suuruste tuubid, mis on nende riikide siseriiklike seadustega lubatud.

Selline esialgne kohaldamine hakkab kehtima selles määratud kuupäevast ja on selliste reservatisoonide subjektiks, mis võivad olla tehtud nendele parandustele alla kirjutamise ajal. Antud esialgne kohaldamine jätkub kuni: a liige teatab peasekretärile oma nõusolekust selliste muudatustega ja märgib vajaduse korral, millises ulatuses ta säilitab reservatsioone muudatuse kohta, mis oli tehtud sellele alla kirjutamise ajal; või b kuuskümmend päeva pärast seda, kui peasekretär on saanud liikme teate selle kohta, et viimane ei ole nõus olema seotud sellise muudatusega.

  1. Käesolev põhikiri, mille sätteid on täiendatud konventsiooni omadega, on liidu põhidokument.
  2. [AMSS] Advisory dictionary of document language
  3. Pump hinnad suurendada meessoost liige Otsik trafo peenise pikendus Sajandeid tagasi, kuni suurus meessoost olendid, ei ole palju kaal on sätestatud,Erogen X hind?
  4. Kes suurendas peenise
  5. Suurendada liikme ekstrakti

Kui peasekretär ei ole lõikude ja kohaselt saanud vajalikku teadet liikmelt, kes on alla kirjutanud mõnele sellisele muudatusele, siis pärast kolmekümne kuue kuu möödumist kuupäevast või kuupäevadest, mis seal on määratud esialgse ühinemise alguseks, loetakse selline liige nõus olevaks muudatusega, mis oli mis tahes reservatsiooni subjektiks, mida ta võis olla teinud sellele muudatusele alla kirjutamise ajal.

Iga liidu liige, kes ei ole ühelegi administratiiveeskirjade muudatusele, mis kohaldus pärast lõigus märgitud kuupäeva, ei osaliselt ega täielikult alla kirjutanud, võib taotleda enda sidumist sellega, teatades sellest viivitamatult peasekretärile.

Kui peasekretär ei ole sellist teadet selliselt liikmelt lõigus märgitud aja möödumisel saanud, loetakse liige selle muudatusega nõus olevaks. Peasekretär peab informeerima liikmeid kohe iga seda artiklit puudutava teate saamisest.

V�geo Kuidas suurendada liige Suurenda foto peenise

Põhikirja paranduse sätted 1. Liidu iga liige võib teha ettepaneku põhikirja paranduste tegemiseks. Iga selline ettepanek peab, selleks et kindlustada selle ajaline edasiandmine ja läbivaatamine kõikide liidu liikmete poolt, jõudma peasekretärini vähemalt kaheksa kuud enne täievolilise konverentsi kindlaksmääratud alguskuupäeva.

Peasekretär peab niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui kuus kuud enne viimati nimetatud kuupäeva, edastama iga sellise ettepaneku liidu liikmetele. Iga ettepaneku teisend mis tahes lõigu kohaselt esitatud parandusele võib, siiski, olla esitatud igal ajal liidu liikme või selle delegatsiooni poolt täievolilisel konverentsil. Põhikirja paranduse ettepanekut arutav kvoorum mis tahes täievolilise konverentsi plenaaristungil peab koosnema rohkem kui pooltest täievolilisele konverentsile akrediteeritud delegatsioonidest.

Et rakenduda, peab iga parandusettepanek nagu ka parandus ise, olgu ta siis muudatustega või ilma, olema heaks kiidetud V�geo Kuidas suurendada liige kahe kolmandiku delegatsioonide poolt, kes on akrediteeritud täievolilisele konverentsile, kes omab hääletamisõigust.

Kui välja arvata selle artikli eelnevates lõikudes toodud sätted, mis prevaleerivad, siis rakendatakse konventsioonis sisalduvaid üldisi konverentse puudutavaid sätteid ning teiste koosolekute kohta käivaid protseduurireegleid.

Igasugused täievolilise konverentsi poolsed põhikirja parandused hakkavad tervikuna ja üheainsa aktina kehtima konverentsi fikseeritud kuupäevast, nende liikmete vahel, kes on enne Foto pool-Dick Big kuupäeva deponeerinud oma ratifitseerimise, vastuvõtmise, kinnitamise või ühinemise dokumendi nii selle põhikirjaga kui ka parandusega.

Paranduse osaline ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine või sellega ühinemine ei ole lubatud. Peasekretär peab informeerima kõiki liikmeid iga ratifitseerimise, vastuvõtmise, kinnitamise või ühinemise dokumendi deponeerimisest.

Pump hinnad suurendada meessoost liige

Pärast iga sellise paranduse jõustumist toimub ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine või ühinemine vastavalt põhikirja artiklitele 52 ja 53 juba parandatud põhikirja suhtes. Pärast iga sellise paranduse jõustumist peab peasekretär registreerima selle ÜRO sekretariaadis vastavalt ÜRO harta artikli sätetele.

Käesoleva põhikirja lõiku rakendatakse ka iga paranduse kohta. Vaidluste lahendamine 1. Liikmed võivad lahendada oma vaidlused käesoleva põhikirja, konventsiooni või administratiiveeskirjade tõlgendamise või kohaldamise osas läbirääkimiste teel, diplomaatilisi kanaleid kasutades või vastavalt protseduuridele, mis on kehtestatud nende vahel sõlmitud kahe- või mitmepoolsete lepingutega rahvusvaheliste vaidlusküsimuste lahendamiseks, või mõnel muul teel, milles on vastastikku kokku lepitud.

Kui ühtegi neist meetoditest ei kohaldata, võib iga vaidluse osaline pöörduda kohtusse vastavalt protseduuridele, mis on määratletud konventsioonis. Põhikirja, konventsiooni ja administratiiveeskirjade rakendamisega seotud tülide kohustusliku lahendmise fakultatiivprotokoll on kohaldatav üksnes sellele protokollile allakirjutanud liikmete suhtes.

Põhikirja ja konventsiooni denonsseerimine 1. Igal liikmel, kes on selle põhikirja ja konventsiooni ratifitseerinud, vastu võtnud, kinnitanud või sellega ühinenud, on õigus seda denonsseerida.

Sellisel juhul peavad põhikiri ja konventsioon olema denonsseeritud samaaegselt ühe, peasekretärile adresseeritud dokumendiga. Sellise teate saamisel peab peasekretär sellest teatama teistele liikmetele. Denonsseerimine jõustub ühe aasta möödumisel kuupäevast, mil peasekretär sai sellekohase teate. Jõustumine ja sellega seotud küsimused V�geo Kuidas suurendada liige. Käesolev põhikiri ja konventsioon jõustuvad 1. Pärast lõigus märgitud jõustumise kuupäeva asendavad ja tühistavad käesolev põhikiri ja konventsioon nende liikmete suhtes Rahvusvahelise elekterside konventsiooni Nairobi, Vastavalt ÜRO harta artikli sätetele peab peasekretär registreerima käesoleva põhikirja ja konventsiooni ÜRO sekretariaadis.

Käesoleva põhikirja ja konventsiooni originaalid, mis on koostatud araabia, hiina, hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles, peavad deponeeritult jääma liidu arhiivi. Peasekretär peab andma igale allakirjutanud liikmele tõestatud koopia nõutud keeles.

Lahknevuste korral põhikirja ja konventsiooni erinevate keelevariantide vahel prevaleerib prantsuskeelne tekst. Selle kinnituseks on täievolilised saadikud kirjutanud alla Rahvusvahelise Elektersideliidu põhikirja originaalile ja Rahvusvahelise Elektersideliidu konventsiooni originaalile.

V�geo Kuidas suurendada liige Kuidas suumida liige laius

Lisa CS Rahvusvahelise Elektersideliidu põhikirjas, konventsioonis ja administratiiveeskirjades kasutatud terminite definitsioonid Ülaltoodud liidu aktides kasutatud termineid defineeritakse järgmiselt: Administratsioon — iga valitsusasutus või -teenistus, mis vastutab Rahvusvahelise Elektersideliidu põhikirjas, Rahvusvahelise Elektersideliidu konventsioonis ja administratiiveeskirjades toodud kohustuste täitmise eest.

Iga liige võib delegatsiooni moodustada oma soovi kohaselt.

V�geo Kuidas suurendada liige Vaata videot kui suumi liige

Nimelt võib ta vastavalt konventsiooni asjakohastele sätetele muu hulgas lülitada delegatsiooni isikuid atašeede või nõuandjatena, kes kuuluvad ükskõik millisesse seadustatud organisse või organisatsiooni. See teenistus võib hõlmata heli ülekandmist, televisiooni- või teisi saateid. Antud termini alla kuuluvad ka raadiotelegrammid, kui see pole muul viisil määratletud. Graafiline dokument salvestab informatsiooni püsivas vormis ja teda on võimalik registrisse paigutada ning korduvalt kasutada; see võib olla kirjalikus või trükitud vormis või fikseeritud kujutisena.

Mitteametlik tõlge Alla kirjutatud I peatükk. Täievoliline konverents 1 1. Kui see ei õnnestu, siis teeb seda nõukogu liidu liikmete enamuse nõusolekul.

Artikkel 2. Valimised ja sellega seotud küsimused Nõukogu 7 1. Nõukogusse valitud liidu liikmed on ametis kuupäevani, mil valitakse uus nõukogu, välja arvatud juhtumeil, kui vabad ametikohad tekivad nii, nagu on kirjeldatud alljärgnevates lõikudes 10 ja Neil on õigus olla uuesti valitud. Selle perioodi lõppedes peab nõukogu juhataja liidu liikmeid kutsuma uue liikme valimistele.

Contacts of UT units

Valimine viiakse läbi salajase hääletamisega kirja teel. Vajalik on sama enamus, nagu ülalpool mainitud on. Uus liige hoiab kohta kuni uue nõukogu valimiseni järgmise pädeva täievolilise konverentsi poolt.

Koht nõukogus loetakse vabaks, kui: 11 a nõukogu liikmel ei ole esindajat kahel järjestikusel korralisel nõukogu istungil; 12 b liidu liige loobub oma kohast nõukogus. Valitud ametnikud 13 1. Peasekretär, peasekretäri asetäitja ja büroode direktorid peavad valimiste perioodil katkestama oma tegevuse täievolilise konverentsi poolt kindlaks määratud kuupäevadel.

Tavaliselt jäävad nad ametisse järgmise täievolilise konverentsi poolt määratud ajani ja neid võib uuesti valida vaid ühe korra. Kui peasekretäri ametikoht jääb vabaks, võtab selle üle peasekretäri asetäitja ja jääb ametisse ajani, mille määrab järgmine täievoliline konverents. Kui peasekretäri asetäitja saab sellistes tingimustes peasekretäri ametikohal hakkama, loetakse peasekretäri asetäitja ametikoht samast kuupäevast vabaks ja rakendatakse alljärgneva lõigu 15 sätteid.

Kui peasekretäri asetäitja ametikoht jääb vabaks rohkem kui päeva enne järgmise täievolilise konverentsi kokkutulemist, määrab nõukogu talle järeltulija. Kui peasekretäri ja peasekretäri asetäitja ametikohad jäävad vabaks samaaegselt, asub kõige kauem ametis olnud direktor peasekretäri ametikohale, kuid seda mitte kauemaks kui 90 päevaks.

Nõukogu peab määrama uue peasekretäri, samuti peasekretäri asetäitja juhul, kui see koht jääb vabaks rohkem kui päeva enne järgmise täievolilise konverentsi kokkutulemist. Nõukogu poolt V�geo Kuidas suurendada liige ametnik jääb ametisse ajavahemikuks, milliseks oli valitud tema eelkäija. Kui direktori ametikoht ootamatult vabaneb, hoolitseb peasekretär selle eest, et kindlustada direktori kohustuste täitmine, kuni nõukogu määrab uue direktori oma järgmisel korralisel istungil, mis toimub pärast sellise vaba koha tekkimist.

Sellisel viisil määratud direktor töötab täievolilise konverentsi poolt kindlaks määratud kuupäevani. Vastavalt põhikirja artikli 27 sätetele, kui peasekretäri või peasekretäri asetäitja koht osutub vabaks käesoleva artikli vastavates sätetes kirjeldatud olukorras, peab nõukogu oma korralisel istungil, juhul kui see peetakse 90 päeva jooksul, pärast vaba koha tekkimist või juhataja poolt kokku kutsutud istungil nimetatud sätetes täpsustatud aja jooksul selle täitma.

V�geo Kuidas suurendada liige Kas on voimalik liikme suurendada ilma sekkumiseta

Vastavalt lõikude 14 kuni 18 sätetele, vastava valitud ametniku ükskõik kui pikk ametisoleku aeg ei mõjuta tema õigust olla valitud või uuesti valitud sellisele kohale. Raadioeeskirjade ameti liikmed 20 1. Raadioeeskirjade ameti liikmed peavad valimise ajaks katkestama oma tegevuse täievolilise konverentsi poolt kindlaks määratud kuupäevadel. Nad jäävad ametisse järgmise täievolilise konverentsi poolt määratud ajani ja neid võib uuesti valida vaid ühe korra.

Kui kahe täievolilise konverentsi vahelisel ajal läheb ameti liige erru või ei saa enam oma kohuseid täita, peab peasekretär, konsulteerides raadioside büroo direktoriga, pöörduma selle regiooni liidu liikmete poole, et nad esitaksid kandidaadid järgmisel nõukogu istungil toimuvate valimiste jaoks. Kui aga koht jääb vabaks rohkem kui 90 päeva enne või pärast nõukogu istungit, V�geo Kuidas suurendada liige toimub enne täievolilist konverentsi, peab kõne all olev liidu liige esitama viivitamata 90 päeva jooksul selle asemele teise inimese, kes jääb kohale seni, kuni järgmise täievolilise konverentsi poolt valitud ameti uued liikmed või nõukogu Peenise suurus ja rasvumine valitud uus liige ametisse asuvad.

Asendatav liige peab olema valitav nõukogu või täievolilise konverentsi poolt läbiviidavatel V�geo Kuidas suurendada liige. Raadioeeskirjade ameti liige loetakse oma ametist lahkunuks, kui ta on mitu korda järjestikku puudunud ameti koosolekutelt.

Peasekretär peab pärast konsultatsioone ameti direktori ja ameti liikme ning kõne all oleva liidu liikmega vaba koha teatavaks tegema ja tegutsema vastavalt lõigu 21 sätetele. Artikkel 3. Teised konverentsid 23 1.

Kooskõlas põhikirja sätetega peetakse kahe täievolilise konverentsi vahelisel perioodil reeglipäraselt järgmisi liidu ülemaailmseid konverentse: 24 a kaks ülemaailmset raadioside konverentsi; 25 b üks ülemaailmne elektersideside standardiseerimise konverents; 26 c üks ülemaailmne elekterside arengu konverents; 27 d kaks raadioside assambleed, mis on aja ning koha poolest seotud ülemaailmse raadioside konverentsiga.

Täievoliliste konverentside vahelisel perioodil võib erakorraliselt: 29 — ära jätta teise ülemaailmse raadioside konverentsi, mis on seotud raadioside assambleega; alternatiivselt võib ühe nendest ära jätta samal ajal, kui teine toimub. Need viiakse läbi: 32 a täievolilise konverentsi otsusel; 33 b kõne all oleva sektori eelneval ülemaailmsel konverentsil antud soovituse alusel, kui see on nõukogu poolt heaks kiidetud; 34 c liidu liikmetest vähemalt veerandi palvel, mis peab olema isiklikult peasekretärile saadetud; 35 d nõukogu ettepanekul.

Regionaalne raadioside konverents viiakse läbi: 37 a täievolilise konverentsi otsusel; 38 b eelneva ülemaailmse või regionaalse raadioside konverentsi soovitusel, kui see on nõukogu poolt heaks kiidetud; 39 c kõnealusesse regiooni kuuluvatest liikmetest vähemalt veerandi palvel, mis peab olema isiklikult saadetud peasekretärile; või 40 d nõukogu ettepanekul.

Nende palved peavad olema adresseeritud isiklikult peasekretärile, kes saadab need edasi nõukogule kinnitamiseks; või 45 b nõukogu ettepanekul. Konventsiooni lõikudes 42, 46,, ja sätestatud konsultatsioonidel loetakse liidu liikmed, kes ei ole nõukogu poolt kindlaksmääratud aja jooksul vastanud, konsultatsioonidel mitteosalenuteks ja sellest tulenevalt ei võeta neid arvesse enamuse arvutamisel.

Kui vastanute arv ei ületa poolt konsultatsioonides osalenud liikmete arvu, toimuvad edasised konsultatsioonid, mille tulemused on määravad, sõltumata häälte arvust. Nõukogu koosneb neljakümne kolmest liidu liikmest, kes on valitud täievolilise konverentsi poolt. Nõukogu võtab otsuseid vastu ainult istungitel. Erandina võib nõukogu istungite ajal otsustada, et mingi eriline küsimus otsustatakse kirja teel.

Iga korralise istungi alguses peab nõukogu valima juhataja ja juhataja asetäitja oma liikmete esindajate hulgast, võttes arvesse regioonidevahelise rotatsiooni printsiipi. Nad jäävad ametisse kuni järgmise korralise istungi avamiseni ja ei oma õigust olla uuesti valitud.

Juhataja asetäitja asendab juhatajat viimase äraolekul. Liikme poolt nõukogusse määratud isik peab võimaluse korral olema ametnik, kes tegutseb elekterside juhtimises või on otseselt vastutav selle juhtimise eest ning omab kvalifikatsiooni elekterside teenistuse alal.

Feed aggregator | Page 8 | University of Tartu

Liit kannab vaid nõukogu liikme esindaja reisi- ülalpidamis- ja kindlustuskulud, mis on seotud ainult nõukogu istungitega. Iga nõukogu liikme esindajal on õigus osaleda vaatlejana kõikidel liidu sektorite koosolekutel. Peasekretär võib tegutseda nõukogu sekretärina. Peasekretär, peasekretäri asetäitja ja büroode direktorid võivad osaleda nõukogu töös ja aruteludel, kuid mitte hääletada.

Sellest hoolimata võib nõukogu pidada koosolekuid, kus on esindatud ainult oma liikmete esindajad. Nõukogu peab arvestama peasekretäri poolt igal aastal ettevalmistatud aruannet liidule soovitava strateegilise poliitika ja planeerimise kohta, et järgida täievolilise konverentsi poolt määratud suuniseid ja tegutseda vastavalt nendele. Nõukogu peab kahe täievolilise konverentsi vahelisel ajal teostama liidu üldist juhtimist ning administratsiooni, muu hulgas: 63 1 vajaduse korral kiitma heaks ja vaatama läbi liidu liikmeskonna eeskirju ning finantseeskirju, võttes arvesse ÜRO ja eriagentuuride vastavat praktikat, kus on kasutusel samasugused palgamaksmise, tasustamise ja pensionide süsteemid; 64 2 rakendama vajaduse korral: 65 a professionaalse ja kõrgema kategooria töötajaskonna põhipalgaskaalasid, välja arvatud valimiste teel täidetud ametikoha suhtes kehtivaid töötasusid, vastavalt igasugustele muudatustele põhipalgaskaalades, mis on ÜRO poolt kohaldatud sarnastes süsteemikategooriates.

Peasekretariaat 83 1. Peasekretär võib samuti, kui nii on palutud, varustada lepingu alusel teiste elektersidealaste koosolekute sekretariaati; 98 o astuma vajalikke samme, et õigeaegselt avaldada ja laiali jagada teenistuslikke dokumente, infobülletääne ning teisi dokumente, mis on peasekretariaadi, samuti sektorite poolt ette valmistatud ja V�geo Kuidas suurendada liige on nõudnud konverentsid või nõukogud; avaldatatavate dokumentide nimekirja peab koostama nõukogu, kooskõlas kõnealuse konverentsi järel toimuvate konsultatsioonidega, kus märgitakse ära, milliseid teenistuslikke dokumente ja muid dokumente on vaja avaldada; 99 p avaldama perioodiliselt üldist informatsiooni käsitlevat ajakirja ja dokumentatsiooni, mis puudutab elektersidet selle informatsiooni alusel, mida ta saab kasutada ja koguda, kaasa arvatud teistelt rahvusvahelistelt organisatsioonidelt saadav.

See projekt peab sisaldama kolme sektori ühendatud eelarvet, mis on koostatud kooskõlas peasekretäri poolt määratud eelarve suunistega ja koosneb kahest versioonist.

Üks versioon peab olema osamaksu nullkasvuga ja teine kasvuga, mis on väiksem või võrdne piirmääraga, mille on kindlaks määranud täievoliline konverents pärast reservarve koostamist. Lõplik eelarve tuleb pärast selle nõukogupoolset heakskiitmist saata kõigile liidu liikmetele informatsiooniks.

Otsik trafo peenise pikendus

Peasekretär või peasekretäri asetäitja võivad konsulteeriva õigusvõimega osaleda liidu konverentsidel; peasekretär või tema esindaja võivad konsulteeriva õigusevõimega osaleda kõikidel teistel liidu koosolekutel. Komitee püüab saavutada ühehäälseid lõpptulemusi. Komitee enamuse toetuse puudumisel võib komitee juhataja erandkorras võtta vastu otsuseid omal vastutusel, eeldusel, et ta peab otsuse tegemist antud küsimuses kiireloomuliseks ja see ei või oodata nõukogu järgmise istungini.

Sellises olukorras informeerib komitee otsekohe kirjalikult sellest küsimusest nõukogu liikmeid, tuues ära oma sellise teguviisi põhjused koos teiste komitee liikmete kõigi kirjalike arvamustega. Kui sellises olukorras ei ole küsimused kiireloomulised, kuid on siiski olulised, antakse need arutamiseks nõukogu järgmisele istungile. Juhataja kutsub komitee kokku vähemalt kord kuus.

Vajaduse korral võib komitee kokku kutsuda selle kahe liikme palvel. Koordinatsioonikomitee menetluskäigust koostatakse aruanne ja nõukogu liikmete palvel on neil seda võimalik kasutada. Ülemaailmne raadioside konverents 1.

Vastavalt põhikirja lõigule 90 kutsutakse ülemaailmne raadioside konverents kokku, arutamaks spetsiifilisi raadiosidealaseid küsimusi. Ülemaailmne raadioside konverents tegeleb nende teemadega, mis on lülitatud käesoleva artikli vastavate sätetega kooskõlas olevasse vastuvõetud päevakorda. Sellised palved adresseeritakse isiklikult peasekretärile, kes vahendab need nõukogule vastuvõtmiseks; või b nõukogu ettepanekul. Samuti konverents: 1 arutab ja kiidab heaks büroo direktori aruande selle sektori tegevuse kohta alates eelmisest konverentsist; 2 soovitab nõukogule tulevase konverentsi päevakorra teemasid ja esitab oma arvamused selliste vähemalt nelja-aastaseks raadioside konverentside tsükliks ettenähtud päevakordade kohta, samuti hinnangud finantsasjaajamise kohta.

Raadioside assamblee juhataja ja asetäitjad või vastavad töögrupid võivad osaleda ühinenud ülemaailmsel raadioside konverentsil. Artikkel 8. Raadioside assamblee 1. Vastavalt korrale tegeleb raadioside assamblee soovitustega tema enda menetluste kohta või mis on talle saadetud täievolilise konverentsi, mõne muu konverentsi, nõukogu või raadioeeskirjade ameti poolt, samuti nende avaldamisega.

Raadioside assamblee juhataja on isik, kelle määrab selle maa valitsus, kus peetakse koosolek või, juhul kui koosolek peetakse liidu asukohas, assamblee enda poolt valitud isik.

Juhatajat assisteerib assamblee poolt valitud juhataja asetäitja. Regionaalne raadioside konverents Regionaalse raadioside konverentsi päevakorda võib võtta ainult regionaalse iseloomuga spetsiifilisi raadiosidealaseid küsimusi, kaasa arvatud raadioeeskirjade ameti ja raadioside büroo poolt nende regiooniga seotud tegevusjuhiseid V�geo Kuidas suurendada liige, et sellised juhised ei lähe vastuollu teiste regioonide huvidega.

Sellisel konverentsil võib arutada ainult päevakorda kantud teemasid. Käesoleva konventsiooni lõikudes ja sisalduvad sätted kehtivad regionaalse raadioside konverentsi kohta, kuid üksnes seoses regiooni liikmetega.

Government Surveillance of Dissidents and Civil Liberties in America

Raadioeeskirjade amet 1. Amet koosneb üheksast täievolilise konverentsi poolt valitud liikmest. Lisaks põhikirja artiklis 14 täpsustatud kohustustele arutab amet ka raadioside büroo direktori aruandeid raadiohäirete uuringute kohta, mis viiakse läbi rohkem kui ühe administratsiooni palvel, ning formuleerib sellekohaseid soovitusi. Ameti liikmetel on kohustus osaleda nõuandva õigusvõimega raadioside konverentsidel ja raadioside assambleedel.

Rahvusvahelise Elektersideliidu põhikiri – Riigi Teataja

In Danai Pumps upd- ated a large number of production system and equipment once again and realized digitization for production and processing. Erinevaid peenise suurendamiseks pakutavaid võltsprodukte on palju, alustades tablettidest ning lõpetades plaastritega, Kuidas suurendada oma peenist?

Selle küsimuse vastu on tuntud huvi juba aastaid. Buy on-line today. Free UK delivery. Postal address. PUM app. Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten.

Diaphragm Pump heads - hydraulically actuated: NEEV Pump head, completely tight on the wetted side is the proper solution for all critical, environmentally hazardous or sensitive fluids and suspensions. Moved Permanently. The document has moved.