KSH tuleb analoogselt kehtiva õigusega alati läbi viia üleriigilise planeeringu, maakonnaplaneeringu, üldplaneeringu ja KeHJS § 6 lg 1 loetletud tegevuse aluseks oleva detailplaneeringu puhul. Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni vastavust käesolevast seadustikust tulenevatele nõuetele hindab ja tõendab välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse kohaselt: 1 Tehnilise Järelevalve Amet; 2 Maanteeamet teede ehituse valdkonnas ja liiklusohutuse auditi tegevusalal; 3 Päästeamet käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 9 ja 10 nimetatud tegevusaladel. Pole välistatud, et sellises olukorras peab ehitusettevõtja ehituse nõuetekohaseks lõpuleviimiseks ise ehitusele peale maksma.

Energiatõhususe nõuetega seonduva tehnosüsteemi ülevaatus on mõõtmistel, vaatlusel ja selle tehnosüsteemi või selle osade dokumentatsioonil või energiaauditil põhinev analüüs; 2 edasimüümisel registreerima seadme tehnilised andmed ning edastama need Tehnilise Järelevalve Ametile. Ülevaatuse aruandes antakse ülevaade võimalikest valikutest tehnosüsteemi seadme energiatõhusa talitluse tagamiseks või soovitusi seadmete asendamiseks, näidates alternatiivsed võimalused.

Ise vastavuse suurenemine

Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib kehtestada täpsustatud nõuded ülevaatuse teostaja kutsekvalifikatsiooni kohta. Ülevaatuse nõuetes võib ette näha mõõtmistele, vaatlustele, tehnosüsteemi ja selle osade dokumentatsiooni või energiaauditi analüüsil põhinevale tehnosüsteemi seisukorra hindamisele ja aruandlusele esitatavad nõuded.

Ehitise garantii 1 Käesoleva seaduse tähenduses on garantii ehitusettevõtja poolt võetud kohustus tagada, et tema tehtud ehitustöö vastab lepingu tingimustele ning ehitustöö tulemusena ehitatud ehitisel või selle osal säilivad määratud aja jooksul sihipärase kasutamise ja hooldamise korral ehitise või selle osa kasutamiseks vajalikud ohutuse ja kasutamise omadused ning kvaliteet.

Kui lepingus ei ole määratud ehitamise lõppemise päeva, loetakse ehitise garantii alguse ajaks ehitusettevõtja poolt ehitise või selle osa ehitise omanikule üleandmise päev. Otsustegija on programmi enne selle avalikustamist juba kaks korda kontrollinud — esimene kord iseseisvalt, teine kord asjaomaste asutuste abiga.

Ise vastavuse suurenemine

Võrreldes kehtiva õigusega on seega programmi nõuetele vastavust kontrolliv asutus juba enne avalikustamist kujundanud seisukoha programmi piisavuse ja nõuetekohasuse suhtes.

Seetõttu on raske ette kujutada, et avalikkuse poolt esitatud seisukohad võiksid praktikas reeglina otsusetegijat veenda, et nii tema kui teised pädevad asutused on seni midagi olulist kahe silma vahele jätnud.

  • Ma tahan suurendada liiget, kuidas teha
  • Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni vastavust käesolevast seadustikust tulenevatele nõuetele hindab ja tõendab välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse kohaselt: 1 Tehnilise Järelevalve Amet; 2 Maanteeamet teede ehituse valdkonnas ja liiklusohutuse auditi tegevusalal; 3 Päästeamet käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 9 ja 10 nimetatud tegevusaladel.
  • Erinevate suuruste liige
  • Mis on keskmine paksus ja pikkus munn

Täiendava etapina tuleks pärast aruande avalikustamist ning enne selle lõplikku nõuetele vastavuse kontrolli korraldada asjaomaste asutustega konsulteerimine. Sarnaselt programmi menetlusega tekitab ka siinkohal küsimusi, kuivõrd peavad otsusetegijad avalikustamist ning sellele järgnevaid etappe sisuliselt vajalikeks toiminguteks.

Praktikas esineb oht, et ka neid etappe peetakse pigem formaalsusteks, mis vähendaks oluliselt avalikkuse ja ka asjaomaste asutuste kaasarääkimise võimalusi hilisemates etappides. Planeeringute mõjude hindamine Planeeringute KSH kohustus, nõuded ekspertidele jms sisulised küsimused on lahendatud samal viisil, nagu arengukavade, strateegiate jms dokumentide KSH puhul.

Ise vastavuse suurenemine

KSH tuleb analoogselt kehtiva õigusega alati läbi viia üleriigilise planeeringu, maakonnaplaneeringu, üldplaneeringu ja KeHJS § 6 lg 1 loetletud tegevuse aluseks oleva detailplaneeringu puhul. Samuti on KSH alati kohustuslik riigi ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu puhul ja juhul, kui on vajalik nn Natura hindamine vt allpool.

KSH eelhinnang tuleb anda juhul, kui tehakse muudatusi eelnimetatud planeeringutes, koostatakse maakonna- või üldplaneeringut teemaplaneeringuna, üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut või detailplaneeringut, millega kavandatakse KMH eelhinnangu kohustusega tegevust. KSH väljatöötamiskavatsus, mis sisuliselt asendab tulevikus KSH programmi, töötatakse välja koos planeeringu lähteseisukohtadega. Need dokumendid esitatakse koos ka kaasatavatele kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks.

Account Options

KSH aruanne töötatakse välja koos planeeringu eelnõuga tänases mõtte eskiislahendusega ; need dokumendid avalikustatakse ja saadetakse kaasatavatele koos. KSH aruanne tuleb koostada juba enne planeeringu vastuvõtmist, kuna vastuvõtmisel tuleb kontrollida, kas aruande tulemusi on planeeringus arvesse võetud. Samas on seaduse kohaselt juhul, kui planeeringut vastuvõtmise järgse avalikustamise tulemusel oluliselt muudetakse, võimalik ka KSH aruannet täiendada.

Ise vastavuse suurenemine

Sel juhul järgneb aruande uus kooskõlastamine ja avalikustamine. Juhul, kui muutus ise ületab KeHJS § 6 lg 1 sätesttud künnise, tuleb KMH siiski läbi viia kohustuslikus korras st mingit kaalutlusruumi ei ole.

Ehitusseadus

Erinevalt kehtivast õigusest on ette nähtud, et KMH eelhinnangu eelnõu tuleb saata seisukoha avaldamiseks kõigile asjaomastele asutustele sh KeAle või KeMile ning saadud tagasisidet ka arvestada. Sellele lähenemisele aitavad kaasa töövõtulepingule kohaldatavad erisätted eelarve ületamise kohta.

Ise vastavuse suurenemine

Kui pooled on kokku leppinud siduvas eelarves, siis seda üldjuhul kokkuleppeta muuta ei saa. Kui sõlmitud lepingus pole täpsustatud, kas eelarve on siduv või mitte, siis eeldatakse siduvust. Samas kui poolte tegelik ühine arusaam lepingu sõlmimisel oli, et eelarve võib muutuda, võib eelarve siiski osutuda mittesiduvaks.

Nähes lepingu sõlmimisel ette kulude olulist kasvu enne ehitustööde valmimist, tasub eelarve kujundada oodatavat kasvu silmas pidades või üritada kokku leppida mittesiduvas eelarves.

Ehitustegevus on sageli pikaajaline protsess, mis võib kesta aastaid. Selle ajaperioodi vältel võib meid ümbritsevas majandus- ja poliitilises keskkonnas palju muutuda. Pikemat ajahorisonti hõlmavate ehituslepingute allkirjastamise ajal ei ole seetõttu tihti võimalik ette näha ehitusturul tulevikus aset leidvaid märgilisi arenguid ja muutusi. Sellisteks muutusteks võivad olla näiteks ehitusmaterjalide ja tööjõukulude ettenägematust suurenemisest tingitud ehituse maksumuse kasv ehituslepingu täitmise ajal.

Juba sõlmitud lepingut saab muuta eeskätt poolte kokkuleppel. Kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse. Projekteerimistingimuste taotluse kontroll ja taotluse läbi vaatamata jätmine Pädev asutus kontrollib projekteerimistingimuste taotluse saamisel selle nõuetele vastavust.

Kui projekteerimistingimuste andmine on ilmselgelt võimatu, jätab pädev asutus taotluse läbi vaatamata ja tagastab selle koos põhjendusega. Eelkõige tagastatakse taotlus läbi vaatamata, kui ei esine käesoleva seadustiku § 26 lõikes 1 või § 27 lõikes 1 sätestatud alust. Projekteerimistingimuste menetlus 1 Pädev asutus otsustab keskkonnamõju hindamise algatamise vajaduse ja projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldamise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb korraldada käesoleva seadustiku §-s 27 nimetatud juhul. Kui pädev asutus otsustab menetluse korraldada avatud menetlusena, antakse projekteerimistingimused 60 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Pädev asutus annab kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks kuni kümme päeva. Projekteerimistingimuste kehtivus 1 Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.

Navigation menu

Põhjendatud juhul võib pädev asutus projekteerimistingimuste kehtivuseks sätestada teistsuguse tähtaja või muuta projekteerimistingimuste kehtivuse tähtaega. Projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamine Pädev asutus võib tunnistada projekteerimistingimused kehtetuks, kui: 1 kehtetuks tunnistamiseks on projekteerimistingimustes ette nähtud võimalus; 2 projekteerimistingimuste andmise aluseks olnud andmed, planeering või muud ehitisele ja ehitamisele esitatavad nõuded on muutunud; 3 sama kinnisasja kohta on hiljem kehtestatud detailplaneering; 4 projekteerimistingimuste taotluse esemega hõlmatud kinnisasjale on kehtestatud ehituskeeld või 5 projekteerimistingimuste taotlemisel on esitatud teadvalt valeandmeid, mis mõjutasid projekteerimistingimuste andmise otsustamist.

Ise vastavuse suurenemine

Ehitusteatise esitamist võib nõuda, kaaludes ehitise ohtlikkust, mõju avalikule ruumile ja isikute õigustele ning võrreldes seda käesoleva seadustiku lisas 1 sisalduvate sarnaste näitajatega.