Eeskirju täpustatakse ka muudes dokumentides, nagu suunistes nt Euroopa Parlamendis kehtivad suunised liikmetele ahistamisvastase võitluse kohta töökohal 7. Luurekompanii intensiivse ning haarava väljaõppe käigus omandatakse teadmised ja oskused brigaadi lahingutegevuseks vajaliku luureinformatsiooni kogumiseks. Eesti läänepoolseim saar on Nootamaa. Neid täiendavad vastava käitumisjuhendi ja kodukorra sätted. I lisa osa F annab ülevaate seda küsimust käsitlevatest olemasolevatest ELi eeskirjadest.

Auditi teostatavuse huvides jätsime hindamata läbipaistvust ja lobitööd käsitlevad eeskirjad, kuigi needki on seotud üldise eetikaraamistikuga. Samuti jäid meie auditi ulatusest välja riigihangetega seonduvad huvide konflikti menetlused, sest riigihankemenetlusi käsitlevad kontrollikoja vastavusauditid. Analüüs hõlmas ka parlamendilt, nõukogult ja komisjonilt personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraat ning teised valimisse kaasatud peadirektoraadid saadud asutusesiseseid dokumente.

  • Eriaruanne: Auditeeritud ELi institutsioonide eetikaraamistikud
  • Presidendi palk tõuseb , riigikogu liikme palk euroni | Eesti | ERR
  • Väeosad - Kaitseressursside amet

Võrdlesime eri institutsioonides kehtivaid erinevaid eetikanõudeid ning hindasime neid väljaspool asutusi kehtivate asjakohaste standardite taustal nt OECD, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti põhimõtted, suunised ja parimad tavad.

Lõpetuseks vaatasime läbi muud asjaomased eetikavaldkonna aruanded ja küsitlesime institutsioonide liikmeid, kelle ülesannete hulka kuulus töö eetikaraamistikuga.

Taotlus- ja registreerimismenetlus

Täiendavaks kriteeriumiks oli auditeeritud institutsioonide eetikaraamistike võrdlev analüüs. Kutsusime kokku neli valdkonna eksperti: OECD esindaja, organisatsiooni Transparency International esindaja, ühe liikmesriigi kõrgeima kontrolliasutuse esindaja ja teadlane. Nimetatud eksperdid aitasid hinnata eetikaraamistike konkreetseid elemente. Nõudeid täpsustavad asjaomases institutsioonis kehtivad rakendussätted ja suunised, mis selgitavad nõudeid lähemalt, ent ei näe ette uusi Kas on voimalik parast 35 suumi parast liiget kohustusi.

Auditeeritud institutsioonide töötajatele kehtivate eetikaraamistike sätted on üldiselt üsna sarnased. Liikmete ametikoha ja töökohustuste iseloom on eri institutsioonides ja ka töötajatega võrreldes erinev.

ELi toimimise leping on liikmetele kehtivate eetikanõuete peamine allikas: selles on muu hulgas kindlaks määratud kõnealuste nõuete mittetäitmise eest ette nähtud trahvid ja karistused. Täpsemaid sätteid sisaldavad kohaldatavad käitumisjuhendid ja kodukord vt tabel 1. Eeskirju täpustatakse ka muudes dokumentides, nagu suunistes nt Euroopa Parlamendis kehtivad suunised liikmetele ahistamisvastase võitluse kohta töökohal 7. Auditeeritud institutsioonides on valdavalt kehtestatud piisavad eetikaraamistikud nii töötajate kui ka liikmete jaoks: auditeeritud institutsioonid on kehtestanud kingitusi ja meelelahutust käsitleva poliitika, mis hõlmab kingituste, võõrustamise ja muude hüvede määratlusi, ning menetlused nende aktsepteerimise ja neist teatamise kohta vt I lisa osa A.

Töötajate ja liikmete töövälist tegevust käsitlevad eeskirjad ning töötajate töötamist pärast töösuhte lõppemist ELi institutsioonis käsitlevad eeskirjad ja süsteemid tegelevad riskivaldkondadega ning on kooskõlas vastuvõetavate tegevuste ja teatamis- ja loamenetluste kriteeriumidega vt I lisa osad B ja D.

Poliitika hõlmab Giant liikme suurused huvide konflikti juhtumeid, näiteks värbamisel, ajutist huvide konflikti ja huvide konflikti seoses töötaja või liikme abikaasa või partneri tööga, kooskõlas auditikriteeriumidena kasutatavate rahvusvaheliste standarditega vt I lisa osa C. Auditeeritud institutsioonid on kehtestanud ahistamisvastase poliitika, mis vastab asjaomaste standardite peamistele nõuetele vt I lisa osa E.

Auditeeritud institutsioonid on kehtestanud piisava rikkumisest teatamise poliitika, tuginedes viimaste aastate jätkuvatele läbivaatamistele. Selles poliitikas esitatakse määratlused ja nähakse rikkumisest teatajatele ette kaitsemehhanismid I lisa osa F.

Karistuste ulatus on üsna lai — need hõlmavad näiteks meetmeid, mis mõjutavad peamiselt ametniku mainet nt kirjalikud hoiatused ja noomitused või ametniku ametikohta organisatsioonis nt madalamasse järku tagandamine ja madalamale ametikohale taandaminevõi meetmeid, mis muudavad pöördumatult ametnike ja organisatsiooni suhet nt ametikohalt kõrvaldamine, millega võib kaasneda pensioniõiguste vähendamine.

Mõnel neist karistustest on finantsmõju. Neid täiendavad vastava käitumisjuhendi ja kodukorra sätted. Aluslepingutes sätestatud täitmise Mis on liikmesriigi suurus laienenud vahendid on pigem erinevad ning hõlmavad muu hulgas poliitilisi ja õiguskaitsealaseid menetlusi ning asutusesiseseid distsiplinaarmenetlusi.

Samuti tuvastasime näiteid parimatest tavadest, peamiselt komisjonis vt punktid 69 — Liikmesriikide ülejäänud esindajad on riikide ametnikud, kes osalevad töörühmade, komisjonide ja erakondade töös. Peale Euroopa Ülemkogu eesistuja 8 ei kehti ühelegi neist ELi tasandil ükski ühine eetikaraamistik.

Liikmesriikide esindajate tööd nõukogus reguleerivad riigisisesed õigusaktid. Puudub kinnitus selle kohta, kas riikide nõuded hõlmavad kõiki vajalikke aspekte ja olulisi riske seoses nende töötajate ametikoha ja töö iseloomuga. Institutsioonide eetikaraamistikel on mõningaid puudusi 32 Võrdlesime kontrollitavate institutsioonide eetikaraamistikke rahvusvaheliste standarditega ning tuvastasime mõningad puudused. Parlament ja nõukogu ei olnud välja töötanud üldist eetikastrateegiat 33 OECD mudel vt punkt 04 rõhutab, et eetikaraamistik peab juhinduma kindlaksmääratud eesmärkide ja prioriteetidega strateegiast, Vaga suur liikmete suurus on välja töötatud asjakohaste andmete ja näitajate alusel, võttes arvesse tõsiseid eetikaga seonduvaid riske.

Eetikaprobleeme käsitletakse ka personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraadi iga-aastases riskihindamises, mis on seotud Kas on voimalik parast 35 suumi parast liiget juhtimiskava väljatöötamisega. Esimene eesmärk on see, et juhid ja töötajad peavad pidevalt järgima kõrgeimaid kutse- ja eetikastandardeid. Teine eesmärk on see, et personalieeskirjade rakenduseeskirju tuleb selgelt ja tulemuslikult kohaldada.

Nende eesmärkide saavutamist jälgitakse tulemuslikkuse näitajate abil.

1. juulist 2021 jõustuvad käibemaksu muudatused e-müügis ning uued võimalused

Riskitase hinnati astmelisel skaalal tasemele 9 ning riski hakatakse maandama juhtimiskava kaudu. Auditeeritud peadirektoraatide hulgas kasutas konkurentsi peadirektoraat oma strateegilise ja juhtimisalase kavandamise raames eetika valdkonnas kõige konkreetsemaid meetmeid.

Kas on voimalik parast 35 suumi parast liiget

Töötajate deklaratsioonide ja suuniste kontrollimise kord ei ole piisavalt formaliseeritud 39 OECD kohaselt peaksid kõik organisatsioonid kehtestama menetlused huvide konfliktide tuvastamiseks, menetlemiseks ja lahendamiseks.

Need menetlused peaksid tagama, et ametiisikud teavad, mida neilt huvide konflikti olukordadest teatades nõutakse 9. Sellised süsteemid tuginevad üksikisikute usaldusväärsusele ning töötajate teadmiste suhtes kohaldatavatest nõuetest.

Ilma asjakohaste kontrollisüsteemideta ei saa eetikaraamistik siiski olla tulemuslik. Kontrollitase peaks kajastama riskitaset ning selles tuleks arvestada asjaomaste kontrollide tekitatava halduskoormusega. Institutsioonide rakendussätted nõuavad, et töötajad esitaksid eri puhkudel üksikisiku deklaratsioone vt 1. Juhtumi konkreetsed üksikasjad tuleb esitada vaid juhul, kui töötaja hinnangul läheb asi menetlusse. Üldiselt on auditeeritud institutsioonides kehtestatud töötajate deklaratsioonis esitatud teabe hindamiseks ja vastavaks tegutsemiseks sh vajaduse korral loa andmiseks kindlad menetlused ja töövood.

Leidsime, et olemasolevad suunised ei olnud alati piisavalt selged ja üksikasjalikud vt 2. Juhid Kas on voimalik parast 35 suumi parast liiget seega tugineda üksnes teabele, mida kandidaadid peavad vajalikuks deklaratsioonis esitada. Suuniseid selle kohta, millised olukorrad võivad tekitada potentsiaalset huvide konflikti, on vähe. Konkreetsete suuniste puudumine asjaomaste olukordade kohta Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat avaldas eetikajuhendi, mis annab peadirektoraadi töötajatele täiendavat praktilist teavet ning sisaldab eetikanõuetega seotud näiteid ja selgitusi.

See juhend ei käsitle aga teatavaid olukordi, mis võivad osutuda oluliseks peadirektoraadi töö jaoks, näiteks: kui töötajad tegelevad Blogi kui ma suurendasin liiget ning kui töötajad saavad ühise põllumajanduspoliitika raames ELi toetust.

Kui kingituste, meelelahutuse ja konkureeriva töövälise tegevusega seotud hindamiskriteeriumid on selged, siis selliste huvide konfliktide kohta, mis tulenevad töötajate finantshuvidest, töösuhte järgsetest tegevustest ning abikaasa või partneri ametitegevusest, ei ole piisavaid suuniseid. Kuigi kõiki olukordi ei ole võimalik hõlmata, leevendaks selgete suuniste andmine õiguslike kriteeriumide rakendamise kohta ebajärjekindla kohtlemise ohtu.

Liikmete deklaratsioonide piiratud kontrollimine 46 Nagu on nimetatud punktis 42kogutakse auditeeritud institutsioonide liikmete kohta samuti teavet peamiselt üksikisiku deklaratsioonide kaudu. Eetikaga seotud riskide asjakohase juhtimise seisukohast on määrava tähtsusega asjaomase teabe kvaliteet ja hindamiskriteeriumid. Selle teabe kontrollimiseks puuduvad standardsed kirjalikud menetlused ja töövood.

Deklaratsioonid Liikme suurenemine on toesti voi mitte läbima kontrolli, mille üle teeb järelevalvet komisjoni president. Jällegi puuduvad standardsed kirjalikud menetlused teabe täpsuse, usaldusväärsuse või täielikkuse kontrollimiseks. Parlamendiliikmete deklaratsioonide puhul kontrollitakse nende üldist usutavust, tagamaks, et need ei sisalda väära, loetamatut või arusaamatut teavet.

Kontrollis jälgitakse muu hulgas ilmselgeid toimetamisvigu, deklaratsioonidevahelisi ebakõlasid ning tähtajast kinnipidamist. Kui president saab teavet selle kohta, et deklaratsioon on oluliselt vale või aegunud, võib president konsulteerida parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegeleva nõuandekomiteega ja vajaduse korral paluda liikmel oma deklaratsioon parandada. Kui tegemist on Kas on voimalik parast 35 suumi parast liiget väidetava rikkumisega, peab president suunama juhtumi nõuandekomiteele.

Euroopa Ülemkogu eesistuja puhul puudub deklaratsiooni kontrollimise või hindamise menetlus. Euroopa Ülemkogu eesistuja jaoks tuleb täiendav kontroll liikmesriikidelt. Mittetäielik ja ebaselge poliitika seoses kingituste ja meelelahutusega 51 Vastavalt OECD suunistele peaksid organisatsioonid tegelema kingituste ja hüvede tõttu tekkiva võimaliku huvide konflikti küsimusega.

See tähendab muu hulgas haldusprotsessi loomist kingituste ja hüvede kontrollimiseks — näiteks vastuvõetavate ja mittevastuvõetavate kingituste määratlemine — ning kindlaksmääratud liiki kingituste vastuvõtmiseks organisatsiooni poolt See poliitika hõlmab personalieeskirjade artiklis 11 sätestatud nõudeid, millega nähakse ette eeskirjad autasu, teenetemärgi, soodustuse, kingi või ükskõik millise tasu vastuvõtmise kohta ning esitatakse selle kohta täiendavad selgitused.

Komisjoni liikmete ja Euroopa Ülemkogu eesistuja käitumisjuhendid sisaldavad samuti sätteid kingituste ja muude hüvede kohta. Parlamendiliikmete puhul on seda poliitikat täpsustatud parlamendiliikmete käitumisjuhendiga seotud rakendusmeetmetes Mõnes valdkonnas annab seda parandada vt 3.

Töötajatele kehtivad kingituste vastuvõtmist käsitlevad eeskirjad keskenduvad kingituste väärtusele, jättes tähelepanuta olukorrad, kus kingituste vastuvõtmist olenemata nende väärtusest võib pidada erapooletust kahjustavaks. Töötajatele ei ole kehtestatud eeskirju võõrustamise vastuvõtmise kohta.

Puuduvad eeskirjad, mis reguleeriksid töötajate poolt kingituste vastuvõtmist asutuse nimel. Nõukogu Töötajatele ja Euroopa Ülemkogu eesistujale kehtivad eeskirjad ei julgusta üldiselt mitte mingil juhul kingitusi vastu Kas on voimalik parast 35 suumi parast liiget. Samas ei selgita eeskirjad piisavalt olukordi, kus kingituste vastuvõtmist olenemata nende väärtusest võib pidada erapooletust kahjustavaks. Komisjon Komisjoni liikmetele kehtivad kingituste ja võõrustamise määratlused puuduvad.

Rikkumisest teatamise eeskirju ei ole registreeritud assistentidele kohandatud 54 Väärteost ja korruptsioonist teatamise hõlbustamiseks tuleks kehtestada tulemuslikud institutsioonilised raamistikud ning selged menetlused ja kanalid Heas usus tegutsevaid rikkumisest teatajaid tuleb kättemaksu eest kaitsta. I lisa osa F annab ülevaate seda küsimust käsitlevatest olemasolevatest ELi eeskirjadest.

Neid sätteid kohaldatakse kõikide töötajate, sealhulgas parlamendiliikmete registreeritud assistentide suhtes. Vastavalt parlamendi sise-eeskirjadele saab rikkumisest teatanud töötaja viia kaitsemeetmena üle teisele ametikohale. Rikkumisest teatamise eeskirjad ei viita siiski ühelegi kaitsemeetmele, mis oleks spetsiaalselt kavandatud registreeritud assistentide ametikoha eripära arvesse võttes. Parlamendiliikmete ametiaja järgset aega reguleerivad sätted on vähem ulatuslikud 57 OECD avalikus sektoris töötamise järel rakendatavate heade tavade 14 kohaselt peaksid töösuhte järgsed süsteemid olema kasutusel kõikides üksustes, kus töösuhte järgsed tegevused osutuvad reaalseks või võimalikuks probleemiks.

See kehtib muu hulgas olukordades, kus ametikohal töötav inimene peab läbirääkimisi oma tulevase, asjaomase ametikoha järgse tegevuse üle.

I lisa osas D esitatakse ülevaade kehtivate eeskirjade põhipunktidest, mis käsitlevad töötamist ja mandaati pärast ELi institutsioonis töötamist. Kuna endiste töötajate ja liikmete ebaeetilist käitumist ei hinnata, ei ole alljärgnevad erinevused õigustatud. Ametnikud, kes kavatsevad kahe aasta jooksul pärast teenistuse lõppu tööle asuda, peavad oma institutsiooni sellest teavitama ning institutsioon võib uue tegevuse kas heaks kiita või keelata.

Teatavatel juhtudel võib institutsioon pikendada seda kuulist perioodi 24 kuuni. Endised komisjoni liikmed peavad kolleegiumit teavitama oma uutest ametialastest kohustustest 24 kuu jooksul president 36 kuu jooksul pärast ametist lahkumist. Komisjon hindab, kas kavandatav tegevus on kooskõlas aususe ja diskreetsuse kohustusega. Kui kavandatav tegevus on seotud komisjoni endise liikme vastutusalaga, peab komisjon konsulteerima sõltumatu eetikakomiteega.

Parlamendiliikmete mandaadijärgsetele tegevustele muid piiranguid ei ole, samuti ei pea endised liikmed parlamendile teatama oma muudest tegevustest.

Siiski võib neil tekkida erinevaid huvide konflikte, kuna parlamendiliikmed töötavad välja õigusakte, mis võivad otseselt mõjutada ettevõtjaid, kellega nad võivad olla seotud. Samal ajavahemikul peab ta ühtlasi teavitama nõukogu peasekretäri vähemalt neli nädalat ette oma kavatsusest seoses mis tahes ametitegevusega. Auditeeritud institutsioonide eetikaraamistikes on nii ühtlustamist vajavaid kohti kui ka näiteid headest tavadest 64 Auditeeritud institutsioonide eetikaraamistikud on erinevad.

See on tingitud nii asjaolust, et nende töö Vaakum suurendab peenise ole sarnane, kui ka sellest, et nende ametikohustustega seotud riskid on paljuski erinevad. Sellele vaatamata on palju teemavaldkondi, kus institutsioonides oleks mõistlik eetikaküsimuste käsitlemist silmas pidades rakendada ühtlustatud lähenemisviisi.

Näiteks on avalikkuse nägemus ELi institutsioonidest sarnane, institutsioonide töötajatel on sama õiguslik staatus ning töötajatel on võimalus institutsioonide vahel liikuda.

Presidendi palk tõuseb 6661, riigikogu liikme palk 4330 euroni

Kingituste ja meelelahutusega seotud poliitika 65 Kuigi auditeeritud institutsioonide kingituste ja meelelahutusega seotud poliitika põhijooned on sarnased, leidsime mõningaid erinevusi, mis ei olnud põhjendatud ei nende tegevuste iseloomu ega kaasnevate riskide seisukohast vt 4. Komisjon ja nõukogu määratlevad kingitusi ja võõrustamist oma töötajatele mõeldud rakendussätetes järgmiselt: rahasumma või muu füüsiline ese või võimalus osaleda tasuta avalikel või eraüritustel, kuhu pääseb ainult raha eest ja millega on seotud konkreetne väärtus nt tasuta pääsmed spordiüritustele, kontsertidele, teatrisse, konverentsidele jnevõi mis tahes muu rahalise väärtusega hüve, nagu transpordikulude kandmine.

Parlament määratleb kingitusi parlamendiliikmete suhtes kohaldatavates rakendussätetes kui ühest või mitmest osast koosnevat mis tahes konkreetset materiaalset eset, mille liige saab mingi sündmuse puhul konkreetselt kinkijalt. Vastuvõetavate kingituste väärtus Komisjonis ja nõukogus võivad töötajad ilma eelneva loata vastu võtta kingitusi, mille väärtus jääb alla 50 euro.

Miten välttää Velka: Warren Buffett - Taloudellinen tulevaisuus American Youth (1999)

Üle eurose väärtusega kingitusi ei tohi mitte mingil juhul vastu võtta. Parlamendis võivad töötajad aga ilma eelneva loata vastu võtta kingitusi, mille väärtus jääb alla euro. Üle eurosed kingitused eeldavad eelnevat luba. Töötajate töövälise tegevuse põhimõtted 66 ELi institutsioonide töötajad võivad vastava loa alusel tegeleda oma eraelus töövälise tegevusega.

Mõnel juhul tohivad nad selle eest ka tasu saada.

Kas on voimalik parast 35 suumi parast liiget

Ent summa, mida nad tohivad seaduslikult saada, on eri institutsioonide puhul erinev vt I lisa osa B. Parlamendi töötajad ei tohi vastu võtta muid tasusid peale töövälise tegevusega otseselt või kaudselt kaasnenud kulude hüvitamise. Nõukogus ei tohi töötajad töövälise tegevuse eest saada rohkem kui eurot aastas.

Komisjonis on kindlaks määratud töötajate hüvitiste maksimaalne netotasu summa aastas 10 eurot.

Eesti rahvakultuur on ka kaasajal eestlaste identiteedis olulisel kohal Suuremas osas Eesti ajaloost puuduvad täpsed andmed siinse elanikkonna suuruse ja rahvusliku koostise kohta. Seetõttu on Eesti rahvaarvu võimalik määratleda vaid hinnanguliselt ja eestlaste osatähtsus selles on veelgi vaieldavam. See on etnilise puhastuse tulemus" [5].

Selle piirmäära ületamise korral on tööväline tegevus keelatud. Liikmete deklaratsioonid pereliikmete huvide ja tegevuse kohta 67 Parlamendiliikmete käitumisjuhend nõuab, et nad esitaksid deklaratsiooni oma isiklike finantshuvide ja tegevuste kohta.

Oma pereliikmete finantshuvid tuleb deklaratsioonidesse lisada ainult juhul, kui Euroopa Parlamendi liikmed leiavad, et sellised huvid võivad mõjutada nende ülesannete täitmist ning et nad ei saa huvide konflikti muul viisil lahendada.

Kas on voimalik parast 35 suumi parast liiget